Hoofdstuk 12 literatuur uit de middeleeuwen

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 1093 woorden
  • 27 november 2016
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Politiek:
vorming nationale staten → 5e eeuw: West-Romeinse rijk valt uit elkaar. Karel de Grote krijgt pas in de 8e eeuw delen v.h rijk weer onder één gezag.
verdrag van Verdun getekend = groot Frankische rijk opgedeeld in 3 delen. Nederlandse gewesten behoorden tot D. Vlaanderen valt politiek/cultureel onder Fr.
- Door internationale politiek → veel conflicten (vb. oorlog tussen eng + fr.)
1096 - 1921 → kruistochten. Doel: Heilige land bevrijden van mohammedanen. Ook te zien aan literatuur.
15e eeuw → Nl is één geheel onder het Bourgondische huis. Karel de Stoute overlijd → Bourgondische rijk brokkelt af. Dochter huwd met Habsburger Maximiliaan v. Oostenrijk. Zoon daarvan trouwt met Spaanse prinses Johanna → Nl is verbonden met Spaanse koninkrijk.

Sociaal- economisch:
Standentheorie = beeld v. geordende maatschappij met drie maatschappelijke groepen
1. de geestelijkheid
2. adel en ridders
3. boeren en vissers
Later komen er nog ambachtslieden/handelaars/ opkomende burgerij bij.
Feodale stelsel = Ook wel leenstelsel. Vorst gaf stukken land aan trouwe onderdanen in bruikleen. (weinig geld dus stuk land als beloning)
vazal = diegene die het stuk land in leen kreeg
leenheer = vorst die stuk land uitleende
vazal moest trouw + gehoorzaamheid zweren aan de vorst → leenheer bij staan met raad en daad.
felonie = openlijke ontrouw en verzet
invloed feodale stelsel op wereldbeeld → blijkt uit liederen die schrijvers in opdracht moesten maken
Liefdeslyriek (liefdeslied) bevat vaak Natureingang = aankondiging van het goede jaargetijde. (boodschap: bloemen staan in bloei + vogels zingen)
Van Veldeken lijkt termen van feodaliteit te gebruiken (vazal, trouw, onderdanig) Hij schreef volgens het wereldbeeld.
wereldbeeld: collectief, groep/ gemeenschap is belangrijk. Er is een eercultuur → norm voor gedrag lag in het ontvangen aanzien van anderen
gewetenscultuur = graadmeter voor gedrag is individuele geweten of eigen norm (was toen dus niet)
eer = drukt aanzien en waardering uit door de groep → verliest eer → eerloos? verstoten uit maatschappij
Oudt → een lied dat gaat over: meisje heeft minnaar, is een serieuze relatie → minnaar overlijdt → meisje boos, niet verdrietig → Heren zouden haar helpen, maar weigeren → meisje is eerloos, valt buiten de groep → beseft dit, nu plaats voor verdriet → komt terecht in arm klooster i.pv rijk klooster (vader is kasteelheer)

Culturele achtergronden:
symbool = ervan uitgaan dat achter de reële zichtbare/ tastbare werkelijkheid een diepere, niet direct waar te nemen werkelijkheid. (tekens die verwijzen naar het hogere/diepere) → er is lichtsymboliek, kleurensymboliek en getallensymboliek.
Christelijk geloof → erg belangrijk dus: veel symbolen verwezen naar iets religieus.
opvatting over kunst → verschil tussen vroeger en nu: originaliteit was niet belangrijk. Het doel was om hun publiek iets te leren. kunst hoefde niet vernieuwend te zijn, gebruikte juist veel gebruik van elementen uit traditie.
didactisch = belerend
Boeken zijn met de hand geschreven: handschriften of manuscripten op perkament of papier.
kopiisten = de mensen die een handgeschreven boek overschrijven. Hierdoor komt er tekstverandering: door fouten van verlezingen/ vermoeidheid of oneens zijn met de inhoud en verandering naar eigen inzicht.
Rol ontvanger anders = nu leescultuur, toen voorleescultuur. luisterden naar voorgedragen teksten.
auteurs schreven in opdr → tegenwoordig niet meer
mecenaat = het stelsel dat kunst (literatuur) in opdr gemaakt wordt.
mecanas = de opdr gever.
Verdeling middeleeuwse literatuur:
- literatuur aan het hof
- geestelijke letterkunde
- literatuur in de stad

Literatuur aan het hof:
hoofsheid = aanbevolen gedragswijze → regels voor alle gebieden v. gedrag. (correcte kleding, tafelmanieren) → kon functioneren als ideologie
Doel van de hoofsheid regels: anderen te ontzien, een ander niet nodeloos te kwetsen. Dus zelfbeheersing op mentaal en fysiek vlak.
In literatuur werd propaganda gemaakt voor normen + waarden.
Hoofse minnelyriek = liederen waarin de hoofsheid en de liefde centraal staan.
ridderroman = draaide om ridderavonturen → zorgden voor vermaak + boden ridders/hovelingen identificatiemogelijkheden voor goed/slecht gedrag.
Karelepiek = avonturen van karel de grote of zijn vazalen staan cnetraal.
chanson de geste = liederen over heldendaden
historische gebeurtenissen vervormd weergegeven door: epische concentratie = historische feiten over verschillende personen worden toegedicht aan één beroemd historisch persoon.
twee dominante onderwerpen:
1. de strijd tegen de heidenen
2. de spanningen binnen het feodale systeem door opstandige vazallen
Karel ende elegast → k moet van god stelen bij vazant Eggeric van Eggermonde. Komt snachts Elegast (dief) tegen, breken samen in. Elegast ontdekt: Eggeric heeft complot om K af te zetten → Verslaat Eggeric in duel + wordt in ere hersteld.
Arthurromans/ arthurepiek = koningschap van Arthur wordt als hoogtepunt in de Britse gsn voorgesteld.
de arthurromans van Chrétien de Troyes hebben een hechte structuur → ze moeten een diepere les duidelijk moet maken. + hoofsheid is ideaal voorgesteld en arthurs hof fungeert als ideaal.
verschil arthurepiek en karelepiek = K pretendeert de waarheid te zijn, A is sprookjesachtig + fictief.
Roman van Walewein = drievoudige zoektocht naar schaakbord, toverzwaard en Ysabelle. Beleeft veel avonturen op zijn reis.

Geestelijke letterkunde:
rooms-katholieke kerk had veel macht + invloed.
monniken + nonnen ( de reguliere geestelijkheid) verblijft in de kloosters en hebben kloostergeloften afgelegd.
Er waren verschillende kloosterorden zoals:
- orde der benedictijnen
- orde van de cisterciënzers
- orde van de dominicanen
- orde van de franciscanen → volgelingen van Franciscus van Assisi, die armoede + eenvoudige navolging van Christus benadrukte en het omslachtige v.d kerk bekritiseerde
Geestelijke letterkunde → teksten in de 1e plaats over het christendom. Doel: roepen op tot christelijk leven en dienden om het ware geloof uit te dragen.
auteur: geestelijk, zoals abten, monniken, priester en religieuzen
bedoelt voor: in volkstaal voor een lekenpubliek.
Marialegenden = belangrijke groep  geestelijke teksten ter ere van Maria.

Literatuur in de stad:
mensen in de stad leven van handel en nijverheid
stad streeft naar eigen juridisch apparaat, los van rechtbanken en bestuursinstellingen van het feodale systeem.
patriciaat = gevormd door rijke koopmansgeslachten, die de stad bestuurden en bestuursfuncties voor zichzelf/ familie of vrienden hielt
burgermoraal en -ideologie = hard werken, handelsgeest, investeren en zelfstandigheid (was propaganda voor) → luieren, mateloosheid en wellust werd afgekeurd
annexatie = men wilde de prestigieuze hoofse cultuur navolgen
adaptatie = men wilde tegelijkertijd aanpassen aan burgerlijke levenswijze en moraal
abele spelen = uiting van deze annexatie en adaptatieschrift → eerste uiting van wereldlijk ernstig toneel
sottornie = kort wereldlijk toneelstukje met humoristische strekking (personages uit lagere kringen en toon is soms grof)
burgerlijke standenliteratuur = de burger past niet in de traditionele standentheorie, de ‘’ erkende de burgers wel
rederijkers= georganiseerde verenigingen waarin men de literatuur beoefende.
het refrein (door rederijkers geliefde vorm voor een gedicht) = gedicht met minimaal 4 strofen, met een vaste slotregel per strofe, de stok
Breukvlak = er kwamen nieuwe, humanistische gedachten en vernieuwende artistieke inzichten (renaissance) besproken/ bediscussieerd

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Literatuur in de stad:
mensen in de stad leven van handel en nijverheid
stad streeft naar eigen juridisch apparaat, los van rechtbanken en bestuursinstellingen van het feodale systeem.
patriciaat = gevormd door rijke koopmansgeslachten, die de stad bestuurden en bestuursfuncties voor zichzelf/ familie of vrienden hielt
burgermoraal en -ideologie = hard werken, handelsgeest, investeren en zelfstandigheid (was propaganda voor) → luieren, mateloosheid en wellust werd afgekeurd
annexatie = men wilde de prestigieuze hoofse cultuur navolgen
adaptatie = men wilde tegelijkertijd aanpassen aan burgerlijke levenswijze en moraal
abele spelen = uiting van deze annexatie en adaptatieschrift → eerste uiting van wereldlijk ernstig toneel
sottornie = kort wereldlijk toneelstukje met humoristische strekking (personages uit lagere kringen en toon is soms grof)
burgerlijke standenliteratuur = de burger past niet in de traditionele standentheorie, de ‘’ erkende de burgers wel
rederijkers= georganiseerde verenigingen waarin men de literatuur beoefende.
het refrein (door rederijkers geliefde vorm voor een gedicht) = gedicht met minimaal 4 strofen, met een vaste slotregel per strofe, de stok
Breukvlak = er kwamen nieuwe, humanistische gedachten en vernieuwende artistieke inzichten (renaissance) besproken/ bediscussieerd

 

 

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.