Tienermoeders

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • Klas onbekend | 1676 woorden
  • 25 maart 2001
  • 621 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
621 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding
Jaarlijks raken er in Nederland ongeveer 15.000 meisjes ongewenst zwanger. Wereldwijd wordt 1 op de 4 meisjes voor het 19e jaar moeder. Hier geldt dat vrijwel de meeste kinderen van zulke jonge moeders geboren worden in ontwikkelingslanden. Tienermoederschap is in veel landen een groot maatschappelijk probleem. Voor meisjes die voor hun 19e jaar een kind krijgen, is het vaak moeilijk om een opleiding te volgen of die af te maken. Vooral alleenstaande jonge moeders ( in Nederland is dit trouwens de helft van de tienermoeders ) ondervinden nogal wat problemen.

Vroeger verdwenen jonge ongehuwde meisjes stilletjes in een klooster om zo de schande voor hun familie zo klein mogelijk te houden. Nu zou je verwachten dat het minder voorkwam dat meisjes zwanger raken met de beschikbaarheid over voorbehoedsmiddelen en de morning-afterpil. Alleen veel meisjes merken vaak pas laat dat ze zwanger zijn, doordat ze onregelmatige menstruatie hebben of juist omdat ze de zwangerschap wegdenken. Daardoor is het voor abortus vaak te laat. Ze worden in de steek gelaten door hun vriend en worden door de ouders het huis uitgezet. Ze moeten hun school of opleiding afbreken en zijn financieel afhankelijk.

Buitenlandse tienermoeders in Nederland

Ongeveer 1/3 van de tienermoeders in Nederland is van buitenlandse afkomst. De meisjes die in een opvangtehuis komen zijn voornamelijk Surinaams en Antilliaans. Marokkanen zijn er niet zo veel. Ook Turkse meisjes zijn er niet zoveel, de Turkse gemeenschap lost het probleem meestal zelf op. Ze moeten dan hals over kop trouwen met de vader van het kind of ze wordt teruggestuurd naar Turkije.

In Suriname en op de Nederlandse Antillen worden ook veel meisjes jong zwanger, daar neemt oma na de geboorte de opvoeding voor een groot deel over. Hierdoor heeft de moeder meer vrije tijd, vooral om de studie af te maken.

Het aantal tienerzwangerschappen en tieners wereldwijdt

Zoals ik in mijn inleiding al vertelde, wordt bijna een kwart van de meisjes tussen de 15 en 19 jaar moeder. ( En dan heb ik het natuurlijk over de hele wereld.) Dat betekent ieder jaar meer dan 14 miljoen tienermeisjes die moeder worden. De meeste jonge moeders zijn in ontwikkelingslanden te zien.

Hier heb ik een schema, waarin goed te zien is, hoe de tienerzwangerschappen over de hele wereld verdeeld zijn:

Tienerzwangerschappen (15-19 jaar) Percentage van de totale bevolking
Wereld 6
Afrika 12
Azië 4
Europa 2
Latijns-Amerika 8
Noord-Amerika 5
Oceanië 3

bron: World Population Data Sheet 1998, Population Reference Bureau

Zoals je kunt zien staat Afrika bovenaan met 12% tienerzwangerschappen van de totale bevolking. Ook is te zien dat Europa gelukkig onderaan staat met 2%.

Maar niet alleen over de hele wereld bestaan grote verschillen, Ook in Europa bestaan er verschillen tussen de landen. In 1995 was het aantal levend geboren kinderen van vrouwen van 15 tot 19 jaar bijvoorbeeld:

Engeland , Wales 28.4 per 1000
Oostenrijk 15.6 per 1000
Ierland 15 per 1000
Noorwegen 13.5 per 1000
Duitsland 12.5 per 1000
Frankrijk 10.0 per 1000
België 9.1 per 1000
Denemarken 8.3 per 1000
Spanje 7.8 per 1000
Zweden 7.7 per 1000
Italië 6.9 per 1000
Zwitserland 5.7 per 1000
Nederland 4.2 per 1000

Kijken we naar deze tabel dan zien we dat Engeland bovenaan staat met 28,4 per 1000 zwangerschappen. Nederland staat met 4,2 per 1000 zwangerschappen onderaan.

Het aantal tienerzwangerschappen in Nederland

De laatste jaren worden in Nederland tussen de 4000 en 4500 meisjes tussen de 15 en 19 jaar zwanger, dat is 10 per 1000 meisjes in die leeftijdsgroep. Van iedere 10 zwangerschappen worden er 6 zelf opgevoed, de andere 4 eindigen in een abortus. Er worden dus jaarlijks ruim 2000 meisjes voor hun 20e moeder. Het komt eigenlijk zelden voor dat een kind ter adoptie wordt afgestaan. Volgens zeer globale schattingen wonen er rond de 4000 en 8000 tienermoeders in Nederland.

In dit schema is te zien, hoe de levend geborenen naar leeftijd van de moeder per 1000 vrouwen tussen de 15- 19 verdeeld zijn:

1985 1990 1995 1996 1997 1998
15 jaar 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
16 jaar 1,2 1,5 1,0 1,0 1,2 1,3
17 jaar 3,2 4,3 2,6 2,5 2,6 2,9
18 jaar 6,8 8,6 6,1 5,5 5,8 5,8
19 jaar 13,3 14,5 11,1 11,3 11,7 11,9
15-19 jaar 5,0 6,4 4,2 4,1 4,4 4,5

bron: Statistisch jaarboek 1999 (CBS)

Hier is dus duidelijk te zien, dat het bij tienermoeders voor het grootste deel gaat om meisjes van 18 en 19 jaar oud en dat het aantal jonge moeders erg klein is namelijk nog geen 1/5 deel.

Financiële positie

Veel tienermoeders moeten rondkomen met weinig geld. Sommigen krijgen geen bijstandsuitkering, omdat ze nog geen 18 jaar zijn en de ouders nog onderhoudsplichtig zijn. Daardoor zijn ze vaak volledig afhankelijk van hun ouders. Voor tienermoeders tussen de 18 en 20 jaar die nog thuis wonen gold een landelijke basisvorm van
f 750,= ( 1999). Tieners die zelfstandig wonen kunnen een aanvulling krijgen van de gemeente. Het rare hiervan is alleen wel, dat in elke gemeente andere regels en andere bedragen gelden.

Opvang

Zwangerschap bij meisjes kan leiden tot een grote breuk in de relatie met de ouders. Als de situatie onhoudbaar wordt, lopen sommige meisjes weg van huis. Een aantal meisjes leidt al een zwervend bestaan op het moment dat ze zwanger raken. Deze zwangere tieners hebben behalve begeleiding en steun voor het oplossen en verwerken van hun problemen ook dringende behoefde aan onderdak.

Verschillende organisaties, waaronder het FIOM, een instelling voor hulpverlening bij zwangerschap en de opvoeding van het kind, ondersteunen tienermoeders o.a. door het organiseren van laagdrempelige inloopvoorzieningen, waar bijvoorbeeld adviezen worden gegeven over de opvoeding, maar waar de jonge moeders ook terecht kunnen voor hulp op het gebied van: huisvesting en geldzaken. Ook worden er cursussen gegeven, waardoor ze een grotere kans hebben op de arbeidsmarkt.

Vooral in de grote steden lopen er verschillende “projecten”, die vaak het initiatief zijn van de jonge moeders zelf en waar bijv. onderlinge ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Een voorbeeld hiervan is de stichting “Steady” uit Rotterdam. “Steady” helpt veel jongeren, vooral tienermoeders die problemen hebben op het gebied van; · financiën · werk · huisvestiging · opleiding

Naast het geven van praktische hulp zet de stichting zich ook in om de uitkeringen voor tienermoeders in elke gemeente hetzelfde te krijgen.

Er zijn verschillende soorten organisaties, zo is er bijvoorbeeld bij de instelling voor jeugdhulpverlening “Afra Boddaert” een speciale gezinsgroep waar tienermoeders met problemen al voor de bevalling kunnen wonen. Ze kunnen er blijven totdat de kinderen 8 maand oud zijn. Er zijn praatgroepen voor de moeders. Ze praten dan met z’n allen over het moederschap en alle problemen daaromheen.

De spreekbeurt gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Er zijn verschillende soorten organisaties, zo is er bijvoorbeeld bij de instelling voor jeugdhulpverlening “Afra Boddaert” een speciale gezinsgroep waar tienermoeders met problemen al voor de bevalling kunnen wonen. Ze kunnen er blijven totdat de kinderen 8 maand oud zijn. Er zijn praatgroepen voor de moeders. Ze praten dan met z’n allen over het moederschap en alle problemen daaromheen.

Vriendjes zijn in het huis niet toegestaan, tenzij ze de andere vrouwen niet in gevaar brengen. De banden met familie en vrienden worden wel zoveel mogelijk aangehouden zodat moeder en kind er niet alleen voorstaan als ze op eigen benen komen te staan. Na het verblijf is er voor de kinderen een speciale dagbehandeling, daar krijgen ze behalve opvang ook ondersteuning bij de opvoeding.

Zo zijn er in Nederland ook supportprojecten. In het supportproject ondersteunt een vrijwilligster ( het maatje) een tienermoeder of zwanger meisje die daaraan behoefte heeft. Een maatje probeert in 1e instantie een vertrouwensrelatie op te bouwen met de jonge moeder door bijvoorbeeld samen dingen te gaan doen. Deze doe-dingen kunnen variëren van samen koffie drinken, naar de markt gaan, samen koken of juist meehelpen met de kamer opknappen. Maatjes ondersteunen jonge moeders op zo’n manier dat ze rust vinden in hun leefsituatie en daardoor beter instaat zijn om de opvoeding op zich te nemen. Een maatje is geen hulpverleenster en ook geen vervangende moeder die je komt vertellen hoe je je kind moet opvoeden. In dit project is de tiener moeder altijd de baas, het maatje kan alleen helpen als ze hierom vraagt.

Er zijn in Nederland enkele opvangtehuizen voor tienermoeders, toch zijn het er lang niet genoeg. Er zijn onvoldoende plaatsen in de tehuizen. Deze tehuizen moeten voorkomen dat zwangere meiden en jonge moeders gaan zwerven.

Verloskundige uitkomsten

In 1993 en in 1999 is in Nederland onderzoek gedaan naar de verloskundige uitkomsten van tienerzwangerschappen. Onderzocht werd of zwangerschappen en bevallingen van tieners anders verlopen dan die van vrouwen tussen de 20 en 29 jaar m.b.t. ; · het geboortegewicht · vroeggeboorte · groeivertraging

Hierbij werd vooral gelet of het nou juist vaker of minder vaak voorkomt bij tieners in verhouding met oudere vrouwen. Hieruit kwam het volgende : · Dat vrouwen van 13-19 jaar een 1,5 maal grotere kans hebben op vroeggeboorte dan vrouwen van 20-29 jaar, maar dat ze geen duidelijk vergroot risico hebben voor groeivertraging. · In de groep van 13-17-jarigen bestond een 4 maal vergroot risico voor het overlijden van het kind en in de groep van 18-19-jarigen een 2 maal vergroot risico. · Dat de bevalling bij tieners vaker spontaan verliep en sneller en met minder kunstgrepen verliep dan bij vrouwen van 20-29 jaar.

Tienermoeders in Amerika

In de VS, het land met het hoogste percentage tienermoeders in de westerse wereld, is veel onderzoek gedaan naar tienermoeders. Daaruit bleek dat meisjes uit lagere sociale milieus eerder hun baby houden . Zij zien een baby als een mooie droom. De meer ambitieuze meisjes zijn bang voor hun toekomst en kiezen eerder voor abortus. Ook bleek dat in de zwarte gemeenschap tienermoederschap veel meer voorkomt. De vader neemt zelden zijn verantwoordelijkheid. Ongeveer 12 % van de Amerikaanse moeders zijn jonger dan 18 jaar.

Om jonge meisjes op tijd in te lichten over hoe het is om kinderen te hebben, maakten Amerikaanse wetenschappers een speciale pop, deze pop heeft de naam “Baby think it over doll “. De pop heeft als doel tieners familiewaarden en verantwoordelijkheid bij te brengen. Tieners krijgen alleen de negatieve kant van een baby te zien. Wanner de tiener toch zwanger raakt is de stap naar abortus erg klein. De levensechte baby pop is f 340,= waard. De pop heeft een computerchip die elke 2 tot 4 uur, 24 uur per dag, het huilen van een baby na doet. Slaapperioden worden afgewisseld met voedperioden. Om het huilen te stoppen moet de tiener de baby op de buik leggen, een sleutel in de rug van de pop steken en die daar 10 tot 35 minuten inhouden. Dit is dan het voeden. Ook registreert de chip of de baby goed behandeld wordt en hoelang het gehuild heeft voordat het wordt opgepakt. Met deze pop kunnen de onderwijzers de mate van verantwoordelijkheid van hun leerlingen meten.

Er zitten natuurlijk ook mindere kanten aan een baby pop, doordat de pop alleen de negatieve kanten van een baby laat zien en niet dat een baby hebben ook leuk kan zijn. Hierdoor krijgen de tieners een andere kijk op het hebben van een baby. Ze zijn eerder geneigd tot abortus, terwijl ze daar voorheen misschien heel anders over dachten. Met deze babypop zijn meisjes snel genezen van hun “roze wolk”!!

Kijk ook op www.tienermoeders.nl.

REACTIES

I.

I.

hoi fijn dat je deze spreekbeurd op het web hebt gezet ik was namelijk bezig met het zoeken van info over dit onderwerp!

22 jaar geleden

A.

A.

Hoi Anouk,
Ik weet nu al dat morgen mijn (jouw) spreekbeurt een succes zal worden!!!! Thanks!!!
De volgende keer bereid ik mijn spreekbeurt (presentatie) ook eens voor en misschien dat jij er dan ook wat aan hebt. HAHAHAHA, wel zo eerlijk he. Nu maar hopen op een goed cijfer je hoort het nog wel denk ik.

groetjes

(ook) Anouk

22 jaar geleden

L.

L.

onwijs bedankt voor je spreekbeurt op scholieren.com. Ik denk dat ik er heel veel aan heb!
xxx

22 jaar geleden

D.

D.

ik vond hem heeeeeeel goed en heeeeel bruikbaar

22 jaar geleden

L.

L.

he anouk,
je hebt wel een goede spreekbeurt geschreven vind ik en ik kan het zeker gebruiken voor mn spreekbeurt

22 jaar geleden

A.

A.

er goed joh!

22 jaar geleden

J.

J.

Ik heb geen commentaar, maar ik wil mijn spreekbeurt ook over tienermoeders houden, en ik vroeg me af waar jij al je informatie vandaan hebt, want op www.tienermoeders.nl vind je veel, maar niet alles, kan je me voor (of op)donderdag 6 Juni een mailtje terugsturen? Het liefst voor 6 juni!
Alvast bedankt!

22 jaar geleden

B.

B.

He Anouk

Ik heb vlogende week een spreekbeurt en ik was aan het kijken voor een leuk onderwerp op scholieren.nl .
En ik vond tienermoeders wel heel intressant nou is mijn vraag heb jij nog dingen opgevraagd ergens om in de klas te laten zien (foldertjes of zo)Heb je nog tips voor mij?
Alvast Bedankt Groetjes Bernice

22 jaar geleden

M.

M.

Goed werkstuk! Veel informatie!
Ik wilde graag weten waar je de informatie over de cijfers in verschillende landen vandaan hebt.
Groetjes van miranda

21 jaar geleden

K.

K.

Ik vind dit een zeer goed werkstuk!!

Ik denk dat sommige mensen die tienermoeder WILLEN worden dit eens moeten lezen. (zoals een vriendin van mij).

Groetjes
Kim

21 jaar geleden

S.

S.

Hoi Anouk,
Ik heb morgen een discussie over tienermoeders. Ik kwam er achter dat ik bijna dezelfde info als jij bezit, alleen je hebt wel meer. Ik wil graag weten wat de bronnen zijn van de volgende informatie:
* buitenlandse tienermoeders in Nederland: hoe ben je erachter gekomen dat b.v. Turkse meisje teruggestuurd worden naar Turkije?
*Waar heb je de informatie over Verloskundige Uitkomsten gevonden?
*Waar heb je de informatie over die Amerikaanse baby gevonden.

Ik hoop dat je me nog op tijd kunt helpen en reageren.

Bij voorbaat dank,

Sascha

21 jaar geleden

R.

R.

Hoi!Ik wilde j eerst ff zeggen dat je een goed verslag hebt geschrevn en ik had ff een vraagje...hoe kom je aan al die gegevens uit het Statistisch jaarboek 1999??
Ik moet namelijk een uiteenzetting maken voor nederlands en dan heb ik bronnen nodig, en die statistieken vond ik wel een goede bron. heb je die van internet ofzo??
Wil je me dat ff laten weten alvast bedankt!!

21 jaar geleden

J.

J.

hey anouk

wat een mooie spreekbeurt heb je ervan gemaakt.
ik en mijn vriendin moeten nu ook een spreekbeurt houden en waarschijnlijk doen we het over tienermoeders..
we kunnen jouw spreekbeurt er goed bij gebruiken voor die percentages enzo! bedankt dus..

ik ga er weer vandoor

kusjes Jacqueline( 12 jaar )

21 jaar geleden

K.

K.

Bedankt voor de informatie ik zit in groep 8 in Diepenveen.Ik zou het leuk vinden als er foto's van tienermeisjes bijstonden

heel veel kusje va kirsten

21 jaar geleden

H.

H.

Ik dank u zeer voor uw spreekbeurt want ik kon ze helemaal gebruiken. Wat kan ik voor jou weerdoen? Niets zeker. Maar toch bedankt. P.S. Ben jij ook een tienermoeder dan?

SALU en merci

21 jaar geleden

T.

T.

IK VIND JE WERKSTUK OF SPREEKBEURT ECHT GOED EN WIL JE BEDANKEN IK HEB ER EEN 9 VOOR GEHAALD !!!!!
DUS BEDANKT NOGMAALS !!!!

21 jaar geleden

C.

C.

ik had een vraagje had jij bij deze spreekbeurt een videoband en waar had je die videoband gehaalt.Alvast bedankt groetjes carlijn

20 jaar geleden

R.

R.

harstikke goed gemaakt hoor. dit is heel erg bruikbaar voor mij. nu snap ik er tenminste wat van zodat ik mijn spreekbeurt heel goed kan maken. doei Ronne

20 jaar geleden

V.

V.

hey anouk,
goede spreekbeurt
maar keb een vraagje
heb jij die spreekbeurt ook gehouden zo ja wat had je voor punt ik ga hem de 18 ook houden
mail me ajb back

20 jaar geleden

A.

A.

bedankt dat je je spreekbeurt op internet hebt gezet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20 jaar geleden

J.

J.

Hee Anouk, bedankt, ik heb erg veel aan je verslag gehad (ik heb 3 maart een presentatie over tienermoeders). Ik zou alleen graag willen weten waar jij je informatie vandaan hebt gehaald, weet je dat nog? Als je nog bronnen weet zou je me dan willen mailen?
Alvast bedankt!
Groeten,
Jenny

20 jaar geleden

S.

S.

Hoi Anouk,

Ik maar een werkstuk over tienermoeders.
Eerst wou ik het hebben over jongeren en sex maar daar kan je wijnig komentaar over vinden.
Ik vond je informatie heel erg goed en ben erg nieuwschierig naar je cijfer.
Mail je me ff trug????

Laterrrrrr

Groetjes Sylvia uit Breda.

20 jaar geleden

L.

L.

Hey hey!
Heel erg bedankt voor je werkstuk! Ik kon nergens wat vinden!! Ik moest voor Nederlands een bepaalde vraag beantwoorden: "Hoe verandert het leven van een tienermoeder nadat ze het kind gekregen heeft?" En je hebt me met jou spreekbeurt erg mee geholpen! Nou, tjo hè! Loes

20 jaar geleden

L.

L.

ik vind het een goede spreekbeurt, maar was dit je hele spreekbeurt??? en mag ik vragen wat voor cijfer je ervoor had??? ik denk dat ik hem wel ga gebruiken!!! alvast bedankt voor het antwoord!!

19 jaar geleden

5.

5.

nice work!!!

greetzz 50

19 jaar geleden

F.

F.

hallo, ik maak nu ook een werksuk over tiendermoeder. ik kan helaas bijna nergens info vinden, dus mijn vraag was. hoe ben jij aan het informatie gekomen behalve www.tienermoeders.nl

19 jaar geleden

T.

T.

hai anouk ik vind je verslagje wel goed hoor egt bedankt dat k het van je over kon schrijven...
nou later he ... kusies van tajan2

19 jaar geleden

M.

M.

ik heb veel aan je verslag gehad en daar wil ik je voor bedanken.

19 jaar geleden

R.

R.

hallo anouk.
ik ga jou spreekbeurt gebruiken om voor te lezen voor de rest van mijn klas.
ik vind het een erge duidelijke spreekbeurt en ook goed onderwerp.

tnx a lot.

XXXX rachel

19 jaar geleden

B.

B.

goede spreekbeurt!!! k heb er veel van geleerd!

19 jaar geleden

N.

N.

hey anouk
goed werkstuk joh!
maar ik had ff een vraagje ik wil dit graag gaan gebruiken voor mijn spreekbeurd en dan moet ik ook vertellen wat de bronnen zijn...
weet je die misschien nog?
als je ze nog weet zou je ze dan misschien even naar me willen sturen
alvast bedankt!
groetjes nicole

19 jaar geleden

M.

M.

hai anouk, wat een mooi in elkaar gezet werkstuk. ik zit in leerjaar 3 van de kraamverzorgende opleiding, ik ben nu een scriptie aan het maken over tienerzwangerschap. heb jij misschien nog meer informatie? of was dit het?
ik hoop wat van je terug te horen!
liefs marleen

18 jaar geleden

N.

N.

hey anouk vind je geschreven stukje heel intersand en ga er een spreekbeurt over
. vind het juist wat je hier schrijft . ddddddaaaaaaaagggggggg naomi

18 jaar geleden

G.

G.

heey anouk! ik heb mijn spreekbeurt gehouden over tienermoeders en superveel informatie heb ik uit jouw verslag! maar ik heb wel een puntje: je hebt hierop scholieren.com twee spreekbeurten van tienermoeders. maar jullie zeggen allebei iets anders. jij zegt dat jaarlijks 15.000 meisjes ongewenst zwanger raken en het andere meisjes (van die andere spreekbeurt) zegt dat het 4000 tot 4500 zijn...dit is toch wel een groot verschil :P naja echt heel erg bedankt! ik laat je, als je wilt, me cijfer nog wel horen ;)

xxx Gordana (lezer van je spreekbeurt)

18 jaar geleden

P.

P.

Hallo Anouk,
Alles goed? Wij moeten een werk maken over tienerzwangerschappen. Maar we kunnen nergens de informatie over het aantal tienerzwangerschappen wereldwijd. Welke site heb jij geraadpleegd? Geliever spoedig te antwoorden.
Met vriendelijke groeten; Kim, Pieter en Lieselotte. XXX

17 jaar geleden

K.

K.

hoi anouk,
ik las net je werkstuk en vroeg mij af waar jij je gegevens vandaag heb. staat niet bij alles een bronvermelding. ik doe mijn scriptie over tienermoeders die willen studeren en er zijn gegeven die ik ook graag zou willen.
groetjes Krista

13 jaar geleden

M.

M.

Krisata, graag zou ik het ene en andere over je scriptiie willen weten, want ik hou dit jaar ook mijn presentatie over Tienermoeders en heb graag daar jou informatie bij nodig, aangezien jij je scriptie hebt gehouden over tienermoeders. ik hoor van je! bedankt!

12 jaar geleden

I.

I.

hee Anouk wijfieeee,
echt een super spreekbeurt! We zijn trots op je.
Wij moeten ook hierover een spreekbeurt doen het is echt super veel informatie. Heel erg bedankt wijfie en het gaat zeker lukken nu! Gaat steeds beter!

dikke kusjessss

9 jaar geleden

M.

M.

heyyx leuke spreekbeurt

9 jaar geleden

S.

S.

ik heb er niks aan gehad heel slecht

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.