H8+9+10+11+12+13+14+15

Beoordeling 3.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 723 woorden
  • 11 oktober 2016
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 3.4
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

 M&O H8

Paragraaf 1; Sociaal beleid

Algemeen organisatiebeleid
• Financieel beleid
• Sociaal beleid   Doel samenwerken
Geheel van maatregelen om mens + arbeid af te stemmen op realisatie doelen organisatie & medewerker
• Commercieel beleid
• Doelen    Organisatie; winst, uitbreiding, nieuwe producten
Medewerkers; kennis, hogere positie, meer inkomen
• Productiebeleid
• Personeelsbeleid   Aspecten relatie mens + arbeid
    Afdeling personeelszaken


Paragraaf 2; Motivatie

Theorie Maslow
• Rangorde menselijke behoeften
• Van onder naar boven


5 Zo veel mogelijk gebruik eigen capaciteiten
 Ontwikkelingsmogelijkheden in werk

4 Respect en status
 Belangrijkheid van werk

3 Genegenheid, vriendschap, erkenning
 Werkmogelijkheid tot deze ontwikkeling

2 Bescherming inkomen minder door ziekte
 zekerheid onderdak behouden
 Verzekeringen, pensioenregelingen

1 Eten, drinken, kleding, onderdak
 Salarissen, uitkeringen
Eerst behoeften lagere orde vervullen voor ontstaan noodzaak hogere behoeften vervullen
Motivatie weg wanneer behoefte vervuld is

Theorie Herzberg
• Satisfiers   motiverend
Met werk zelf te maken
Plezier in werk
Erkenning + waardering
Verantwoordelijkheid in werk
Promotie/ groeimogelijkheden
• Dissatisfiers  demotiverend
Met omstandigheden werk te maken
Voorschriften + procedures
Salaris
Werkomstandigheden
Wijze leidinggeven + relaties met leiding

Satisfiers onvervulde wensen vervuld worden = langdurig motiverend effect
Dissatisfiers wensen vervuld = korte tijd motiverend, negatieve verandering = sterk demotiverend
Dissatisfiers in evenwicht = niet ontevreden + geen motivatie
Echte motivatie door dissatisfiers in orde + extra aandacht satisfiers


Paragraaf 3; Werving

Vaste dienst
• Voordeel niet eenvoudig ontslagen
• Bij ziekte doorbetaald

Flexbanen
• Oproepbaar wanneer nodig
• Opvangen extra personeelsbehoeften
• Via uitzendbureaus

Dit wil je ook lezen:

ZZP’er
• Inschakelingstoename
• Organisatie huurt zzp bedrijf in

Headhunter
• Zelfbenadering geschikte kandidaten
• Meldingen kandidaten op zoek

Selectie
• Referenties     basis gegevens uit verleden
• Mbv psychotechnisch onderzoek  hoge kosten
Afnemen van testen + gesprekken voeren
• Uitvoeren van vaardigheidsproef  niet vaak
Vb; ict-systeembeheer
• Uitnodigen voor sollicitatiegesprek Twintig a dertig vragen
Vakkennis, opvattingen werkzaamheden, persoonlijkheid
• Evt medische keuring    vb; beroepsvoetballer
Paragraaf 4; Begeleiding

Functioneringsgesprek
• Medewerker & directe manager
• Beide onderwerpen aandragen
• Doel medewerker functie beter uitvoeren + verbetering werkomstandigheden
• Tweerichtingsverkeer
• Gericht op toekomst

Beoordelingsgesprek
• Enkele maanden na FG
• Doel beslissing promotie, salaris + of ontslag
• Medewerker & directe manager + evt personeelsfunctionaris
• DM geeft beoordeling afgelopen periode
• Eenrichtingsverkeer       Einde kans reageren
• Betrekking op verleden

Bijscholing
• Zelfde werk met nieuwe/verbeterde technieken
• Up-to-date blijven

Omscholing
• Opleiding tot ander werk
• Mechanisatie, automatisering of dergelijke
• Aan werk blijven/komen
• Up-to-date blijven

(Flexibele) Pensionering
• Zelf te kiezen welke leeftijd
• Pensioenuitkering lager want minder lang premie betaalt
• Organisatie afhankelijk werknemersbesluit personeelsbehoefte


Paragraaf 5; Arbeidsovereenkomst

Individuele arbeidsovereenkomst
• Werknemer – baas onderhandelen
• 1 op 1
• Algemene voorwaarden cao desbetreffende bedrijfstak

Collectieve arbeidsovereenkomst
• Alle werknemers – alle bazen onderhandelen
• Groep op groep
• Cao geldt voor alle bedrijven in desbetreffende bedrijfstak

Primaire arbeidsvoorwaarden
• Geldelijke beloning verrichte werk
• Vakantiegeld
• Toeslagen overwerk/onregelmatige werktijden


Secundaire arbeidsvoorwaarden
• Werktijden
• Reiskostenvergoeding
• Werkkleding
• Auto van de zaak

Cao bevat voorwaarden werknemer bij werkgever werken

Verplichtingen werkgever
• Op tijd loon uitbetalen
• Getuigschrift geven aan einde dienstbetrekking  omschrijving
werkzaamheden verricht door werknemer in welke periodes
Wijze waarop werk verricht
Reden van ontslag
• Minderjarige werknemer opleiding gelegenheid

Verplichtingen werknemer
• Arbeid zo goed mogelijk doen
• Arbeid zelf doen
• Houden aan voorschriften
• Gedrag goed werknemer


Paragraaf 6; Loon en loonstrookje

Totale loonkosten
Bruto Werkgeverslast
Inhoudingen Netto 

 
 Loonheffing     loon/inkomstenbelasting + premies
       werknemersverzekeringen
 Premies werknemersverzekeringen
 Pensioenpremie


Paragraaf 7; Overheid

Maatregelen bij aantrekken personeel
• Overheidsmaatregelen
• Loonsubsidie
• Wet gelijke behandeling
• Positieve discriminatie

Onderneming- en medezeggenschapsraden
• Structureel overleg
• Leveren van bijdrage aan goede functionering
• Behartigen belangen vd werknemers
• Advies-, Instemmings- en Informatierecht

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.