Hoofdstuk 7
1. nursery kinderkamer
2. manure mest, gier
3. tenant huurder
4. to dial kiezen
5. to give notice opzeggen
6. to demolish slopen
7. to nourish voeden
8. to demand eisen
9. vacant vacant
10. to frequent geregeld bezoeken
11. to sack ontslaan
12. to pollute vervuilen
13. dreary saai
14. drought droogte
15. Labour Exchallenge arbeidsbureau
16. career landlady huiseigenares
17. to starve verhongeren
18. dilapidated vervallen


19. industrial action acties in bedrijven
20. dice dobbelstenen
21. backward achtergebleven
22. derelict vervallen
23. pathetic treurig
24. to perish omkomen
25. litter afval
26. funds kapitaal
27. to own de eigenaar zijn van
28. dismal triest
29. to label bestempelen
30. squatter kraker
31. unemployment werkloosheid
32. to register registreren
33. current huidig
34. prospect vooruitzicht
35. distributive trade distributiebranche
36. vacancy vacature
37. apprenticeship stageplaats
38. craft vak
39. skilled geschoold
40. to be on the dole werkloos zijn


41. disparity ongelijkheid
42. unequivocal ondubbelzinnig
43. acrimonious bitter
44. impediment belemmering
45. adjustment aanpassing
46. to sustain volhouden
47. squalor vuilheid
48. degradation verloedering
49. illiteracy analfabetisme
50. penury grote armoede
51. jeopardy gevaar
52. retirement benefit pensioenuitkering
53. social security sociale zekerheid
54. beneficiary uitkeringsgerechtigde
55. earnings inkomen
56. to persevere volharden
57. welfare maatschappelijk werk
58. welfare bijstand
59. provision voorziening
60. overall in het algemeen
61. ruthless wreed
62. to account for verantwoorden
63. desperate wanhopig
64. to redress the balance evenwicht herstellen
65. assembly vergadering
66. subsequent daaropvolgend
67. to credit with de eer geven

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.