H8 Omgevingsfactoren

8.1
Marketing

Marketing omvat alle activiteiten die een organisatie onderneemt om zijn ruilactiviteiten te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen

Marketingmix
De marketingmix is de combinatie van instrumenten waarmee een bedrijf in de wensen van afnemers wil voorzien
De marketingmix kan zijn opgebouwd uit de volgende instrumenten:
- product (=alles wat in een behoeft kan voorzien)
- prijs
- plaats
- promotie

8.2
Omgevingsfactoren

Dit zijn de externe omstandigheden waarmee een organisatie bij het toepassen van de marketingmix rekening moet houden. Er zijn 2 soorten omgevingsfactoren:
- niet-beïnvloedbare - wetten
- macro economische ontwikkeling (economische toestand van een land)
- demografische ontwikkeling (verandering samenstelling bevolking)
- sociaal en cultureel milieu (rekening houden met cultuur, vb. zuinige Nederlanders krijgen zegeltjes)
- technologische ontwikkeling (door techniek veel innovaties)

- beïnvloedbare - inkoop (verschillende inkoopmarkten)
- verkoop (product moet afgezet worden)
- concurrentie (bij inkoop moet de eigen productie veilig gesteld worden en bij verkoop de inkomsten

H9 Marketingdoelstellingen

9.1

Doelstellingen van niet-commerciële organisaties:
- informeren
- verkrijgen van middelen om de uitvoering van de werkzaamheden te bekostigen (fund raising)

Doelstellingen van commerciële organisaties
- grotere afzet
- meer marktaandeel ( = afzet van een bedrijf in hoeveelheden of in geld uitgedrukt in procenten van
de afzet of omzet van de gehele bedrijfstak)
- meer winst

9.2

Marktsegment
Is hetzelfde als doelgroep, dit is een groep mensen met gelijke kenmerken die op gelijke wijze reageren op de marketingmix

9.3

Marktstrategie
Dit is de wijze waarop een producent met de elementen van marketingmix inspeelt op de eigenschappen van zijn doelgroep. We onderscheiden de volgende marketingstrategieën:
- ongedifferentieerde marketing (product bestemd voor alle doelgroepen bijv. Coca Cola)
- gedifferentieerde marketing (ondernemer heeft voor elke doelgroep een aangepaste marketing strategie bijv. Unilever heeft Blue Band, Zeeuws Meisje Linera enz.)
- geconcentreerde marketing (ondernemer richt zich op een doelgroep bijv Jaguar)

H10 Productbeleid

10.1

Product
Een product is alles waarmee in een specifieke behoeft kan worden voorzien.

10.2

Productmix
Dit is de combinatie van eigenschappen die een product bezit.

Enkele onderdelen van productmix zijn:
- kwaliteit - technische kwaliteit bijv. grondstoffen = objectief
- consumentenkwaliteit bijv. zit de stoel wel lekker
- merk - fabrikantenmerk (A-, B-, paraplumerk)
- winkelmerk (C-, eigen-, huis-, witmerk)
- verpakking - bescherming
- communicatie
- verkoopstimulering
- hanteerbaarheid
- service - voor, tijdens en na de verkoop

Al deze onderdelen samen vormen het gebruikersnut

10.3

Productlevenscyclus
De productlevenscyclus is het verloop van de afzet van een product in de loop van de tijd
Deze cyclus bestaat uit 5 fasen:
1. de introductiefase (product moet bewezen worden, prijs is hoog bij duurzame- en laag bij niet-
duurzame goederen)
2. de groeifase (afzet neem snel toe, prijs word lager om klanten te trekken)
3. de rijpheidfase (afzetgroei begint te minderen, door concurrentie dalen de prijzen)
4. de verzadigingsfase (afzet groeit niet meer, prijzen vrij laag door concurrentie)
5. de neergangsfase (afzet daalt, en winst kan omslaan in verlies)

De lengte van de productlevenscyclus hangt af van:
- modegevoeligheid (bijv. muziek uit top 40)
- technische ontwikkeling (CD -> DVD)
- concurrentie (namaken product)

H11 Prijsbeleid

11.1

Prijs van een product
Dit is het bedrag dat de afnemer aan de verkoper betaald om een product te verkrijgen.

11.2

Kostengeoriënteerde prijsbepaling
Dit is de prijs die ontstaat als men de productiekosten verhoogd met een winstpercentage.

Vraaggeoriënteerde prijsbepaling
De prijs die de consument wil betalen word als uitgangspunt genomen.
Er zijn verschillende manieren om de prijs die de consument wil betalen als uitgangspunt te nemen:
- prijsdiscriminatie (verschillende doelgroepen betalen op hetzelfde moment verschillende prijzen voor hetzelfde product, niet te verwarren met prijsdifferentiatie metallic lak vs gewone lak)
- psychologische prijzen (een product verkoop beter bij een prijs van 5,95 i.p.v. 6,-)
- afroompolitiek (producent vraagt voor een nieuw product een hoge prijs die hij langzaam verlaagt)
- penetratiepolitiek (producent kiest een zó laag mogelijke prijs zodat een groot deel van de mark word bediend, concurrenten kunnen zo moeilijk concurreren want zij moeten dan een nog lagere prijs doen)
- prijskortingen

11.3

Profijtbeginsel
Dit houdt in dat de gebruiker van een bepaalde voorziening de kosten daarvan betaald.

Niet-monetaire prijzen
Dit is bijv. de tijd die moet worden opgeofferd om een product te kopen. Een aantal voorbeelden:
- bereikbaarheid
- psychologische drempels (tandarts en ziekenhuis)

H12 Plaatsbeleid

12.1

Plaatsbeleid/distributiebeleid
Dit betreft alle handelingen die er op gericht zijn de goederen op de plaats te krijgen waar men deze goederen verwacht.

Indirecte distributie: lange keten of korte keten
Directe distributie: van producent naar consument

Grossier koopt van verschillende producenten en importeurs goederen en bied deze aan aan de detaillist. De detaillist levert de producten weer aan de consument

Rabat
Dit is de korting die de fabrikanten/grossiers/importeurs geven aan detailhandels. Rabat is de adviesprijs verminderd met de inkoopsprijs.

Pushstrategie
Door het bieden van hoge marges en het leveren op krediet probeert hij zijn product de mark in te duwen

Pullstrategie
De producent probeert vraag naar zijn product op de markt te creëren bijv. door reclame

12.2

Brutowinstmarge
Dit is het verschil tussen de verkoopsprijs en de inkoopsprijs. Deze marge word uitgedrukt in een percentage van de verkoopsprijs. Bij brutowinstopslag word deze marge uitgedrukt in een percentage van de inkoopprijs

Nettowinst:
Brutowinst (verkoopprijs van de omzet – inkoopprijs van de omzet) – Bedrijfskosten

H13 Promotiebeleid

13.1

Promotiebeleid
Dit omvat alle activiteiten waarmee de interesse van de afnemer word gewekt waarmee hij tot aankoop over gaat

Werken promotiebeleid is samengevat in de AIDA- formule
Attention (aandacht trekken)
Interest (belangstelling voor product)
Desire (wens om het product te kopen)
Action (product kopen)

13.2, 13.3, 13.4

Tot de instrumenten van promotiebeleid word gerekend:
- persoonlijke verkoop (verkoper -> afnemer)
- reclame (elke vorm van niet persoonlijke presentatie van ideeën en promotie van ideeën, goederen
en diensten, met als belangrijk doel informeren)
Er zijn 5 soorten reclames:
1. individuele reclame (reclamemaker is één organisatie vb automerk)
2. collectieve reclame (reclame voor een bepaald goed bijv. aardappelen, vis enz.)
3. ideële reclame (reclame met als doel het veranderen van het gedrag of opvattingen van mensen)
4. actiereclame (korte termijn reclame met als doel een product te introduceren bijv proefmonstertjes)
5. themareclame (langetermijn reclame op naamsbekendheid te behouden)
- public relations (het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en en
groepen van het publiek die voor de organisatie van belang zijn)

H14 Marktonderzoek

14.1

Marktonderzoek
Marktonderzoek is het verzamelen, vastleggen en analyseren van gegevens die betrekking hebben op de markt voor een bepaald product en op de effectiviteit van de marketinginstrumenten (marketingmix) op die markt

Desk research
Het raadplegen van reeds bestaande bronnen

14.2

Field research
- experimenten (een bepaald instrument word op kleine schaal in de praktijk getest)
- steekproeven (dit is een deel van een populatie dat informatie geeft over de hele populatie)
- vergelijkend warenonderzoek (consumptiegoederen worden beoordeelt op verschillende gebruiksaspecten)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

8.1
De marketingmix kan zijn opgebouwd uit de volgende instrumenten:
- product (=alles wat in een behoeft kan voorzien)
- prijs
- plaats
- promotie
presentatie
pesoneel

13 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast