hoofdstuk 1: het doel van maatschappijleer + hoofdstuk 2: Kennis van zaken

Beoordeling 8.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 1202 woorden
  • 24 oktober 2016
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 8.4
9 keer beoordeeld

1.Het doel van maatschappijleer.

 1.1    regels en samenleven

 Afspraken en regels zijn er in elke samenleving. Maar toch zijn er nergens dezelfde regels. De waardering van regels is ook verschillend. Sommige individuen zijn het eens met de regel en anderen niet.

 De regels die in een samenleving gelden hangen af van drie factoren nl:

·       de opvatting van de gene met de meeste macht

·       de invloed van mensen onder deze↑

·       de machtsmiddelen van beide groepen

 Belangrijkste  regels worden in Nl beslist door verkiezingen democratisch dus. Ook burgers hebben iets te zeggen over de aanpak van maatschappelijke problemen.

 Wanneer is iets een maatschappelijk probleem?

Als een probleem:

·       gevolgen heeft voor grote groepen in de samenleving→ sociaal probleem

·       ontstaat door maatschappelijke ontwikkelingen→  ontwikkelingen  hebben onbedoelde  gevolgen

·       te maken heeft met tegengestelde belangen→ dingen die voor de een belangrijk zijn, zijn onbelangrijk voor een ander. Zo ontstaan dillema’s (lastige keuze)

·       om een gemeenschappelijke oplossing vraagt→ nieuwe regels en wetten. Politiek probleem.

 

1.2    het vak maatschappijleer

 maatschappijleer gaat over de manier waarop wij de samenleving vormen.

4 onderwerpen:

·       rechtsstaat→ persoonlijke vrijheid en rechtszekerheid van burgers in ons land gewaarborgd.

·       parlementaire samenleving→ manier waarop politici in Nl besluiten nemen, hoe burgers hier invloed op  uitoefenen kunnen.

·       pluriforme samenleving→ manier waarop mensen met verschillende achtergronden en meningen samenleven

·       verzorgingsstaat→ de wijze waarop mensen voor zichzelf en elkaar zorgen, wat de overheid doet voor het welzijn van burgers

 

1.3    de kernbegrippen

 ·       normen en waarden→ waarde zijn uitgangspunten of principes die mensen belangrijk vinden en ze daarom willen nastreven. Normen zijn opvattingen over hoe je je op grond van een bepaalde waarde behoort te gedragen. Norm is een sociale verplichting, opgelegd door jezelf of je omgeving. Waarden die je wilt verwezenlijken noem je idealen

·       belangen→ belangen is het voor of nadeel dat iemand ergens bij heeft. Niet iedereen heeft dezelfde belangen, dit ligt eraan bij welke groep je behoort.

·       macht→  macht is het vermogen om gedrag van anderen dwingend te beïnvloeden, formele macht is bv een burgemeester, informele macht is binnen een familie of vriendengroep. Er zijn verschillende machtsbronnen om het gedrag te beïnvloeden.

·       sociale cohesie→ sociale cohesie is de mate waarin mensen in een sociaal verband zoals een land door onderlinge bindingen het gevoel hebben bij elkaar te horen.

 Het constant veranderen van normen, waarden en belangen noem je de dynamiek van de samenleving.

Deze hangt af van:

·       de plaats

·       de tijd

·       de groep

Voor continuïteit van de samenleving moeten mensen rekening houden met normen waarden en belangen van anderen. Dan is er een samenleving en veel sociale cohesie.

 Door maatschappijleer ga je zien hoe de Nl maatschappij in elkaar zit. Je leert maatschappelijke vraagstukken te analyseren en je mening erover vormen.

 

2. Kennis van zaken.

 2.1 Betrouwbaarheid

 Niet alles wat in de media staan is betrouwbaar. Veel mensen geven hun mening, ook mensen die er geen verstand van hebben.

Controleren of iets betrouwbare informatie is:

·       welke bron is er gebruikt? → officiële instanties zijn betrouwbare bronnen

·       Duidelijk onderscheid tussen feiten en meningen?→ feiten zijn objectief, mening subjectief(s-m-o-f)

·       Wordt het van verschillende kanten bekeken?→ verschillende betrokkenen gehoord

 Nieuwsberichten zijn betrouwbaarder dan internet. Iedereen kan nl informatie ontvangen en geven. Professionele journalisten gaan zorgvuldig om met informatie.

 

2.2 communicatieruis

 Communicatie is het doorgeven van informatie. Er is dan een zender en een ontvanger/s.

Als de overdracht  van communicatie niet goed verloopt, spreek je van communicatieruis:

·       De zender zendt informatie niet goed of onvolledig

·       De ontvanger ontvangt informatie verkeerd

·       Door informatieoverdracht ontstaan vooroordelen

 Soorten communicatieruis

·       Manipulatie → feiten opzettelijk weglaten of verdraaien zonder dat de ontvanger dit merkt.

·       Propaganda→ doelbewust herhaaldelijk eenzijdige informatie geven met als doel de mening van mensen beïnvloeden.

·       Indoctrinatie→ langdurig, systematisch en dwingend, eenzijdige opvattingen opdringen met bedoeling om het publiek deze kritiekloos te laten accepteren.( dictaturen )

·       Selectieve perceptie→ informatie wordt zodanig gevormd dat deze zo veel mogelijk in ons referentiekader past. Referentiekader is alles wat je bezit aan kennis, ervaring, normen, waarden en gewoonten.

·       stereotypering→ een vaststaand beeld van een groep mensen aan wie je allemaal dezelfde kenmerken toeschrijft

·       vooroordeel→ een vooropgezette en voorbarige mening over iets of iemand, zonder kennis van zaken

 Vooroordelen berusten meestal op stereotyperingen. Mensen gebruiken deze om zich af te zetten op bepaalde groepen. Dit kan leiden tot discriminatie. Discriminatie is het anders behandelen van individuen of groepen op grond van kenmerken die in de gegeven situatie niet van belang zijn. Discriminatie is nadelig voor de sociale cohesie.

  

2.3 Beïnvloeding door media

De meeste informatie komt van de media. Daarom hebben deze veel invloed.

Zes verschillende theorieën:

·       injectienaaldtheorie→ sterke invloed van media. Beïnvloeding door manipulatie, indoctrinatie en propaganda.

·       Multi-step-flowtheorie→ indirecte invloed door opinieleiders.(mensen om ons heen met informeel gezag) zodra zij hun mening hebben gevormd neemt hun omgeving deze snel over.

·       Cultivatietheorie→ werkelijkheid wordt verwisselt met televisiewerkelijkheid.

·       Selectieve perceptie→ benadrukt niet de macht van de zender, maar van de mediagebruiker. Als ontvanger neem je informatie nooit objectief waar.

·       Agendatheorie→ bepaalt niet hoe mensen denken maar waarover ze denken of praten. Ze beïnvloeden de agenda van burgers en de politieke agenda.

·       Framingtheorie media presenteren een onderwerp vanuit bepaalde invalshoek, beïnvloeden daarmee de manier waarop mensen over iets denken. Ze gebruiken een mediaframe. Iets wordt bv altijd van de positieve kant laten zien. De ontvanger denkt dan positief over dit gene.

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.