het onze vader

Beoordeling 9
Foto van een scholier
 • Verslag door een scholier
 • Klas onbekend | 1006 woorden
 • 25 april 2018
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 9
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Opdracht 1: verdiepingsopdracht

Thema: het gebed

Deel 1: Het gebed in ons dagelijks leven.

 1. Gebed

Bidden is…

- … spreken met God

- … een heilig moment waarin we ons verootmoedigen als we de HEERE God aanroepen, tot Hem naderen en met Hem spreken.

- Vb. OT: 1 Kon. 18:36-39

- Vb. NT: Hand. 4:23-31

Soorten gebeden:

 1. Schietgebed
 2. Smeekgebed
 3. Dankgebed
 4. Formuliergebed
 5. Zegenbede
 6. Ambtelijk gebed
 7. Kringgebed
 1. Gebedsverhoring

- 2 Voorbeelden van gebed en gebedsverhoring

Geen gebedsverhoring: Jakobus 4: 1-3

Wel gebedsverhoring: Jakobus 5: 16-18

- Wanneer kan God een gebed serieus nemen?

Vb. van serieus genomen gebed: Hand. 6

- Hoe moeten we God aanbidden?

Vb. Joh 4:24

 1. Bidden van de Heilige Geest

- Vb:

 1. Rom. 8: 26; En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.
 2. Matth. 20:22; Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.
 3. Jakobus 4:3; Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.
 1. De voorbidder; Christus
 • Jezus bidt Zelf voor Zijn kinderen vb:
 1. Joh. 17:9
 2. Hebr. 7:25
 3. Joh. 16:23-24; Als kinderen van God in Zijn Naam bidden.

Deel 2: Uitwerking van het ‘Onze Vader’

Dit wil je ook lezen:
 1. 1. Aanspraak:  ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’

Het gaat hier om God de Vader die in de hemel is. Het betekent dat God in de hemel is.

Luk. 11:13; Indien dan Gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven degenen die Hem bidden.

              2. Zes gebeden

                            a. Gods Naam; ‘Uw Naam worde geheiligd’

Het gaat hier om dat God heilig is en dat wij eerbiedig moeten zijn tegenover Hem. Jer. 23:24; Zou zich iemand in verborgen plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien? Spreekt de HEERE; vervul Ik niet den hemel en den aarde? Spreekt de HEERE

                            b. Gods Koninkrijk; ‘Uw Koninkrijk kome’

Het gaat hier om dat wij aan God vragen of Hij ons regeert, bestuurd en beschermd tegen de duivel en zijn pogingen om ons in zijn macht te krijgen.

Matth. 6:33; Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

                            c. Gods wil; ‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde’

Het gaat hier om dat wij aan God vragen of Hij ons de kracht wil geven, zodat wij Hem kunnen dienen. En zodat wij onze taken kunnen uitvoeren zo Hij ze gegeven heeft.

Math. 16:24; Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

                            d. Dagelijks brood; ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’           

Het gaat hier om dat wij aan God vragen of Hij ons elke dag eten en drinken wil geven en dat ook wil zegenen. En dat we op Hem vertrouwen stellen en niet op andere mensen/schepselen.

Matth. 6:26; Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

e. Vergeving van zonden; ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze            schuldenaren.’

Het gaat hier om dat wij aan God vragen of Hij ons wil vergeven en dat wij ook onze naaste kunnen vergeven.

Matth. 6:14; Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.

f. Bewaring in verzoeking; ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’

Het gaat hier om dat wij aan God vragen of Hij ons wil bewaren en kracht wil geven voor verleiding in de wereld. Omdat wij zwak zijn en onszelf niet staande kunnen houden. En of Hij wil helpen bij de geestelijke dingen waarbij we ook snel zullen verliezen zonder Hem.

Matth. 26:41; Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

3. Lofverheffing;  ‘Want Uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in der                eeuwigheid.     

Deze laatste bede, is een bede tot God om Zijn eer en Zijn goedheid voor ons. En dat Hij tot in de eeuwigheid geprezen word en niet wij.

Joh. 14:13; En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.

4. Amen; ‘Amen’

Het laatste woordje amen betekent dat wij zeker geloven dat God ons gebed gehoord heeft, maar dat betekent niet dat het gebed verhoort is.

2 Kor. 1:20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.