Idioom Hoofdstuk 10 History

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • 5e klas vwo | 249 woorden
  • 14 januari 2010
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
2 keer beoordeeld

Hoofdstuk 10
1. to skip overslaan
2. to preserve redden
3. to settle zich vestigen
4. to chronicle te boek stellen
5. renown vermaardheid
6. ancient klassiek
7. to comprehend begrijpen
8. conquest verovering
9. to dispense with niet nodig hebben
10. abolition afschaffing
11. serfdom lijfeigenschap
12. bourgeois burgerlijk
13. to derive from komen uit
14. conviction overtuiging
15. oppressive onderdrukkend
16. to legislate against wettelijk aan banden leggen

17. consequent daaropvolgend
18. eligible verkiesbaar
19. savage primitief
20. antagonism vijandschap
21. to disinter opgraven
22. pagan heidens
23. pedigree stamboom
24. to sacrifice offeren
25. fabric structuur
26. to worship aanbidden
27. pageantry praalvertoning
28. chivalry ridderlijkheid
29. doctrine leer
30. archaic ouderwets
31. sovereignty autonomie
32. tribal in stamverband levend
33. affinity verwantschap
34. to perpetuate voor altijd bewaren
35. rigid star
36. totalitarianism totalitarisme
37. fallacy misvatting
38. wicked verdorven

39. autocracy alleenheerschappij
40. to constitute vormen
41. inert traag
42. egalitarianism systeem van algehele gelijkheid
43. indigestible onverteerbaar
44. to grapple with aanpakken
45. mediocre middelmatig
46. to enhance vergroten
47. utilitarian op nut gericht
48. mercenary huursoldaat
49. to disperse zich verspreiden
50. to focus richten op
51. to be composed of bestaan uit
52. tranquillity kalmte
53. to contrive beramen
54. to impose on opleggen
55. to accumulate zich vermeerderen
56. acquittal vrijspraak
57. to contend beweren
58. to invoke een beroep doen op

59. deity godheid
60. secular wereldlijk
61. hackle hekel
62. to dwell on doordrammen over
63. datable dateerbaar
64. prevalence gangbaarheid
65. disdain minachting
66. at odds with niet in overeenstemming met
67. introspection zelfonderzoek
68. revolt opstand
69. to doom doemen
70. to dominate overheersen
71. offspring nageslacht
72. hallowed heilig
73. reliquary relikwieënkast
74. coronation kroning
75. venerable eerbiedwaardig
76. to proclaim afkondigen
77. commonplace gemeenplaats
78. to perpetrate begaan

79. manifold verschillend
80. fiction fictie
81. mob menigte
82. trite afgezaagd
83. outraged buiten zichzelf
84. multitude de grote massa
85. origarch oligarchist
86. collaboration samenwerking met de vijand
87. plausible aannemelijk

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.