Morgen weer vroeg op!

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 515 woorden
  • 19 juli 2001
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Samenvatting Geschiedenis: Morgen gezond weer op! Ministers waren politiek verantwoordelijk sinds 1848 Liberale staathuishoudkunde Overheidsingrijpen in de economie werden niet nodig bevonden. Antirevolutionairen een politieke stroming van vooral kleine gereformeerde middenstanders Liberalen voorstanders van alles wat de economische, geestelijke en politieke ontwikkelingen van de burger ten goede zou komen. Hierbij moet de staat zich terughoudend opstellen. Conservatievenstaat moet ingrijpen als particulieren tekort schieten. Katholieken Onderlinge samenwerking op lokaal niveau.Overheidsrol is beperkt. Financiële ondersteuning, voedsel uitdelingen en zorg voor onderdak was iets voor liefdadigheid. Armenwet alleen bij absolute onvermijdelijkheid mochten burgerlijke armbesturen sociaal zwakkeren ondersteunen. Ondersteuning veranderde na invoering van de Wet op Kinderarbeid in een vorm van sociale verantwoordelijkheid voor minder bedeelden in de samenleving. Een vorm van sociale wetgeving kwam van de grond. Soevereiniteit in eigen kring= antirevolutionairen hoeven alleen verantwoording af te leggen aan god en niet aan de overheid. Vakverenigingen werden opgericht. Onderwijs werd gezien als middel om sociale en politieke vrede te behouden. Antirevolutionairen veranderden in de ARP Liberalen kregen veel steun Conservatieven vielen uit elkaar omdat ze vasthielden aan ideeën over een nationale openbare school en subsidies aan bijzondere scholen afwezen. De katholieken veranderde in de RKSP.Dit gebeurde pas in 1926 omdat er onderling veel meningsverschillen waren. De arbeidswet (1889) werd gecontroleerd door de arbeidsinspectie, en de arbeidstijd voor vrouwen werd ingekort. Kieswet-Tak: Stemrecht kwam alleen toe aan hen die boven een bepaald bedrag in de belasting waren aangeslagen. Dit werd in 1886 vervangen door teekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand. Ongevallen wet van 1901 was de eerste sociale verzekeringswet. Na twee spoorwegstakingen ontstonden de NVV en de CNV Radenwet De staat zou Raden van werkgevers en werknemers oprichten, belast met de uitvoering van sociale wetten. Tot 1918 werd het politieke en maatschappelijk leven gedomineerd door 3 onderwerpen. 1. strijd om betere werkomstandigheden 2. schoolstrijd 3. strijd om algemeen kiesrecht. Veel partijen waren tegen algemeen kiesrecht. De liberalen hadden hier nog geen duidelijk standpunt over. In de wet werd vastgelegd dat alle lagere scholen voortaan gelijke financiële steun krijgen en het algemeen mannenkiesrecht werd ingevoerd. De invoer van algemeen kiesrecht kwam vooral de confessionele partijen ten goede, omdat de protestantse en katholieke arbeiders loyaal bleven aan hun eigen zuil. Werkgevers vonden dat nieuwe wetten niet ten koste mochten gaan van de concurrentie positie tegen over het buitenland. Na oorlogse beleid actievere opstelling van de overheid. De regering trachtte de schaarste aan productie- en consumptiegoederen op te vangen door een strak systeem van prijsbeheersing en distributie. Ook de lonen bleven laag. Ombouw en uitbreiding van sociale voorzieningen. SDAP PvdA RKSP KVP Liberalen VVD Nacht van Schmelzer= Cals maakt na een motie van wantrouwen zijn aftreden        bekend. Bestek 81= aantal mensen met een uitkering verminderen door intensiever te zoeken naar werk. ONDERDELEN EUROPESE UNIE: Raad van ministers: neemt besluiten over het beleid van de Unie Europese Raad: grote onderwerpen worden behandeld, politieke en economische ontwikkelingen worden geprobeerd te bereiken. Europese commissie: dagelijks bestuur van de Unie. Europarlement: adviserende taak, Vetorecht op een deel van de Europa wetgeving. Hof van Justitie: ziet erop toe dat de regels correct worden toegepast. Rekenkamer: controleert alle financiële activiteiten van de Unie.

REACTIES

S.

S.

Goed werkstuk maar heb je de titel niet verkeerd opgeschreven dit is toch hoofdstuk 4 uit het boek Sfinx ? Dat heet Morgen gezond weer op is wel een beetje verwarrend ik was bijna deze zeer goede samenvatting misgelopen daardoor !!
Nou doeg

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.