Geschiedenis van de mensenrechten

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 1057 woorden
  • 5 november 2003
  • 88 keer beoordeeld
Cijfer 6
88 keer beoordeeld

Godsdienst: De mensenrechten 1 De geschiedenis van de mensenrechten in Europa 1.1 Gevangenschap De eerste mensenrechten (1215) die opgesteld werden waren niet bedoeld voor het gewone volk, maar enkel voor de hogere standen. Het begon allemaal toen de adel in Engeland in opstand kwam tegen de koning Jan Zonder Land. Deze voerde al jaren oorlog in Frankrijk om zijn persoonlijke gebieden te behouden . Om deze privé-oorlog te financieren gebruikte hij het belastingsgeld van de Engelse adel. Het ging zelfs zo ver dat de koning meer vroeg dan hij officieel mocht vragen. Diegenen die protesteerden tegen de gang van zaken liet hij opsluiten of het land uitzetten. Na een tijdje werd de belastingsdruk te groot en kon Jan de adel niet meer in bedwang houden. Het gevolg was dat de adel in opstand kwam. Het succes van deze opstand leidde tot de Magna Charta Libertatum. Dit is een verdrag dat de koning moest tekenen en de zaken tussen hem en de baronnen regelde. En hiermee werd eveneens de eerste mensenrechten op papier vastgelegd. In 1679 werd dit verdrag uitgebreid met de Habeas Corpus Act. Deze wet was niet alleen voor de adel zoals de Magna Charta Liberatum, maar was ook voor het gewone volk. De wet bepaalt dat niemand gevangen mag gezet worden zonder dat zijn zaak voor de rechter komt. “Niemand heeft het recht je zonder goede reden gevangen te zetten of je het land uit te sturen.” 1.2 Godsdienst De vrijheid om een godsdienst te kiezen werd reeds honderden jaren geleden op papier vastgelegd. Filips II heerste over grote delen van Europa en wou in zijn hele rijk de wetten en belastingen gelijk maken. De Nederlandse provincies kwamen daartegen in opstand en kregen daarbij de steun van de adel. Vele mensen begonnen de katholieke kerk te verwijten dat ze verdorven is door haar rijkdom en dat ze misbruik maakt van haar macht. Deze mensen werden protestant. Dit was in fel contrast tegen Filips II, want deze was een vurig aanhanger van de katholieke kerk. Er stonden dan ook zeer zware straffen op het protestants zijn. Protestanten werden gemarteld, opgesloten of veroordeeld tot de brandstapel. In de opstand spannen de provincies, de adel en de protestanten samen tegen de koning. De opstand kon zo niet verder en in 1597 wordt een verdrag gesloten namelijk de Unie van Utrecht. Hierin werd bepaald dat niemand vervolgd mag worden om zijn godsdienst. Deze wet vind men terug in de Universele verklaring van de rechten van de mens onder artikel 18: ”Je hebt het recht om je eigen godsdienst te kiezen en daarvoor uit te komen”.
1.3 Gelijkheid Op het einde van de zeventiende eeuw zijn nog maar weinig mensenrechten op papier vastgelegd. Denkers van de Verlichting gaan zich meer met het vraagstuk van de gelijkheid van de mensen bezighouden. Hun streefdoel is dat iedereen dezelfde rechten en plichten heeft ten opzichte van de staat. Dit wordt grotendeels gerealiseerd in de Verklaring van de Onafhankelijkheid(1776). Deze wet werd later vastgelegd in artikel 7: “De wet moet voor iedereen hetzelfde zijn; iedereen moet volgens de wet op dezelfde manier behandeld worden.” 1.4 De Franse Revolutie Ook in Frankrijk komen de burgers en de adel in opstand tegen de koning. Hier protesteren ze ook tegen de hoge belastingen en de misbruikte macht van de kerk. Omdat de gelijkheid van de mensen een zeer grote invloed begint te spelen op de burgers ontstaat de Franse Revolutie. Iedereen heeft recht op vrijheid, eigendom en veiligheid. De Franse opstandelingen leggen dit vast in 1789 in de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger. Deze rechten heb ik allemaal teruggevonden op deze site in het Nederlands (http://www.cmo.nl/platform-mre/ll-uvrm.html). 1.5 Grondwet In België worden veel grondrechten vastgelegd in de grondwet van 1831. De burger eist en krijgt meer zeggenschap in het bestuur van het land. Leopold 1 zorgt er ook voor dat er een moderne grondwet komt welke de macht van de koning omschrijft en beperkt. 1.6 Sociaal Er mogen dan wel allerlei rechten van mensen op papier staan, maar het grootste deel van de maatschappij heeft er niet veel aan. Hiermee bedoel ik de arbeiders en kleine boeren. Ze zijn straatarm, leven in krotten en zijn afhankelijk van de willekeur van de eigenaars van fabrieken. Werk en loon zijn veel belangrijker voor de arbeiders dan hun rechten. Dit blijft zo tot het eind van vorige eeuw, wanneer arbeiders georganiseerd opkomen voor hun mensenrechten. In België wordt de BWP(Belgische Werklieden Partij) opgericht. Ze eisen onder andere een goed loon, geen kinderarbeid, een achturendag, loon doorbetalen als je ziek bent, werkloosheidsuitkering en pensioen. Om mensen vrij en onafhankelijk te maken is het noodzakelijk om van deze rechten wetten te maken. Hiervoor is de staat verantwoordelijk. 1.7 Mensenrechten: politiek & sociaal 1.7.1 Politieke rechten

Hier gaat het om de individuele vrijheden van mensen. Bijvoorbeeld vrijemeningsuiting. Ze bieden de burgers bescherming tegen de regering. 1.7.2 Sociale rechten
Sociale rechten hebben betrekking op de omstandigheden waarin de mensen leven en werken. Sociale rechten zijn er om de mensen te beschermen. De regering moet ervoor zorgen dat er werk is en dat mensen onderwijs krijgen. Sociale rechten omvatten onder andere recht op arbeid, inkomen, huisvesting, onderdak, onderwijs, gezondheidszorg, vrije tijd. 1.8 Mensenrechten en politieke theorieën Het verschil tussen klassieke en sociale mensenrechten heeft te maken met het denken tussen beide theorieën namelijk het liberalisme en het socialisme. 1.8.1 Liberalisme
Het liberalisme ontstaat als reactie op de periode waarin de vorst over alle macht beschikt. Dit verovert in de loop van de achttiende en negentiende eeuw de fundamentele vrijheden op de machthebbers. Politieke vrijheden en economische vrijheid zetten het systeem van gilden om in vrije handel tussen landen. De staat moet zorgen voor orde en veiligheid, hierdoor verloopt het vrije verkeer van burgers zo optimaal mogelijk. In het Westen vormt deze filosofie nog steeds de grondslag van de samenleving. 1.8.2 Socialisme
Socialisme is een reactie op het vrijheidsdenken dat ontstond halverwege de vorige eeuw. De grondlegger van het socialisme is de Duitse filosoof-econoom Karl Marx. Deze zag in dat vrijheid vaak leidt tot onrechtvaardigheid en ongelijkheid. 1.9 Samenvatting van de geschiedenis van de mensenrechten • 1215 Magna Charta Libertatum (Engeland) • 1579 Unie van Utrecht (Noordelijke Nederlanden) • 1679 Habeas Corpus Act (Engeland) • 1776 Onafhankelijkheidsverklaring (Verenigde Staten) • 1789 Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (Frankrijk) • 1831 Grondwet België (België) • 1948 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (wereldwijd) • 1950 Verdrag van Rome (West-Europa) • 1966 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (wereldwijd).

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.