Abortus

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2938 woorden
  • 27 november 2001
  • 242 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
242 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Combineer alle b├Ętavakken met techniek

In de universitaire opleiding Science, Technology & Innovation vertaal je theorie uit alle bètavakken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen van deze tijd. En met je handen bouw je een prototype van je ideeën. Benieuwd geworden? Meld je aan voor de Bachelorweek en kom naar de Open Campus Dag! 

Ontdek meer!
Wat is abortus: -Abortus provocatus: Abortus provocatus is het opzettelijk laten afbreken van een zwangerschap met het afsterven van de vrucht als gevolg, door een voor daarvoor bevoegde arts. In de volksmond heet dit abortus: spontaan miskraam, dus niet opzettelijk uitgelokt. -Spontane abortus: Spontane abortus wil zeggen dat het vruchtje in de baarmoeder afsterft. In de volksmond wordt dit ook wel een miskraam genoemd. Wat zijn de motieven: Er zijn verschillende motieven waarom mensen een abortus laten doen. -Meestal heeft de vrouw nog geen kinderwens, - te jong of te oud voelt - nog studeert, - alleenstaand is - voltooid gezin heeft. - Vaak spelen ook financiele en familiale redenen mee. Velen denken aan een abortus wanneer ze horen van incest of verkrachting. Toch heeft slechts 0,2% van de abortussen te maken met incest of verkrachting.
Motieven [in %] 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Lichamelijke gezondheid moeder/kind in gevaar 4,1 3,4 3,6 3,8 3,9 4,8 4,9 Niet aanvaarden van de zwangerschap: - vrouw voelt zich te jong - vrouw voelt zich te oud - studies - alleenstaand - momenteel geen kinderwens - voltooid gezin 36,8 7,2 2,9
5,8
3,7 8,6 8,6 38,7 7,3 2,6 6,2
4,1 9,4 9,1 42,7 8,6
2,9 7
3,7 10,7 9,8 46,8 10,1 2,7 7,8
3,8 12 10,4 48,7 10,5 3,1 7,9

4,5 11,8 10,9 50,3 11,5 3,3 8,2
4,5 11,6 11,2 50,3 11,5 3,1 8,5
4,3 12,1 10,8 Financiele of materiele redenen 18,1 17,6 17,7 18,7 17,9 17,3 16,2 Relationele of familiale redenen 20,6 19,3 20,5 21,8 21,9 21,8 22,2 Verkrachting of incest 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 Politiek vluchteling 1,5 1,4 1,1 1,3 1,3 1,2 1,7 Andere 19 19,1 14 6,8 5,1 4,3 4,5 Bijna altijd gaat het om een niet geplande zwangerschap die is ontstaan door het falen van het gebruikte voorbehoedsmiddel of door het niet (meer) gebruiken ervan. - vitale indicatie: gevaar voor het leven van de moeder. Het betreft hier patienten wiens leven door het feit van de zwangerschap rechtstreeks be-dreigd wordt en waarbij een ernstige kans bestaat dat de afbreking van de zwangerschap de levenskansen van de moeder duidelijk zal doen stijgen .Deze gevallen komen steeds minder voor door de medische vooruitgang. In deze gevallen kan men niet echt van abortus provocatus spreken, omdat men bij de ingreep niet de bedoeling heeft de geboorte van een kind te beletten, maar wel het leven van de moeder te redden. Het menselijk leed bij het bijna gedwongen moeten aftaan van een verwacht kind is dan ook meestal zeer groot. -medisch-somatische indicatie: de vooruitgang van de zwangerschap betekent een directe of ernstige bedreiging voor de lichamelijke gezondheid van de moeder. Op te merken valt dat het dikwijls moeilijk te voorzien is of en in hoever het voortbestaan van de zwangerschap een invloed zal hebben op de gezondheidstoestand van de moeder. Algemeen kan men stellen dat deze situaties ook weinig talrijk zijn en door de vooruitgang op gebied van de gynaecologie steeds zeldzamer worden. Ook hier dient het leven van de moeder voorop gesteld te worden. -medisch psychische indicatie: de voortzetting van de zwangerschap betekent een directe of ernstige bedreiging voor de gezondheid van de moeder. Hier gaat het dus over ernstige psychiatrische ziektebeelden zoals zware depressies, psychoses, neigingen,… Naast de noodzaak van een dequate behandeling kunnen we hier stellen dat een abortus zeker niet de oplossing voor de psychische problematiek met zich meebrengt en dikwijls nog door schuldgevoelens de psychische toestand zou verergeren. We willen nog aanhalen dat de verleiding bestaat om alle sociale indicaties te medicaliseren als zijnde “een gevaar voor het psychische evenwicht van de vrouw. -de eugenetische indicatie: Men bedoelt hiermee de afdrijvingen van embryo's die waar-schijnlijk of zeker een zware aangeboren afwijking vertonen, zowel erfelijk als verworven. Bijvoorbeeld: hemofilie of bloedziekte. Indien de moeder draagster is van de ziekte, heeft 50% van haar mannelijke kinderen kans om de ziekte effectief te hebben en heeft 50% van haar vrouwelijke kinderen kans om ook draagster te zijn. ( vrouwen kunnen enkel draagster zijn.) -de ethische of criminele indicatie: hieronder vallen de zwangerschappen ontstaan door verkrachting, misbruik van minderjarigen, ontoerekeningsvatbare vrouwen en meisjes, incest. -de sociale indicatie: een door de zwangerschap ontstane stoornis in de sociale relaties. Een niet gewenste zwangerschap waarvan de ongewenstheid ontstaat door de verstoring van de sociale omstandigheden (bijvoorbeeld: buitenechtelijke zwangerschap, onvoldoende financiele middelen, te kleine behuizing, onvoltooide studies… -abortus op verzoek: dit is gebaseerd op de stelling baas in eigen buik. De behandeling: Eerst is er een vooronderzoek om vast te stellen hoelang zij al zwanger is. Ook wordt er naar de voorgeschiedenis gevraagd en kijkt men naar eventuele medische bezwaren. Wanneer de vrouw niet langer dan 12 weken zwanger is wordt de inhoud van de baarmoeder door middel van een zuigcurettage of vacuumaspiratie weggehaald. Met andere woorden, ze zuigen het foetusje dan met een soort stofzuiger weg. De behandeling duurt enkele minuten en wordt als niet pijnlijk ervaren. Wanneer de vrouw al langer dan 12 weken zwanger is, wordt ze doorverwezen naar een ziekenhuis of een abortuskliniek. Daar moeten ze verplicht 5 dagen wachten. Dit dient om de tijd te geven om d beslissing om de zwangerschap te eindigen nogmaals te overwegen. Gewetensbezwaren: Dokters en verplegers kunnen niet gedwongen worden tegen hun geweten mee te werken aan een abortus, net als apothekers niet verplicht kunnen worden om tegen hun morele of religieuze overtuiging in, bepaalde producten zoals contraceptiva te verschaffen. De meest genoemde motivatie om tot een abortus over te gaan is "het op dit moment niet hebben van een kinderwens". Dit kan bijvoorbeeld al een reden zijn  voor een dokter om geen abortus uit te voeren. Vele dokters zouden tegen hun geweten in een abortus uitvoeren moesten ze weten dat dit een laattijdig voorbehoedsel is. Abortus en de bijbel: Zoals verwacht is de bijbel volledig tegen abortus. De bijbel vind abortus niet alleen opzettelijk doden, maar vind het ook het opzettelijk doden van een onschuldig menselijk wezen. Het zesde gebod zegt trouwens: "gij zult niet doden" (exodus 20.13). Zij beschouwen abortus dus als moord en ook hele zware kindermishandeling. Zij vinden dat ze van een moraal geen wet mogen maken. Zij vinden dat wanneer men abortus legaliseert onder het motto van: men doet het toch, dat ze dan ook kindermishandeling en ook verkrachting moeten legaliseren, want dat gaat ook verder, ondanks de zware straffen! Als je de christelijke moralisten hoorde spreken voor de nieuwe wetgeving, leek het er op dat zij ons wilden doen geloven dat er een abortusfeest losbreekt als de zaak uit het strafrecht gehaald zou worden. Dit wijst wel op een lage dunk van de mensen, voor geen enkele vrouw kan een abortus een feest zijn omdat er toch potentieel menselijk leven ontkend wordt, en ook omdat de ingreep nu niet direct een pretje is De gedachte dat abortus als een nabehoedsmiddel zou gaan fungeren is al even absurd, maar als een vrouw zo dom is om abortus toch als zodanig te zien, dan is dat nog haar zaak. De wet i.v.m abortus: Een zwangerschapsafbreking is wettelijk toegelaten onder strikt gedefinieerde voorwaarden. De zwangerschap mag maximum twaalf weken duren. In werkelijkheid wordt dit 14 weken amenorroe, wat in gewoon Nederlands wil zeggen: 14 weken na het uitblijven van de menstruatie. De ingreep moet uitgevoerd worden door een arts onder medisch verantwoorde omstandig-heden en in een instelling voor gezondheidzorg die beschikt over een voorlichtingsdienst. De arts die de abortus uitvoert, moet met de vrouw spreken over de risico's van een zwangerschaps-afbreking alsook over mogelijke alternatieven ( het kind houden of het afstaan voor adoptie). De arts moet nagaan of de abortus werkelijk de wil is van de vrouw en of ze niet gedwongen wordt door derden.Tussen het eerste gesprek en de eigenlijke ingreep moet een wachttijd van zes dagen gerespecteerd worden. Net voor de abortus moet de vrouw haar toestemming schriftelijk bevestig-en. Er is ook een mogelijkheid voorzien om de zwangerschap na 12 weken af te breken , wanneer het kind aan een uiterst zware kwaal lijdt die als ongeneeslijk wordt erkend. Dit zal uiteraard zijn negatieve gevolgen hebben tegenover gehandicapten.
Hoe denkt het Vlaams Blok hierover: Het Vlaams blok noemt zichzelf nog de enige politieke ethische oppositie en ze beschuldigen de cvp ervan voor het totstandkomen van de abortuswet op 3 april 1999. Zij gaan niet akkoord niet met deze wet en blijven er op wijzen dat het menselijk leven als een absolute waarde moet aanschouwd worden. Het menselijk leven moet beschermd worden zoals onze wortels van onze beschaving en verschillende tradities. Daarom noemen ook zij abortus een beschavingsziekte. Abortus wordt beschouwd als een oplossing van een probleem, volgens het VB kan geen enkel probleem van de ouders voldoende groot zijn om een kind dat zij verwekt hebben daarvoor te doden. Men ontloopt zijn verantwoordelijkheid te gemakkelijk. Het Vlaams blok begrijpt niet dat afschaffing van de doodstraf wordt bepleit voor zware criminelen, terwijl de moord op onschuldige ongeborenen gewoon bij wordt toegelaten, omdat daar toevallig een politieke meerderheid voor gevonden werd. Het VB is echter niet blind voor problemen die kunnen ontstaan wanneer een meisje of vrouw onverwacht of ongewild zwanger wordt. Daarom bieden ze 2 alternatieven: Ofwel biedt de samenleving de vrouw de mogelijkheid het kind zelf te behouden. De kosten die dan gepaard gaan met de zwangerschap kunnen via de sociale zekerheid gedragen worden.(doktersbezoek, bevalling, nazorg) Een andere mogelijkheid is om het kind toch niet te houden en het eventueel af te staan ter adoptie. Hier dient  de moeder psychologisch te worden begeleid voor, bij en na het afstaan van het kind. Besluit: -Ze willen een aanpassing van de adoptiewetgeving              -Meisjes die een voorlopige opl. Zoeken: versoepeling pleegouderschap.              -Ze eisen dat abortuscentra zwangerschapsbegeleidingscentra wordt vervangen.              -Ze willen terug naar de vroegere wetgeving. Stellingen voor een klasgesprek: Er is een groep in Nederland, de Toronto Brownsville die echte bijbelaanhangers zijn en een hele site hebben met redenen waarom adoptie moet verboden worden. Op hun pagina hebben we enkele stellingen gevonden waar zij dan argumenten geven om aan te tonen dat deze stellingen niet juist zijn. Wij gaan er enkele geven en misschien kunnen jullie er een mening rond formuleren. 1 Niemand weet wanneer een menselijk leven eigenlijk begint.    Zij: als er dat werkelijk niemand weet dan kan het goed zijn dat dit begint bij de ontvangenis en als het daar begint, dan is abortus moord! In werkelijkheid: we weten goed wanneer het begint: bij de ontvangenis: mannelijke zaadcel 23 chromosomen, vrouwelijk eicel 23 samen 46= menselijk wezen met eigen genetische code en identiteit. Eigenlijk is het alleen nog een kwestie van groei. Hier wordt er echter wel veel tegengesproken, want anderen beweren zelfs dat het embryo nog een plant is, dus zelf zijn we er niet echt uit geraakt. 2 Een moeder heeft het recht om over haar eigen lichaam te beslissen. Zij: Het kind is geen deel van het lichaam van de moeder, de moeder voedt alleen de ongeborene. Heeft moeder recht om een geborene niet meer te voeden= nee, dus van een ongeborene ook niet, want dit is verhongering. Moest dit toch een deel zijn van haar lichaam, heeft ze dan het recht haar lichaam te verminken, je kan even goed je eigen voet afhakken. 3 Ongeboren kinderen hebben als individuele wezens nog geen bewustzijn. Zij: Iemand moet dus bewustzijn hebben om mens te zijn. Dus een slapende volwassene of een coma- patient zijn ook geen mensen. Dus als je iemand dood die slaapt wordt dit niet beschouwd als moord. Werkelijkheid: het is bewezen dat na de ontvangenis de baby als hersengolven uitzenden. Bij de mens wordt gebrek aan hersengolven gelijkgesteld aan de dood. = levend wezen. 4.Ieder kind heeft recht op een zinvol leven: Zij: Wat zijn de criteria voor een zinvol leven en wie bepaalt of een leven zinvol is? Het kind moet de kans krijgen om zijn leven zelf te bepalen, iets zinvol te geven, zelfs gehandicapte kinderen. Je moet ze een kans geven maar die neem je hen al af 5.Het is beter een kind te aborteren dan het te mishandelen. Hier wordt mee bedoeld, dat als je een ongewenst kind toch laat geboren worden er een kans is op latere kinderbehandeling. Zij: Statistisch gezien is dit niet waar, door vb abortus is de kindermishandeling niet gedaald. Beiden zijn zelfs gestegen. Abortus is kindermishandeling. Als we ongeboren kinderen mogen vermoorden omdat ze mishandeld zijn mogen we ook geboren kinderen vermoorden die mishandeld zijn. 6.We mogen van de moraal geen wet maken: dus abortus is slecht(betere manieren), maar je moet daarvoor geen wet maken die het verbied.3
Zij: vergelijken dit met kindermishandeling, moord, verkrachting,   allemaal slechte dingen, dus volgens de stelling zou je er geen wet die dit alles verbied van mogen maken.. 7.Geen geestelijk gehandicapt kind mag ter wereld komen. De meeste gezinnen met gehandicapten zijn echt gehecht aan hun kinderen omdat ze heel veel liefde geven. 8. Abortus vind hoe dan ook plaats dus kan je het even goed legaliseren. Zij: Kindermishandeling en verkrachting vinden ook plaats, dus dit kan je ook legaliseren. 9.Geen ongewenst kind behoort ooit ter wereld te komen. De eerste reactie bij een ongewenste zwangerschap gaat meestal in de richting van abortus. Na nader inzien veranderen veel vrouwen van mening als ze leven voelen of als het kind geboren is, soms is het dan al te tijd. Je weet het niet op voorhand. Je kan nog je kind afstaan ter adoptie. Cijfers ivm Abortus Leeftijdscategorie 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
10-14 jaar 35 48 41 37 46 58 33
15-19 jaar 1.250 1.336 1.520 1.790 1.744 1.781 1.989
20-24 jaar 2.643 2.763 2.801 3.042 2.897 2.854 3.118
25-29 jaar 2.506 2.584 2.610 2.961 2.860 2.750 2.861
30-34 jaar 2.105 2.140 2.257 2.544 2.425 2.324 2.387
35-39 jaar 1.368 1361 1.473 1.645 1.672 1.601 1.715
40-44 jaar 391 447 483 552 575 584 576
45-49 jaar 34 42 39 49 34 44 54 +50 48 16 19 8 13 3 1
Totaal 10.380 10.737 11.243 12.628 12.266 11.999 12.734 ANTICONCEPTIEGEBRUIK Wat het anticonceptiegebruik van de abortusclientes betreft dient vooreerst te worden opgemerkt dat dit grondig verschilt van het patroon dat bij de algemene bevolking wordt vastgesteld. Het NEGO-V onderzoek - uitgevoerd in 1991 door het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie [CBGS] - wees uit dat gemiddeld de helft van alle Vlaamse vrouwen in de reproductieve leeftijd de pil neemt en dat het aantal vrouwen dat in het geheel geen anticonceptiva nemen zeer gering [2%] is. Binnen de populatie van abortusclientes krijgen we echter een heel ander patroon te zien: anticonceptiegebruik in % 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Geen 37,10 38,43 35,97 38,98 38,29 39,84 40,91
Pil 32,75 31,70 31,70 26,93 26,54 26,31 26,75
Condoom 13,40 14,84 16,38 17,53 17,63 17,17 16,09
Sterilisatie 0,46 0,47 0,14 0,53 0,47 0,42 0,43
Spiraaltje 2,14 2,25 1,83 1,33 1,31 1,46 1,29
Andere 1,14 0,87 1,01 1,05 1 1,28 0,98 Uit de tabel blijkt dat het pilgebruik bij abortusclientes beduidend lager ligt en dat het percentage vrouwen dat helemaal geen anticonceptiva neemt zeer hoog is. In de categorie -20 jarige vrouwen stellen deze verschillen zich zelfs nog scherper: anticonceptiegebruik in % 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Geen 44,30 45,35 41,09 42,48 40,94 42,90 45,93
Pil 24,96 21,89 21,50 19,45 19,95 20,61 20,93
Condoom 20,79 23,76 25,86 26,61 28,21 27,23 23,24
Sterilisatie 0,08 0,07 0,07 0,12 0,06 0,06 0,00
Spiraaltje 0,16 0,22 0,13 0,11 0,23 0,22 0,20
Andere 0,72 0,36 0,79 0,84 0,74 0,68 0,80 Niet alleen nemen jonge abortusclientes vaker dan volwassenen helemaal geen voorzorgsmaatregelen om een ongewenste zwangerschap te voorkomen; ook hun pilgebruik ligt [nog] lager dan bij de andere vrouwen. Uit het meest recente rapport blijkt ook dat het condoomgebruik [na een stijging gedurende de jaren 1995-1997] in de loop van 1999 onder deze jongeren beduidend is afgenomen tot [opnieuw] het peil van 1994 - een mogelijk gevolg van het uitblijven van een vervolg op de succesvolle "Zet 'm op"-campagne die werd opgestart in 1993. Deze vaststelling vormt een indcatie dat er dringend nood is aan nieuwe voorlichtingscampagnes waarin jongeren tot [een goed] gebruik van anticonceptiva worden aangezet. Vooral het promoten van de zogeheten "dubbele beschermingsmethode", d.i. het gezamelijk gebruik van pil en condoom of condoom en noodpil, ingeval er iets is misgelopen met het condoomgebruik [scheuren, afglijden,...] is aanbevolen. Door deze aanpak kan immers zowel het risico van soa en aids als dat van ongewenste zwangerschap drastisch worden ingeperkt. Naast de aanbevelingen ten aanzien van jongeren pleit de commissie ook voor het invoeren van een algemene sensibilisering onder de bevolking om het juiste gebruik van [de meer effectieve vormen van] anticonceptie aan te moedigen. SAMENVATTEND Ter afronding van deze fact-sheet zetten we nogmaals de belangrijkste bevindingen uit de opeenvolgende rapporten van de Nationale Evaluatiecommissie op een rij: - Uit de registratie van de voorbije zeven jaar kan zeker niet worden besloten dat het aantal abortussen dramatisch is gestegen sedert de invoering van de abortuswet. - Wel is een duidelijke tendens merkbaar van een stijgend aantal zwangerschapsafbrekingen onder jonge vrouwen [-20 jaar]. - De commissie oordeelt dat het absoluut noodzakelijk is de inspanningen tot een betere vorming en voorlichting van adolescenten zowel binnen als buiten de scholen verder te zetten en te verbeteren. - Er is tevens nood aan sensibilisering van de algemene bevolking ter bevordering van een beter gebruik van de bestaande anticonceptiemiddelen. - De commissie spreekt zich positief uit over het werk dat door de abortuscentra wordt verricht en houdt een pleidooi voor de ondersteuning van de centra door de overheid.
anekdotes Kort geleden noemde een krant 2 voorbeelden. De een was een moeder van een kind dat nu een tiener was, die gedurende haar zwangerschap rode hond had opgelopen. Als gevolg daarvan werd haar kind gehandicapt geboren. (Rode hond is een virus dat door de placenta graag). Dat kind had al de jaren van haar jonge leven zeer veel zorg nodig. Er werd veel geld besteed aan de best mogelijke medische zorg. Maar wie kan zeggen, vroeg de moeder, of abortus verkeerd zou zijn geweest in dit geval? Een paar dagen later werd een tweede brief opgenomen. Deze moeder had ook rode hond opgelopen gedurende  haar zwangerschap. In haar geval echter was het kind normaal ter wereld gekomen. Voor haar zou abortus een grote vergissing geweest zijn. Welke van de twee moeders had het bij het juiste eind? In het ene geval zou door abortussen tragische situatie voorkomen zijn. In het tweede geval  zou een huisgezin beroofd zijn van jaren van vreugde en blijdschap- en hierdoor ook een tragische situatie ontstaan zijn. Het is duidelijk dat deze zaak niet beslist kan worden op grond van dergelijke gevallen. In feite is er grote twijfel of enig argument ten gunste van abortus helderheid zou verschaffen. Anderen noemen het zwanger  worden  van een meisje dat zelf nog een kind is, of een zwangerschap ten gevolg van aanranding een redelijk motief voor abortus. Eerbied voor het leven houdt inderdaad in dat iedere zwangerschap een gewilde zwangerschap behoort te zijn. Een professor vraagt de mening van zijn geneeskunde-studenten over wel of niet aborteren in volgend geval: Een zwaar tuberculeuze vrouw verwacht haar vijfde kind. De vader is een verstokte dronkaard. Twee van haar vier kinderen zijn ongeneeslijk doof, een derde kind werd dood geboren, een vierde is jong gestorven. De financiele toestand in het gezin is slecht. - de meerderheid van de studenten stemt voor abortus van het vijfde kind. Waarop de professor antwoordt: dank u wel, heren. U hebt zojuist Beethoven vermoord!

REACTIES

D.

D.

He Boulletje,

Ik wilde aan je vragen hoe je aan de informatie bent gekomen....

Groetjes Danielle

22 jaar geleden

S.

S.

Heej!

Ik vind het een hartstikke goed werkstuk en zou graag willen weten waar je je informatie vandaan hebt gehaald. Dus als het niet te moeilijk zou ik het fijn vinden als je dat even kon mailen!

doeii, groetjes Simone

21 jaar geleden

A.

A.

Ik vind het beregoed van jouw om het werkstuk op internet te zetten. Ik heb er veel aan voor mijn sectorwerkstuk.
-xxx- anneke van elzelingen

21 jaar geleden

E.

E.

heeey

ik zag je werkstuk op scholieren.com staan
heel goed! ik moet nu ook een werkstuk maken over het zelfde en wil die van jou heel graag gebruiken alleen het probleem is ik moet de bronnen van de info over abortus ook vermelden van welke sites of boeken je het vandaan hebt.weet jij dat nog misschien?

alvast bedankt

groetjes Esmee

19 jaar geleden

E.

E.

Heb jij hem van iemand anders?

Of heb jij hem zelf gemaakt...
ik heb hem namelijk ook ergens anders zien staan.(als spreekbeurt)

Egni (omdraaien)

13 jaar geleden

H.

H.

heb je zelf ook een abortus gedaan?

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.