Paragraaf 1.1 t/m 2.7, Oorlog en vrede

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 1538 woorden
  • 3 juni 2003
  • 25 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
25 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

§1.1
In de 17e eeuw was er sprake van een beperkte oorlog. Er werd gehouden aan strikte regels. - In de winter werd niet gevochten - Een nieuw soort buskruit mocht niet worden gebruikt. De bajonet werd alleen gebruikt tegen Turken en Russen. - Er werd niet gevochten op kerkelijke feestdagen - Vrouwen, kinderen, bejaarden, priesters, pelgrims en kooplieden mochten niet aangevallen worden. Hugo de Groot schreef een boek over het recht van oorlog en vrede. In de 17e en 18e eeuw werd dit gezien als de ‘bijbel van het internationale recht’.

§1.2
Oorlogen werden niet alleen gevoerd tussen vorstenhuizen maar vanaf de 18e eeuw ook tussen de staten. Het staatsbelang werd belangrijker. De oorsprong hiervan kwam van Macchiavelli. Het leger bestond niet meer uit vrijwilligers maar uit een beroepssoldaten. De oorlogen werden daardoor wel duur. Het bedroeg 80% van de belastinginkomsten. Daarom probeerden ze zoveel mogelijk oorlogen te vermijden.

§1.3
In 1792 verklaarden de Fransen oorlog tegen de ‘vijanden van de revolutie’. In die periode veranderde er veel. Voor het eerst in de geschiedenis: - klonk het superlatief van het nationalisme - heetten vijanden misdadigers - werd de dienstplicht ingevoerd (omdat het leger bijna uitgeroeid was) Het leger bestond bijna alleen maar uit buitenlanders (overwonnen landen)In 1792 riep de Nationale Vergadering in Parijs dat iedereen mee moest vechten tegen de tirannen. Zo vervaagde het verschil tussen burger en soldaat.

§1.4
De dienstplicht werd (behalve in Pruisen) afgeschaft. De Duitse wijze voor oorlog voeren werd een model, een voorbeeld voor andere legers. Militarisme en nationalisme hadden elkaar voorgoed gevonden. Inde Industriële revolutie in 1870 hadden het leger en de industrie profijt van elkaar. De industrie produceerden massa’s wapens voor het leger en daar verdienden ze dan goed aan. Voor het eerst was er ook sprake van een chemische oorlog. Er was een oorlog zonder regels . Ze waren uit op de vernietiging van de vijand.

§1.5
Henri Dunant was een van de belangrijke personen. Hij was voor humanisme. Hij stelde een aantal regels op voor het behandelen voor slachtoffers in tijden van oorlog. In 1863 erkenden 16 staten die regels met de Eerste Conventie van Genève. Een jaar later werd het Internationale Rode Kruis opgericht. In 1901 ontving Henri de eerste Nobelprijs voor de vrede. Bertha von Suttner was ook nog een belangrijk persoon. Ze schreef het boek Die Waffen nieder! Ze kreeg in 1905 de Nobelprijs voor haar werk. Ze was lid van de Internationale Vereniging voor Vrede in de Duitssprekende landen. Jaures werd in 1914 vermoord door een Franse Nationalist omdat Jaures het niet eens was met de oorlogskredieten van de regering.

§1.6
Er kwamen in der loop der tijd steeds meer vredesconferenties en steeds meer landen sloten zich erbij aan. In 1899 en 1907 waren er in Den Haag 2 vredesconferenties. De eerste in 1899 is van betekenis vanwege de eerste stap in de richting van Von Suttners ideaal van een internationale vredesorganisatie. Ook werd het Internationale Hof van Arbitrage opgericht. Het was geen sterk Hof. Er werden ook regels opgesteld voor de behandeling van krijgsgevangenen. Ook kwam er een verbod op het gebruik van met gifgassen projectielen. Op de tweede conferentie werd een voorstel tot algemene ontwapening verworpen. Er kwam een verbod op bepaalde soorten zeemijnen. Er werden ook afspraken gemaakt over de rechten van neutrale staten. Er werd ook een afspraak gemaakt dat er geen passagiersschepen aangevallen mochten worden. In 1915 wilden ze elkaar weer ontmoeten. Toen was de oorlog echter al uitgebroken.

§2.1
In 1917 verklaarden de VS Duitsland de oorlog. In de nazomer van 1917 verschenen de eerste troepen aan de Franse kust. President Woodrow Wilson van de VS richtte een Volkenbond op om de vrede te handhaven. Frankrijk en Engeland konden moeilijk onder de plannen van de VS uit. Ze wantrouwden Wilson. Maar het zou ook wel eens kunnen werken. Grondgedachten van Wilson: - een wereldwijd parlement - alle staten moesten beloven ernst te maken met ontwapening - dreigende conflicten moesten aan de Volkenbond worden voorgelegd - de lidstaten deden belofte elkaar te helpen bij het bestrijden van een mogelijk militaire invasie - als een lid de Bond verliet en een oorlog begon, zouden de andere leden overgaan tot het uitroepen van een economische boycot en dienden lidstaten tropen te sturen om de oorlog te beëindigen. Het vredesverdrag werd in 1919 in Versaille ondertekend. Het congres in de VS echter weigerde het verdrag goed te keuren. In 1920 verloor Wilson de verkiezingen en alles werd weer zoals voor 1917.

§2.2
In 1920 begon de Volkenbond met haar werkzaamheden. De VS, Duitsland en de Sovjet-Unie waren daar echter niet bij. Ze stelden hun hoofdtaak op als het voorkomen van agressie. Er werd daarom beroep gedaan op economische samenwerking en stapsgewijze ontwapening. In praktijk waren Engeland en Frankrijk de leiders van de Bond. Frankrijk wilde een zelfstandig Volkenbondsleger.

§2.3
Omdat Wilson wilde dat alle volken in Oostenrijk zoveel mogelijk zelfbeschikking krijgen viel Oostenrijk uiteindelijk uiteen in de onafhankelijke staten Hongarije, Joegoslavië en de nieuwe republiek Oostenrijk. Wat wilson eigenlijk wilde was het vraagstuk van de minderheden op te lossen. De volkenbond probeerde garant te staan voor de minderheden. Ze probeerden minderheidsverdragen te sluiten bij de politieke en culturele rechten die de rechten voor hen regelden. Slechts in enkele gevallen mislukte de regel.

§2.4
De militaire kracht van een land is niet afhankelijk van de omvang van het leger, maar ook factoren als bevolkingsdichtheid, industriële ontwikkeling, aanwezigheid van grondstoffen of de lengte van de grenzen. In 1925 werd het verdrag van Locarno gesloten. Duitsland , België en Frankrijk accepteerden elkaars grenzen. Een jaar later trad ook Duitsland ton tot de Volkenbond. In 1928 kwam het Kellog- Briand verdrag tot stand dat oorlog als instrument van nationale politiek verbood. Het verdrag werd ondertekend door 65 staten en ook door de VS en Sovjet Unie. De vredesbeweging was blij. In 1924 kwamen de Amerikanen met het Dawesplan Duitsland tegemoet met het aflossen van de oorlogsschulden. De besprekingen mislukten echter omdat Hitler in 1933 aan de macht kwam.

§2.5 - 2.5.1
In de eerste jaren na 1920 trad de Volkenbond succesvol op. Na 1930 keerde het echter. Economisch ging het slecht en de politieke spanningen namen daarmee ook toe. De landen wilden zelf hun problemen aanpakken. Amerika stelde voor om samen te werken. Dat werd echter afgewezen. Toen Hitler aan de macht kwam verliet hij meteen de Volkenbond. Mussolini zogt naar afleidingsmanoeuvres om de aandacht van de economische problemen af te leiden. De meeste staten probeerden nu hun eigen land te beschermen. Het nationaal egoïsme won. - 2.5.2
Japan had grote problemen door een zware economische depressie. Daarom wilden ze het vruchtbare Mantsjoerije veroveren. Want in hun eigen land hebben ze een tekort aan landbouw. In 1900 had Japan er al een spoorweg aangelegd. Die werd nu nog steeds door Japan bewaakt. In 1931 organiseerden de Japanners een incident. En op dat moment konden de Japanners Mantsjoerije veroveren. China klopte aan bij de Volkenbond. Japan verweerde zich door te zeggen dat China was begonnen. ER werd door de Bond wel een onderzoek ingesteld, maar niemand voelde er iets voor om in te grijpen. Uiteindelijk werd Japan verweten onnodig geweld te hebben gebruikt. Ze moesten Matsjoerije terug geven aan China. Toen verliet Japan de Volkenbond en begon een nieuwe aanval op China.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

§2.5 - 2.5.1
In de eerste jaren na 1920 trad de Volkenbond succesvol op. Na 1930 keerde het echter. Economisch ging het slecht en de politieke spanningen namen daarmee ook toe. De landen wilden zelf hun problemen aanpakken. Amerika stelde voor om samen te werken. Dat werd echter afgewezen. Toen Hitler aan de macht kwam verliet hij meteen de Volkenbond. Mussolini zogt naar afleidingsmanoeuvres om de aandacht van de economische problemen af te leiden. De meeste staten probeerden nu hun eigen land te beschermen. Het nationaal egoïsme won. - 2.5.2
Japan had grote problemen door een zware economische depressie. Daarom wilden ze het vruchtbare Mantsjoerije veroveren. Want in hun eigen land hebben ze een tekort aan landbouw. In 1900 had Japan er al een spoorweg aangelegd. Die werd nu nog steeds door Japan bewaakt. In 1931 organiseerden de Japanners een incident. En op dat moment konden de Japanners Mantsjoerije veroveren. China klopte aan bij de Volkenbond. Japan verweerde zich door te zeggen dat China was begonnen. ER werd door de Bond wel een onderzoek ingesteld, maar niemand voelde er iets voor om in te grijpen. Uiteindelijk werd Japan verweten onnodig geweld te hebben gebruikt. Ze moesten Matsjoerije terug geven aan China. Toen verliet Japan de Volkenbond en begon een nieuwe aanval op China.

- 2.5.3
Italië wilde het toenmalige Abessynië veroveren. In 1896 hadden de Italianen een schandelijke nederlaag geleden tegen ze. Nu wilden ze het goed maken. Ze waren er echter alleen op uit om een oorlog te voeren. Hij wilde Hitler laten zien wie de sterkste dictator was. Tussen oktober 1935 en mei 1936 veroverde Mussolini Abessynië. Het was pure agressie. De Bond besloten in te grijpen. Ze handelden volgens de wet. Italië trok zich er niets van aan bleef alles doen wat verboden was. Frankrijk was bang voor een oorlog. Ondertussen hadden de ministers van buitenlandse zaken van Engeland en Frankrijk een geheim verdrag aan Mussolini aangeboden, waarin Italië tweederde van Abessynië zou krijgen. Het plan lekte uit. In 1937 verliet Italië de Volkenbond. Dat was de druppel. In 1945 werd de Volkenbond opgeheven.

Dit wil je ook lezen:

§2.6
Oorzaken voor het falen van de Volkenbond - Eigenbelang van de staten
De landen wilden niet dat hun nationaal belang ten onder ging voor de Volkenbond. Frankrijk en Engeland begonnen ermee en veel staten volgden hun voorbeeld - De VS waren niet vertegenwoordigd
Er was geen sprake van een echte leider. De VS zouden dat wel zijn - Economische sancties helpen niet
De Volkenbond miste machtsmiddelen om de sancties door te voeren - Het duurde te lang voordat er beslissingen werden genomen
Soms was het nodig om snel te handelen, maar dat gebeurde dan niet - Er was geen Volkenbondsleger
Soms was militair geweld nodig en dan was er geen leger - De koppeling aan het Verdrag van Versailles
Hierdoor leek het een club van overwinnaars te zijn. Het klopte niet toen bleek dat veel staten overtuigd waren dat sommige vredesbepalingen extreem hard en onbillijk waren.

§2.7
Tussen 1946 en 1949 werden er processen gevoerd tegen oorlogsmisdadigers. De aanklacht bestond onder andere uit misdaden tegen de vrede, misdaden tegen het volken recht, oorlogsmisdaden, vermoorden van gijzelaars, vermoorden en mishandelen van burgers en misdaden tegen de mensheid zoals racistische moorden en volkerenmoord. Op deze aanklachten zijn duizenden misdadigers veroordeelt. In 1993 stelden de VN het Internationaal Straftribunaal in voor oorlogsmisdaden. Dit Haagse Hof heeft 75 mensen in staat van beschuldiging gesteld. In 1997 velde dit tribunaal het eerste vonnis. In 1998 werd besloten om een Internationaal Strafhof in Den Haag te vestigen.

REACTIES

T.

T.

na lang zoeken heb ik eindelijk een goede SV gevonden.... bedankt!!! Dit zal me zeker helpen op mijn schoolexames

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.