Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

De historische figuur van Jezus

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • Klas onbekend | 913 woorden
  • 10 mei 2001
  • 130 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
130 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
3 redenen waarom je echt never nooit niet in het buitenland moet studeren

Studeren in het buitenland, de ultieme droom van veel mensen, toch? Nou,
vergeet het maar! Waarom zou je jezelf onderdompelen in nieuwe culturen,
talen en ervaringen als je ook gewoon thuis in je onesie op de bank kunt
blijven zitten?

Check het hier
Het leven van Jezus Over de historische Jezus van Nazareth is bijzonder weinig bekend, wel is het zeker dat hij echt bestaan heeft. De evangelisten ontleenden hun teksten grotendeels aan elkaar en hadden zeker geen historische bekommernis, ze wilden hun geloof promoten. Andere bronnen zijn vaag en vaak ook onjuist. De hele zoektocht naar de échte Jezus die men wilde terugvinden onder de kerkelijke interpretatie, had als paradoxaal gevolg dat het beeld in plaats van helderder juist vager was geworden. Hieraan werd vrij bruusk een einde gemaakt door een boek van Albert Schweitzer (Die Geschichte der Leben-Jesuforschung) dat de kwalen van het onderzoek zeer helder blootlegde. De naam Jezus is de Griekse vorm van de naam Joshua die “Jahwe helpt” betekent. Na onderzoek schatten velen het geboortejaar van Jezus op 6 à 7 voor Christus. Hij is geboren in Bethlehem, de reden waarom zijn ouders daar waren verschilt in de 4 evangelies. Volgens Matteus is Bethlehem hun oorspronkelijke woonplaats en zijn ze daarna verhuisd naar Nazaret, Lucas zegt dat ze tijdelijk in Bethlehem waren om zich te registreren daar dit de oorsprong was van de familie van David. Volgens Marcus zou Jezus 4 broers en enkele zussen hebben gehad. Jezus groeide op als vrome Jood en nam deel aan pelgrimstochten naar Jeruzalem. Over zijn jeugd en karakter is echter niets met zekerheid te zeggen. De verwijzing hiernaar in de bijbel worden als onjuist beschouwd, omdat ze vooral zijn voorgestemdheid wilden aantonen. Als volwassene begon Jezus te prediken in dorpjes van Galilea. Hij sprak niet alleen in synagogen, maar ook in de open lucht. Zijn preken konden niet als Joodsgelovig beschouwd worden. Hoewel hij de Heilige Schrift kende sprak hij vooral over God in een directe manier en wel zo dat zijn toehoorders hem goed konden begrijpen. Hij ging vaak in discussie met tegenstanders en had contacten met mensen die niet echt opgenomen waren in de maatschappij. Om zijn boodschap te verspreiden deed hij beroep op apostelen die hij zorgvuldig uitkoos, hun afkomst was echter niet belangrijk. Of er reeds van in het begin kan gesproken worden van een groep van 12 is twijfelachtig, er wordt nog steeds over gediscussieerd. Ondanks zijn conflicten met de Joodse gemeenschap ging hij toch naar Jeruzalem om te prediken. Hij ging deze conflicten zeker niet uit de weg. Hij werd door de Romeinen als politieke rebel veroordeeld tot kruisiging. ( Het was een straf die meestal werd toegepast op de lagere sociale klasse. De dood was traag en veroorzaakt door uitputting en verstikking. De nagels werden in de polsen geslagen waardoor de duimnagel in de handpalm werd gedrukt, door de ophanging van de armen werden de schouderbladen tegen de longen gedrukt en zo stikte de veroordeelde langzaam.) Over zijn laatste woorden zijn geen van de evangelisten het eens, het is daarom aannemelijk dat ze verzonnen zijn. De groepen in Jezus’ samenleving De Farizeeërs In de bijbel worden ze beschouwd als Jezus’ tegenstanders. De beweging van de Farizeeërs pasten de wetten van de Thora heel erg strikt toe. Dit hield vooral in dat ze zich hielden aan gebedstijden, vasten en het vermijden van contact met onzuivere mensen. ( criminelen, zondaars, lijken,... ) Ze verlangden naar een wereld van God en geloofden in de verrijzenis van de doden, ook zij wachtten op de Messias.
De Sadduceeën Ze behoren tot de priesterkaste van Jeruzalem, maar hadden minder gezag dan de Farizeeërs. Ze verschilden van de anderen omdat ze enkele tradities verwierpen en zich gemakkelijk aanpasten aan politieke nieuwe situaties. Hun invloed mag echter niet onderschat worden, ze hebben een sterke stem in de hoogste religieuze en gerechtelijke autoriteit, de Sanhedrin. De Schriftgeleerden Ze vormden een gerespecteerde groep van leraars. Ze waren een combinatie van theoloog en advocaat. Hun taak bestond erin de Thora te interpreteren en zo praktische richtlijnen op te stellen. Ze werden aangesproken met ‘rabbi’ en zaten op een ereplaats in de synagoge. De Zeloten Ze geloofden in het ideaal van een theocratie en verwierpen het gezag van de Romeinen. In 6 na Chr. begonnen ze met hun militair verzet, een guerrilla die in 66 uitdraaide op de eerste Joodse revolutie. Het is aannemelijk dat Jezus tot deze groep behoorde. Het zou een reden zijn voor zijn executie, dit bewijst echter alleen dat hij als Zeloot werd gezien, niet dat hij er ook echt één was. Als hij echt een Zeloot was, zou hij de Joodse wet heel strikt hebben moeten toepassen en zeker geen contact mogen hebben met zondaars, zoals tollenaars. Maar zelfs zijn apostel Matteus was er één. Ook verwierp hij het gewelddadig verzet tegen de Romeinse keizer, maar hij keurde zijn regime zeker niet goed. De Essenen In tegenstelling tot de andere religieuze groepen waren ze een separatistische sekte, zoals die van Qumran. Hun oorspronkelijke geschriften, de ‘Dode Zee Rollen’, werden in 74 ontdekt, hierin werd gesuggereerd dat Johannes en Jezus tot deze sekte behoorden of zeker sterke banden met hen onderhielden. Ook zij hielden de Joodse wetten hoog in het vaandel. Ze zonderden zich af van de rest van de maatschappij, ook van de andere Joden. à Als illustratie voor ons thema hebben we de film ‘Dogma’ gekozen. Deze film parodieert de katholieke stellingen. à In onze zoektocht naar informatie kwamen we op internet de site van de Jesus-fanclub tegen, waarin we enkele frappante voorbeelden vonden van de katholieke dogma’s. Wat voorafging : “Je mag het dan belachelijk vinden als ik denk dat God de wereld maakte . . . “ Onze bronnen - Brittanica.com - Jesus-fanclub.org - ‘Teek’ (maart 2001) - ‘Jezus Van Nazaret’, Peter Schmidt (1996-’97)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.