Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Activa Hoofdstuk 1,2 en 3

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 601 woorden
  • 20 november 2007
  • 23 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
23 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
M&O
1Management & Organisatie.

Veel organisaties hebben als doel winst te maken voor hun eigenaren.
Bedrijven hebben bezittingen en schuld. De waarde van deze bezittingen en schulden wordt bijgehouden in de boekhouding. De bezittingen op de balans worden activa genoemd.
Als het doel van een organisatie is om goederen of diensten te produceren, spreken we van een bedrijf. Als het doel van een bedrijf ook winst maken is, noemen we het een organisatie.
Een vereniging wordt geleid door het bestuur dat bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur is door de leden gekozen.


2Niet-Commerciële Organisaties
In een organisatie werken mensen samen volgens afspraken of vastgestelde regels om bepaalde doelen te bereiken. Het is een samenhangend geheel van mensen en middelen.
Veel niet-commerciële organisaties houden zich bezig met dienstverleningen.
Verenigingen en stichtingen
De rechtsvorm bepaald wie er aansprakelijk wordt gesteld als de organisatie in betalingsmoeilijkheden komt. Bij een vereniging kiezen de leden het bestuur en wordt gecontroleerd door de leden. Bij een stichting zijn er geen leden en het bestuur heeft het dan voor het zeggen.
Voorbeelden van verenigingen:
- Sport vereniging
- Omroepvereniging
- Consumentenbond
Voorbeelden van stichtingen:
- Stichting Natuur en Milieu
- Stichting Zwerfjongeren Nederland
- Stichting Alcoholpreventie

Vereniging
Iedereen mag zijn eigen vereniging oprichten. Als het alleen op papier wordt gezet, is het een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, een informele vereniging.
Verenigingen kunnen ook een bij een notariële akte opgericht worden. Door deze akte ontstaat er een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
Alle verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

De leden hebben het voor het zeggen, daarom zijn er algemene ledenvergaderingen. Na een jaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Leden kunnen dan ook vragen stellen.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding en neemt beslissingen die nodig zijn o mde dagelijkse gang van zaken te regelen. In de ledenvergadering wordt het uiteindelijke besluit genomen.
Een van de bestuursleden is secretaris. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie, behalve de financiële.
Een voorzitter leidt de vergadering. Hij vertegenwoordigd ook de vereniging.
De penningmeester zorgt voor financiële administratie. Hij maakt de begroting en de werkelijke uitgaven en inkomsten (exploitatierekening). Er wordt ook wel een staat van baten en lasten gemaakt.
Het financieel verslag staat op de agenda bij de algemene ledenvergadering. De kascommissie onderzoekt en beoordeelt dit financieel verslag. Soms worden er fouten gevonden, als de penningmeester dan geen bevredigend antwoord kan geven, zal er worden voorgesteld het niet goed te keuren.
In de statuten staan dingen vastgesteld, zoals doelen, wie er lid kunnen worden, hoe verkiezingen plaats vinden etc. Om volledige rechtsbevoegdheid te krijgen wordt dit vastgesteld in een notariële akte. In een huishoudelijk reglement staan minder belangrijke regels vastgesteld.
ADMINISTRATIE VAN EEN VERENIGING:
- De ledenlijst
- De statuten en het huishoudelijk reglement
- De verslagen van vergaderingen
- De financiële administratie
- Ontvangen brieven
- Kopieën van verzonden brieven
- Het archief
Bij informele verenigingen moeten bestuursleden de schulden gaan betalen. Bij formele verenigingen is dat anders. Als zij de schuld niet kunnen betalen, heeft de schuldeiser pech.
Hele grote verenigingen houdt ledenvergaderingen met alleen afgevaardigde leden. Deze zijn gekozen door de leden. Deze grote verenigingen noemen zichzelf veelal bond, ipv vereniging.

3Organisatie
Organiseren is het op elkaar afstemmen van de activiteiten en middelen die nodig zijn om de doelstellingen te halen.

Doelstellingen zijn wensen die men in de toekomst wil realiseren of bereiken.
Aan de hand van planningen worden de doelstellingen nageleefd.
Het management van een organisatie regelt een heleboel dingen. Het management stelt functies vast. Om een overzicht van een organisatie te krijgen wordt er een organisatieschema gemaakt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.