ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
1 Socialisatie en cultuur

1.1 Cultuur
Cultuur - Alle waarden, normen en andere aangeleerde gewoontes die een groep of samenleving met elkaar delen en dus als vanzelfsprekend beschouwen

Cultuurkenmerken
Normen zijn gedragsregels
Waarden zijn principes

Cultuurkenmerken : kennis, gewoonten, opvattingen, kunst, sport, symbolen en feestdagen

Veranderingen
Culturen verschillen niet alleen in verloop van tijd, maar ook per plaats en per groep. Wat normaal en abnormaal is verschilt per generatie (de cultuur is dynamisch)

1.2 Soorten cultuur
Mensen kunnen deel uitmaken van meerdere culturen tegelijk

Dominante cultuur en subculturen
Mensen met een gemeenschappelijke cultuur vormen samen een cultuurgroep.
Omdat er in Nederland meerdere cultuurgroepen naast elkaar leven is Nederland een multiculturele samenleving.

Dominante cultuur - als een cultuur gedragen wordt door een groep die binnen een samenleving overheersend is.

Nederlanders staan bekend vanwege hun grote mate van tolerantie : ze accepteren makkelijk andersdenkenden.

Subcultuur - wanneer binnen een groep waarden, normen en andere cultuurkenmerken op bepaalde onderdelen afwijken van de dominante cultuur

Tegencultuur
Een tegencultuur is altijd strijdig met de dominante cultuur.
Deze wordt gedragen door mensen die zich verzetten tegen de dominante cultuur of daar een bedreiging voor vormen.
Deze mensen proberen via protesten de dominante cultuur te veranderen.

In onze tijd zou je de antiglobalisten een voorbeeld van een tegencultuur kunnen noemen. Leden van deze cultuur zijn tegenstander van dominante normen en waarden zoals het streven naar economische groei en de overheersende rol van westerse landen in de wereld.

1.3 verschillende subculturen
Sommige subculturen behoor je als je bewust toetreedt tot deze groep (punkers).
En bij sommige ontstaan vanzelf (werk)

Bedrijfscultuur
Bedrijfscultuur bestaat uit alle waarden, normen en gewoonten die er in een bedrijf gelden. Behalve kleding zijn dat ook zaken als de manier waarop je met elkaar omgaat, de taal en het vakjargon.

Jeugdcultuur
Vooral bij jongeren zien we veel subculturen, dit komt door :
- jongeren hebben meer vrije tijd en geld te besteden
- jongeren willen een eigen levensstijl
- jongeren willen ergens bijhoren

Stromingen
Jeugdculturen komen vaak voort uit muziekstromen.

Veranderingen
Jongeren willen niet dat hun cultuurtje bekend word, dus zodra de trend aanslaat en bekend wordt zoeken zij iets nieuws.

1.4 De multiculturele samenleving
Nederland is een multiculturele samenleving : een maatschappij waar verschillende etnische groepen elk met een eigen cultuur met elkaar samenleven.
In Nederland zijn deze etnische groepen slechts subculturen omdat zij in de minderheid zijn, in het land van herkomst maken deze culturen een deel uit van de dominante cultuur

Integratie
De meeste etnische subculturen integreren in de Nederlandse samenleving, zij nemen een deel van de dominante cultuur over, maar behouden voor een deel ook hun eigen cultuur.

1.5 Socialisatie en sociale controle
Cultuur geeft een richting aan het denken en doen van mensen. Het vormt een gedragsregulerend kader: enerzijds biedt cultuur mogelijkheden om met anderen te communiceren, anderzijds legt cultuur ook beperkingen op aan het gedrag : de cultuur geeft aan welk gedrag wel of niet aanvaardbaar is.

Socialisatie
Socialisatie is het proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn samenleving of groep aanleert. Het doel van socialisatie is aanpassing van het individu aan zijn omgeving.
Naarmate je meer normen en waarden aan neemt, ontwikkel je je eigen persoonlijkheid.

Socialiserende instituties
Socialiserende instituties : instellingen, organisaties en overige collectieve gedragspatronen waarmee de cultuuroverdracht in een samenleving plaatsvindt.
Collectieve gedragspatronen zijn gemeenschappelijke gebeurtenissen als carnaval en Koninginnedag.

Socialiserende instituties:

Het gezin
vanaf de geboorte leren kinderen allerlei gedragingen. Naar mate het kind ouder wordt veranderd de manier van socialisatie en gaat het steeds minder om het imiteren van gedrag en steeds meer om ontwikkelen van zelfstandigheid
De school
kinderen leren hier discipline en samenwerken met anderen
Het werk
je moet hier prestaties leveren en een strikt leefritme op na houden
Maatschappelijke groeperingen
mensen leren zich gedragen naar de normen en waarden van vooral geloofsrichtingen. Bij sportclubs leer je omgaan met anderen en teamgeest ontwikkelen
De vriendenkring
mensen hechten grote waarde aan vriendschap en iedereen heeft wel enkele goede vrienden. Een vriendenkring heeft daarom grote invloed op de normen en waarden van mensen.
De media
vooral door de opkomst van televisie beheersen de massamedia veel meer dan vroeger ons dagelijks leven. Ze zijn daarom steeds belangrijker geworden voor de verspreiding van cultuur.

Sociale controle
Sociale controle is de wijze waarop mensen andere mensen stimuleren of dwingen zich aan de geldende normen te houden.
Sociale controle noemen we formeel wanneer deze is gebaseerd op geschreven regels, bijvoorbeeld wetten of het reglement van een sportclub.

Sociale controle vindt vaak plaats in de vorm van sancties, waarmee mensen ervoor zorgen dat anderen zich gedragen naar de geldende formele en informele normen. Dit kan in beloningen en straffen.
4 vormen van maatregelen:
- formele beloningen: diploma, promotie en koninklijke onderscheiding
- formele straffen: strafwerk, boete of gevangenisstraf
- informele beloning: compliment, fooi en applaus
- informele straffen: huisarrest of na slecht concert schreeuwen

Internalisatie
Het doel van socialisatie en sociale controle is bereikt, wanneer er internalisatie van de cultuur plaatsvindt. Hiermee wordt bedoeld dat mensen zich sommige aspecten van hun cultuurgroep zo eigen hebben gemaakt, dat zij zich automatisch gaan gedragen zoals de groep dat van hun verwacht.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

H.

H.

ik vond het heeeel erg goed dat zo snel te VINDEN GOED GEDAAN

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast