Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

Hoofdstuk 8, Personeelsbeleid

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 762 woorden
  • 10 december 2009
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
10 keer beoordeeld

Hoofdstuk 8 Personeelsbeleid

Sociaal beleid
Sociaal beleid is afgeleid van het organisatiebeleid. Sociaal geeft aan dat het gericht is “op samenwerken”.
Definitie van sociaal beleid =
Het geheel van maatregelen dat nodig is om mens en arbeid zodanig op elkaar af te stemmen dat de doelen van de organisatie en die van de medewerker gerealiseerd kunnen worden.
Sociaal plan
Het sociaal beleid wordt uitgewerkt in een sociaal plan, dat bestaat weer uit deelplannen, zoals: personeelsplan, opleidingsplan, etc.

Het sociaal beleid probeert een evenwicht te vinden in de doelen van de organisatie en de doelen van de werknemers.
Personeelsbeleid is ook een onderdeel van het sociaal beleid (afdeling personeelszaken (PZ))
Afdeling personeelszaken
Afdeling PZ is een stafafdeling, dus heeft een adviesfunctie aan de managers.
De afdeling PZ houdt zich o.a. bezig met:
Uitvoeren en uitwerken van het vastgestelde sociaal beleid.
Registeren van beoordelings –en functioneringsgesprekken.
Registeren van loopbaangegevens.
Coördineren van werving van personeel, personeelsbeheer, procedures, etc.
Lijnmanagers en medewerkers adviseren.
Opstellen van rapportages en statistieken.

Theorie van Maslow

De behoefte van een lagere orde moeten eerst voorzien, voordat er bij mensen een noodzaak ontstaat voor het bevredigen van een behoefte van een hogere orde.
Satisfiers hebben dus direct met het werk te maken (werkintrinsiek). Deze hebben een langdurig motiverend effect.

Dissatisfiers hebben met de omstandigheden van het werk te maken (extrinsiek). Positieve veranderingen werken korte tijd motiverend, negatieve veranderingen werken sterk demotiverend.
Om werknemers echt te motiveren moet er volgens Herzberg aadacht worden besteed aan satisfiers.

Werving

Elke organisatie heeft personeel nodig.
Soms is er een openstaande baan (vacature), dus moet er personeel geworven worden.
Een organisatie maakt ook een prognose van de personeelsbehoefte..
Het is ook mogelijk dat een personeel kan promoveren (bevorderen naar een hogere functie).
Waneer er een personeelslid in vaste dienst is, is het moeilijk om voor de werkgever die personeelslid te ontstaan, daarom komen er meer flexbanen.
Bij flexbanen hebben werknemers een flexibele arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt vaak via uitzendbureaus.
Werving van lager opgeleid personeel gebeurt vaak via advertenties of d.m.v. CWI.

Werving van hoger opgeleid personeel geschiedt ook vaak via wervingsbureaus of headhunters.
Een headhunter benadert zelf geschikte kandidaten.
Selecteren van geschikte kandidaten
Gegevens uit het verledenàreferenties opvragen.
Psychotechnisch onderzoekà door onderzoek en testen wordt er gekeken of een kandidaat geschikt is.
Vaardigheidsproevenà sollicitant opdrachten uit laten voeren.
Sollicitatiegesprekà kijken naar vakkennis, persoonlijkheid en opvatting t.a.v. de werkzaamheden.
Medische keuringà denk aan voetballers. Wordt bij sommige beroepen gebruikt.

Begeleiding
Om personeel goed te laten functioneren kun je:
Een functioneringsgesprek voerenà vindt plaats tussen direct leidinggevende en werknemer, beide kunnen onderwerpen aandragen. Het gesprek is tweerichtingsverkeer en gericht op de toekomst.
Beoordelingsgesprekà volgt na het functioneringsgesprek, doel is een juiste beslissing nemen over promotie, salarisverhoging of ontslag. Eenrichtingsverkeer, heeft betrekking op het verleden.

Scholing is nodig bij alle organisaties.
Bijscholing à hetzelfde werk, maar met verbeterde technieken.
Omscholingà een opleiding voor ander werk.
Flexibele pensioneringà dat iemand eerder stopt met werken voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.

Arbeidsovereenkomst
Er zijn twee soorten arbeidsovereenkomsten:
Individuele arbeidsovereenkomst; heeft te maken met de uren, begintijd, etc.
Collectieve arbeidsovereenkomst; een overeenkomst tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties in een bedrijfstak/onderneming en bevat de algemene arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle werknemers in die bedrijfdstak/onderneming.

CAO

In een collectieve arbeidsovereenkomst worden afspraken gemaakt over:

Primaire arbeidsvoorwaarden, heeft betrekking op beloning.
Secundaire arbeidsvoorwaarden, heeft betrekking op werktijden, kledingvoorschriften, reiskostenvergoeding, etc.
Verplichtingen
Verplichtingen werkgever:
Op tijd loon uitbetalen.
Een getuigschrift uitreiken aan het einde van de dienstverband (omschrijving in welke periode wat voor werkzaamheden zijn uitgevoerd).
Minderjarige werknemers in de gelegenheid stellen om een opleiding te volgen.
Verplichtingen werknemer:
De arbeid zo goed mogelijk verrichten.
Zich houden aan de voorschriften die te maken hebben met de werkzaamheden.

Zich gedragen zoals van een goed werknemer verwacht mag worden.

Loon en loonstrookje

Loonbelastingà inkomstenbelasting van de werknemer die ingehouden wordt op het brutoloon.
Premies volksverzekeringenà volksverzekeringen gelden voor alle inwoners van NL. Wordt betaald door werknemers.
Loonheffingà optelsom van loonbelasting en premies volksverzekeringen. Wordt ingehouden door de werkgever op het brutoloon en wordt afgedragen aan de Belastingdienst.
Premies werknemersverzekeringenà gelden alleen voor werknemers. Wordt gedeeltelijk door de werknemer en gedeeltelijk door de werkgever betaald.
Pensioenpremieà een werknemer kan sparen voor een aanvullende AOW.
Overheid
Loonsubsidieà een maatregel van de overheid om werkzoekende aan een baan te helpen. Middels deze subsidie worden de loonkosten voor een werkgever lager voor een werknemer.
Wet Gelijke Behandelingà Iedereen moet gelijk behandeld worden

Emancipatieà het verkrijgen van gelijke rechten door een groep die tot dan toe was achtergesteld.
Twee wetten die gemaakt zijn door de overheid, zodat werknemers mee kunnen praten over beslissingen:
De wet op de ondernemingsraden.
De wet Medezeggenschap Onderwijs

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.