Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Ondernemingsvormen

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 841 woorden
  • 3 juli 2006
  • 49 keer beoordeeld
  • Cijfer 6
  • 49 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
3.1 .. Persoonlijke ondernemingsvorm,
Bij persoonlijke ondernemingsvormen zijn de deelnemers zijn geheel aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de onderneming.
- eenmanszaak:
weinig vermogensverkrijging, familie, bank. Berust op 1 persoon.
De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk.
Eigenaar ontvangt de totale winst waarover inkomstenbelasting moet worden betaald.
- VOF, vennootschap onder firma.
Groter vermogen bijeengebracht dan bij eenmans zaak, door meer personen.

Er is arbeidsverdeling mogelijk.
Elk van de vennoten is hoofdelijk aansprakelijk.

3,2 .. Onpersoonlijke ondernemingsvormen,
Bij de onpersoonlijke rechtsvorm is de organisatie een afzonderlijke rechtspersoon, die los staat van de mensen die hem hebben opgericht. De personen die het bedrijf hebben opgericht zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden en verplichtingen. Ook wordt bij een onpersoonlijke ondernemingsvorm vaak gebruik gemaakt van scheiding tussen leiding en eigendom. Hierdoor kan een bedrijf een vakbekwaam iemand aantrekken die niet met zijn of haar vermogen aansprakelijk is.
Kenmerken: (Vooral vennootschappen)
- afzonderlijke rechtspersoon
- deelnemers in een vennootschap zijn niet aansprakelijk voor de schulden.
- de eigenaren en leiding kunnen in een vennootschap andere personen zijn
- een vennootschap kan makkelijk vermogen aan trekken door aandelen uit te geven.
- Het voortbestaan van een vennootschap is niet afhankelijk van het leven van iemand.
- Vennootschappen zijn verplicht jaarstukken te publiceren.
- De winst van een vennootschap wordt belast volgens de Wet op de vennootschapsbelasting.


3,3 .. Stichting en vereniging,
Stichting, in de acte van oprichting moeten de statuten van de stichting staan. In de statuten staat in ieder geval :
- de naam ( moet het woord stichting in voor komen)
- plaats van vestiging
- doel van de stichting
- manier waarop de bestuurders van de stichting worden benoemd en ontslagen.
- de bestemming van het overschot na ontbinding van de stichting.
De wet bepaald dat de stichting geen leden mag hebben en dat het doel NIET is: het uitkeren van geld aan oprichters bestuurders of andere personen.
Het bestaan van een stichting meot worden gepubliceerd in het stichtingen regsiter.

Vereniging, een vereniging heeft een bepaald doel, al mag dit niet zijn om winst te maken en die onder de leden te verdelen. Een vereniging kan je op twee manieren oprichten. Mondeling of bij onderhands acte (zonder notaris) of per notariële acte. Een vereniging die niet per notariële acte is opgericht kan geen registergoederen kopen. Ook zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. In de statuten van de vereniging moet in ieder geval staan:
- De naam van de vereniging en de gemeente waar het is gevestigd.
- het doel van de vereniging.
- Verplichtingen die de leden hebben tegenover het bestuur en de manier waarop deze worden opgelegd.
- de manier van bijeenroeping van de algemene ledenvergadering
- wijze van benoeming en ontslag van bestuurders.
- De bestemming van het batig saldo in geval van ontbinding.
Alle leden van een vereniging vormen de algemene vergadering. Als een vereniging te groot wordt kiezen de leden een algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan besluiten over toelating van een lid, verandering van de statuten, een bestuur kiezen en alle andere taken die niet zijn vastgesteld in de statuten.
Ook moet een vereniging een jaarverslag uitbrengen 6 maanden na het einde van het boekjaar.

3,4 .. Naamloze en besloten vennootschappen.
N.V’s en B.V’s zijn vennootschappen met een aparte rechtspersoon. Zij verkrijgen hun kapitaal door middel van aandeelhouders.
aansprakelijkheid.
Bij nv’s en bv’s is de aansprakelijkheid heel anders geregeld dan bij de persoonlijke ondernemingsvormen. De personen die een bv of nv oprichten kunnen niet meer geld kwijtraken dan zij in hun bedrijf steken omdat zij niet meer hoofdelijk aansprakelijk zijn.
aandeelhouders.
De gezamenlijke aandeelhouders zijn verenigd in de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders. Hier kunnen voorstellen goed of afgekeurd worden en mensen hun stem laten horen. Vaak zijn de aandeelhouders hier snel mee klaar omdat er maar 1 aandeelhouder is, de directeur zelf.
besluitvorming.
Het wordt lastiger als er meerdere aandeelhouders zijn. Zij moeten het dan met elkaar eens zien te worden. Aandelen kunnen ook geblokkeerd worden, hieronder verstaan we het beperken van aandelen verkopen aan wie je wil.
publicatieplicht.
nv’s en bv’s zijn verplicht om bepaalde informatie te publiceren, de jaarrekening.
Verschillen tussen nv’s en bv’s.
- Een besloten vennootschap mag geen aandeelbewijze uitreiken. In plaats daarvan moet een BV een register hebben waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen.
Een naamloze vennootschap mag wel aandeelbewijzen uitgeven voorzover het aandelen aan toonder betreft. Is er sprake van aandelen op naam dan moeten ook deze in een aandelenhoudersregister worden vermeld.
- de statuten van een besloten vennootschap moeten een bepaalde in de wet omschreven blokkeringsregeling omvatten.
- Het aandelenkapitaal van een nv is beduidend hoger dan dat van een bv. Beide soorten vennootschappen worden bestuurd door een of meer bestuurders, meestal directeuren. Zijn staan al dan niet onder toezicht van een Raad van Commissarissen, die uit een of meer personen kan bestaan. Directeuren en commissarissen worden in beginsel benoemd door de Algemene vergadering van aandeelhouders, die ook kan schorsen of ontslaan. De bevoegdheden van directeuren en commissarissen moeten in de statuten van de vennootschap zijn geregeld.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.