Rechtsvormen van Bedrijven Compleet Overzicht

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 1587 woorden
  • 3 oktober 2016
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

 Eenmanszaak VOF BV NV Vereniging Stichting
Eigenaar/
Rechtspersoon         Risico/
Aansprakelijkheid  
Financiering 1) de middelen waarmee de onderneming haar activiteiten uitvoert, zijn eigendom van 1 natuurlijk persoon (er kunnen wel meerdere personen werkzaam zijn in een eenmanszaak
2) zowel de schuldeisers van de onderneming als de schuldeisers van de eigenaar privé kunnen vorderingen verhalen op het vermogen van de onderneming en het privévermogen van de eigenaar. 1) de onderneming is gezamenlijk eigendom van verschillende natuurlijke personen (firmanten / vennoten)
2) schuldeisers van de onderneming moeten hun vorderingen in eerste

instantie verhalen op het vermogen van de onderneming. Als dat niet lukt kunnen ze elk van de firmanten in hun privévermogen aanspreken 1) BV is rechtspersoon en heeft eigen rechten en plichten, kan dus zelfstandig optreden, overeenkomsten sluiten
2) eigen vermogen van de BV is niet verbonden met het vermogen van andere (natuurlijke of rechts)personen. Schuldeisers kunnen hun vorderingen allen verhalen op het vermogen van de BV
3) de aandeelhouders brengen samen het aandelenvermogen van de BV bijeen. Inleg van een aandeelhouder is zijn aandeel. Als bewijs worden de aandeelhouders ingeschreven in een aandeelhouders-register dat de BV bijhoudt. 1) NV is een rechtspersoon
2) EV NV staat los van het vermogen van anderen
3) Aandeelhouders brengen met hun inleg het aandelenvermogen van de NV bijeen. Als bewijs ontvangen zij een aandeelbewijs. Het aandelenvermogen is onderdeel van het EV.
4) Als een aandeelhouder wil uittreden, kan hij zijn aandeel verkopen aan elke willekeurige gegadigde.
 1) een doel
2) verbod om eventuele winst te verdelen onder de leden
3) een ledenbestand
4) een bestuur 1) stichting is een rechtspersoon
2) stichting kan door een of meerdere personen worden opgericht
3) oprichting moet geschieden bij notariële akte

4) stichting kent geen leden
5) nieuwe bestuurders worden benoemd door de reeds aanwezige bestuursleden
6) stichting mag geen uitkeringen doen aan oprichters of bestuurders (wel kunnen onkosten worden gedeclareerd en werknemers in dienst worden genomen die salaris ontvangen)
Ondernemings-
continuïteit Afhankelijk van het leven van de eigenaar. Wanneer de eigenaar overlijd erven de erfgenamen de onderneming en mogen beslissen wat ermee gebeurd. Voortbestaan is beter gegarandeerd dan bij een eenmanszaak omdat er meerdere eigenaren zijn. Stel dat een firmant overlijdt is de vraag nog wel of de overige firmanten genoeg capaciteiten hebben om hem te vervangen. Bovendien hebben erfgenamen van de overleden firmant recht op zijn geldelijke inbreng in de onderneming. Het is onzeker of dit geld vrijgemaakt kan worden door de onderneming Omdat de BV een rechtspersoon is is de continuïteit vaak beter gegarandeerd dan bij een eenmanszaak of VOF, maar dat kan ook tegenvallen. Vaak worden eenmanszaken en VOF's omgezet in een BV, maar als hetzelfde beperkte aantal personen aan de onderneming blijft deelnemen is de continuïteit niet echt verbeterd. Zelfde als BV, maar omdat NV vaak groter zijn is de continuïteit hier nog zekerder. Een erkende vereniging is een vrij stabiele organisatie. Het is een zelfstandig rechtspersoon en dus niet afhankelijk van bepaalde personen. Zolang er leden zijn om een bestuur te benoemen kan de vereniging verder functioneren. De vereniging moet wel financieel gezond blijven, dat bewaakt de penningmeester. De stichting is een vrij stabiele organisatie. Het is een zelfstandig rechtspersoon en dus niet afhankelijk van bepaalde personen Bestuur is van groot belang voor het functioneren van de stichting. Bestuur is aan niemand verantwoording verschuldigd. Er is geen ledenvergadering of aandeelhouders. Bestuur moet zich wel aan de wet houden. Aantal bestuurders is onbepaald. (meestal minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester)

Financiering EV is gelijk aan de inbreng van de eigenaar. Aantrekken nieuw vermogen is niet makkelijk > groeimogelijkheden beperkt
Niet geschikt voor ondernemingen met grote financiële risico's of ondernemingen die een groot vermogen vereisen Firmanten brengen samen het EV van de VOF bijeen. Aantrekken van nieuw vermogen is iets makkelijker dan bij een eenmanszaak omdat er meer personen achter een VOF staan, maar toch zal het moeizaam gaan. EV bestaat uit het aandelenvermogen aangevuld met niet uitgekeerde winsten. In ruil voor de inbreng krijgen de aandeelhouders elk jaar een deel van de winst. Aantrekken VV zal bij een BV gemakkelijker zijn dan bij een eenmanszaak of VOF. Kleine BV's hebben echter een nadeel omdat de bank bij eenmanszaken en VOF's nog het privévermogen kan aanspreken en bij een BV niet. Voor kleine BV's is VV aantrekken dus juist weer lastiger. EV bestaat uit aandelenvermogen. Aandeelbewijzen zijn vrij verhandelbaar. Grote NV's kunnen een beursnotering aanvragen, wat betekent dat hun aandeelbewijzen dan op de effectenbeurs verhandeld worden. Eventueel kunnen ze via de beurs ook nieuwe aandelen in omloop brengen en zo het EV vergroten. Financieel gezonden NV's zullen gemakkelijker dan andere rechtsvormen VV kunnen aantrekken. Bronnen:
– contributies van    leden

– subsidies
– sponsoring
– giften en donaties
 Waar het geld vandaan komt staat in de statuten van de stichting. Het gaat hier vaak net als bij een vereniging om subsidies, sponsoring, giften en donaties. Maar de stichting kan ook opbrengsten hebben (kinderpostzegels). De stichting hoeft geen minimaal vermogen de bezitten bij oprichting.
Juridische
aansprakelijkheid Eigenaar is volledig aansprakelijk voor alle financiële verplichtingen (schulden) van de onderneming Firmanten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Iedere firmant kan worden aangesproken voor volledige vordering (ook privévermogen) BV is zelf als rechtspersoon aansprakelijk voor de schulden. Directie of aandeelhouders kunnen alleen worden aangesproken als er onrechtmatig is gehandeld. Zelfde als BV Een erkende vereniging is een rechtspersoon en heeft dus haar eigen rechten en plichten. Als de bestuurders onrechtmatig hebben gehandeld zijn ze persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Bij een informele vereniging zijn de bestuurders altijd aansprakelijk voor de schulden van de informele vereniging.
 Stichting heeft rechtspersoonlijkheid (heeft eigen rechten en plichten) bestuurders zijn alleen aansprakelijk als ze onwettelijk handelen.
Wanbeheer….

Leiding, besluit-
vorming en zeggen-
schap De eigenaar zelf heeft volledige zeggenschap en leiding over zijn onderneming (verklaard populariteit)
Mogelijk bedrijfsleider, assistent etc. maar uiteindelijk bepaald eigenaar alles Er kan een arbeidsverdeling aangebracht worden door de verschillende
ondernemers. Eventueel een ondernemingsraad De aandeelhouders zijn gezamenlijk eigenaar van de BV. Soms is er maar een directeur of word er zelfs een gehele deskundige directie in dienst genomen, maar de hoogste macht blijft altijd in handen van de vergadering van aandeelhouders Zelfde als BV. Alleen is de scheiding tussen dagelijkse leiding en aandeelhouders hier vaak wel volledig, omdat een NV meestal erg groot is. Aandeelhouders zien hun aandeel vaak als een belegging en bezoeken dus vaak niet de vergaderingen. Grootste macht ligt bij de algemene ledenvergadering. Bestuur regelt de dagelijkse bestuurszaken. De ledenvergadering kan ten alle tijde het bestuur vervangen of ter verantwoording roepen. Bij zeer grote verenigingen is er ook een directeur. Bestuursleden functioneren dan wat meer op de achtergrond. Niet democratisch. Bestuur benoemd zelf nieuwe leden en niemand kan het bestuur ter verantwoording roepen (behalve de rechter bij onrechtmatig handelen)
Oprichtings-

procedure Geen bijzondere eisen. Alleen inschrijven bij KvK Geen bijzondere bepalingen in de wet.
Wel wordt er aangeraden dat de firmanten de onderlinge relatie, inbreng, bevoegdheden en rechten op winst etc. goed laten beschrijven. Ook inschrijven bij KvK drie eisen:
1) een notariële oprichtingsakte, bevattende; een specificatie van het ingebrachte EV (minimaal 1€)
2) een ministeriële verklaring van geen bezwaar
3) inschrijving in het Handelsregister (niet bijzonder, geldt voor elke onderneming) Zelfde als BV alleen is het minimale aandelenvermogen 45000€ Informele vereniging ken geen voorgeschreven oprichtingsprocedure (logisch want de vereniging bestaat voor de wet niet) > kan wel in het Verenigingsregister ingeschreven staan.
Erkende vereniging moet worden opgericht bij notariële akte, waar de statuten van de vereniging zijn opgenomen. Ook moet de erkende vereniging worden ingeschreven in het Verenigingsregister.
Bij informele vereniging is bestuur hoofdelijk aansprakelijk Notariële akte, waarin de statuten van de stichting zijn opgenomen. Ook een inschrijving in het Stichtingenregister


Opheffings-
procedure Geen toestemming nodig. Onderneming kan in zijn geheel doorverkocht worden of alle bezittingen kunnen verkocht worden en alles wat er na het aflossen van de schulden overblijft is voor de eigenaar. Weinig verschil met eenmanszaak. Vertrek van een firmant zal zelden tot opheffing van de onderneming leiden. De overige firmanten zullen zonder de vertrokken firmant doorgaan of eventueel een vervanger aantrekken (de vertrokken vennoot kan zijn deelname in het ondernemingsvermogen dan verkopen aan de nieuwkomer Belangrijkste ontbindingsgronden voor BV:
– besluit tot opheffing van de AVA
– failliet verklaring door de rechtbank
– besluit van de rechter als de BV in strijdt met de wet of openbare orde handelt.   Na ontbinding blijft de BV nog even bestaan om dingen af te handelen. Zelfde als BV Redenen tot ophef vereniging:
– ontbinding op een in de statuten bepaald tijdstip of bij een bepaalde gebeurtenis.
– besluit tot opheffing van de algemene ledenvergadering
– na faillietverklaring door de bank
– door het ontbreken van leden
– Besluit van de rechter (wanneer de vereniging bijvoorbeeld onwettig handelt)   > liquidatie vereniging; alle bezittingen worden verkocht en de schulden vereffend. Restsaldo gaat naar de leden of een andere organisatie
 Zelfde als vereniging. Bij een stichting gebeurd het nog vaker dat er geld overblijft na het vereffenen. Dit geld mag niet naar het bestuur of oprichters en dus moet het bedrag worden geschonken aan een andere organisatie    

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.