ChristenUnie

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas vwo | 1418 woorden
  • 9 november 2009
  • 33 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
33 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Geschiedenis
De christenunie heeft nog niet een hele lange geschiedenis want de Christenunie is opgericht op 22 januari 2000. De partij is ontstaan uit 2 vroegere partijen, de RPF (Reformatorische Politieke Federatie) en de GPV (Gereformeerd Politiek Verbond).

Lijsttrekker bij de Kamerverkiezingen van 15 mei 2002 was Kars Veling. Hij werd na het slecht verlopen van de verkiezingen vervangen door André Rouvoet. Onder André Rouvoet (vroeger RPF kamerlid) verloor de ChristenUnie bij de Kamerverkiezingen van 22 januari 2003 nog een zetel. Evengoed mocht de ChristenUnie voor een korte tijd meepraten over de vorming van een nieuw kabinet.
Bij de verkiezingen van 22 november 2006 boekte de ChristenUnie winst en kwam uit op zes zetels: een verdubbeling. Er werd direct na de verkiezingsuitslag gesproken over mogelijke deelneming aan de regering van de partij. De ChristenUnie kwam naar voren als een partij die als derde coalitiegenoot voor een meerderheidsregering kon zorgen. Deze optie kwam opnieuw in beeld op 11 december, nadat kabinetsonderhandelingen tussen het CDA, de PvdA en SP waren mislukt. In 2007 nam Slob het fractievoorzitterschap van Rouvoet in de Tweede Kamer over die minister voor Jeugd en Gezin werd.

Invloed
De provincie is de schakel tussen het gemeentebestuur en de rijksoverheid. De ChristenUnie is op provinciaal niveau georganiseerd in 12 Provinciale Unies. De Provinciale Unie is het samenwerkingsverband van alle lokale ChristenUnies in een provincie.

Voor de ChristenUnie zijn 38 vertegenwoordigers actief in de Provinciale Staten van ons land. Ook heeft de ChristenUnie in 6 provincies een Gedeputeerde.
De lokale kiesverenigingen zijn de leden (in de zin der wet) van de ChristenUnie. Het Uniecongres is de algemene ledenvergadering van de partij. Op dit Uniecongres hebben afgevaardigden van de lokale Unies, van de jongerenorganisatie Perspectief en van de Bestuurdersvereniging spreek- en stemrecht.

Naast het Uniecongres kent de ChristenUnie het Ledencongres. Het Ledencongres is een landelijke vergadering van leden van de lokale kiesverenigingen. Ieder individueel lid heeft spreek- en stemrecht op zo’n vergadering en kan daardoor rechtstreeks meepraten en meestemmen over de politieke koers van de partij.

De partij wordt bestuurd door het Landelijk Bestuur.
De ChristenUnie heeft in dit jaar 27.683 leden.
De christenunie heeft 6 zetels in de 2e kamer, 4 zetels in de 1e kamer, en 1 zetel in het europees parlement. de belangrijkste leden zijn:
In de 2e kamer:
- Arie slob(fractievoorzitter)
- Joel voordewind
- Cynthia ortega-martijn
- Ernst Cramer
- Esmé Wiegman- van meppelen Scheppink
- Ed anker

De ChristenUnie is in gemeenten actief met ruim 400 raadsleden, zo’n 70 wethouders, 8 burgemeesters en honderden vrijwilligers. De kiesverenigingen hebben een eigen verantwoordelijkheid om de doelstellingen van de ChristenUnie op lokaal niveau te realiseren.
De Christenunie is zit in de coalitie

Op het Partijbureau in Amersfoort zitten de ondersteunende diensten van de ChristenUnie. Vanuit dit kantoor wordt het partijblad gemaakt, de permanente campagne gevoerd en cursussen georganiseerd. Tevens verzorgt het bureau de financiële administratie en de ledenadministratie. Ook het Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, de Bestuurdersvereniging en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren zijn gevestigd in het Partijbureau.

De ChristenUnie is internationaal actief op de volgende manieren:
1. Samenwerking met Europese christelijke politieke partijen (European Christian Political Movement)
2. Financiering en bijdrage aan ontwikkelingsprogramma’s voor politieke partijen in Midden en Oost-Europa (Matra)
3. Deelname in het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD)


Politieke stroming

De ChristenUnie noemt zichzelf “niet links, niet rechts, maar christelijk-sociaal”. Toch neigt ze de laatste tijd wat naar links.
Op het gebied van sociaal beleid, asielbeleid en milieuzaken wordt regelmatig met linkse partijen als PvdA, SP en GroenLinks opgetrokken. Op het gebied van drugsbeleid, medisch-ethische kwesties (als homoseksualiteit, abortus en euthanasie), het Midden-Oostenconflict en het buitenlandse beleid doen zich daarentegen sterke verschillen voor tussen de ChristenUnie en dergelijke partijen.

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God.
De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.
Zij streeft dan ook naar een samenleving waarin oog is voor elkaar. Een wereld waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Dit verlangen zoals dat verwoord wordt in het verkiezingsmanifest kan worden samengevat in drie hoofdpunten:

Meewerken: Investeren in mensen door het ontwikkelen van hun talenten en hen op weg helpen naar werk. Daarnaast willen we investeren in bedrijven en een economie die duurzaam en maatschappelijk verantwoord is.
Meeleven: Investeren in dorpen, wijken en steden door bewoners voor bewoners aan de herontdekking van de gezonde samenleving. Investeren in zorg en in wereldwijde veiligheid, mensenrechten, godsdienstvrijheid en armoedebestrijding.
Meehelpen: Investeren in gezinnen, scholen en hulpverlening om kinderen en jongeren kansen te geven voor de toekomst.

Politieke uitgangspunten


Gezin en zorg
Een gezonde en duurzame samenleving begint bij het gezin. Kinderen moeten normen en waarden meekrijgen. Thuis en op school. Te vaak gaat dat mis. Door werkdruk bij de ouders en gebroken relaties. Scholen en hulpverlening kunnen het gat niet vullen. En de hoge kosten voor opvoeding en onderwijs maken het er ook niet makkelijker op.

Met de ChristenUnie kiest u voor
• een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor alle ouders
• gratis schoolboeken in het vervolgonderwijs
• een OV-kaart voor scholieren van 16 en 17 jaar
• harde aanpak van schoolverlating
• maatschappelijke stages bij elke opleiding
Duurzame zorg draait niet om zorg¬stelsels, techniek of schaal¬vergroting. Wel om beschikbare, betaalbare en helpende handen.

Met de ChristenUnie kiest u voor
• afschaffing van de no-claimkorting in de zorgverzekering
• compensatie voor de duurdere zorgpremie
• een koopkrachtgarantie voor mensen met AOW en een gemiddeld pensioen
• bescherming van kwetsbaar leven van begin tot eind
• een grondwettelijk verbod op het discri¬mineren van mensen met een beperking

Duurzame welvaart
Nog veel te veel mensen staan aan de kant. Anderen werken en raken opgebrand. Voor vrijwilligerswerk is weinig tijd. De balans is zoek. We kunnen de samenleving niet helemaal overlaten aan de markt. Dan raken mensen in de knel. Duurzame welvaart gaat om meer dan winst maken.

Met de ChristenUnie kiest u voor
• minder regels voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen
• afschaffing van de ingewikkelde levensloopregeling
• wel de mogelijkheid om extra spaarloon te verdienen met overuren
• kansen voor jongeren en oudere werklozen op de arbeidsmarkt
• een hypotheekrenteaftrek waarbij starters maximaal profiteren
Duurzame welvaart vraagt om zorg voor mens en schepping. De ontwikkeling van ons land moet anders. Asfalt mag het niet winnen van groen. Het platteland mag niet verstedelijken. Water en lucht moeten nog veel schoner. Van een gezonde economie kun je alleen spreken, als het milieu er niet onder lijdt.

Met de ChristenUnie kiest u voor
• alleen betalen voor gereden kilo¬meters, schone auto’s betalen minder
• 20% duurzaam opgewekte energie in 2020
• meer vervoer via spoor en binnenvaart
• een snelle treinverbinding naar het noorden
• betere bescherming van platteland en natuurgebieden
• belasting op weggooiverpakking en de vervuiler betaalt

Bestuur en veiligheid
Goed bestuur bereik je bovenal met integere en betrouwbare politici. Niet met de speeltjes van staatkundige vernieuwing. Duurzame veiligheid gaat om goede relaties tussen mensen. In de eigen straat en internationaal. Angst en ‘wij-zij-denken’ helpen ons echt niet verder. Mensen moeten weer vertrouwen kunnen krijgen in elkaar, in kleine en grote verbanden. De ChristenUnie wil dat onder¬steunen met 3000 extra agenten op straat.

Nederland moet ook een plek zijn voor mensen die nergens anders veiligheid kunnen vinden.

Met de ChristenUnie kiest u
• tegen politieke speeltjes
• tegen een nieuwe Europese grondwet
• tegen toetreding van Turkije tot de EU
• tegen een bureaucratische behandeling van vluchtelingen
Bijstelling in kabinetsbeleid

De ChristenUnie wil einde aan
• het hoge VVD-gehalte in het sociaal-economisch beleid
• de blinde vlek voor kwetsbare groepen
• het overdreven geloof in de marktwerking
• het bureaucratische en soms onmenselijke vluchtelingenbeleid
• de doofheid voor het ‘nee’ tegen de Europese grondwet
• de ondermijning van het vertrouwen in politiek en samenleving

Tegen gemakzuchtige oppositie
Met geld en het laten oplopen van de staatsschuld los je deze problemen niet op. De ChristenUnie heeft daarom ook zorg over het linkse alternatief. Het gaat om visie en strategische keuzes.

Een partij van strategische en duurzame keuzes
De ChristenUnie is een partij van mensen die vanuit het christelijk geloof invloed willen uitoefenen op het bestuur van ons land. Met een open oog voor de werkelijkheid baseert de partij zich op de Bijbel en Gods opdracht om Hem en onze medemens lief te hebben. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.