Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Drieklovenproject

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 4069 woorden
  • 14 maart 2002
  • 221 keer beoordeeld
Cijfer 6
221 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Wist je dat..... (Over de Drieklovendam:) - de dam in China gebouwd wordt? - de dam 185 meter hoog wordt? - de dam ongeveer twee kilometer lang wordt? - als hij klaar is per jaar 84 miljard kilowattuur elektriciteit gaat leveren? - dat betekent dat de dam daarom de grootste ter wereld gaat worden? - de dam pas in 2009 klaar zal zijn? (Over het stuwmeer:) - het stuwmeer een lengte krijgt van 640 kilometer? - dat dit net zo lang is als twee keer de lengte van Nederland? - het stuwmeer een breedte zal hebben van ongeveer 1100 meter? - dat het waterpeil in het meer 175 meter hoog zal zijn? (Over de verhuizingen:) - het stuwmeer een gebied van 63.200 hectare onder water zal zetten? - daarom 1,3 miljoen mensen zullen moeten verhuizen? - niemand durft te protesteren in China? - dat de mensen die moeten verhuizen het wel erg vinden dat ze hun huis uit moeten? Het Project Historie In 1919 kwam de toenmalige leider van de Chinese democratische revolutie Sun Yat-Sen (zie foto) met het idee om betere scheepvaart mogelijk te maken op de Yangtze-rivier en om elektriciteit op te wekken voor de industrie, door middel van een stuwdam. In de jaren dertig zijn de eerste onderzoeken naar de mogelijkheden van een stuwdam uitgevoerd. Maar vanwege de economische depressie van die tijd werden de plannen in de ijskast gezet. Pas in 1944 worden opnieuw onderzoeken gedaan naar het project, maar weer werden de plannen uitgesteld, dit keer vanwege een burgeroorlog in China. Toen in 1954 de Yangtze overstroomde waarbij 30.000 mensen omkwamen, beloofde Mao Zedong, de voorzitter van de communistische partij in die tijd, dat hij zou opschieten met de voorbereidingen voor het bouwen van de dam. Nu was niet de elektriciteitsopwekking of de scheepvaart het belangrijkste doel van de dam, maar zou de dam primair bedoeld zijn voor het voorkómen van overstromingen in de toekomst. Sinds dien zijn er talloze onderzoeken gedaan naar een geschikte plek voor de dam, naar de mogelijkheid om de dam te bouwen, naar de kosten die de dam met zich mee zou brengen en naar de gevolgen van de dam voor de scheepvaart, de industrie, de omgeving, de mensen, enzovoorts, enzovoorts. Je snapt dat de mensen in het gebied niet graag zouden willen verhuizen voor het project en dat de milieuorganisaties bang waren voor milieuproblemen in het gebied als de dam er zou komen. Er was dan ook veel kritiek op de uitslag van een Canadees onderzoek, dat stelde dat het project goed in elkaar zat en dus uitgevoerd kon worden, ondanks eventuele problemen met het milieu en ondanks het feit dat veel mensen een andere woonplaats zouden moeten krijgen. Iedereen verwachtte dat met de bouw van het project gestart zou worden tijdens het achtste vijfjarenplan van China, in 1991-1995. Maar tot verrassing van iedereen werd het plan verschoven naar het volgende vijfjarenplan. In 1992 keurde het Chinese parlement het project uiteindelijk officieel goed. Normaal is het hele Chinese parlement het met elkaar eens en stemt iedereen of voor, of tegen een voorstel. Het geval van het Drieklovenproject was hierop een uitzondering. Maarliefst een derde van de parlementsleden stemde tegen, wat aangeeft dat vele hooggeplaatste Chinezen serieuze twijfels hebben over de haalbaarheid van het project.
De lokatie van de dam De Yangtze-rivier stroomt 1900 kilometer stroomopwaarts van Shanghai door een gebied dat bestaat uit drie grote ravijnen. De oevers van de rivier bestaan daar uit rotsen met steile wanden van een paar honderd meter hoog en vormen dus een kloof met de rivier helemaal onderin. Het gebied bestaat uit drie van zulke kloven en vandaar dat het gebied de naam Drie Kloven heeft gekregen, Three Gorges in het Engels. Op de volgende kaartjes is te zien waar de Drieklovendam precies gebouwd wordt. De Yangtze rivier stroomt vanuit Tibet helemaal naar Shanghai en heeft een lengte van 6300 kilometer. Deze afstand is net zover als van Amsterdam naar New York. Het is dan ook niet voor niets dat de Chinezen deze rivier de Chang Yiang noemen, oftewel -lange rivier
Wanneer we nu iets verder inzoomen op het gebied van de Three Gorges kunnen we nog beter zien waar de dam zal komen te staan.Het stuwmeer zal zich vormen tussen Yichang en Chongqing, daar waar het pijltje -reservoir- naartoe wijst. Doelen van het Drieklovenproject Men wil drie hoofddoelen bereiken met het Drieklovenproject: - Ten eerste wil China met de dam overstomingen van de Yangtze-rivier gaan voorkomen in de toekomst. In deze eeuw zijn al ruim 300.000 mensen gestorven als gevolg van de massale overstromingen. Ook nu, in 1999, treedt de rivier weer buiten haar oevers. De overstroming van 1998 heeft een paar duizend mensenlevens geëist en kostte China in totaal 30 miljard dollar. Door het bouwen van een stuwdam in de 'Gouden Waterweg' zouden deze overstromingen tot het verleden gaan behoren, omdat het overtollige water dat in de bovenstroom van de rivier valt, tegengehouden kan worden door de dam. - Een tweede doel van de dam is het opwekken van energie. China kampt met een groot energietekort op dit moment en de vraag naar elektriciteit neemt de laatste jaren sterk toe. De groei van de elektriciteitsproductie van 7,7% per jaar blijft ver achter de economische groei van 12 à 13 % per jaar. Tot nu toe haalt China het overgrote deel van haar elektriciteit uit het verbranden van kolen. Deze manier van energie-opwekking is erg milieubelastend. De Drieklovendam levert daarentegen een schone vorm van energie en levert in totaal dezelfde hoeveelheid waarvoor anders 10 kolencentrales voor nodig zouden zijn. - Het derde doel van de dam in het gebied van de Three Gorges is de verbetering van de scheepvaart. Tot nu toe kunnen grote schepen niet verder varen dan Yichang. Wanneer de dam gebouwd is, kunnen de schepen rechtstreeks naar het hartje van China varen, naar Chongqing, dat 640 kilometer verder ligt dan Yichang. Grote schepen van 10.000 ton zullen dan van bijvoorbeeld San Fransisco in Amerika meteen naar de nieuwe haven van Chongqing doorstomen. Inhoud van het Drieklovenproject Het Drieklovenproject bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste natuurlijk de dam zelf en het stuwmeer dat erachter gecreëerd wordt. Verder komen er faciliteiten voor de scheepvaart en installaties voor de energieopwekking. Tot slot horen de maatregelen voor de verhuizing van de bevolking ook tot het Drieklovenproject. Hieronder wordt wat verder ingegaan op deze onderdelen van het project. De dam De dam wordt 185 meter hoog en 2 kilometer lang. Op dit moment zijn 40.000 mensen dag en nacht bezig met de bouw van de dam. Iedere dag worden 350 ladingen cement van elk 20 ton in de grote damwand gestort. Dit proces zal doorgaan tot de dam af is in 2004, en zal men het reservoir vol laten lopen met water. Dynamiet wordt in de granieten rotsen tot ontploffing gebracht waarna het puin geruimd wordt. Op die plekken komen over een tijdje de 26 turbines te staan die de stroom gaan opwekken. Voordat er begonnen kon worden met het bouwen van de dam, moest eerst het water van de rivier omgeleid worden. Hiervoor werden twee kistdammen aangelegd, één aan de voorkant en één aan de achterkant van de bouwlocatie. Als de dam klaar is worden deze dammen weer weggehaald. Het gedeelte tussen de twee kistdammen is in drie maanden drooggepompt en toen de ondergrond droog genoeg was, is men begonnen met het storten van de de fundering. Het reservoir Wanneer het reservoir in 2009 volgelopen is, zal het 640 kilometer lang zijn. Aan het eind van het natte seizoen zal het waterpeil 175 meter hoog zijn. Er kan dan in totaal 39,3 miljard kubieke meter water in het meer. Dat is genoeg water om heel Nederland onder een laag van 95 centimeter water te zetten! In het begin van het natte seizoen zal het waterpeil dalen naar 22,1 miljard kubieke meters. Dit wordt gedaan om al het water dat in het natte seizoen valt op te vangen, zodat er geen overstromingen meer voorkomen aan de benedenloop van de rivier. Maar ook al is de waterstand in het reservoir dan lager, er blijft toch nog genoeg water over om Nederland onder een laag van 53 centimeter te zetten.
De scheepvaart De schepen die op de Yangtze varen en naar Chongqing willen, een stad die helemaal aan de achterkant van het stuwmeer ligt, zullen op de een of andere manier het hoogteverschil van voor en achter de dam moeten kunnen overbruggen. Het waterpeil in het stuwmeer kan 175 meter hoog zijn, terwijl het waterpeil in de rivier voor de dam maar een paar meter is. Hoe kunnen deze schepen een hoogte van 175 meter overbruggen? In de eerste plaats wordt er bij de dam een scheepslift gebouwd. In deze lift kunnen schepen van maximaal 3000 ton. De schepen varen als het ware in een grote bak met water die vervolgens omhoog getakeld wordt. Het nadeel van zo'n lift is dat het erg duur is in het gebruik en dat alleen de kleinere schepen hiervan gebruik kunnen maken. Schepen die zwaarder zijn (tot maximaal 10.000 ton) kunnen in plaats van met de lift gebruik maken van de sluizen, de shiplocks. Deze sluizen werken hetzelfde als normale sluizen die we hier in Nederland kennen. Het verschil is dat het hoogteverschil voor en na de sluis veel groter is dan hier, zodat er verschillende sluizen achter elkaar gebouwd zijn. De sluiskamers zijn 280 meter lang, 34 meter breed en 5 meter diep en zijn hiermee de grootste sluizen ter wereld. Een voorbeeld van zo'n sluis zie je hiernaast. Als de dam klaar is kunnen erg zware schepen 2400 kilometer landinwaarts varen en men verwacht dat de scheepvaart op de Yangtze zal vervijfvoudigen. Elektriciteit De stuwdam zal als hij klaar is per jaar 84 miljard kilowattuur elektriciteit opwekken. Op dit moment wordt de meeste elektriciteit in China opgewekt door kolencentrales. Deze kolencentrales zijn helaas erg vervuilend, waardoor veel steden onder een dikke laag smog verdwijnen. De hoeveelheid elektriciteit die met de Drieklovendam opgewekt gaat worden is gelijk aan de energie die 10 normale kolencentrales opwekken en voorkomt dus het verbranden van maarliefst 40 miljoen ton kolen. De energie uit waterkracht daarentegen is schoon en produceert geen schadelijke stoffen tijdens het proces.  Herhuisvestingsproject
In 1992 werd het Drieklovenproject officieel goedgekeurd door de Chinese regering. Een onderdeel van dit project was de herhuisvesting van de 1,3 miljoen mensen die voordat het water gaat stijgen een andere woonplaats moeten krijgen. Al in 1985 had men een aantal proefprojecten opgezet voor de verhuizing van de bevolking, inclusief de fabrieken en de landbouwgebieden. Deze projecten waren opgestart om de bevolking de herhuisvestingsprojecten te accepteren. Er werd getoond dat de mensen die verhuisd waren er ver op vooruit waren gegaan om zo ook alle andere mensen te laten zien dat het herhuisvestingsproject voordelen voor iedereen zou opleveren. In 1993 startte men met een nieuw pilotproject en in 1994 werd begonnen met het officiële herhuisvestingsproject. In veel steden en dorpen is de bevolking bezig met het afbreken van hun oude huizen en het bouwen van nieuwe in hoger gelegen gebieden. De positieve gevolgen van het Three Gorges Project
Het Drieklovenproject zorgt voor drie positieve ontwikkelingen in China. Overstromingen kunnen in de toekomst voorkomen worden. Het klimaat in China zorgt ervoor dat het land vaak last heeft van ernstige overstromingen. Deze eeuw zijn al ruim 300.000 mensen verdronken doordat het overtollige water buiten de oevers van de Yangtze trad. Wil je meer weten over de oorzaken van de overstromingen in China of over de manier waarop de Drieklovendam de overstromingen gaat voorkómen? De dam levert erg veel schone energie, dat de ontwikkeling van heel China ten goede komt. Met de extra energie kunnen meer industriële bedrijven opgericht worden, waardoor er meer werk voor de bevolking gecreëerd wordt. Hierdoor zal de levensstandaard in het gebied stijgen. Meer weten? Doordat het waterniveau stijgt, kunnen zware schepen voortaan helemaal doorvaren tot Chongqing aan eind van het stuwmeer. In Chongqing wordt een grote haven gebouwd om deze schepen te kunnen ontvangen. Deze stad van 30 miljoen inwoners, maar ook alle andere steden langs het stuwmeer, zullen profiteren van de toenemende scheepvaart op de rivier. Negatieve gevolgen van het Drieklovenproject
Het Three Gorges Project zal veel voordelen voor China opleveren. Helaas zal de dam ook enkele negatieve gevolgen veroorzaken voor bijvoorbeeld het milieu en de mensen die moeten verhuizen voor het stijgende water Herhuisvesting Sinds 1949 zijn er 86.000 waterprojecten uitgevoerd in China waarvoor in totaal al 10 miljoen mensen moesten verhuizen. Veel van deze mensen werden verplaatst naar afgelegen grensgebieden, ver van hun oorspronkelijke woonplaats. Hierbij ontstonden veel problemen en ongeveer 30% van de herhuisvestingsprojecten mislukte. Mensen kregen niet wat hen beloofd was of gingen er economisch sterk op achteruit. Daarom hebben veel Chinezen hun twijfels bij het Drieklovenproject en verwachten dat het ook deze keer mis zal gaan met de herhuisvesting van 1,3 miljoen mensen
Ecologische gevolgen

Flora en fauna
Het landschap dat onder water zal verdwijnen is qua begroeiing niet bijster spectaculair. het gebied bestaat niet uit tropisch regenwoud of uit zeldzame planten. Ook zeldzame dieren komen in het gebied zelf niet voor. Wanneer de regio voor een groot deel onder water zal verdwijnen is dat dan ook geen groot verlies voor de flora. Op de hellingen staan vrijwel geen bomen. Planten komen wel voor op de steile hellingen maar volgens China staan de zeldzame planten op een hoogte van meer dan 300 meter. Het water zal stijgen tot zo'n 175 meter en vormt dus geen bedreiging voor deze planten. De planten die wel in het bereik van het water liggen zijn niet zeldzaam en evenmin een groot verlies voor het gebied, aldus de Chinese overheid. Milieuorganisaties zijn het hier natuurlijk niet mee eens, omdat ieder stukje ongerepte natuur dat verloren gaat teveel is. Maar China maakt zich hier niet druk over. Het land is groot genoeg en ze vinden dat er nog genoeg ongerepte natuur over. Deze gebieden liggen vooral in het noordwesten van China, dat voor het grootste deel bestaat uit woeste gronden met weinig begroeiing, veel zand en veel harde droge winden, waardoor er maar weinig mensen in deze gebieden wonen. In het gebied wonen natuurlijk wel verschillende diersoorten, waarvan een aantal dieren zullen verdrinken. Dit is erg betreurenswaardig. Gelukkig spreken we hier niet van beschermde, zeldzame diersoorten. Een aantal diersoorten worden niet direct, maar wel indirect in hun bestaan bedreigd door de komst van de Three Gorges Dam. Onder deze diersoorten is de zoetwaterdolfijn. Deze is alleen in de yangtze-rivier te vinden en de populatie is de laatste jaren al sterk verdund vanwege de scheepvaart en de vervuiling van de rivier. De vis krijgt zelf weinig met de dam te maken, omdat hij leeft in de beneden- en middenloop van de rivier, terwijl de dam in de bovenloop gebouwd wordt. De dolfijn eet echter vissen die hun paaiplaatsen in de bovenloop hebben liggen. Men vreest dat deze vissen zich niet meer of in ieder geval in mindere mate voort zullen planten. De dolfijn krijgt op die manier steeds minder voedsel tot zijn beschikking en wordt zo met uitsterven bedreigd. Een tweede bedreigde diersoort is de Siberische kraanvogel. Van het totale aantal van deze soort brengt 95% de winter door in het Poyangmeer, stroomafwaarts van de dam. Hun woongebied zal worden aangetast, omdat zij zich voeden met drijvende wieren die met een stengel aan de bodem vastzitten. Na de stijging van het waterniveau in de droge periode (december tot en met april) verdwijnt deze voedselsoort onder water en is het maar de vraag of de Siberische kraanvogel dit overleeft. Sedimentatie
Wanneer de Drieklovendam gebouwd is en het stuwmeer is volgelopen, neemt de stroomsnelheid van het water dat het meer instroomt bij Chongqing af. Hierdoor zullen op dit punt slibdeeltjes bezinken op de bodem van het meer. De verwachting van veel tegenstanders van de dam, en van milieuactivisten in het bijzonder, is dat het stuwmeer over een aantal jaar zover is dichtgeslibt dat de schepen de haven van Chongqing niet meer kunnen bereiken. Anderen verwachten dat sedimentatie ervoor zal zorgen dat de turbines die de elektriciteit opwekken binnen afzienbare tijd hun maximale capaciteit niet meer kunnen behalen, omdat het slib de instroom van het water in de turbines zou verhinderen. Weer anderen leggen de nadruk op het overstromingsgevaar door de bezinking van veel slib in het stuwmeer. Zij vrezen dat over 50 jaar het stuwmeer nog maar de helft van zijn oorspronkelijke capaciteit heeft. Het water kan dan tijdens de moessons niet meer vastgehouden kan worden, met alle gevolgen van dien. maatregelen
De Chinese regering heeft rekening gehouden met het gevaar van overtollige sedimentatie vlak voor de dam. De dam krijgt dan ook een constructie die in ieder geval een gedeelte van het slib kan doorspoelen waarna de rivier het slib verder naar zee afvoert. Milieuorganisaties zijn bang voor sedimentatie aan het eind van het stuwmeer bij Chongqing. Maar de Chinese onderzoekers vinden de verzameling van slib aan het eind van het stuwmeer verwaarloosbaar klein en hebben geen verdere onderzoeken verricht naar de manier waarop de sedimenten zich zullen gedragen aan die kant van het reservoir. Er zijn dan ook geen maatregelen gepland voor deze eventuele ophoping van sedimenten op die plek. Verzilting
Verzilting is een probleem dat zich vooral voordoet bij stuwmeren in droge gebieden. Bij de Drieklovendam is men over het algemeen niet zo bang voor verzilting. Ieder jaar van april tot augustus valt voldoende neerslag om eventuele verziltingsverschijnselen uit het droge seizoen weer te verwijderen. En met de komst van de dam zal het waterpeil in het droge seizoen hoger zijn dan dat nu het geval is, wat verzilting tegengaat. De periode waarvoor men bang is in het kader van de verzilting is de periode van 2004 tot 2009, wanneer het stuwmeer zich met water vult. De hoeveelheid water die dan de dam passeert is zeker in het eerste jaar lager dan het normale niveau. Hierdoor verwacht men dat water uit de Gele Zee de monding van de Yangtze binnenstroomt, waardoor het zoute water problemen op kan leveren voor Shanghai. Het drinkwater kan zouter zijn dan de internationale richtlijnen en dat kan ook voor de industrie problemen opleveren. Maar na die eerste jaren is het gevaar geweken en zal verzilting niet tot de grote problemen van het Drieklovenproject behoren. Het klimaat
De verwachting is dat door de komst van een reservoir enige klimaatveranderingen kunnen optreden. Maar omdat de vorm van het stuwmeer heel langgerekt (640 km) en relatief smal (1100 meter) is, verwacht men dat het effect op het klimaat vrij gering zal zijn. De Chinezen erkennen dat het reservoir effect op het klimaat zal hebben. Ten eerste neemt de windsnelheid toe met 15 tot 40 procent en de vochtigheidsgraad neemt toe met twee tot acht procent. Hierdoor zullen per jaar meer mistige dagen voorkomen in de vallei. Verder heeft het reservoir gevolgen voor de temperaturen in de zomer en winter. De verwachting is dat de gemiddelde zomertemperatuur omlaag gaat met 0,9 à 1,2°C. In de winter daalt de gemiddelde temperatuur met minimaal 0,3 en maximaal 1,3°C. Deze temperatuurverandering ziet China als een positieve ontwikkeling, omdat de extremen in de zomer en winter met 3°C afnemen. De erg hete zomers die soms temperaturen bereiken van 40°C worden op die manier wat koeler en de lage temperaturen in de winter stijgen enigszins. Volgens China is dit een positieve ontwikkeling, omdat de citrusvruchten die in het gebied verbouwd worden meer kans hebben om de winter te overleven. Milieuorganisaties zijn het hier natuurlijk niet mee eens. Iedere menselijk ingrijpen dat verandering van het klimaat tot gevolg heeft is zou volgens hen niet toegestaan moeten worden. Verder wijzen zij erop dat de citrustelers uit de valleien naar hogere gebieden zullen moeten verhuizen (160 tot 800 meter hoog) en daar is het waarschijnlijk toch nog te koud voor sinaasappels en citroenen. Vervuiling
Watervervuiling is een probleem dat in heel China voorkomt. De vervuilers zijn vooral de landbouw en de industrie. Slechts een tiende van het totale oppervlak van het land is geschikt voor akkerbouw en de productie wordt flink opgevoerd door middel van kunstmest en pesticiden. Na onderzoek is gebleken dat ongeveer dertig procent van de pesticiden illegaal geproduceerd is. Deze pesticiden en de kunstmest komen terecht in de Yangtze, waardoor in 1993 10.000 mensen stierven als gevolg van pesticide-vergifiging. De industrie langs de Yangtze is de tweede watervervuiler. Er staat veel chemische industrie die hun afval ongezuiverd lozen in de rivier. Na het project van de hervestiging van de bevolking in het Drieklovengebied, zullen veel boeren bij gebrek aan voldoende land zonder werk komen te zitten en zal deze arbeidsuitstoot op het platteland ervoor zorgen dat veel ex-boeren gedwongen moeten gaan werken in de plaatselijke industrieën. Deze produceren vaak met erg eenvoudige technieken, waardoor de vervuiling gigantisch is. Volgens Gu Yongbo, een plaatsvervangend leider van een milieuorganisatie in Shanghai, wordt ieder jaar ruim 850 miljoen ton ongereinigd afvalwater door de industrie in de rivier geloosd. Een derde bron van vervuiling zijn de industiële bedrijven die lager op de hellingen zijn gebouwd en onder water zullen verdwijnen als het water in het reservoir gaan stijgen in 2003. De verwachting is dat deze 1600 bedrijven niet eerst gereinigd of verwijderd zullen worden voordat het water gaat stijgen. Milieuorganisaties zowel in China als buiten China vrezen dat het vervuilde water niet meer vrijelijk naar zee kan stromen na de komst van de Drieklovendam en dat bepaalde deeltjes zullen bezinken in het meer. Zo ontstaat een giftige blubber op de bodem van het meer. Zeker Chongqing zal hiermee te maken krijgen omdat deze stad van 30 miljoen inwoners het industriële hart is van de Yangtze vallei met de grootste vervuiling. Op dit moment liggen vijf van de tien meest vervuilde steden ter wereld in China, waaronder Chongqing. Maar zoals eerder gezegd heeft China dringend behoefte aan energie. Wanneer de dam er niet komt moeten er kolencentrales gebouwd worden die voor ernstige luchtvervuiling zorgen. Hierdoor zal boven de steden een dikke laag smog ontstaan. Het is dus een kwestie van kiezen tussen twee opties met allebei negatieve milieueffecten: óf ernstige luchtvervuiling óf watervervuiling. Aardbevingen en landslides Aardbevingen Omdat het tegenwoordig algemeen bekend is dat stuwdammen aardbevingen kunnen veroorzaken, is er in China uitgebreid onderzoek gedaan naar deze eventuele risicofactor. In het gebied van de Three Gorges komen vaak kleine aardbevingen voor van 1 of 2 op de schaal van Richter. Men verwacht dat het gewicht van het water in het reservoir de kracht van deze aardbevingen zal verhogen tot 5 of 6. De Drieklovendam is volgens schattingen bestand tegen aardbevingen van ongeveer 7 of 8 op de schaal van Richter. Het zal duidelijk zijn dat de consequenties van iedere fout in de schatting van de kracht van toekomstige aardbevingen catastrofaal zal zijn voor de Three Gorges. Er is dus wel sprake van seismische activiteit in het gebied, maar zodanig weinig dat het geen gevaar vormt voor de dam. Wel zijn er aardbevingen met een kracht van 6 op de schaal van Richter gemeten binnen een straal van 400 kilometer van de dam en zijn er aardbevingen geweest met een kracht van 7 binnen 600 kilometer van de dam. Landslides
Landslides (letterlijk landverschuivingen) worden meestal >veroorzaakt door aardbevingen. De toplaag van de bodem op een helling kan door de schok loslaten en naar beneden storten.Op het plaatje hiernaast is een heuvel te zien waar nog niet zo lang geleden een landslide heeft plaatsgevonden. Het is goed te zien dat de bodem is verschoven op de plaatsen waar geen bomen groeien. De bomen houden namelijk met hun wortels de bodem vast. In China neemt de ontbossing extreme vormen aan, wat de kans op landslides op de hellingen verhoogd.Er is dan ook onderzoek verricht naar de eventuele dreiging van landslides, die kunnen vóórkomen nadat het stuwmeer is volgelopen. De losgelaten bodem zou bij een landslide in het stuwmeer vallen wat problemen kan opleveren voor de scheepvaart of de damconstructie zelf. In het onderzoek is naar voren gekomen dat 90% van de in totaal 1300 kilometer lange oever van de Yangtze stabiel is. Het overige gedeelte is niet zo stabiel. Het gaat dan om een gebied van 16 kilometer in lengte, waarbij de kans bestaat dat er delen van het land in het waterreservoir zullen storten. De totale massa van dit gedeelte is 380 miljoen m3. Volgens de Chinese onderzoekers zullen de eventuele landslides geen gevaar opleveren voor de scheepvaart. Na het vollopen van het meer is het reservoir zo diep dat er geen gevaarlijke zandbanken kunnen ontstaan door landslides. De milieuorganisaties en deskundigen buiten China zijn niet zozeer bang voor het feit dat de scheepvaart vast loopt, maar voor het feit dat rotsen, stenen en zand in de rivier terechtkomen die de capaciteit van het stuwmeer verminderen. Verder kan de enorme kracht waarmee de rotsen en stenen in het water vallen vloedgolven veroorzaken die vervolgens over de damwand kunnen slaan. Het risico hiervan is dat de dam zelf aangetast wordt.

REACTIES

M.

M.

Heel mooi werkstuk. Ik gebruik het voor een project van mijn studie (1e jaars Techische Aardwetenschappen aan de TU in delft).
Thanx man!

Menno

19 jaar geleden

E.

E.

Goed werkstuk over Drie Kloven Dam... Ik heb er erg veel aan gehad... Kopieren, plakken, stukjes verwijderen, aanpassen en uitprinten met die handel.. Heel erg bedankt.. Haha.. Kusjes Elise

18 jaar geleden

E.

E.

dankje ik gebruik het voor mijn AK project. tnx Emile

12 jaar geleden

B.

B.

wauw wat een goed werkstuk, ik heb er erg veel aan gehad
bedankt

10 jaar geleden

M.

M.

Heel mooi werkstuk. Ik gebruik het voor een project van mijn studie (1e jaars Techische Aardwetenschappen aan de TU in delft). Thanx man! Menno

10 jaar geleden

B.

B.

omg

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.