Criminaliteit

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 613 woorden
  • 28 maart 2004
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Samenvatting criminaliteit tentamenweek 3

· Paragraaf 1.1) Criminaliteit = alle gedragingen die bij de wet strafbaar zijn gesteld

Rechtsvormen zijn bedoeld om: -samenleving te ordenen (verkeer) -conflicten naar behoren te regelen -rechtvaardigheid waarborgen

· paragraaf 1.2) misdrijven-overtredingen

precieze omschrijving criminaliteit= alle misdrijven die in de wet staan omschreven

welk gedrag is strafbaar, en welke sancties staat in: wetboek van strafrecht

delictsoorten= -delicten tegen de openbare orde (verbranden vlag) -misdrijven tegen leven en persoon (moord) -ruwheidmisdrijven (vernieling, graffiti) -vermogensmisdrijven (diefstal, verduistering) -seksuele misdrijven (aanranding, verkrachting) -verkeersmisdrijven -misdrijven tegen de opiumwet (drugs) -economische delicten -milieudelicten

veelkomende criminaliteit heeft met elkaar te maken door: -veelvuldig voorkomen -gevoelens onveiligheid versterken -licht gestraft worden

· paragraaf 1.3) politiestatistieken niet betrouwbaar door: -aangiftebereidheid -niet ontdekt -invloed opsporingsactiviteit -registratiefouten

· paragraaf 1.4) x

· paragraaf 1.5) immateriële schade- materiële schade

· paragraaf 2.1) x

· paragraaf 2.2) oorzaken criminaliteit= -aangeboren -gezin (normvervaging) -school -groepsgedrag -drugsgebruik -normen en waarden (vervaging) -sociale achterstand -sociale controle àafname -pakkans

· paragraaf 2.3) -bindingstheorieàHirschi, hierin benadrukt hij het belang van sociale controle om maatschappelijke bindingen te versterken. -door bindingen (familie, vrienden)à geen criminaliteit

· paragraaf 3.1) wederzijds vertrouwen = burger moet erop kunnen vertrouwen dat de overheidsmacht niet wordt misbruikt à overheid moet erop kunnen rekenen op gehoorzaamheid en erkenning van haar gezag.

Geweldmonopolie= De staat mag enig geweld gebruiken

Rechtsstaat= Een staat waarin de overheid zich moet houden aan wettelijke regels, die door een democratisch gekozen parlement zijn goedgekeurd.

Grond- en mensenrechten zijn beide heel belangrijk voor de bescherming van burgers tegen willekeurig optreden van de overheid

Belangrijke zaken die de VN hebben geregeld zijn: -men mag niet discrimineren -men mag mensen niet martelen -men mag niet zomaar iemand gevangen zetten -iedereen heeft recht op een eerlijk proces -iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting
bepalingen waar de overheid zich aan moet houden bij de bestraffing van crimineel gedrag zijn: -legaliteitsbeginsel: je kunt alleen worden gestraft voor iets dat in de wet strafbaar gestel is. -elk wetsartikel in het strafrecht bevat telken een nauwkeurige omschrijving van het delict en de strafmaat die een rechter maximaal kan opleggen. -Je mag voor een strafbaar feit niet twee keer vervolgd worden -onschuldig tot je schuldig word bevonden

bescherming burgers onderling door= -wetgeving -rechtshandhaving

· Paragraaf 3.2) Tweesporenbeleid: -Preventieve maatregelen -Hogere gevangenisstraffen

· Paragraaf 3.3) X

· Paragraaf 3.4) De politie heeft drie taken: -hulpverlening -handhaven van de openbare orde -opsporingstaak

redelijk vermoeden van schuld= -als de politie iemand op heterdaad betrapt -er aangifte is gedaan

bevoegdheden politie: -staande houden -aanhouden -fouilleren -vrijheidsbeneming -huiszoeking -inbeslagneming

· Paragraaf 4.1) Officier van justitie is openbare aanklager, hij: -leidt het opsporingsonderzoek -brengt verdachten voor de rechter -eist een bepaalde straf in een rechtszaak -is verantwoordelijk voor de uitvoering van de straf die een verdachte heeft gekregen

alle officieren bij elkaar--> openbaar ministerie

opsporingsbevoegdheid= ze zijn bevoegd om in het kader van het opsporingsonderzoek bepaalde opsporingsmethoden toe te passen.

· Paragraaf 4.2) Seponeren= iemand mag niet vervolgd worden (voorwaardelijk sepot)

Transactie= geldboete of voortijdige afdoening

Vervolgen= rechtszaak

· Paragraaf 4.3) Bestrijding georganiseerde misdaad= -vaker richtmicrofoons -infiltranten -koop -gecontroleerde doorvoer -informanten -inkijkoperaties -kroongetuigen

· Paragraaf 5.1) X

· Paragraaf 5.2) Soorten gerechten in Nederland= -kantongerechten (62 gebieden) -arrondissementsrechtbanken (Enkele kantons samen) verschillende rechters= -politierechter (lichte misdrijven) -meervoudige kamer (zware misdrijven) -kinderrechter (Misdrijven dor jongeren) -gerechtshoven (hoger beroep) -de Hoge Raad (cassatie=weer in hoger beroep)

· Paragraaf 5.3) Acht stappen rechtszaak= -opening -aanklacht -onderzoek -verhoor van de verdachte -requisitoir -pleidooi -laatste woord -vonnis

· Paragraaf 5.5) Rechtshulp= -advocaat -bureau voor rechtshulp -rechts- of wetswinkel

· Paragraaf 6.1) Redenen om te straffen= -vergelding -afschrikking van de dader -afschrikking van de samenleving -voorkomen van eigenrichting -verbetering van de dader -beveiliging van de samenleving

· Paragraaf 6.2) resocialisatie= verbetering en heropvoeding van de crimineel

· Paragraaf 6.3) Drie hoofdstraffen: -geldboete -vrijheidsstraf -alternatieve straf

· Paragraaf 7.1) Dagvaarding = Een mededeling aan een bepaald persoon dat hij voor de rechter moet verschijnen

Dagvaarding bevat altijd: -Naam eiser -de eis -motivatie eis -tijdstip en plaats vd rechtszaak

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.