Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Segregatie

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo/vwo | 896 woorden
  • 18 december 2002
  • 199 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
199 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
Onderzoek §6: Leven in 2 werelden
Antwoorden op de deelvragen: A. Waar in Nederland is ruimtelijke segregatie zichtbaar en waarom daar? Ruimtelijke segregatie komt in Nederland voornamelijk voor in de grote steden, zoals Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Dat komt omdat er in de grote steden veel werk is (was) voor ongeschoolden, bijvoorbeeld in fabrieken en in de havens. Veel allochtonen zijn ongeschoold en hebben geen vak geleerd. B. Hoe is de ruimtelijke segregatie daar zichtbaar en hoe is dat te verklaren? Ruimtelijke segregatie is daar zichtbaar door de aparte wijken. In deze wijken staan goedkope huurwoningen en er woonden vaak al allochtonen, die andere allochtonen aantrekken.
C. Op welke manier is maatschappelijke segregatie zichtbaar in het onderwijs en hoe is dat te verklaren? In de allochtone woonwijken staan ook scholen, want natuurlijk zijn ook allochtone kinderen leerplichtig. Buurtscholen in de “zwarte” wijken zijn daarom zwart en buurtscholen in de “witte” wijken zijn wit. Zo’n school laat dus zien wíe er in die wijk wonen: het is een afspiegeling van de bewoners van die wijk. D. Wat zijn de voor- en nadelen van een zwarte school? De voordelen van een zwarte school zijn: * Er is extra aandacht voor de Nederlandse taal, terwijl de allochtone kinderen toch ook onder elkaar hun eigen taal kunnen blijven spreken. * Het kind blijft meer in de eigen cultuur, die ze gewend zijn. * Het kind blijft langer bij de ouders thuis, omdat hun invloed groot blijft . * Kinderen begrijpen elkaar beter omdat ze dezelfde allochtone achtergrond hebben. * Hierdoor kunnen ze elkaar beter helpen bij eventuele problemen (bijvoorbeeld meningsverschillen met leerkrachten of ouders). De nadelen van een zwarte school zijn: * Ondanks de extra aandacht op taalgebied, ontstaat er vaak toch een taalachterstand (omdat ze het Nederlands niet zo snel en goed leren). * De kans op een goede opleiding is daardoor kleiner. * Door een minder goede opleiding is de kans op een goedbetaalde baan ook klein. * Doordat ze geen goedbetaalde baan hebben, blijven ze waarschijnlijk ook in de aparte wijken wonen. * Er is nauwelijks contact met Nederlandse kinderen, waardoor er weinig integratie is. E. Waar buiten het onderwijs vind je segregatie? Segregatie vind je niet alleen in het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook in: * aparte winkels, waar andere producten worden verkocht; * aparte slachterijen, waar vlees bijvoorbeeld volgens de Islamitische wet wordt geslacht; * aparte kerken, voor bijvoorbeeld allochtonen met het Islamitische geloof; * aparte teams bij sportverenigingen, bijvoorbeeld in de voetbalcompetities. F. Wat doet de overheid om integratie te bevorderen? De overheid laat allochtonen in Nederland een integratiecursus volgen over bijvoorbeeld verkeersregels, gezondheidszorg, het vinden van een huis, de belasting, Nederlandse gewoonten, Nederlandse taalles. Er wordt gekeken voor welk beroep of vak iemand geschikt is en welke opleiding hij daarvoor eventueel moet doen. De overheid probeert op deze manier om allochtonen zo snel mogelijk te laten inburgeren.
G. Welke groepen allochtonen burgeren makkelijker in dan andere? Ik denk, dat de huidige generatie allochtonen die in Nederland is geboren het makkelijkst inburgert. Zeker als de ouders hier ook al lang wonen. Ook allochtonen, die naar een “witte” school zijn geweest of in een “witte” wijk wonen, zullen sneller en makkelijker inburgeren, omdat ze veel meer met de Nederlandse cultuur te maken hebben. Als ze dan ook een goede opleiding volgen en daardoor een betere baan vinden, dan burgeren ze ook makkelijker in dan allochtonen, die dat niet hebben. H. Welke rol speelt de t.v. bij het al dan niet inburgeren? Omdat allochtonen de Nederlandse t.v. vaak saai, slaapverwekkend en te serieus vinden, kijken ze liever naar bijvoorbeeld de Turkse t.v. Dat kan omdat dat via de kabel of een schotel te ontvangen is in Nederland. Vaak ook kijken de ouders ernaar omdat ze de Nederlandse programma’s (taal) niet begrijpen en daardoor kijken hun kinderen vaak automatisch mee. Degenen die alleen de allochtonenzenders zien, vinden niet dat ze daardoor achterstand oplopen, maar degenen die ook naar de Nederlandse t.v. kijken, denken dat zij daardoor juist meer van de Nederlandse taal en cultuur weten. I. Wat is het verschil tussen “witte vlucht” en “zwarte vlucht”? Een “witte vlucht” betekent dat autochtonen, die wel in een allochtonenbuurt wonen hun kinderen naar een “witte school” brengen, bijvoorbeeld om beter taalonderwijs te krijgen. “Wit” vlucht dus eigenlijk voor “zwart”. Een “zwarte vlucht” betekent dat allochtonen hun kinderen naar een “witte school” brengen om daar te leren omgaan met Nederlandse kinderen en om te leren om de Nederlandse taal beter te beheersen. “Zwart” vlucht dus eigenlijk voor “zwart”. 2. Wat is de hoofdvraag? Hoe is het in Nederland gesteld met de ruimtelijke en maatschappelijke segregatie van etnische groepen? Ruimtelijke segregatie komt vooral voor in de grote steden. Toch zie je het ook wel in dorpen, bijvoorbeeld in het Westland, waar veel allochtonen in de tuinbouw werken. Maatschappelijke segregatie zie je in wijken waar sprake is van een “zwarte vlucht”. De overheid wil allochtonen zo snel mogelijk laten inburgeren, maar hoe dat moet lijkt vaak moeilijk. Er bestaan wel integratiecursussen, maar in de politiek zijn ze het hierover vaak niet eens met elkaar. De mensen vragen zich bijvoorbeeld af of het geld dat uitgegeven wordt aan extra taallessen, wel goed besteed wordt. Volgens een Utrechtse rector gaan daardoor echt niet meer kinderen naar de havo of het vwo. Hij denkt dat het beter zou zijn als de zwarte scholen werden gesloten, zodat de allochtone kinderen verspreid worden over de witte scholen.

REACTIES

B.

B.

Begin eerst met het uitleggen van wat iets is van je onderwerp ik begreep het niet zo goed als ik niet wist wat ruimtelijke segregatie was.

11 jaar geleden

L.

L.

Leuk maar:
-hoe is het onstaan?
-welke soorten zijn er?
EEN DIKKE 8,3

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.