Literatuurgeschiedenis & stromingen Nederlands

Beoordeling 8.3
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 6e klas vwo | 2334 woorden
 • 19 juni 2018
 • 4 keer beoordeeld
Cijfer 8.3
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Leerwerk:

 • Cursus 10 + cursus 11
 • Blz. 123 150 kleine boekje

Literatuurgeschiedenis achttiende eeuw

Historische context

 • In Amerika à verzet tegen Engeland à Amerikaanse Vrijheidsoorlog
 • In Europa à burgerij wil meer invloed op bestuur (veel aandacht voor streven naar onafhankelijkheid en zelfbestuur in Amerika)
 • 1789 à Bestorming van Bastille (startpunt Franse Revolutie à meer invloed van burgerij op bestuur en regering / niet alleen kerk en adel)
 • Twee soorten revolutionairen: Jacobijnen (dictatuur van gelijkheid) en Girondijnen (gematigd)
 • 1799 à Generaal Napoleon Bonaparte grijpt de macht à keizer in 1804

In Nederland

 • Regenten aan de macht/burgerij wil ook hier meer invloed
 • Drie groeperingen:
   • Oranjepartij (stadhouder en aanhang)
   • Regenten (tegen stadhouder/ wilden macht behouden)
   • Patriotten (tegen stadhouder en regentenmacht à meer invloed burgerij)
 • Inval Frankrijk op Nederland (17951806) à Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden à Bataafse republiek
 • Zorgde voor samenwerking van de drie groepen à idealen werden op achtergrond gezet
 • Pruikentijd (regenten in Nederland volgens Parijse mode)
 • Elite (regenten à rijke burgers die veel macht heeft) à verfransing/ burgers tegen verfransing
 • Eind achttiende eeuw economische achteruitgang (in andere landen wel start Industriële Revolutie)/ regenten doen geen nieuwe investeringen

Culturele context - Filosofie

 • Immanuel Kant: a) à Wat kan ik weten? à Kennis begint met zintuiglijke waarneming van afzonderlijke verschijnselen. Vandaaruit komt kennis van algemene waarheden met behulp van het verstand (ratio/ rede à gebruik maken van je verstand)
 • Omdat alle kennis voortkomt uit waarneming, is het niet mogelijk uitspraken te doen over God of de ziel
 • b) Wat kan ik doen? à Mensen dienen zich zo te gedragen dat hun handelingen tot algemene wet kunnen worden verheven (Ik moet dingen doen, waardoor ik algemene waarheden zou kunnen zien à in je eigen leven laten zien hoe de mens zich zou moeten gedragen)

Culturele context - verlichting

 • Verlichting à emancipatiebeweging van burgerij/ ontwikkeling van individu
 • Emancipatie (strijd voor gelijke rechten) door zelfstandig kritisch denken (ratio/ rede à gebruik maken van je verstand)
 • Onderwijs en verspreiding van kennis à middel tegen vooroordelen en ter bevordering van de deugd
 • 1784 à oprichting Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (scholing voor burgerij)
 • Verlichtingsfilosofen: voor verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid
   • Montesqieu: Trias politica (drie machten gescheiden houden en alleen heersing gescheiden houden)
   • Rousseau: terug naar de natuur/ opvoeding (niet beïnvloeden is belangrijk)
 • Populaire genres: tijdschrift/ encyclopedie à verspreiding van kennis/ satire/ roman à verspreiding van satire: kritiek/ bestuursvorm roman: hoe mensen zich moeten gedragen (voorbeeldfunctie)
 • Wetenschap en techniek: kennis neemt zeer snel toe (Boerhaave / Teyler)

Culturele context - kunst in de achttiende eeuw

 • Kunstenaar is opvoeder en opinievormer
 • Kunstenaar werkte vaak in opdracht
 • Werken met symboliek neemt geleidelijk af/ kunst moet begrijpelijk zijn voor gegoede burger (mensen moeten begrijpen wat er te zien is)

Culturele context - classicisme

 • Ontstaan in zeventiende eeuw (renaissance)
   • Terughalen van Klassieke Oudheid
   • Stijl van vorsten en machthebbers
 • Classicisme in achttiende eeuw: aanpassing aan burgerlijke publieksgroep

à Meer eenvoud/ zakelijkheid/ regelmaat/ heldere lijnen/ i.p.v.

Mythologische scenes (verhalen van de klassieken en romeinen) en historische gebeurtenissen

Culturele context - muziek

 • Voortgang van ontwikkeling uit zeventiende eeuw à Barokmuziek
 • Doel: gevoelens en hartstochten uitdrukken/ voor bepaalde gelegenheden (heel belangrijk)
 • Bekende componist: Bach
 • In tweede helft achttiende eeuw: klassieke stijl van de Weense school komt op
 • Doel: gevoel van evenwicht uitdrukken door logische ordening van muzikale motieven en melodieën (herhaling, symmetrie)
 • Bekende componisten: Haydn, Mozart, Beethoven ß Weense school
 • Componisten werkten veel vanuit opdrachtgevers à later steeds zelfbewuster en dus conflicten met opdrachtgevers

Literaire ontwikkelingen - schrijver en publiek

Dit wil je ook lezen:
 • Schrijvers uit alle lagen van de burgerij
 • Literatuur voor en door burgers
 • Schrijvers zijn opvoeders en opinievormers
 • Schrijvers zien zichzelf als intellectuele elite (de mensen die iets weten/ iets te vertellen hebben)
 • Meer dan voorheen manifesteren ook vrouwen zich als schrijfsters
 • Belangrijke namen: Gerrit Paape (Reis door Apenland), Hieronymus van Alphen (kindergedichten), Betje Wolff en Aagje Deken (Sarah burgerhart à briefroman), Belle van Zuylen

Literaire ontwikkelingen - classicistisch toneel

 • Belangrijk dichtgenootschap (groep mensen die samen gedichten maken) :‘Nil volentibus arduum’ (niets is onmogelijk voor hen die willen van hoger opgeleide burgerij
 • Wens toneel te hervormen tot Frans classicistisch toneel (voorbeelden van toneelstukken schrijvers uit Frankrijk: Corneille, Racine en Moliere)
 • Verbetering op vorm en inhoud (logische opeenvolging van handelingen/ taalgebruik beschaafd en fatsoenlijk)
 • Doel: publiek via toneel morele lessen leren/ levenslessen / deugdzaamheid bevorderen

Literaire ontwikkelingen - spectatoriale tijdschriften

 • Vanaf 1730 erg populair
 • ‘Spectator’ à eerste tijdschrift à twee betekenissen:
   • Hoofdpersoon oorspronkelijke tijdschrift (Spectator) à Heer Spectator (verteller van het verhaal) (verteller en moraliserende instantie à vertelt hoe het moet en hoe het niet moet)
   • Tijdschrift zelf (oorsprong in Engeland)
 • Spectatoriaal tijdschrift = opinieorgaan voor burgerij/ sluit aan bij idealen van verlichting
 • Teksten over zaken uit dagelijks leven/ problemen op zedelijk en godsdienstig terrein
 • Teksten leerzaam en amusant/ zetten aan tot denken en discussie
 • Geen individuele personen beschreven, maar karakterschetsen/ algemeen menselijke eigenschappen bekritiseerd of geprezen
 • Soorten teksten: verhandeling, karakterschets, moraliserende gedichten of de (fictieve) lezersbrief)
 • Spectatoriale tijdschriften in koffiehuizen gelezen
 • Vanaf 1780 daalde populariteit door:
   • De opkomst van de roman
   • Het verbod op het bespreken van politieke kwesties in deze tijdschriften
 • In Nederland: ‘De Hollandsche Spectator’ van Justus van Effen

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Literaire ontwikkelingen - kinderliteratuur

 • Interesse in opvoeding en onderwijs à teksten speciaal voor kinderen
 • Pionier (diegene die als eerste kinderliteratuur schreef) in Nederland: Hieronijmus van Alphen à ‘Proeve van Kleine gedichten voor Kinderen’ (onderwerpen: studieijver, deugden, relatie ouder-kind)

Literaire ontwikkelingen - imaginaire reisverhalen

 • Populair genre
 • Reis naar denkbeeldig land
 • Doel: maatschappijkritiek geven
 • Voorbeelden: ‘Gulliver’s Travels’ van Swift en ‘Reize door het Aapenland’ van (Schasz/Paape)

Literaire ontwikkelingen - Opkomst van de roman

 • Veel aandacht voor psychologische verdieping van personages
 • Beschrijving van innerlijke ontwikkeling van belangrijkste personen
 • Verlichting à interesse in zelfbespiegeling, innerlijk leven en analyses van eigen gedrag
 • Ook tegenstanders: angst voor zedelijk en moreel verval
 • Specifiek genre: zedenroman (romans die duidelijk maken wat positief en negatief gedrag is verdedigen heersende normen en waarden)
 • In zedenroman vaak briefvorm: zelfbespiegeling (kijken naar jezelf (door de mensen die de brieven lazen))/ illusie van echtheid/ variatie in taal per personage/ spanning verhogen (spanning wordt verhoogd door overschakeling naar een andere verhaallijn à benieuwd om verder te lezen)

Voorbeelden:

 • ‘De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart’ van Betje Wolff en Aagje Deken
   • Zedenroman
   • Programmanamen: namen typeren karakters
   • Pleidooi voor goede opvoeding, goede leiding en huiselijk geluk
   • Vrouw moet zich richten op geluk in het huwelijk, niet op werelds vermaak als luxe en mode
 • ‘Julia’ van Rhijnvis Feith
   • Cultivering eigen gevoel (richting negentiende eeuw à romantiek)
   • Sentimentele roman (sentimentalisme)
   • Emotionele effectwerking (zie gekozen locaties en interpunctie)
   • Beinvloed door ‘Die leiden des jungen Werther’ van Goethe

Literatuurgeschiedenis negentiende eeuw

Historische context

 • Nederlaag van Napoleon in 1815
 • Niet herstel van oude orde, maar veel revoluties
 • Nationalisme en imperialisme belangrijkste politieke ontwikkelingen in Europa en de wereld
   • Nationalisme à streven naar eenwording (veel belangstelling voor eigen verleden en volkskarakter)/ Fase in totstandkoming van moderne eenheidsstaten
   • Imperialisme (vanaf 1870) à streven naar gebieds- en machtsuitbreiding in de koloniën
 • Eeuw van
   • Bourgeoisie à kleine groep welvarende kooplieden, bankiers en industriëlen
   • Industrialisatie à nieuwe industrie en nieuwe arbeidsvormen
   • Kapitalisme à investeren van geld om winst te maken
   • Metropolen à grote steden waarin veel arbeiders anoniem leefden en opgingen in de massa

Historische context - Nederland

 • Na nederlaag Napoleon à Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden herenigd in een koninkrijk onder Willem 1
 • Belgen in opstand à 1839 Zuiden erkend als zelfstandig koninkrijk België
 • 1848 Nieuwe grondwet van Thorbecke à Nederland parlementaire democratie (verantwoording afleggen/ macht bij welgestelde burgers (de mensen die geld hebben))
 • Nederlaag Napoleon + afsplitsing van België à versterking nationaal gevoel (huiselijkheid, godsdienstigheid, vaderlandsliefde en vrijheidsverlangen)
 • Van agrarische maatschappij naar geïndustrialiseerde maatschappij à nieuwe ontwikkelingen, ontwikkeling steden, mar ook verpaupering (verarming) en kinderarbeid
 • Moderniteit maatschappij
   • Bij arbeiders toenemende politieke en sociale bewustwording
   • Van platteland naar stad
   • Individualisme vergroot (traditionele banden van gezin, dorp of groep verdwenen)
   • Opkomst massacultuur, gericht op amusement en ontspanning (tegenhanger van officiële, burgerlijke (door dominees bepaalde) cultuur)
   • Ontkerkelijking nam toe, waardoor verzuiling ontstond (vorm van emancipatie om alles in je eigen kring te doen/ te kunnen doen)
   • Opkomst feminisme (Aletta Jacobs)

Culturele context - filosofie en wetenschap

 • Karl Marx en Friedrich Engels à socialisme

   • Arbeidsdeling en ontstaan van eigendom leiden tot vervreemding van de mens
   • Tweedeling van bourgeoisie (rijken) en loonarbeiders (armen) is niet goed
 • Auguste Comte à positivisme
   • Feiten ordenen + wetmatigheden opstellen à werkelijkheid begrijpen, beheersen en sturen
 • Friedrich Nietzsche à  reactie op vervreemding en anonimiteit in massa
   • Ziet zichzelf als vernietiger van alle zekerheden
   • Industrialisatie à dwang à mens raakt van zichzelf vervreemd
   • Uebermensch à een mens die bevrijd is van conventies en gegeven waarden (iemand die eigen keuzes kan maken)
 • Charles Darwin à evolutietheorie
   • On the origin of species
   • Wetmatigheden opstellen door zintuigelijk waarneembare verschijnselen of herhaalbare experimenten

Culturele context - kunst in de negentiende eeuw

 • Kunstwerken steeds minder in opdracht gemaakt
 • Kunstwerken steeds vrijer in stijl en onderwerpskeuze
 • Kunst werd koopwaar
 • Grote publiek was behoudend en kunstenaars wilden daar niet altijd aan voldoen
 • Tweedeling bij kunstenaars:
   • Zij die voldoen aan wens en smaak van publiek (geld verdienen à wat het publiek vraagt)
   • Zij die kiezen voor artistieke vrijheid (emotionele aspect à maakt niet uit of de mensen het kopen of niet)
 • Kunstenaar eerst aan kant van burger, nu soms antiburger
 • Kunst verandert ook door komst fotografie à functie om iets natuurgetrouw af te beelden werd overgenomen door foto’s à basis voor de moderne kunst

Culturele context - romantiek

 • Kunst = expressie van de eigen gevoelens
 • Waarde van het persoonlijke en het individuele werd gezien
 • Romantisch kunstenaar à vrijheidsgedrang à breken met voorgeschreven regels in de kunst (belemmerend voor expressie van gevoelens)
 • Romanticus à onvrede met wereld om hem heen
   • Sehnsucht: verlangen naar iets dat leven niet te bieden heeft/ kloof tussen ideaal en werkelijkheid
   • Weltschmerz: pijn aan de wereld/ ergens anders willen zijn
   • Melancholie: treurnis, depressie
 • Escapisme om aan Weltschmer te ontvluchten: vlucht naar verbeelding, verleden (middeleeuwen en Gouden Eeuw), ongerepte natuur, andere exotische culturen, dromen en het geheimzinnige/ griezelige

Culturele context - romantiek

 • Kunst = expressie van de eigen gevoelens
 • Waarde van het persoonlijke en het individuele werd gezien
 • Romantisch kunstenaar à vrijheidsgedrang à breken met voorgeschreven regels in de kunst (belemmerend voor expressie van gevoelens)
 • Romanticus à onvrede met wereld om hem heen
   • Sehnsucht: verlangen naar iets dat leven niet te bieden heeft/ kloof tussen ideaal en werkelijkheid
   • Weltschmerz: pijn aan de wereld/ ergens anders willen zijn
   • Melancholie: treurnis, depressie
 • Escapisme om aan Weltschmer te ontvluchten: vlucht naar verbeelding, verleden (middeleeuwen en Gouden Eeuw), ongerepte natuur, andere exotische culturen, dromen en het geheimzinnige/ griezelige

Culturele context - realisme

 • Gericht op eigentijdse werkelijkheid en onderwerpen
 • Streven om mensen af te beelden in de sociale/ economische werkelijkheid

Culturele context - impressionisme

 • Ontstaan in Parijs
 • Snelle weergave van momentopname
 • Onderwerp: modern en stedelijk leven
 • Schilders: Monet, Degas (hoef je niet te onthouden)

Culturele context - muziek

 • Voornamelijk romantische muziek
 • Ontwikkeling van eigen muzikaal idioom (persoonlijke stijl)
 • Favoriete muziekvorm: symfonie
 • Eind negentiende eeuw: impressionistische muziek à geen strakke structuur/ wil sfeer oproepen

Literaire ontwikkelingen - schrijver en publiek

 • Algemeen:
   • Veel literaire teksten in 19e eeuw toch belerend of opvoedkundig
   • Schrijven vooral nevenactiviteit
   • Veel dominee dichters
   • Veel geschreven om voorgedragen te worden
   • 1880 - bewering van tachtig à literatuur moet los staan van religieuze, politieke en morele bedoelingen/ literatuur werd autonoom (zelfstandig)
 • Lezerspubliek
   • Burgerij à wilde ontspanning en amusement
   • Ontwikkeling massalectuur, maar ook kunst omwille van de kunst (l’art pour l’art)
 • Enkele schrijvers tegenover burgerij (antiburgers) à tegen burgerlijkheid en de ethische en esthetische normen en waarden (ethiek à goed en kwaad, esthetisch à over wat je mooi vind) daarvan

Literaire ontwikkelingen - romantische literatuur

 • Romantische literatuur = expressie van gevoelens
 • Schrijver probeert Sehnsucht, Weltshcmerz en melancholie te ontvluchten
 • Voorkeur voor lyrische (uitdrukken van je gevoelens) teksten
 • Onderwerpen: verleden, natuurbeleving, tragische liefde, de dood, vriendschapsbanden, aandacht voor het hogere/ bovennatuurlijk

Literaire ontwikkelingen - historische roman

 • Door nationalisme en escapisme veel interesse in verleden
 • Verhaal tot leven roepen waarin nationale gevoelens een rol konden spelen (vaderlandsliefde)
 • Voorbeeld: romans van Sir Walter Scott (‘Ivanhoe’)
 • Verleden beschreven voor lessen voor het heden

Literaire ontwikkelingen - humor

 • Gevoeligheid en Weltschmerz kunnen humor oproepen
 • Humor als wapen tegen het lijden en de onvrede met het bestaan
 • Manieren: (vraag in proefwerk à op welke manier probeert de schrijver humor te gebruiken?)
   • Pijn uitvergroten en ironiseren
   • Absurde situaties
   • Woordspelingen
   • Vermenging van alledaags met verheven (iets simpels belangrijk maken)
   • Stijlbreuken
   • Overdrijving

Literaire ontwikkelingen - multatuli

 • Multatuli = Nick name van Eduard Douwes Dekker (‘ik heb veel geleden’)
 • ‘Max Havelaar of De koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij’
 • Raamvertelling (verhaal in verhaal)
 • Mengeling van feit en fictie/ mengeling van verschillende soorten teksten
 • Doel: Nederlandse koning laten zien dat uitbuiting van NederlandsIndië moest stoppen (engagement)

Literaire ontwikkelingen - beweging van tachtig

 • Vanaf 1885/ ‘tegencultuur’ genoemd
 • Eigen tijdschrift ‘De nieuwe gids’
 • Literatuur bevrijden van religieuze, morele en didactische doeleinden (l’art pour l’art / autonomie van de literatuur) à vernieuwing van de Nederlandse literatuur  + breuk met al het voorgaande
 • Literatuur werd bedoeld om te lezen, niet om voor te dragen
 • Belangrijke schrijvers: Willem Kloos, Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Herman Gorter
 • Poëzie = allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie

Literaire ontwikkelingen - realistische literatuur

 • Eigentijdse werkelijkheid beschrijven
 • Herman Heijermans met ‘Op hoop van zegen’
 • Veelal over sociale milieus/ klimmen op maatschappelijke ladder
 • Personages à doorbreken van sociale rollen
 • Realisme ontwikkelt zich in 19e eeuw van belerend naar objectief/naturalistisch

Literaire ontwikkelingen - belerend realisme

 • Eerst wel werkelijkheid, maar moraliserende bedoeling
 • Schokkende onderwerpen vermeden
 • Normen en waarden goed te herkennen
 • Personages goed of slecht à ethiek
 • Goede afloop
 • Voorbeeld: ‘Camera obscura’ van Hildebrand

Literaire ontwikkelingen - naturalisme

 • Werkelijkheid zo objectief mogelijk weergeven/ neutraal (verteller mag geen commentaar geven
 • Naturalisten willen niet beleren of moraliseren/ alles moet beschreven kunnen worden (dus ook taboeonderwerpen)
 • Grondlegger: Emile Zola (geïnspireerd door positivisme, leidend tot determinisme)
 • Determinisme: mens heeft geen vrije wil door erfelijkheid, het sociale milieu en de tijd waarin hij leeft
 • Temperamentenleer: iedereen geboren met bepaald temperament (sommige mensen zijn eerder op de kast te krijgen dan anderen)
 • Niet meer altijd goede afloop
 • Nederlandse naturalisten: Marcellus Emants, Louis Couperus

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.