Havisten uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


Inhoudopgave

Inleiding 3Wat is het probleem als een land/ eiland multiculturele samenleving heeft? 4Wat houdt een multiculturele samenleving in? 5Eigenschappen van een multiculturele samenleving 9Wat is multiculturele samenleving 9Multiculturalisme 9Voordelen Multiculturalisme 10Curaçao als multiculturele samenleving 13Wat zijn de gevolgen van een multiculturele samenleving? 15Pluralisme 17

InleidingWe zijn studenten en we hebben een opdracht gekregen van het vak sociologie om een onderwerp te kiezen en daarover een onderzoek te doen en een verslag te maken. We hebben voor het onderwerp Problems of Multicultural Societies gekozen, omdat het is een actuele probleem op Curaçao. En we willen graag weten uit wie allemaal onze samenleving uit bestaat, en welke problemen ze met zich mee brengen.

Wat is het probleem als een land/ eiland multiculturele samenleving heeft?

De maatschappij is een systeem van interrelaties dat individuen met elkaar verbindt.

Het is algemeen bekend dat elke samenleving uit vele culturele groepen bestaat die hun communicatieve boodschappen op een voor hen specifieke manier overbrengen.Ongeacht het land van herkomst en de reden van vestiging hebben deze groepen eigen culturen meegebracht: talen, normen, waarden en gewoonten. De praktijk van alle dag laat zien dat door deze groter geworden culturele verscheidenheid allerlei voorzieningen en activiteiten, zoals voorlichting en hulpverlening, aangepast moeten worden om geschikt te worden gemaakt voor de gehele bevolking, inclusief de allochtonen daarbinnenIn het dagelijkse spraakgebruik wordt de term 'cultuur' veelvuldig gebruikt om naar één of meerdere aspecten van de materiële of immateriële producten van groepen te verwijzen zoals deze tot uitdrukking komen in de inrichting van hun sociale, economische, natuurlijke en religieuze omgeving. Dit betreft onder andere de voorwerpen die ze produceren en gebruiken, de wijze waarop ze met elkaar omgaan, dingen zeggen, hun gevoelens uiten, tijd en ruimte indelen en de wereld om hen heen percipiëren.Voor het identificeren van specifieke culturen gebruiken sommige deskundigen echter de criteria taal, tijd en geografische ruimte. Een groep wordt geacht over een eigen cultuur te beschikken, als deze een eigen taal heeft om gemeenschappelijke cultuurelementen te ontwikkelen en aan volgende generaties over te dragen, en als zo'n groep tevens gedurende een lange periode één afgebakend geografisch gebied bewoont om de onderlinge communicatie mogelijk te maken.

Wat houdt een multiculturele samenleving in?

De multiculturele samenleving

Al de volgende punten hebben sterk te maken met een multiculturele samenleving, en komen altijd voor. Samen vormen ze de samenleving, met hun eigenschappen.• Cultuur: een geheel van opvattingen, symbolen, kennis, waarden en normen dat mensen als leden van een samenleving verwerven en overdragen door middel van bewuste en onbewuste leerprocessen.• multicultureel: meerdere groepen in de samenleving kunnen worden onderscheiden met verschillende culturele kenmerken. BV: godsdienst, zeden en traditionele gebruiken, opvattingen over goed en

kwaad en over wat fatsoenlijk is, gedragsregels die op die opvattingen zijn gebaseerd, muziek, stijl van kleding of andere uiterlijkheden.• oorzaken van verandering van cultuur: technische en technologische ontwikkelingen die kunnen leiden tot nieuwe levenswijzen, nieuwe generaties zetten zich af tegen oudere en ontwikkelen nieuwe voorkeuren en gedragsregels, mensen uit verschillende culturen beïnvloeden elkaar als ze met elkaar in aanraking komen.• drie dimensies in het begrip cultuur:

• de ideële dimensie

• de normerende dimensie

• de materiële dimensieDe ideële dimensie: betreft waarden. Opvattingen over goed en slecht mooi en

lelijk. Vaak zijn ze gerelateerd aan godsdienstige en levensbeschouwelijke ideeën. De visie op mens en maatschappij, op wat rechtvaardig is en wat niet, maakt er deel van uit.De normerende dimensie: bevat allerlei gedragsregels, normen en wetten dus, maar

ook tradities en gewoonten, die vaak hun grondslag vinden in de waarden die binnen een bepaalde cultuur een centrale plaats innemen.De materiële dimensie: betreft de wijze waarop opvattingen over mooi en lelijk, of over wat functioneel is of juist niet, tot materiële werkelijkheid worden. Op grond van dergelijke opvattingen geven mensen vorm aan hun materiële omgeving. In het groot als het gaat om architectuur en landinrichting, in het klein als het gaat om bijvoorbeeld huisinrichting of kleding. Ook de kunsten maken deel uit van de materiële dimensie.

• geïnternaliseerd: cultuur wordt via leerprocessen overgebracht.• socialisatie: die leerprocessen. Vind overal plaats.• functie van cultuur: cultuur reguleert het sociale gedrag, door aan te geven wat aanvaardbaar is en wat niet.• sociale controle: cultuur controleert haar leden door bijvoorbeeld boetes en gevangenisstraf.• normatief: na te streven ideaal, gestreefd naar samenleving waar cultuur wordt gerespecteerd, aanvaard en waar ze hun cultuur kunnen en mogen beleven.

• waarom trekken mensen: uit nieuwsgierigheid, avontuur, hopen ergens anders beter bestaan kunnen opbouwen, vluchten wegens hongersnood, oorlog, vervolging door geloofsovertuiging.

Twee voorbeelden die betrekking hebben met Nederland waarom mensen vetrokken:

-Uit 17de eeuw: 1685 geen geloofsvrijheid, hugenoten vluchtten naar Nederland, ze bouwden kerken etc.- Uit 20ste eeuw: 1949 Nederland moest Nederlands indien opgeven, regering paste streng vestigingsbeleid toe, eenvoudige baantjes. Molukkers nam aparte positie in, sterke band met kniel.

• asielzoekers: vanwege vervolging veilig onderkomen zoeken maar niet als vluchtelingen worden beschouwd moeten asiel aanvragen.• allochtone minderheden: allochtonen die een relatief lage sociaal-economische positie in de Nederlandse samenleving innemen.• allochtone doelgroepen: zo worden ze genoemd omdat overheid zich richt op positieverbetering van die groepen.• allochtone bevolking groeit sneller door: immigratie, gezinshereniging, relatief hoog geboortecijfer, relatief lage leeftijd.• allochtone hebben lage sociaal-economische positie zie je in: laag arbeidsinkomen, hoog werkloosheidcijfer, slechte huisvesting.• positie verwervende factoren: als capaciteiten en inspanningen van de mensen bepalende rol spelen.• positie toewijzende factoren: als sociale omgeving en samenleving een rol speelt.• factoren lage positie: lage opleidingsniveau, technische ontwikkelingen, ondoorzichtigheid van de arbeidsmarkt, discriminatie, taalachterstand.• discriminatie: ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die in de gegeven situatie niet relevant zijn.• vooroordeel: opvattingen die ten grondslag liggen aan discriminatie.

Kan worden omschreven als een antipathie.• antipathie: gevoelens van vijandigheid, komt door angst voor de vreemde, het oordeel is star.• xenofobie/vreemdelingenhaat: als antipathie grote vormen aanneemt.• waarom vooroordelen? Verklaringen psychologen: positieve eigen identiteit, erbij willen horen.• Klassiek racisme: mensen werden ingedeeld aan de hand van de huidskleur, blank was superieur, zwart was slecht.• modern racisme: mensen die denken een vreemdeling te herkennen aan hun huidskleur.• integratie: samenleving waarin enerzijds culturele diversiteit bestaat en mag bestaan en waar ze met elkaar open in contact staan, respecteren en bewust een samenleving vormen.• segratie: cultuurgroepen staan niet met elkaar in contact, leven gescheiden, geen respect en zijn zich ervan bewust met elkaar op gespannen voet te staan.• melting pot (smeltkroes): verschillende cultuurgroepen smelten samen tot een nieuwe cultuur.• assimilatie: overnemen door nieuwkomers van de cultuur van een dominante al langer aanwezige groep.• salad bowl: verschillende cultuurgroepen die elkaar toch beïnvloeden maar toch eigen cultuur hebben.• bezwaren over multiculturele samenleving: hoge kans criminaliteit, vooroordelen worden verhoogd door verhoogde criminaliteit, culturele verschillen, geen sprake meer van harmonieuze samenleving.• immigratie terugdringen door: vreemdelingen direct terug te sturen, minder vreemdelingen verblijfsvergunning te geven, meer vreemdelingen eruit zetten.• wbeaa: wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen. Verplichte bedrijfsorganisaties werknemers te registreren en over te rapporteren aan de overheid.• positieve actie: bij vacatures voorkeur wordt gegeven aan allochtonen doelgroepen.• scholen met allochtone leerlingen krijgen meer geld voor extra begeleiding.

Eigenschappen van een multiculturele samenleving

In een Multiculturele samenleving leven verschillende etnische groepen naast elkaar. In de samenleving kunnen meerdere groepen worden onderscheiden met onderling verschillende culturele kenmerken (taal, geloof, muziek, gebruiken/tradities, normen en waarden).

Meertaligheid vormt een intrinsieke eigenschap van Nederland als multiculturele samenleving, geen 'tijdelijk probleem'. Er zijn geen voorbeelden van multiculturele samenlevingen die eentalig zijn.Wat is multiculturele samenleving?

Voorlichting in een multiculturele samenleving of interculturele voorlichting kan globaal worden omschreven als de systematische overdracht van informatie aan, of communicatie met, mensen uit verschillende groepen, waarbij rekening wordt gehouden met hun culturele eigenheden. vooral op het gebied van taal, godsdienstige gebruiken, omgangsvormen en "Culturele" creaties, maar ook op de traditionele denkbeelden, werkwijzen, gedragingen, sociale relaties, eigendomsrelaties, consumptiegebruiken, die alle tot het geheel van die cultuur behoorden,

Het is algemeen bekend dat elke samenleving uit vele culturele groepen bestaat die hun communicatieve boodschappen op een voor hen specifieke manier overbrengen

Multiculturalisme

Multiculturalisten zien diversiteit als een positieve kracht, die ontwikkeling van literatuur, kunst, mode en cuisine stimuleren. Daarnaast zien veel aanhangers multiculturalisme als onvermijdelijk, omdat er een grote culturele diversiteit bestaat, en deze niet ongedaan gemaakt

Een multiculturele overheid eist van haar burgers onvoorwaardelijk respect voor de verschillende culturele waarden binnen een land, ook als die waarden principieel met elkaar conflicteren. Een land met meerdere culturen is niet automatisch multiculturalistisch. Dat is een vaak voorkomend misverstand. Cultuurgemeenschappen kunnen wel degelijk overeenstemming bereiken over bepaalde gedeelde of universele kernwaarden en tegelijkertijd een eigen identiteit behouden.Voordelen Multiculturalisme

• Het multiculturalisme stelt dat het verkeerd is om de voertaal van de ene gemeenschap op te leggen aan een andere, want dat is een ongeoorloofde bevoorrechting van de ene taal ten opzichte van een andere. Maar zonder goede beheersing van de moedertaal zijn de maatschappelijke succeskansen van immigranten nihil, en ontstaat een scala van sociale problemen.

• Het multiculturalisme botst met het principe van de scheiding van kerk en staat wanneer uit naam van culturele gelijkheid religieuze uitingen zoals hoofddoekjes of tulbanden toegelaten worden in staatsorganen. Op een soortgelijke manier kan het multiculturalisme de neutraliteit van de rechtspraak aantasten.

• Het multiculturalisme predikt dat alle cultuurwaarden gelijkwaardig zijn. Kritiek van de ene op de andere cultuurgemeenschap is derhalve onmogelijk. Misstanden bij migrantengroepen zoals vrouwenbesnijdenis, eerwraak, uithuwelijking, antisemitisme en homohaat bleven hier uit naam van "culturele tolerantie" lang onbespreekbaar, en het zelfreinigend vermogen van de samenleving nam daardoor af.

• Het multiculturalisme propageert absolute gelijkwaardigheid van culturen, en heeft als zodanig geen antwoord op situaties waarin cultuurgemeenschappen de grondvesten van de samenleving, zoals de vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat, niet aanvaarden. In zulke gevallen ondergraaft het multiculturalisme zichzelf.

• Het multiculturalisme bevordert actief het ontstaan van parallelle gemeenschappen die langs elkaar heen leven. Door bijvoorbeeld, zoals het geval was in Canada, de rechtspraak te segregeren, wordt rechtsgelijkheid verruild voor juridische apartheid. Hierdoor ontstaan verschillende soorten burgers en neemt de samenhang in de maatschappij af.

In elke samenleving heb je asocialen, onaangepasten, criminelen, zowel onder lokale bevolking als onder minderheden. Maar als je die minderheid uitvergroot en de hele groep ermee besmet, dan wordt de schade zo groot dat die mensen er radeloos van worden. Dat is slecht voor de sociale vrede in onze samenleving.Hoe creëer je nu een creatieve mix tussen autochtonen en allochtonen, zodat de krachten van de multiculturele samenleving benut worden? Mensen moeten het gevoel krijgen dat het leuk is wat ze inbrengen, dat het wordt gewaardeerd. Ken je buren vind ik een ongelooflijk goed initiatief.

Mensen uit bepaalde straten, buurten, wijken gaan met elkaar dingen doen. En dat heeft niks te maken met Arubaans, Portugees, Venezolaans, Hollands of Curaçaos zijn.

Het gaat bijvoorbeeld om een tuinproject, een kookproject, een schilderproject. Projecten waarin de sterke kanten van mensen tot uitdrukking komen.

Zo leren mensen elkaar kennen, komen ze dichter bij elkaar, ontstaan relaties met buren en ontstaat synergie.

Je kunt niet iedereen bekeren, maar je moet pogingen blijven doen om mensen dichter bij elkaar te brengen op basis van wat zij mooi vinden, ze in staat te stellen om opnieuw te laten zien wat ze kunnen, met koken, muziek, zingen. Je moet sociale samenhang proberen te creëren.

Mensen knappen vaak af op de verpaupering van hun omgeving.

Daar moeten we dus iets aan doen. School en de directe omgeving, dat zijn twee belangrijke terreinen waarop jen mensen dichter bij elkaar kunt brengen. En je moet goed kijken naar de krachten van het individu, niet van de groep.

In de ideale multiculturele samenleving worden mensen niet meer aangesproken op hun kleur.Binnen dit korte bestek kan ik geen rationele fundering van de waarden uiteenzetten; ik beperk er mij toe in grote lijnen te verwijzen naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het kernelement daarvan is het zelfbeschikkingsrecht: het houdt in dat ieder individu, steunend op eigen nadenken, zijn mening mag vormen over hoe de wereld en de mens in mekaar zitten en hoe men het geluk wil nastreven.Multicultureel: in de samenleving kunnen meerdere groepen worden

onderscheiden met onderling verschillende culturele kenmerken.

Culturele kenmerken godsdienst, taal, muziek, zeden, gebruiken en tradities,

gedragsregels en opvattingen over fatsoen en over vraagstukken van goed en kwaad.

Cultuur is voortdurend in beweging.,Drie oorzaken hiervan zijn:• nieuwe technologie lijdt tot nieuwe levenswijzen.

• nieuwe generaties zetten zich vaak af tegen de oudere generaties en ontwikkelen nieuwe voorkeuren en gedragsregels.

• mensen uit verschillende culturen beïnvloeden elkaar als ze met elkaar in aanraking komen..

Cultuur: het geheel van voorstellingen, opvattingen, kennis,

waarden en normen dat mensen als lid van een samenleving overdragen en verwerven door middel van bewuste en onbewuste leerprocessen.Migratiemotieven:• Politieke redenen: oorlog, geweld, godsdienstige onderdrukking

• Economische redenen: werkgelegenheid, welvaart

• Persoonlijke redenen: studie, gezinshereniging, gezinsvorming

Curaçao als multiculturele samenleving

Curaçao heeft een bevolking van ongeveer honderdvijftigduizend zielen en heeft meer dan 50 nationaliteiten.

De groepen leven met ambivalente gevoelens ten aanzien van de samenleving en kennen bovendien intern weer belangrijke verschillen.

Opvallend aan deze samenleving is dat de natuurlijke grens van de zee op geen enkele wijze heeft geleid tot een isolement.

Curaçao ligt op een kruispunt van continenten, waardoor een unieke samenleving is ontstaan. De voortdurende aanwas van nieuwkomers zorgt ervoor dat er steeds nieuwe ontwikkelingen plaats vinden.

Die ontwikkeling heeft een interessant paradox in zich. Enerzijds kan iedereen je vertellen dat curaçao een eiland is met een kleien gemeenschap. Een gemeenschap waar iedereen alles over iedereen weet, maar anderzijds in curaçao ook een gemeenschap waar je historische en sociale afkomst zwaar telt . je behoort tot of wordt ingedeeld in een sociale groep, waar de dingen binnen horen te blijven. Curaçao is tegelijkertijd open en gesloten; geïntegreerd, maar ook in groepen opgedeeld. Curaçao is een glazen huis, waar de bewoners elkaar diepgaand beïnvloeden, maar niet zomaar over de vloer kunnen komen.

De contouren van het huis zijn gevormd door de geschiedenis. Deze contouren geven samenhang aan de relaties tussen de groepen. De geschiedenis van curaçao is echter relatief kort en tegelijkertijd gebaseerd op verschillen tussen de groepen.

In het curacao van vandaag spelen deze historische en actuele verschillen ook een rol in verhouding tot de onderscheiden groepen met een multiculturele karakter van hun samenleving. Yu di Korsow, Europese Nederlander en ‘people in between’ beleven dat multiculturele karakter vaak verschillend.De yu di korsow, die voortgekomen zijn uit de multiculturele samenleving zelf, hebben een opvallende tolerantie tegenover legale en illegale nieuwkomers, in vergelijking met bijvoorbeeld autochtonen in Nederland. De toenemende discussie over criminaliteit laat echter zien dat sommige teruggrijpen naar gemeenschappelijke waarden en normen uit het Curaçaose verleden. Waarvan verondersteld wordt dat die er ooit waren. Een dergelijke situatie is dan juist een ontkenning van het multiculturele karaker van de samenleving.

Ook de sinds de jaren zeventig bestaande antillianisering van banen geeft aan dat men wel enige protectionisme van de eigen groepen wenste ten opzichte van de toenemende groep nieuwkomers, hoewel het historische element van emancipatie ten opzichte van de (Europese) Nederlander hier uiteraard een hoofdrol gespeeld.

De yu di korsow maken zich ook druk over de maatschappelijke samenhang tussen groepen. Zij vragen zich af of de solidariteit met andere het niet gaat afleggen tussen eigen (groeps) belangen.

De mensen die ‘in between zijn’ zien curacao als een samenleving waarin door de eeu

En heen een geintergreerd kader is onstaat uit de botsingen van verschillende groepen. Zo is hun eigen denkkader in de confrontatie met Nederland en curacao ook ontwikkeld binnen hun eiegen tijd van leven.

Het komt er in hun visie op aan hoe deze verschillen op curacao op elkaar af te stemmen zijn. De een formuleert dat in termen van het emotionele en het rationele bij elkaar brengen’ of de verschillen ontwikkelen en optimaliseren.

De ander vraagt zich af hoe onbevangen leven en verantwoordelijkheid nemen bij elkaar gebracht kunnen worden.De europesen Nederlander, die langere tijd op curacao wonen, verlangen naar integratie in de curacaose samenleving. Zonder hun eigen denk en handelingswijze op te willen geven, zoeken ze naar afstemmingen op het levensritme op het eiland. Een levensritme waar ze-ondanks hun voortdurende kritiek- van zijn gaan houden. Zij voelen zich na al die jaren een yu di korsow blanku, hoewel ze zich bewust zijn van het feit dat ze altijd een outsider zullen blijven.. voor de yu di korsow horen ze er nooit bij, ze zien hun kinderen echter vaak door gemengde huwelijken opgenomen worden in de samenleving.

De oudere generatie Europese Nederlander ziet de revolte van 1969 als een gevolg van de arrogante en geïsoleerde houding van Shell en zijn topmangers. In hun ogen hebben de muren om julianadorp en emmastad bijgedragen aan deze uitbarsting van geweld in de overigens zo vreedzame samenleving. Zij beleven hun bestaan als het bestaan van een makamba maar wel van een geacdepteerde makamba, dat wil zeggen een makamba waarin curacaoenaars in ieder geval de liefde voor het sociale en culturele leven op het eiland terug te vinden.Wat zijn de gevolgen van een multiculturele samenleving?

De volgende punten zijn de gevolgen van multiculturele samenleving, maar natuurlijk zijn er een hele boel meer gevolgen.

- CriminaliteitEen van de grootse problemen die een multiculturele samenleving tegen komt is criminaliteit. Dit onstaat door racisme op het land/eiland, door werkloosheid in het land door overbevolking, de immigranten kunnen niet naar de scholen gaan want ze zijn te groot om aan te sluiten. Ze kunnen de taal van het land niet spreken dus ze kunnen geen werk krijgen en zo kunnen we verder gaan met de redenen voor criminaliteit. De hoofdoorzaak waarom de immigranten gaan stelen of met drugs gaan handelen is omdat ze geld zo snel mogelijk willen en in grote hoeveelheid.- Geld gaat naar buitenlandDe personen die immigreren en deel van de samenleving vormen komen het land binnen met een doel. Geld verdienen om naar het buitenland te sturen voor hun familie om beter te leven. En dit betekent een economische achteruitgang voor het land.- WerkloosheidWerkloosheid is ook een gevolg van multiculturele samenleving, want iedereen komt van verschillende plaats uit de wereld om een werk te krijgen. ‘Voor een betere leven’. En als al deze personen die voor een betere leven immigreert geen werk kunnen krijgen stijgt de werkloosheid in het land. En samen met de werkloosheid stijgt ook de criminaliteit.- RacismeRacisme is een andere gevolg. Het is erg want als deze personen immigreren krijgen ze geen werk of worden onder het minimum loon betaald, de kinderen kunnen niet naar school gaan want ze hebben een andere nationaliteit of een andere huidskleur.- HomoseksuelenJe kan ook seksuele problemen hebben door de verschillende culturen, normen en waarden die er onstaat in de gemeenschaap. Dus je moet de homoseksuelen accepteren in je gemeenschap want je hebt een multiculturele samenleving en iedereen heeft zijn eigen manier van leven. Als overheid je kunt hen niet discrimineren.

- Sociale achterstandDe gemeenschap zal ook een achterstand krijgen op het sociale gebied. Want veel mensen domineren de moedertaal niet, of ze kunnen de taal van het land niet praten. Hierdoor gaan ze niet naar school dus ze blijven achter in alles want ze kunnen niet integreren in de samenleving. Hierdoor zal je meer criminelen krijgen met het gevolg dat criminaliteit zal stijgen. Het land gaat ook economisch achter want veel mensen kunnen niet meer werken door de economische situatie.- ArmoedeHet zal een tijd duren voordat het land tot dit gevolg komt maar de overheid moet het in de gaten houden. Want als de werkloosheid stijgt samen met criminaliteit en de economische situatie van het land ook tegelijkertijd achter gaat ontmoet het land met armoede.- Opleiding niveauAls een multiculturele samenleving zaal automatisch probleem krijgen met taal. Want de immigranten moeten de taal gaan leren en niet iedereen zal het taal domineren en vooral op school. Dus je zal tegenkomen dat het land een lage opleiding niveau zal krijgen wegens taal.- Biculturele samenlevingDeze samenleving krijg je ook in een multiculturele samenleving. Want zoals wij hebben gezegd de immigranten immigreren voor een betere leven en om geld te verdien om naar het buitenland te sturen voor hun familie. Zo krijg je deze biculturele samenleving, want de man immigreert om te werken en de vrouw blijft in het buiten land. Dus ze hebben communicatie met elkaar via telefoon of internet.- EmancipatieEmancipatie doorbreekt de vanzelfsprekendheid van de huidige rolverdeling en de daaruit voortvloeiende maatschappelijk ongelijke macht en positie tussen vrouwen en mannen. Door discriminatie in een multiculturele samenleving moet je emancipatie introduceren.

Pluralisme

In vergelijking met het theoretisch onhanteerbaar concept van moderniteit, is 'pluralisme' gemakkelijker te definiëren. Deze term is vrij recent ontworpen, maar verwijst naar een probleem dat zo oud is als de mensheid zelf. 'Pluralisme', dat weten we allemaal, wordt zowel beschrijvend als normerend gebruikt. In de eerste betekenis verwijst het naar culturele, politieke, etnische, raciale en religieuze pluraliteit of veelvormigheid als een bestaande toestand. In deze betekenis wordt de term in verband gebracht met een denkwijze en een sociaal-politieke context. Als we over pluralisme spreken bedoelen we op de eerste plaats een stevig ingeburgerde psychologische houding tegenover verschillende toepassingen van vrijheid, mensenrechten, democratie, secularisme alsook onze 'relaties met anderen'. Ten tweede verwijst pluralisme ook naar ons beheer van, of tenminste omgang met deze toepassingen, op een voorgeschreven manier, in een sociaal, politiek en zelfs eschatologisch perspectief. We herinneren eraan dat vele debatten tussen theologen en gelovigen soms eindigen met een diepe, existentiële bezorgdheid over eschatologie, d.w.z. 'wie zal er gered worden, in het licht van onze heilige teksten en onze religieuze tradities?' Dat is vooral een theologische kwestie. Daarom wordt ze nu bestudeerd onder de benaming 'Theologie der Wereldreligies' of 'Wereldtheologie'.“Mijn zoon heeft boekhouden gedaan maar hij heeft daarin geen werk gevonden. Nu rijdt hij

met een bus. Het doet me pijn aan mijn hart dat hij zoveel gestudeerd heeft en nu een bus

bestuurt. Als ik mijn andere kinderen zeg dat ze moeten studeren, antwoorden ze: ‘Ja, om ook

met een bus te rijden’. Ze hebben geen moed meer.” (Marokkaanse moeder, Brussel).

- Voor veel mensen is onduidelijk wat de Nederlandse cultuur nu precies inhoudt. Voor Nieuw Rechts staat cultuur voor gedeelde taal, gedeelde geschiedenis en gedeelde normen en waarden.

Het doorgeschoten cultuurrelativisme in Nederland heeft een vrijwel volledige afbraak van de sociale cohesie veroorzaakt. Verschillende bevolkingsgroepen leven volstrekt langs elkaar heen, doordat ieder zich vrijwel uitsluitend in zijn eigen gemeenschap beweegt.

De bijdrage 'voorlichting in een multiculturele samenleving' laat duidelijk zien dat gedegen kennis van de cultuur van de doelgroep onontbeerlijk is voor het overbrengen van een adequate voorlichtingsboodschap in een multiculturele samenleving. De oorspronkelijke cultuur van de betreffende groep dient echter niet statisch maar dynamisch te worden benaderd. Mensen zijn namelijk geen passieve wezens die uitsluitend handelen op basis van hun oorspronkelijke cultuur, maar zijn ook actieve makers van nieuwe cultuurelementen. Cultuur is zowel een leidraad voor als een product van de eigen ervaring van mensen in sociale interactie.

Voorts dient voor een adequate voorlichtingsboodschap in een multiculturele samenleving kennis te worden vergaard over de cultuurtypen waartoe de doelgroepen behoren, en over de inhoud van die culturen. In het bijzonder dient rekening te worden gehouden met de verbale en non-verbale communicatiestijlen die door de doelgroepen worden gehanteerd.Het begrip multiculturalisme wordt gebruikt om aan te geven dat een samenleving een heterogene culturele samenstelling heeft, en dat de groepen onderlinge culturele verschillen waarderen.Wie vormen een multiculturele samenleving?

Iedereen die in een land woont of immigreert en die zich assimileert vormen een multiculturele samenleving.

LiteratuurlijstBoekenIntroduction to sociology, Fourth edition, Anthony giddens, Mitchell Duneier & Richard P. AppelbaumCuracaoenaars : beeldvorming en identiteitEmanciptaie en acceptatie: Curacao

www.google.com

http://www.interculturelecommunicatie.com/download/voorlichting.html

http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE/maydinnl1.htm


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

A.

A.

Ik ben het niet eens met de gevolgen. Er staan alleen maar negatieve gevolgen maar je moet ook denken aan het opsteken van informatie van de verschillende culturen - verschillende soorten feesten - winkels uit andere landen - eten zoals turkse pizza

4 jaar geleden