Module 1 (Fundanement)

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 542 woorden
  • 25 januari 2004
  • 31 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
31 keer beoordeeld

Hoofdstuk 1 In de informatica draait het om het verwerken van gegevens tot informatie. Gegevens zijn feiten of gebeurtenissen die op een afgesproken wijze zijn vastgelegd zodat er verwerking mogelijk is. Gegevens vormen de grondstof voor informatie. ICT is de afkorting van informatie- en communicatietechnologie; onder ICT verstaan we het geheel aan hardware, software en datacommunicatiefaciliteiten en diverse toepassingen ervan. Bij gegevensverwerking wordt ICT steeds belangrijker. Binnen een bedrijf zijn er kernactiviteiten (primaire processen) en activiteiten die deze kernactiviteiten ondersteunen (secundaire processen). Onder de primaire processen in een bedrijf vallen: inkoop, verkoop, productie en logistiek. Onder secundaire processen vallen bijvoorbeeld personeelszaken, kantine, salarisadministratie en postkamer. In een bedrijf speelt informatie een essentiële rol. Informatie is onmisbaar om bestaande activiteiten of processen goed te laten lopen of verbeteren. Het is gebruikelijk om binnen organisaties onderscheid te maken tussen informatieverzorging en informatievoorziening. Met informatieverzorging bedoelen we de wijze waarop binnen een organisatie de afstemming, het beschikbaar stellen en het verzamelen van informatie geregeld is. Tot informatievoorziening behoren alle middelen die ingezet worden om informatie te verkrijgen. Hoofdstuk 2 Bij het verwerken van gegevens tot informatie wordt meestal gebruik gemaakt van een informatiesysteem; een systeem dat gericht is op het leveren van de informatie die nodig is om een bepaald doel te bereiken. Een systeem is een samenhangend, geordend geheel van onderdelen die een gemeenschappelijk doel dienen. Een systeem is duidelijk afgebakend van zijn omgeving. Voorbeelden van systeemfuncties zijn invoer, verwerking en uitvoer. Zodra deze functies worden uitgevoerd, spreken we van processen. Bij het uitvoeren van de processen moet voortdurend worden bijgestuurd. Dit gebeurt op basis van sturingssignalen en terugkoppeling. Bij het opzetten en inrichten van informatiesystemen dient de informatiebehoefte als uitgangspunt. Een goed functionerend informatiesysteem maakt het mogelijk om het gewenste doel te bereiken met optimale inzet van mensen en middelen. De eisen die aan informatie gesteld mogen worden. Hebben betrekking op volledigheid, relevantie, actualiteit, juistheid, nauwkeurigheid, controleerbaarheid, overzichtelijkheid en tijdigheid. De eisen die voor een informatiesysteem gelden zijn betrouwbaarheid, continuïteit, efficiëntie en effectiviteit. Een geautomatiseerd informatiesysteem wordt gekenmerkt door: - een vijftal hulpbronnen (componenten): hardware, software, gegevensbestanden, procedures en mensen; - een vijftal systeemfuncties; invoer, verwerking, uitvoer, opslag en besturing. In bedrijven worden informatiesystemen om de volgende redenen ingezet: - Ter ondersteuning voor het verkrijgen van strategisch voordeel. - Ter ondersteuning bij het nemen van beslissingen door de leiding met betrekking tot verbetering van de bedrijfsvoering. - Ter ondersteuning bij de uitvoering van het werk. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee typen informatiesystemen: managementinformatiesystemen (MIS) en operationele informatiesystemen. Voorbeelden van MIS: informatierapportagesysteem, beslissingsondersteunend systeem en beleidsinformatiesysteem. Voorbeelden van operationele informatiesystemen: kantoorautomatiseringssysteem, transactieverwerkingssysteem en procesbesturingssysteem.
Hoofdstuk 3 Aspecten die een rol spelen bij de grootschalige uitwisseling van informatie zijn: privacy, juistheid, toegankelijkheid, en eigendom. ICT heeft invloed op de werkgelegenheid: er zijn veel banen gecreëerd, maar er zijn er ook veel verdwenen. Veel mensen hebben lichamelijke klachten gekregen door langdurig omgaan met computerapparatuur. De nadelen van ICT moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Bij het ontwerp van systemen moet worden gelet op het gebruiksgemak en de doelmatigheid. Ook de bescherming van de privacy en beveiliging tegen onbevoegd gebruik moeten bij het onderwerp een rol spelen. Van gebruikers moet verlangd worden dat ze niet opzettelijk misbruik maken van de gegevens waartoe ze toegang hebben.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.