Hoofdstuk 13 t/m 17

Beoordeling 8.4
Foto van Gijs
 • Samenvatting door Gijs
 • 5e klas vwo | 1873 woorden
 • 12 maart 2016
 • 9 keer beoordeeld
 • Cijfer 8.4
 • 9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat die leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

Samenvatting M&O periode 1

Hoofdstuk 13Financieel beleid niet-commerciële organisaties (nco)Paragraaf 1Liquiditeitsbegroting en kassaldo nco

Vereniging: niet commerciële organisatie, streeft niet naar winst maar heeft een eigen doel. Van een vereniging kun je lid worden. De ledenraad kiest en benoemt het bestuur van de vereniging.

Stichting: niet commerciële organisatie, streeft niet naar winst maar heeft een eigen doel. Van de stichting kun je niet lid worden. De stichting heeft geen gekozen bestuur.

Liquiditeitsbegroting: een schatting van de verwachten ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde periode.

De kas plus al het geld op een betaalrekening van de bank zijn liquide middelen voor een organisatie. Betalingen leiden tot een afname van liquide middelen. Ontvangsten leiden tot een toename van liquide middelen.

Kassaldo/kasstroom: het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven in een bepaalde periode.

Positief kassaldo: ontvangsten zijn hoger dan de betalingen.Negatief kassaldo: betalingen zijn hoger dan de ontvangsten.

Liquide middelen eind periode = liquide middelen begin periode + kassaldoParagraaf 2Interne baten- en lastenstaat ncoOpbrengsten = batenKosten = lasten

Transitorische posten: vooruit ontvangen bedragen, vooruitbetaalde bedragen, nog te ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen.

Transitorische posten laten zien dat het moment van ontvangen of betalen niet samenvalt met de periode waartoe de baten dan wel lasten moeten worden gerekend.

Uitstelposten: vooruit ontvangen bedragen vooruitbetaalde bedragen.

Er is al wel geld ontvangen of betaald, maar er zijn nog geen opbrengsten of kosten.

Anticipatiekosten: nog te ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen.

De opbrengsten en kosten zijn er al wel, alleen de betaling moet nog plaatsvinden.

Staat van baten en lasten/exploitatieoverzicht: overzicht van alle opbrengsten en kosten in een bepaalde periode.

Het saldo van de staat van baten en lasten wordt ook wel het exploitatieresultaat genoemd.

Als de baten groter zijn dan de lasten is er een positief saldo.Als de lasten groter zijn dan de baten is er een negatief saldo.

Paragraaf 3Interne balans en mutatie eigen vermogen ncoBalans: overzicht van de bezittingen, het eigen vermogen en de schulden van een organisatie op een bepaald moment.

Aan de debet/activa zijde staan de waarde van alle bezittingen.Aan de credit/passiva zijde staat hoe de bezittingen zijn gefinancierd.             

De waarde van de debet en credit zijde zijn altijd even groot, ze zijn in balans.

Debetzijde balans:

Creditzijde balans:

Positief saldo baten en lasten = toename eigen vermogen.Negatief saldo baten en lasten = afname eigen vermogen.

Paragraaf 4Financieel beleid nco

De staat van baten en lasten is een vooraf gemaakte schatting. Achteraf wordt de begroting vergeleken met het daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten. Dit heet de staat van meer en minder.

Hoofdstuk 14Omzet handelsondernemingParagraaf 1Afzet en omzetAfzet is de hoeveelheid verkochte artikelen in een bepaalde periode.Omzet is de verkoopwaarde van de verkochte artikelen in een bepaalde periode.

Omzet = afzet x verkoopprijs

Het marktaandeel van een bedrijf geeft aan hoeveel procent van de totale afzet of omzet dat bedrijf op een markt behaalt.

Marktaandeel bedrijf (afzet) = (afzet bedrijf/totale afzet op de markt) x 100%Marktaandeel bedrijf (omzet) = (omzet bedrijf/totale omzet op de markt) x 100%

Bedrijven proberen de afzet, de omzet en het marktaandeel te beïnvloeden door veranderingen in de marketingmix (de 4 p’s).

Paragraaf 2Verkoopprijs en consumentenprijsBelasting toegevoegde waarde (btw): belasting die consumenten over een product betalen.

3 btw-percentages:
 • 21% (algemeen tarief)

 • 6% (laag tarief, belangrijke basisbehoeften)

 • 0% (medische hulp, goederen die worden verkocht aan het buitenland)

Buiten btw kunnen er ook nog andere belastingen in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld accijns en milieuheffingen. Je hebt ook prijs verlagende subsidies. Bijvoorbeeld subsidies op milieubesparende goederen.

Consumentenprijs = verkoopprijs inclusief btw + prijsverhogende belastingen – prijs verlagende subsidies.

Bij berekening van de omzet altijd de verkoopprijs exclusief btw gebruiken.

Paragraaf 3OmzetbelastingOndernemers moeten de btw die ze van hun klanten ontvangen afdragen aan de belastingdienst. En de btw die ze aan leveranciers betalen krijgen ze terug van de belastingdienst.

Afdragen aan de belastingdienst = ontvangen btw – betaalde btw = saldo

Hoofdstuk 15Kosten handelsondernemingParagraaf 1KostensoortenUitgaven: er is sprake van een betaling, je krijgt er iets voor terug dus geen kosten.

Kosten: alle op geld gewaardeerde offers die een onderneming maakt, om goederen te produceren en/of te verkopen.

Handelsonderneming: koopt goederen in en verkoopt deze, zonder dat de goederen worden bewerkt.VB kosten handelsonderneming: inkoopwaarde van de omzet, inkoopkosten, loonkosten, afschrijvingskosten, verkoopkosten, huisvestingskosten, voorraadkosten, kosten van diensten van derden en belastingen.

Inkoopwaarde van de omzet = inkoopprijs x afzet

Inkoopkosten: alle kosten die gemaakt worden bij het inkopen van goederen.VB: transportkosten, bestelkosten, douane kosten.

Loonkosten = brutoloon + premies werkgever

Afschrijvingskosten: waardevermindering van duurzame kapitaal goederen.

Verkoopkosten: kosten om de verkoop te stimuleren (reclame).

Huisvestingskosten: alle kosten die je hebt als je een bedrijfspand bezit.VB: huur, afschrijving, interest, verlichting, verwarming.

Voorraadkosten: alle kosten die je hebt als je een handels voorraad aanhoudt.

Kosten van diensten van derden: diensten van andere bedrijven.VB: verzekeringen, schoonmaak, transport, accountant.

Belastingen: accijnzen en btw zijn geen kosten. VB: winstbelasting, invoerrechten, afvalstoffenheffing.

Paragraaf 2LoonkostenBrutoloon: het arbeidsinkomen dat een werkgever met een werknemer heeft afgesproken.Nettoloon: het inkomen dat de werknemer krijgt uitbetaald.

Loonkosten = brutoloon + sociale premies + pensioenbijdrage werkgever

Tijdloon: een vast brutoloon per uur.Stukloon/prestatie loon: een werknemer wordt betaald per prestatie.Premieloon: combinatie van tijd- en stuk loon.

Loonkosten-premies voor rekening werkgeverBrutoloon-loonheffing voor rekening werknemer-pensioenpremies voor rekening werknemer-premiebijdrage zorg voor rekening werknemer-premies werknemersverzekeringen voor rekening werknemerNettoloon


Paragraaf 3AfschrijvingskostenAfschrijving: waardevermindering van duurzame kapitaalgoederenVB: machines, gebouwen, transportmiddelen.

Afschrijving met een vast percentage van de aanschafwaarde:Als de waardevermindering jaarlijks even groot is, word er jaarlijks hetzelfde bedrag afgeschreven.Je gebruikt de volgende formule:

Jaarlijkse afschrijving = (aanschafwaarde – restwaarde) / levensduur in jaren

Technische levensduur: de periode dat het productiemiddel in staat is prestaties te leveren.Economische levensduur: de tijd dat het productiemiddel rendabel is.

Voor berekening van de afschrijvingskosten gebruiken we de economische levensduur.

Boekwaarde = aanschafwaarde kapitaalgoed – alle afschrijvingen.

De boekwaarde is de waarde die een kapitaalgoed in de boekhouding heeft.

Afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde:Als de waardedaling niet constant is (vb auto’s) dan wordt er afgeschreven met een vast percentage van de boekwaarde.Paragraaf 4InterestkostenInterest: een beloning voor het uitleven van geld en een vergoeding voor het risico dat de vermogensverschaffer loopt.

Banken lopen een risico door het verstrekken van leningen. Daarom is de rente ook hoger op leningen met een lange looptijd. De bank kan ook een onderpand eisen.

Als je geld leent, betaal je aflossing en interest. Alleen de interest is een kostenpost.Aflossingen zijn geen kosten omdat het gaat om het terugbetalen van geld wat je al eerder ontvangen hebt.

Hoofdstuk 16Winst handelsondernemingParagraaf 1Brutowinst handelsondernemingLet op! Gebruik bij berekeningen altijd de prijs ex btw en andere belastingen.

Brutowinst per product = verkoopprijs – inkoopprijs

Totale brutowinst = afzet x brutowinst per productofTotale brutowinst = omzet – inkoopwaarde verkochte goederen

Paragraaf 2Technische en economische voorraadTechnische voorraad: de feitelijk aanwezige voorraad in een bedrijf.Economische voorraad: voorraad waarover een bedrijf prijsrisico loopt.

Economische voorraad = technische voorraad + voorinkopen – voorverkopen

Voorinkopen: goederen die een bedrijf heeft besteld, maar nog niet heeft ontvangen.Voorverkopen: goederen die zijn besteld door klanten, maar die een bedrijf nog niet heeft geleverd.

Buiten prijsrisico’s zijn er ook nog andere risico’s verbonden aan het hebben van een voorraad. Vb: diefstal, bederf, brand, etc.

Paragraaf 3First in first out

First in first out (fifo):Bij verkopen word de inkoopprijs van de oudste voorraad gebruikt. Boekhoudkundig gezien wordt de oudste voorraad als eerste verkocht, de nieuwste voorraad blijft dus achter in het bedrijf.Let op! Dit hoeft niet te betekenen dat de oudste voorraad daadwerkelijk als eerste wordt verkocht, dit is alleen boekhoudkundig zo.

Paragraaf 4Last in first outLast in first out (lifo):Bij verkopen wordt de inkoopprijs van de jongste voorraad gebruikt. Boekhoudkundig gezien wordt de jongste voorraad als eerste verkocht.

Paragraaf 5Vaste verrekenprijsVaste verrekenprijs (VVP) = de geschatte gemiddelde inkoopprijs + inkoopkosten per product

Alle goederen worden gewaardeerd tegen deze vvp. Als er goederen worden verkocht, wordt de vvp bij de berekening van de brutowinst gebruikt als inkoopwaarde.

Resultaat op inkopen = werkelijk betaalde bedragen – vvp

Dit verschil wordt toegevoegd aan of afgetrokken van de winst in een bepaalde periode.

Paragraaf 6VervangingswaardeVervangingswaarde: het bedrag dat op het moment van verkoop van de voorraad moet worden betaald om de voorraad weer helemaal aan te vullen.

Door de brutowinst berekenen op basis van de vervangingswaarde, is niet meer de historische prijs bepalend voor de brutowinst, maar de actuele waarde.Hoofdstuk 17Break-even analyseParagraaf 1Constante en variabele kostenConstante kosten: kosten die niet afhankelijk zijn van de productieomvang en/of afzet in een bepaalde periode.Vb: huur van bedrijfspand, afschrijvingskosten, verzekering.Constante kosten kunnen ook stijgen. De hoogte van de constante kosten wordt gedeeltelijk bepaald door de productiecapaciteit.

De productiecapaciteit: de maximale productie in een bepaald tijdseenheid.In een handelsonderneming is de productiecapaciteit is de productiecapaciteit de maximale afzet in een bepaalde periode.

Variabele kosten: kosten die afhankelijk zijn van de productieomvang en/of afzet in een bepaalde periode.Vb: inkoopwaarde van de verkochte goederen, verpakkingskosten.

Totale kosten = constante kosten + variabele kostenParagraaf 2Break-even afzet en -omzetBreak-even afzet (BEA) = C/(P-V)C: constante kostenP: verkoopprijsV: variabele kosten per productDe break-even afzet is de afzet waarbij de totale omzet even hoog is als de totale kosten.

Break-even omzet (BEO) = BEA x verkoopprijsDe break-even omzet is de omzet waarbij de totale omzet even hoog is als de totale kosten.

Dekkingsbijdrage per product = verkoopprijs - variabele kosten per productDe dekkingsbijdrage is nodig om de totale constante kosten terug te verdienen. Bij de BEA is de totale dekkingsbijdrage precies gelijk aan de totale constante kosten.Reken bij het berekenen van de BEA en de BEO altijd ex BTW!Paragraaf 3De gewenste afzetBij de BEA is de totale dekkingsbijdrage precies gelijk aan de totale constante kosten.Benodigde afzet = (totale constante kosten + gewenste nettowinst) / dekkingsbijdrageParagraaf 4Nettowinst, brutowinst en dekkingsbijdrageTotale dekkingsbijdrage = totale omzet - totale variabele kostenAls de totale dekkingsbijdrage hoger is dan de totale constante kosten, is het verschil de nettowinst.

Als de totale dekkingsbijdrage lager is dan de totale constante kosten, is het verschil een verlies.

Als de totale dekkingsbijdrage precies gelijk is aan de totale constante kosten, is er geen winst, maar ook geen verlies (break even).

Nuttige formules voor het berekenen van de nettowinst (alles ex btw!):
 • Omzet = afzet x verkoopprijs

 • Inkoopwaarde omzet = afzet x inkoopprijs van de verkochte goederen

 • Brutowinst = omzet - inkoopwaarde van de omzet

 • Dekkingsbijdrage = brutowinst - overige variabele kosten

 • Nettowinst = dekkingsbijdrage - constante kosten
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Gijs