Grammatica

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
 • Tips door een scholier
 • 5e klas havo | 9757 woorden
 • 21 juli 2016
 • 9 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Tegenwoordige tijd                                       - ik doe
Verleden tijd                                                    - ik deed

Voltooide tijd                                                   - ik heb gedaan
 

Toekomende tegenwoordige tijd           - ik zal doen
Toekomende verleden tijd                        - ik zou doen

Aanwijzende voornaamwoord
Bijvoegelijk voornaamwoord
Bijwoord
Infinitief
Lijdend voorwerp
Meewerkend voorwerp
Voegwoord
Voltooid deelwoord
Zelstandig naamwoord

Bij de werkwoorden zijn er HEEL VEEL uitzonderingen

Constant gebruik van lidwoorden bij ALLES

É = accent aigu
è = Accent grave
ê = accent circonflexe (ctrl + shift + e)
ç = cedilla (ctrl + , + c)

Onderwerp

Lijdend voorwerp

Meewerkend voorwerp (voorzetsel = à) bv. Parler à

Voorzetselvoorwerp (voorzetsel = anders dan à) bv. Parler de

Je

Me

Me

Moi

Tu

Te

Te

Toi

Il

Le

Lui

Lui

Elle

La

Lui

Elle

Nous

Nous

Nous

Nous

Vous

Vous

Vous

Vous

Ils

Les

Leur

Eux

Ells

Les

Leur

Elles

À

Het voorzetsel à betekent ‘naar’. In combinatie met een plaatsnaam kan het ook ‘in’ beteken.

À + le = au
à + les = aux

Aanvoegende wijs

= Subjonctif
“il faut que”                                                      je puisse
standaard uitdrukking                                  tu puisses
                                                                              il/elle puisse
                                                                              nous puissions
                                                                              vous puissiez
                                                                              illes/elles puissent

Briefzinnen

Je suis intérésse par… / J’ai un interet pour…

Dit wil je ook lezen:

Il s’agit de…. (= het gaat om)

Nous avons été passer une semaine.

Ce n’est pas la piene     = Niet wijs (uitdrukking)

Mes passetemps sont: ecrire, lire
Mes passetemps sont le lecture, l’ecriture, le sport et le film

Hij bevalt me = Letterlijk il plait me à in het Frans: il me plait
Hij bevalt mij niet = Letterlijk: il ne plait pas me à in het Frans: il ne me plait pas

Avoir les anniversaires = jarig zijn

Dont l’attente d’une réponse favourable veullez agrér, monsieur, madame.
Mes meilleures salutations,

Sud de la France = zuid-Frankrijk

Une lettre de plainte = klachtenbrief

Betrekkelijke voornaamwoorden

Qui         - die                      - wie (ow) of over wie
Que       - dat                      - wie (lv), wat
Dont      - waarover         - over wie?

Waarmee = Avec lequel, lequel, laquelle, lequels,lequelles

Dont

Auquel/auquels/auxquelles

Lequel/laquelle/lesquels/lesquelles 

Na voorzetsel ‘de’

‘parler de’ wordt ‘dont’

Na voorzetsel à

Na een ander voorzetsel dan ‘de’ of ‘a’

Bezittelijk voornaamwoord

Mon

Ma

Mes

Ton

Ta

Tes

Son

Sa

Ses

Notre

Notre

Nos

Votre

Votre

Vos

Leur

Leur

Leurs

Bijvoegelijk naamwoord

Woorden die vóór het zelfstandig naamwoord komen:

Bon                       Mauvais
Petit                      Grand
Beau                     Joli
Jeune                   Vieux
Autre                    Long
Gros                      Haut
Premier               Dernier
Nouveau

Dagen van de week

Maandag            le lundi
Dinsdag               le mardi
Woensdag          le mercredi
Donderdag         le jeudi
Vrijdag                 le vendredi
Zaterdag             le samedi
Zondag                le dimanche

Weekend           le week-end
Dag                        le jour
Week                   la semaine
Maand                 le mois
Jaar                       l’année

Delend lidwoord

De+ le = du
De + la = de la
De + l’ = de l’
De + les = des

Er

‘En’ vervangt een zelfstandig naamwoord of een zinsdeel voorafgegaan door de, d’, du, de la, de l’ of des
                Il en parle.                          Hij praat erover.
‘En’ vervangt een zelfstandig naamwoord waar een telwoord of een woord van hoeveelheid bij staat
                J’en ai deux.                      Ik heb er twee.

‘Y’ vervangt een zelfstandig naamwoord of een zinsdeel voorafgegaan door een ander voorzetsel dan ‘de’
                J’y pense.                           Ik denk eraan.
‘Y’ vervangt een bepaling van plaats.
                J’y habite.                          Ik woon er.

Plaats: ‘en’ en ‘y’ komen vóór de persoonsvorm of tussen meerdere werkwoorden in de zin.
                Non, je n’en veux pas.
                Je pense y aller après.

Gebiedende wijs

Tu- vorm             Répète!
nous- vorm        Répètons!
vous- vorm        Répètez!

Gebruik van ‘in’

Stad                                      à
Geslotenruimte                               dans
Land                                     m = au (au Maroc, overigelettersbehalve ‘-e’ of ‘-s’)
                                               v = en (en France, ‘-e’)
                                               mv = aux (aux Les Pays Bas, ‘-s’)

Hulpwerkwoorden

Aller
Devoir
Pouvoir
Savoir
Vouloir

Kloktijden

08:00                     huit heures
08:10                     huit heures dix
08:15                     huit heures et quart
08:20                     huit heures vingt
08:30                     huit heures et demie
08:40                     huit heures moins vingt
08:45                     huit heures moins le quart
08:50                     huit heures moins dix

13:00                                    une heure de l’après- midi
treize heures

20:00                                    huit heures du soir
vingt heures

00:00                     le minuit
zéro heure

12:00                     le midi

Ochtend              le matin

Middag                l’après- midi

Avond                  le soir

Nacht                   la nuit

Omdat

Met een bijzin die met een redengevend voegwoord begint:

Parce que           omdat                  Na de komma.
Puisque                               aangezien           Wordt gebruikt als de oorzaak vanzelfsprekend is en bekend is bij de
                                                               persoon waarmee je praat.
Comme                               omdat                  Aan het begin van de zin.

Met een voorzetsel + zelstandig naamwoord:

Grâce à                                dankzij                 Als de oorzaak een positief gevolg heeft
À cause de         vanwege             Als de oorzaak een negatief gevolg heeft
Étant donné      gezien                  In andere gevallen
Du fait de
Compte tenu de

‘On’

 1. On = men

En France, on parle le français.- In Frankrijk spreekt men Frans.

 1. On = wij/we

On y va?- Zullen we gaan?

 1. On = ‘je’ in het algemeen

On ne sait jamais- Je weet maar nooit.

De indirecte vraag

Wie (ow)             Qui est- ce que?
Wie (lv)                               Qui est-ce que?
Wat (ow)            Qu’est-ce que?
Wat (lv)                               Qu’est-ce que?
Wanneer            Quand?
Waar                     Où?
Hoeveel              Combien?
Welk(e)                               Quel?

Onbepaalde voornaamwoorden

Onbepaalde voornaamwoorden komen achteraan te staan 

Tout(es) (bijvoegelijk)

Tous (zelfst.)

Meme (bijvoeg.)

Memes (zelfst.)

Aucun(e)

Chacun(e)

N’importe (le/la/les) que (le)s

N’importe qui/quoi

= hele, alle

= alles, alle(n)

= dezelfde, hetzelfde

= zelfs

= geenenkele

= elke, iedere

= wie, wat dan ook

= wie, wat dan ook

Seizoenen

Le printemps                    De lente
l’été                                      De zomer
L’automne                         De herfst
L’hiver                                 De winter

Sporten

Jouer + à + bepaald lidwoord + de sport
                jouer au tennis (au= à + le)
                jouer aux cartes (aux = à + les)

Faire + de + bepaalde lidwoord + de sport
                faire du basket (du = de + le)
                faire de la voile (de la = de + la)

Structuurwoorden

Aussi                     = ook 

Mais                      = maar 
Pendant              = tijdens, gedurend

Lors de                                = tijdens, wanneer 

D'une part          = de enekant 

D'autre part       = de anderekant 

Souvent              = vaak 

C'est pourqoui  = datiswaarom 

Parce que           = omdat 

Également          = bovendien 

En outre              = naast 

Pour commencer = te beginnen 

Pour résumer   = om samen te vatten 

Premierement                 = ten eerste 

Enfin                     = kortom, ten slotte 

Alors                     = dus, dan, toen 

En général          = over het algemeen 

Apres                   = na 

Par consequent = daarom 

Pour conclure   = concluderend, tot besluit 

Comme               = als, bijvoorbeeld
De                          = van 
Quelqu’un          = iemand

Puisque               = want, volgens 

Bien que             = ookal, ondanks 

Tout de suite     = meteen, direct 

Bref                       = kortom

Ensuite                = verder
En ce moment  = op dit moment
La plus part        = meestal, merendeel van
Plusieurs             = meerdere
Donc                     = dus
car                         = want
devant                                 = voor
derniere              = achter
a cote                   = naast
deja/depuis       = al
Pour exemple   = bijvoorbeeld
sur                         = op
A                            = aan
A la                        = aan de
Autre                    = andere
Certain(e)           = sommige
L’un l’autre        = elkaar
Pres de                                = vlakbij
Toutes                 = allemaal
Tout le monde  = iedereen
Si                            = zo ja…
En moyenne      = gemiddeld
Du… au…             = van … tot en met….
Par                         = per

C’est                     = het is
Ce sont                = het zijn
Ils ont                   = hebben
Ils sont                 = zijn

Il y a                      = Er is/ er zijn

Beaucoup           = veel
Peu de                 = weinig

Mauvais              = slecht, bijvoegelijk naamwoord
Mal                        = slecht, bijwoord

Ma dame = mijn dame
mes dames = Mijn dames

en voiture = als het om een voertuig gaat

Vaak gebruikte werkwoorden

Acheter                               = kopen

Devenir               = worden
Devoir                  = moeten

Entendre            = horen
Ecouter                               = luisteren

Jouer                    = spelen
Faire                     = maken, doen

Rire                       = lachen
Lire                        = lezen

Parler de             = praten over
Dire sur                               = het hebben over

Suivre                   = volgen

Vendre                                = verkopen

tu dois                  = jijmoet (informeel) 

il faut                    = hij moet (formeel) 

je pense que     = ik denk dat 

je trouve qu      = ik denk tdat 

Je doit                  = ik moet
Il fait                     = men moet

Toekomende tijd

Je           -ai
Tu           -as
Il/elle    -a

Nous     -ons
Vous     -ez
Ils/elles                -ont

Tijd uitdrukken

Door middel van een bijzin die met een voegwoord van tijd begint

Quand                                 Wanneer
Lorsque                               Wanneer
Dès que                              Zodra
Depuis que                        Sinds
Pendant que                     Terwijl
Tandis que                         Terwijl
Maintenant que              Nu
Chaque fois que              Elke keer dat
Au moment où                Op het moment dat

Door middel van een voorzetsel van tijd + zelfstandig naamwoord

Depuis                 sinds
Après                   na
Avant                   voor
Pendant              tijdens, gedurende
Dès                        onmiddelijk, vanaf

Tijden

Dans un semaine                            over een week
en une heure                                   binnen een uur
d’ici une heure                                binnen een uur
pendant/durant une heure       gedurende een uur
à partir de...                                      vanaf
de... à...                                              van... tot....
du... au...                                           van... tot.... (datum)
jusqu’à demain                                               tot (aan) morgen

Verleden tijd

Je           -ais
Tu           -ais
il/elle    -ait

Nous     -ions
Vous     -iez
ils/elles                -aient

Voltooid verleden tijd

Hij had bezocht.

Passé composé                               Plus-que-parfait (v.v.t)
il a                                          il avait
ils sont                                 ils étaient
nous sommes                   nous étions
ils ont                                   ils avaient
ils se sont                           ils s’étaient

Vervoeging met etre

Aller
Arriver
Partir
Rester
Venir
Devenir
Mourir
Naître
Monter
Entrer
Tomber
Descendre

Vraagwoorden

Comment                           Hoe                                                                                       
Où                                         Waar
Pourquoi                             Waarom
Quand                                  Wanneer
Combien                             Hoeveel
Qui                                        Wie

Woorden met meerdere betekenissen

D’ailleurs             - ten slotte
                               - trouwens
                               - immers

Natuurlijk           - bien sur
                               - bien entendu

Misschien           - peut- etre
                               - probablement

Vanwege            - a cause de
                               - du fait que

Ook                       - aussi
                               - égelament
                               - de meme

Voor                     - pour
                               - pour afin de
                               - pour en vue de

Dichtbij                                - a cote de
                               - pres de

Bij/ tijdens         - lors
                               - pendant
                               - à

Zinsopbouw

Onderwerp + persoonsvorm + lijdend voorwerp

Uitzondering:

. Bij vraagstellingen

Onderwerp + persoonsvorm: Tu travailles...?
Est- ce que + onderwerp + persoonsvorm: Est-ce que tu travailles...?
Persoonsvorm + onderwerp, met elkaar verbonden door een liggend streepje: Travailles- tu...?

. Als het lijdend voorwerp een (persoonlijk) voornaamwoord is, komt dit lijdend voorwerp vóór de persoonsvorm in plaats van erachter

Paul regarde la maison                 à Paul la regarde.

Bijzin: onderwerp+ persoonsvorm+ zelfstandig naamwoord
                Je croyais que tu étais fatigué.

Prisma Basisgrammatica

Zin ontleden

Onderwerp

Gezegde

Meewerkend voorwerp

Lijdend voorwerp

Ik

Gaf

mijn vriendin

een schitterende bos bloemen

Woord benoemen

Zelfstandige naamwoorden

Mijn computer is kapotgegaan

Lidwoorden

Alle gegevens op de harde schijf zijn verdwenen

Bijvoegelijke naamwoorden

Wat een afgrijselijke situatie

Telwoorden

En ik had juist twee documenten opgeslagen

Voornaamwoorden

Dus je begrijpt, ik baal verschrikkelijk

Werkwoorden

Voortaan maak ik overal een back-up van

Bijwoorden

Dat werkt beter

Voorzetsels

Maar doe dat dan niet op de harde schijf

Voegwoorden

Zo dom ben ik niet, want dan kan het weer misgaan

Tussenwerpsels

Ach, wat een ramp is zo’n computer eigenlijk

1 Het zelfstandig naamwoord

A – Mannelijk en vrouwelijk

 1. Er bestaat geen regel waarmee je kunt uitzoeken of een woord mannelijk of vrouwelijk is à bij twijfel, raadpleeg het woordenboek
 2. In een aantal gevallen maak je een zelfstandig naamwoord vrouwelijk door een –e achter het mannelijk te plaats
  Anglais (m)        -              Anglaise (v)
 3. Je kunt niet zeggen dat een –e aan het eind van een woord aangeeft dat het woord vrouwelijk is
  Homme
 4. Er zijn ook zelfstandige naamwoorden die vrouwelijk én mannelijk kunnen zijn maar een verschillende betekenis hebben

Livre (m) = boek
Livre (v) = pond

 1. Zelfstandige naamwoorden die mannelijkzijn en op een –e eindigen hebben dezelfde vorm in het vrouwelijk
  journaliste (m) -              Journaliste (v)
 2. Sommige zelfstandige naamwoorden hebben in het Nederlands wel een bepaalde vorm voor het vrouwelijk maar in het Frans niet
  Leraar en lerares             -              professeur
  Schrijver en schrijfster -              écrivain

B – Enkelvoud en meervoud

 1. De regel is: meervoud = enkelvoud + s
 2. In sommige gevallen gebruikt het Frans bij mannelijke woorden een –x in plaats van een –s
  ail           - aux      - travaux
  al            - aux      - chevaux
  au          - aux      - cadeaux
 3. Als het mannelijk enkelvoud op een –s, -z of –xeindigt, blijft het meervoud hetzelfde
  prix (ev)              -              prix (mv)
 4. Speciale vormen voor het meervoud
  oeil                        -              yeux
  monsieur            -              messieurs
 5. Familienamen en merknamen behouden hun naam in het meervoud zonder –s. in tegenstelling tot het Nederlands
  de Mitterrands (nl)        -              les Mitterrand
 6. Sommige woorden staan in het Nederlands in het enkelvoud maar in het Frans in het meervoud
  vakantie              -              vacances
  huiswerk            -              devoirs
 7. . Net als in het Nederlands: een hoofdletter bij personen, aardrijkskundige namen en inwoners van steden en landen
  . Anders dan in het Nederlands: een hoofdletter bij de aanhef in brieven: Monsieur, Madame

. Bij talen krijg je een kleine letter: parler francais

2 Het lidwoord

Het bepaald lidwoord
Het onbepaald lidwoord
Het delend lidwoord

A – Het onbepaalde lidwoord

Enkelvoud mannelijk                                    -              un
Enkelvoud vrouwelijk                                   -              une
Meervoud mannelijk en vrouwelijk       -              des

Het Nederlands heeft in het meervoud GEEN lidwoord, in het Frans wel

B – Het bepaald lidwoord

Mannelijk woord dat begint met een medeklinker                                                       -              le
Vrouwelijk woord dat begint met een medeklinker                                                      -              la
Mannelijk en vrouwelijk woord dat begint met een klinker of stomme h                           -              l’
Meervoud                                                                                                                                       -              les

Namen van landen, streken en werelddelen:
Vrouwelijk zijn de landen de eindigen op –e                     -              La France, l’Afrique
Mannelijk zijn de landen die niet eindigen op –e            -              Le Canada, le Portugal
Meervoud zijn sommige landen                                                             -              Les Pays- Bas, les États- Unis

Samengestelde vormen die je krijgt als je de of a met het bepaald lidwoord combineert
de + la                  - v
de + l’                   - met stomme h of klinker
du                          - m
des                        - mv

a + la                     - v
a + l’                      - met stomme h of klinker
au                          - m
aux                        - mv

Als de ‘uit’ betekent en het land vrouwelijk is, dan laat je la weg:
                Il vient d’Angleterre.
Als het land mannelijk is blijft het lidwoord wel behouden:
                La reine du Danemark.

Als je wilt zeggen ‘naar’ of ‘in’ een land, gebruik je
en + vrouwelijke landen
au + mannelijke landen
aux + landen in het meervoud

Maar als een mannelijk land met een klinker begint krijg je en in plaats van au
                en Iraq

De stomme h
De stomme h maakt een verbinding mogelijk tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord
                le hotel =            l’hotel

De aangeblazen h
De aangeblazen h maakt geen verbinding mogelijk tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord
                la Hollande (= la Olland)               -              les Hollandais (= le Ollande)

C – Het delend lidwoord

Onbekende hoeveelheid
Mannelijk woord dat begint met een medeklinker                                                       -              du
Vrouwelijk woord dat begint met een medeklinker                                                      -              de la
Mannelijk en vrouwelijk woord dat begint met een klinker of een stomme h   -              de l’
Meervoud                                                                                                                                       -              des

Bepaalde hoeveelheid

Bij de ontkenning weet je immers ook om hoeveel het gaat, geen bier/geen koffie, dus: de
Het maakt niet uit of het woord waarover iets wordt gezegd in het enkelvoud staat: je krijgt altijd een de of d’

Uitzonderingen
. Sommige uitdrukkingen met het werkwoord avoir (hebben) krijgen geen delend lidwoord
                Il a raison.
. Als het voorzetsel de vast bij een werkwoord hoort, bijvoorbeeld in parlerde (praten over), dan valt het delend lidwoord ook weg.
                Il parle toujours d’argent.
. In uitspraken die een algemene waarheid weergeven: geen delend maar een bepaald lidwoord
                Le francais n’est pas difficile.
. Je hebt ook geen delend lidwoord na werkwoorden zoals aimer (houden van), adorer (dol zijn op), détester (een hekel hebben aan), préférer (de voorkeur geven aan) en de ontkenningen van die werkwoorden. Daar gebruik je een bepaald lidwoord.
                J’aime le cafe.
. Maar: Bij het werkwoord etre (zijn) krijg je het delend lidwoord du, de la, de l’, des of het onbepaald lidwoord un, une, des, ook bij de ontkenning.
                Ce ne sont pas des tomates, ces ont des aubergines.

3 – Het persoonlijke voornaamwoord

1e person

2e person

3e person

Enkelvoud

Je (ik)

Tu (jij)

Il (hij)

Elle (zij)

On (men)

Meervoud

Nous (wij)

Vous (jullie, u)

Ils (zij)

Elles (zij)

Het = ce               -              Als het naar een person of iets verwijst
Het = il                 -              Bij uitdrukkingen bijvoorbeeld het weer en de tijd

Als je persoonlijke voornaamwoorden nadruk geeft:

1e person

2e person

3e person

Enkelvoud

Moi (ik)

Toi (jij)

Lui (hij)

Elle (zij)

Meervoud

Nous (wij)

Vous (jullie, u)

Euxs (zij)

Elles (zij)

 1. Om het onderwerp nadruk te geven

Moi, je parle.

 1. Los, zonder werkwoord
                 (Qui parle) Toi?

4 – Het werkwoord (regelmatige)

1 – De regelmatige werkwoorden op –er eindigen in de present

Je parl-e

Nous parl-ons

Tu parl-es

Vous parl-ez

Il parl-e

Ils parl-ent

Elle parl-e

Elles parl-ent

2 – De regelmatige werkwoorden die op –ir eindigen in de present

Je fin-is

Nous fin-issons

Tu fin-is

Vous fin-issez

Il fin-it

Ils fin-issent

Elle fin-it

Elles fin-issent

3 – De regelmatige werkwoorden die op –re eindigen in de present

J’attend-s

Nous attend-ons

Tu attend-s

Vous attend-ez

Il attend-

Ils attend-ent

Elle attend-

Elles attend-ent

5 – De onregelmatige werkwoorden

Etre = zijn

Je suis

Nous sommes

Tu es

Vous etes

Il est

Ils sont

Elle est

Elles sont

Avoir = hebben

J’ai

Nous avons

Tu as

Vous avez

Il a

Ils ont

Elle a

Elles ont

Il y a is een vorm van avoir                         =             Er is/Er zijn

Onbepaald:       Dans la chambre il y a une table et des chaises.
Bepaald:             La table et les chaises sont dans la chamber.

Faire = doen, maken

Je fais

Nous faisons

Tu fais

Vous faites

Il fait

Ils font

Elle fait

Elles font

Sporten:              faire + delend lidwoord + de sport
Huishouden:     faire +  bepaald lidwoord + activiteit
Talen (als vak): Tu fais anglais?
Het weer:           Il fait mauvais.

Aller = gaan, zullen

Je vais

Nous allons

Tu vas

Vous allez

Il va

Ils vont

Elle va

Elles vont

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.