Hoofdstuk 5

Beoordeling 8.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 2070 woorden
  • 11 december 2012
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 8.2
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Paragraaf 1

- pluriforme samenleving = met mensen van verschillende culturen (religies), tradities en leefstijlen die in vrijheid en gelijkheid mogen leven, Nederland voerde strijd tegen het opdringen van het katholicisme in de Tachtigjarige Oorlog, hierdoor is het een toevluchtsoord voor mensen met een andere religie of levensovertuiging, dit zorgde voor economische en culturele bloei in de 17e eeuw (Gouden Eeuw)

Groep

Periode

Motief

NL - nationaliteit

Portugese joden

Franse protestanten

Engelse puriteinen

16e/17e/18e eeuw

voor godsdienstvrijheid – persoonlijk 

nee

Duitse landarbeiders

Duitse handelaren

19e/20e eeuw

werkgelegenheid en een beter bestaan

– economisch

nee

Indische Nederlanders

1949 – 1965

kolonie en onafhankelijkheid – politiek

ja

Molukkers

1949 – 1960

vechten in het leger – politiek

ja

Italianen

Spanjaarden

jaren 60

werving gastarbeiders – economisch

nee

Joegoslaven

Turken

Marokkanen

midden jaren 60

werving gastarbeiders en gezinshereniging – economisch en persoonlijk

nee

Surinamers

1975 – 1980

politieke & economische instabiliteit

ja

Antillianen

Arubanen

1975

studeren – economisch en persoonlijk

ja

- vluchteling = door oorlog, vervolging, hongersnood of armoede is het niet meer mogelijk om in hun eigen land te wonen, zijn erkend door de Verenigde Naties

- asielzoeker = hetzelfde als een vluchteling alleen niet erkend als asielzoeker

- autochtoon = al meer dan drie generaties met Nederlandse geschiedenis

- allochtoon = immigranten uit het buitenland tot de tweede generatie, zijn zij niet-westers dan zijn ze een etnische minderheid (tegenstelling van etnische meerderheid)

Paragraaf 2

- vrijheid en gelijkheid = vastgelegd in de Grondwet, maar ook op vrijheid zitten beperkingen (bijv. discriminatie), ook al ben je het niet eens met de wetten van het land, toch moet je je plichten nakomen (bijv. besteden van belastingen door overheid)

- morele plichten = (door Voltaire) je kunt je mening verkondigen maar je moet ook accepteren dat er mensen zijn met een andere mening of leefstijl, er moet dus tolerantie zijn (niet wettelijk vastgelegd en kan niet worden bestraft, maar is toch een soort plicht)

- pluriformiteit en morele plichten = in een pluriforme samenleving moet tolerantie en de wil om te communiceren zijn, je moet dus je best doen in de Nederlandse samenleving te passen en ervoor zorgen dat de mogelijkheid daarvoor is (bijv. een inburgeringcursus)

Paragraaf 3

- concentratie = in een klein deel van Nederland (Randstad) wonen de meeste minderheden dit komt doordat er gastarbeiders kwamen en er voor slechte huisvesting was, gingen zij bij elkaar wonen (bijv. Chinese en Marokkaanse wijk)

- groei etnische minderheden = voortgaande immigratie door gezinsvorming en een hoog geboortecijfer (in vergelijking hoger dan de autochtone bevolking), maar er is ook remigratie naar het vaderland en de geboortegroei en immigratiegroei daalt

- slechte sociaaleconomische positie = door het gemiddeld lage opleidingsniveau, de technische ontwikkelingen (machines doen het werk) en de discriminatie op de arbeidsmarkt

- ondernemingen = de allochtonen richten zich eerst op hun eigen culturele minderheid, maar later ook op de algemene afzetmarkt, door succesvolle ondernemingen worden ze rolmodellen voor jongeren en zorgen voor een positief beeld van de minderheden

Paragraaf 4

- cultuur = het geheel van waarden, normen, kennis, opvattingen, voorstellingen en symbolen dat mensen als lid van een samenlevingsverband verwerven en overdragen d.m.v. (on)bewuste leerprocessen, er is niet iets over ‘de cultuur’ te zeggen zonder te generaliseren

- subcultuur = in de vrij algemene cultuur zijn er groepen die samen redelijk overeenkomen, zij wijken duidelijk af van de in een bepaalde samenleving dominante waarden en normen

- cultuurverschillen = door de komst van de Turken en Marokkanen is de islam belangrijk geworden (bijv. moskeeën en islamitische scholen), verschillen tussen de Europese cultuur en de islam is de relatie man-vrouw en de opvoeding van de kinderen, maar doordat ze onder invloed staan van de cultuur v/h vestigingsland verdwijnen verschillen snel (afgezien van de familie-eer, deze wordt nog nageleefd), deze uitspraken zijn ‘over het algemeen’

- misverstanden = door verschillen in cultuur ontstaan er misverstanden tussen groepen stereotype =  je verbind een bepaald beeld met een hele groep (bijv. “Surinamers zijn dom” of “vrouwen zijn slecht in het verkeer”), het kan wantrouwen, discriminatie en spanningen veroorzaken, mensen zijn zich hiervan bewust en gaan daardoor extra voorzichtig doen

- revitalisering van cultuur = wie emigreert wordt zich bewust van zijn anders-zijn en culturele bagage, hierdoor leggen deze mensen soms een nadruk op hun culturele identiteit en wordt zoveel mogelijk nieuw leven ingeblazen (vaak bij religie), het versterkt het gevoel van eigenwaarde, maar bemoeilijkt de integratie in de samenleving, kan leiden tot radicalisering en fundamentalistische bewustzijnsvernauwing. 

- cultuur- of waardenrelativisten = je kunt culturen niet vergelijken, je moet ze apart bekijken, kritische vaststelling is dat de eigen cultuur als beter wordt gevonden

- cultuur- of waardenuniversalisten = je kunt culturen vergelijken, in hoeverre worden de mensenrechten nageleefd?, een cultuur is beter als hij meer garantie bied bij mensenrechten, aanpassing is al goed als mensen zich aanpassen aan de wet, mensen mogen zelf hun gedrag kiezen, dit is namelijk ook een fundamenteel mensenrecht

- aanpassing = als de ene cultuur niet beter is dan de ander, waarom zou je dan van mensen vragen een deel van hun culturele identiteit af te leggen en te laten vervangen?

Paragraaf 5

- sociale cohesie = sociale verbondenheid in de samenleving

- vooroordeel = een vijandig oordeel over een groep (of een individu als lid van een groep), gebaseerd op onjuist generalisaties waaraan star wordt vastgehouden, door deze voordelen staan etnische minderheden er in Nederland minder goed voor in de economie, er is veel discriminatie dat leidt tot achterstelling en isolering, de sociale cohesie wordt aangetast

- versterking sociale cohesie = minderheden dringen door tot politieke en bestuurlijke instituties en laten zien dat hun groep meedoet, ze voelen zich er verantwoordelijk voor en zijn rolmodellen voor de achterban, door huwelijken en vriendschappen worden de banden tussen allochtonen en autochtonen versterkt, de overheid doet aan integratiebeleid om de sociale cohesie te bevorderen.

Paragraaf 6

- criminaliteit = komt in hoge (bijv. aandelen: witteboordencriminaliteit, redelijk onzichtbaar) en lage (bijv. straatroof) posities van de bevolking voor, omdat etnische minderheden zich vaak in een lage sociaaleconomische positie bevinden en een onveilig gevoel in de samenleving hebben is er daar meer (zichtbare) criminaliteit (geen witteboorden!)

- samenhang = er is geen samenhang tussen een land en de criminaliteit (bijv. Marokkaanse jongeren), wel is er samenhang door het kwijtraken van het gevoel van eigenwaarde (door allochtonen en autochtonen), als je niet serieus mee mag doen, waarom zou je dan nog je best doen?, zwarten uit de getto’s kunnen door succes in muziek, sport en criminaliteit iets ‘worden’, en voor de eerste twee moet je echt talent hebben en dus gaan jongeren het criminele pad op

- vicieuze cirkel = door Frans Bovenkerk die de sociale positie van minderheden, vooroordelen en criminaliteit verbond tot een vicieuze cirkel die uiteindelijk een stabiele etnische onderlaag vormt die van de rest van de samenleving is afgegrensd, dit leidt tot segregatie (=scheiding van bevolkingsgroepen), de cirkel moet doorbroken worden in het belang van de hele samenleving omdat de talenten binnen de minderheden verloren gaan en omdat er veel negatieve effecten (bijv. criminaliteit) zijn die de kwaliteit van de samenleving aantasten

Paragraaf 7

- politiek en integratie = in de politiek is veel opschudding geweest over het integratiebeleid, dit werd veroorzaakt door de Lijst Pim Fortuyn, zij zeiden dat de problemen door de immigratie en de aanwezigheid van minderheden weggestopt werden, vanaf 2004 vindt de politiek ook dat burgers de gemeenschappelijke taal moeten spreken en een actieve bijdrage moeten leveren aan de gemeenschap, in andere landen voert de overheid nauwelijks beleid

- vluchtelingen = moeten verblijf aangeboden krijgen volgens de VN totdat de situatie in hun vaderland veilig genoeg is om terug te keren

- asielzoekers = vluchtelingen maar niet volgens internationale verdragsbepalingen, de identiteit moet kunnen worden vastgesteld en ze moeten vrezen voor vervolging, als ze na de lange asielverzoekaanvraag worden afgewezen, worden ze het land uitgezet

- illegalen = verblijven in Nederland zonder verblijfsvergunning, als ze worden aangehouden worden ze het land uitgezet

- immigratiebeleid =  het beleid is aangescherpt, de minimumleeftijd rond huwelijkspartners is vanaf 18 jaar, de regels voor uitzetting worden strenger toegepast en er is een naturalisatiebeleid (=de Nederlandse nationaliteit verkrijgen), mits er voldaan is aan de voorwaarden (minstens 5 jaar legaal in Nederland zijn, moet in eigen onderhoud kunnen voorzien, moet afstand doen van niet-Nederlandse nationaliteit, moet de Nederlandse taal beheersen en kennis hebben van de Nederlandse staatsinrichting en maatschappij)

- twee nationaliteiten = mag als je in Nederland bent geboren en je ouders zijn buitenlands mag je er twee hebben, in de toekomst wordt dit niet meer mogelijk en kun je er maar een hebben

- problemen = gebrek aan sociale cohesie, werkloosheid en criminaliteit wordt toegeschreven aan de pluriforme samenleving, er wordt een beleid verlangd om de problemen op te lossen

- Wet Inburgering Nieuwkomers = instrument bij het huidige integratiebeleid: inburgeringonderzoek – inburgeringcursus – onderwijsniveau laten stijgen door Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid – in het onderwijs moet aandacht worden besteed aan het pluriforme karakter van Nederland – discriminatie moet bestreden worden (voor beslissingen over vrijheid van meningsuiting of discriminatie is er de Commissie Gelijke Behandeling)

- falend integratiebeleid = LPF vond dat de problemen door de pluriforme samenleving werden genegeerd en het integratiebeleid had gefaald, de Commissie Blok onderzocht het en het bleek dat het niet gefaald had (vooral in vergelijking tot de rest van de West-Europese landen), maar de problemen waren wel degelijk gegroeid

- politieke partijen = LPF & VVD : strenge aanpak, verplicht integreren en consequente toepassing, CDA & christelijke partijen & D66 : soepelheid bij humanitaire aard maar je moet de culturele identiteit respecteren, PvdA & GroenLinks & SP : versoepelen van de regels

- fundamentalisme = opvattingen en houding van een radicale stroming binnen een geloof die alleen een strikte interpretatie van de leefregels toestaat en andere opvatting volledig afwijst, is veel gedoe over door 9/11, velen vreesden dat er op islamitische scholen veel moslimfundamentalisme plaats zou vinden, dit was de aanleiding voor een debat over artikel 23 (islamitische scholen) om deze te veranderen of te schrappen om de oprichting van te radicale of fundamentalistische scholen tegen te gaan (eerst binnen de partijen afgezien van de christelijke omdat deze de discussie afwezen, later kwam het echt op gang over veiligheid en moslimterrorisme, veiligheids- en strafmaatregelen werden bepleit en de roep om regels te maken over integreren werd luider)

Overige aantekeningen

- Dominante cultuur in NL = taal, christelijk en kleding

- bindingen sociale cohesie =
affectieve (vriendschap, steun en liefde)
economische (je bent afhankelijk van elkaar om in je behoefte van voedsel en kleding te voorzien)
cognitieve (mensen ontwikkelen kennis en dragen deze aan elkaar over)
politieke (zorgt ervoor dat sommige voorzieningen collectief geregeld worden)

- integratieterreinen = bijv. huisvesting, taal (belangrijkste), onderwijs en arbeidsmarkt

Nieuwsquiz april

- Om het koelsysteem te laten werken, bij oververhitting komt er te veel straling vrij.

- Een geuzennaam was eerst een scheldwoord en nu is het een erenaam.

- Zij moeten na lang verblijf in Nederland toch terug naar Afghanistan.

- Op het voorstel van Tweede Kamerlid Fred Teeven van de VVD om online gokken te legaliseren.

- Kabinet besluit tot deelname aan strijd tegen het bewind van Khadaffi.

- Net als in Libië zijn er protesten in Jemen, Syrië en Bahrein tegen de machthebbers. Er is nog geen militaire ondersteuning.

- Radioactief jodium is gevonden in melk en groenten in Japan.

- Zij is de oudste moeder in Nederland (63 jaar) die een kind ter wereld bracht.

- Hij is grootgebracht door mensen omdat hij was verstoten door zijn moeder. Daarop kwam veel kritiek.

- Via Twitter communiceren artiesten met hun fans en politici met hun achterban. Twitter.com is de meest bezochte website op internet.

- China voert de meeste executies uit.

- Tsunamiwaarschuwing.

Nieuwsquiz mei

- Tornado in het zuiden van de VS.

- Katie en William zijn getrouwd.

- Beatrix onderscheidt DJ Armin van Buuren tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

- Er wordt niks gedaan met incidenten van verbaal of fysiek geweld in het onderwijs.

- Minister André Rouvoet (partijleider CU) stapt op.

- Obama heeft Osama Bin Laden laten executeren vanwege o.a. 9/11.

- Op de discussie over wel of niet ritueel slachten.

- Er was een Playstationhack.

- Diploma Inholland waardeloos.

- Belangrijke aanslagen die toegeschreven worden aan Al-Qaeda  (bijv. VS en Irak)

- Voor het geven van een toespraak door een zoon van een NSB’er: hij is ook slachtoffer

Tegen: het is pijnlijk voor de slachtoffers, zijn ouders waren de schuldigen.

- De president van Syrië heft de noodtoestand op als tegemoetkoming aan de demonstranten, hij houdt echter wel de bevolking onder de duim met wapens en geweld.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.