Alquin. Nelson Mandela.
Regelnr woord+vertaling

001. boyhood jeugd
peaceful rustig/vredig
002. cattle herding vee houden
003. rural pursuits landelijke bezigheden
004. landed belanden
care zorgen
005. powerful relative machtig familielid
acting handelende
006. regent vertegenwoordiger
007. missionary klooster
008. involved betrokken bij
009. institution instituut
010. liberation bevrijding


011. guardian bescherming
avoid vermijden/ontwijken
012. arranged marriage gearrangeerd huwelijk
joined aanwezig/werkte daar law firm advocaten kantoor
013. apprentice leerling
014. daily dagelijkse
exposure blootstelling
inhumanities onmenselijkheid
015. reduced verkleinen
016. nonperson geen persoon
kindled opwekken
absurd ongewoon/bizar
courage moed
017. instead in plaats van
018. setting omgeving
brought voorbereid
modest bescheiden
019. measure dienst
lawyer advocaat
certainties vastigheden
020. sacrifice opofferen


suffering lijden
021. centuries leiding
022. concentrated geconcentreerd
access afspraken
023. education opleiding
wealth rijkdom
024. minority minderheid
025. conditions voorwaarden
026. wholly geheel
absent afwezig/ondoordacht
mass massa
have-nots niets hebbende
027. humbled vernederd
docile slaafse
obedience gehoorzaamheid
expanse uitgebreidheid
028. hindered hinderen
mobility mobiliteit
029. prospects vooruitzichten
race war rassen oorlog
030. horrific schokkend
031. circumstances omstandigheden
opted verkoos
nonviolence geen geweld
032. strategy strategie
033. involved betrokken bij
034. resistance weerstand
forced dwingen/verplichten
035. carry dragen
passes pasjes
036. servility slaafsheid
037. exasperated geïrriteerd
government regering
mounted zette op
massive grote
038. massive treason enorm proces hoogverraad
opponents tegenstanders
039. dragged on hield aan
acquittal vrijspraak
040. accused aanklagen
041. massacre bloedbad/massamoord
042. –
043. intent van plan
crushing weg te vagen
044. opposition tegenstanders
045. liberation bevrijdings
movements acties
046. banned verboden
earning verworven
047. –
048. travelled reisde
abroad naar het buitenland
enlist helpen/doen
049. –
050. soon na
051. sentenced veroordeeld
imprisonment gevangenisstraf
052. practically vrijwel
053. –
054. hauled opgehaald
055. almost bijna
certain zekere
death sentence doodstraf
056. statement opdracht/taak
dock kade/haven
destined voorbeschikt
smoulder smeulen
057. servant personeel
quarters slaapvertrek
shacks blokhutten
huts hutten
058. hovels hutten
oppressed onderdrukten
059. conscience geweten
060. dedicated aangetrokken
struggle geworstel
061. fought gevochten
domination overheersing
062. cherished gekozen/besloten
063. society leefgemeenschap
064. harmony harmonie
065. equal gelijke
opportunities kansen
066. achieve uitvoeren
067. prepared bereid
068. attempt pogingen
069. assumed aannemen/accepteren
responsibility verantwoordelijkeheid
070. conferred toekennen
moral morele
dignity waardigheid
071. evident duidelijk
072. –
073. arrivel aankomst
074. example voorbeeld
refusing weigeren
obey luisteren/gehoorzamen
jog opfrissen
075. harbour havengebied
docked aanleggen
076. warden gevangenisbewaarder
charge dienstdoende
warned waarschuwde
bluntly botweg
unless tenzij
077. obeying gehoorzamen
078. mainland vasteland
be the wiser zal het horen
whereupon waarop
079. quietly rustig
retorted grappig antwoorden
lay neerleggen
080. court gerechtshof
081. poor arm
082. amazingly verrassend
083. rob africhten
dignity waardigheid
084. notes briefjes
smuggled smokkelde
085. reponse antwoord/reactie
indignities vernedering
086. denial ontkenning
victimhood
expressed uitdrukken
remarkably opmerkelijk
087. –
088. appellation naam
089. toil ploeteren
090. merciless genadeloos
southeaster zuidoosterwind
broiled branden
091. glare stralen
limestone lijmsteen
092. impaired verzwakken
093. assigned toewijzen
094. –
095. barren kaal/leeg
096. –
097. –
098. decades decenniums
confident vertrouwen
099. crucial extreem belangrijk
decisions beslissingen
100. decided beslist/uitgesproken
approach aanpak
101. painstaking zwaar
preliminaries voorbereidingen
102. secrecy geheimhouding
103. negotiating onderhandelen
104. nation’s transition overgang natie
105. –
106. ban verbod
107. announced aankondigen
imminent naderend
108. inch 2,5cm
109. support steun
110. allaying sussen
111. patience geduld
visionary quality profetische kwaliteit
112. struggle strijd
113. set about aanpakken
unify eenmaken
114. elections verkiezingen
115. –
116. tormented kwellen
117. scandals schandalen
pursued achtervolgde
118. parted scheidde
119. dogged achtervolgd
delivering doen wat je beloofd hebt
120. devastated vernieuwd
121. sadder droeviger
122. undeniably onmiskenbaar
123. stubborn koppig
stature voormaat
124. remain such blijven zo
enhance verbeteren
125. diminish verminderen/verlagen
proves bewijst
126. faith, hope and charity geloof, hoop en liefdadigheid
attainable verrijkbaar
127. whole geheel
willingness bereidheid
128. sacrifice opoffering
reaffirmed opnieuw bevestigd
common potential gezamenlijke mogelijkheden
129. deluded misleid
130. admiration bewondering
comment commentaar geven
131. unflattering niet vleiend
verdict vonnis
performance optreden

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.