Module 4, China

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 1749 woorden
  • 12 november 2003
  • 54 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
54 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

China (Hoofdstukken 1, 2 en 3)

Hoofdstuk 1:

§ 1.1 Meester Kong

Confucius, een Chinese wijsgeer, leefde van 551 v. Chr. tot 479 v. Chr. en verkondigde aan ieder die het horen wilde, samen met zijn discipelen en andere aanhangers, zijn leer verkondigde. In de tijd dat Confucius leefde was China onderverdeeld in verschillende staten, elk met een eigen vorst. Tussen alle staten was constant oorlog, en ook de staten zelf werden door burgeroorlogen verscheurd. Die periode, van ongeveer 500 tot 221 v. Chr., wordt het tijdperk van de Strijdende Staten genoemd. Volgens Confucius (Connie) was er tijdens de Zhou-dynastie (ca. 1000 v. Chr.) welvaart en vrede, omdat een wijs en deugdzaam vorst regeerde. Ook kende iedereen zijn of haar plaats in de maatschappij en werden de juiste omgangsvormen nageleefd. Connie pleitte daarom voor een terugkeer naar die periode. Volgens hem waren er 5 soorten relaties, waarin de hogere de lagere de deugd van “ren” (liefde) gaf, en de lagere de plicht “yi” (dat hij/zij de hogere zou dienen). De 5 relaties waren:

I - Tussen vorst en onderdaan. Onderdanen zijn trouw aan de vorst; vorst doet zijn best om het land zo goed mogelijk te regeren. II – Tussen vader en zoon. De zoon was verplicht de vader de juiste liefde geven en het juiste gedrag te tonen (kinderlijke piëteit). De vader op zijn beurt moest een zo goed mogelijke vader zijn. III - Tussen man en vrouw. De vrouw moest de man gehoorzamen. Als haar man overlijdt, gehoorzaamt ze haar oudste zoon. IV - Tussen broers. De jongere moest de oudere broer respecteren. V - Tussen vrienden. De relatie tussen vrienden moest berusten op wederzijds vertrouwen.

§ 1.2 Het confucianisme en de staat

Tijdens de Han-dynastie werd het confucianisme de staatsideologie. In plaats van keizers te kiezen naargelang hun deugdzaamheid, ontstond er een geboorterecht: volgens het Hemels Mandaat (*zonnestraal + engelenmuziek* he, Eline?) kreeg de keizer volmacht om het volk te regeren. Als er wanorde ontstond was dit een teken voor het volk dat de keizer afgezet moest worden, en een nieuwe keizer aan de macht geholpen moest worden. Eerst werden ambtenaren gekozen uit de grootgrondbezitters, maar 1000 jaar later moest je het confucianisme bestudeerd hebben om ambtenaar (mandarijn) te worden. In de praktijk was deze kennis niet nodig: de mandarijnen probeerden de maatschappij gewoon zo goed mogelijk draaiende te houden, zodat ze niet werden afgezet door het volk.

§ 1.3 Confucianisme en het volk

Hoe werkte het confucianisme in de praktijk?

* Connie maakte een indeling van vier groepen: - Ambtenaren - Boeren (de grootste groep – zo’n 90%) – Ambachtslieden - Handelaren (stonden zeer laag in aanzien– werden beschouwd als oplichters)

De boeren hadden het het zwaarst, omdat ze veel belasting moesten betalen en de zwaarste lichamelijke arbeid verrichtten.

* Connie en de familie: - Individualiteit was niet belangrijk - De familie was een eenheid, net zoals het volk een eenheid (moest) vormde (vormen). - Binnen de familie waren relaties II, III en IV belangrijk. De vrouw was ondergeschikt aan haar man, maar ook aan haar oudste zoon. De ingebonden voetjes van een vrouw waren symbool van haar onderworpenheid en ook een schoonheidsideaal.

§ 1.4 Ontsnappingswegen

Het confucianisme hield de samenleving in alle opzichten in een wurggreep. Vergelijkbaar:

? Nationaal Socialisme [Hitler] ? Gleichschatting ? Iedereen op dezelfde manier laten denken. ? Communisme [Lenin & Stalin] ? Gelijkheid & Collectivisatie ? In de praktijk niet. ? Breznjev ? de nieuwe Sovjet. ? Liberalisme ? Laissez-faire (laat maar waaien) ? Economische wetten horen het land te regeren; de staat mag niet ingrijpen.

Het taoïsme was een ontsnappingsmogelijkheid; volgens het taoisme heeft iedere mens een oerkracht, een tao. Het tao zou afsterven door te veel regels, en regels zouden mensen uiteindelijk krankzinnig drijven. Ook is kennis de bron van veel ellende. Taoisten kiezen niet voor rijkdom en bezit, maar willen in harmonie met de natuur leven.

Dit wil je ook lezen:

Hoofdstuk 2

§ 2.1 Het welvarende Rijk van het Midden

Tijdens de Song-dynastie (960 t/m 1279) heerste er welvarendheid in China. Dit had meerdere oorzaken:

* De stedelijke cultuur ontwikkelde zich (wijken niet langer gescheiden, avondklok afgeschaft, vrije handel). * Wegennet werd verbeterd en de handel nam toe.

Deze welvaart en rijkdom lokten vijanden vanuit het noorden, die nabij de noordelijke Chinese grenzen woonden. Omdat de keizer en ambtenaren bang waren voor militaire staatsgrepen, werden ambtenaren boven legerofficieren geplaatst. Het leger werd minder getraind en het nam een minder belangrijke plaats in dan eerst. Zo werd China weer kwetsbaar voor haar vijanden.

§ 2.2 De barbaren

China heet in het Chinees Zhong-Guo, wat Rijk van het Midden betekent. De Chinezen dachten dat China het centrale middelpunt van de wereld was. Alle buitenlanders werden beschouwd als barbaren, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen mensen die nabij de Chinese grenzen woonden en de Chinese taal en cultuur overnamen (gekookte barbaren), en diegenen die hun eigen taal en cultuur behielden (rauwe barbaren). In die tijd werden handelaren, zoals Marco Polo, slechts beperkt tot het land toe gelaten. Ook werd de Chinese Muur in het noorden gebouwd en versterkt als verdediging tegen de barbaren, omdat de steppevolkeren in het noorden als gevaarlijk beschouwd werden (in het huidige Mongolië). De Mongolen veroverden China in 1297, maar pasten zich aan aan de Chinese cultuur (dit heet Sinificatie). Na 100 jaar werden de Mongolen teruggedreven en kwam de Ming-dynastie aan de macht. Het confucianisme bleef de staatsideologie.

§ 2.3 Het tribuutstelsel en de roodharige barbaren.

Zowel in de Ming-dynastie als in de Qing-dynastie die er op volgde, bleef de samenleving doordrongen van de confucianistische denkbeelden. Na de Mongoolse overheersing was de afkeer van de Chinezen voor buitenlanders toegenomen, en werd de Chinese muur weer versterkt. Buurtvolkeren stuurden tribuutgezantschappen naar de Chinese keizer; hoe meer gezantschappen, hoe groter de deugd van de keizer blijkbaar was. Het gezantschap kreeg in ruil voor dit bewijs van trouw kostbare geschenken, zoals zijde en porselein. Dit was de enige toegestane vorm van handel, en ze was aan strenge regels onderworpen.

Kenmerken van het tribuutstelsel:

* De Keizer wordt gezien als een heilige * De Keizer beslist hoeveel buitenlanders van een bepaald land mogen komen. * De Keizer deelt zijn besluit(en) aan de tribuutgezanten op een nette, confucianistische manier mee.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

* De Keizer wordt gezien als een heilige * De Keizer beslist hoeveel buitenlanders van een bepaald land mogen komen. * De Keizer deelt zijn besluit(en) aan de tribuutgezanten op een nette, confucianistische manier mee.

§ 2.4 De Jezuïeten en hun missiestrategie.

De Europeanen, vooral Spanjaarden en Portugezen, gingen vanaf 1500 op ontdekkingsreizen. Rond die tijd keerde China zich steeds meer in zichzelf: de Muur werd versterkt en alleen tribuutgezantschappen waren als handel toegestaan. Chinezen hadden nauwelijks contact met de buitenwereld, maar omdat China zo’n rijk en bekend verleden had, waren veel Europeanen wel geïnteresseerd in hen. De Jezuïeten waren een elite binnen de kerk. Daarom werden zij op moeilijke missies gestuurd, waarvan China een voorbeeld was.

Kenmerken van de Jezuïeten in China:

* Ze zijn in 1540 opgericht en ontwikkelden zich tot een elite binnen de kerk. * Matteo Ricci ontwikkelt de accomodatietheorie: maximaal aanpassen aan de gebruiken van een land, maar ondertussen niet het doel van prediken vergeten. * Ze bereikten vooral de interesse van de Chinese elite. * Rond 1660 waren er zo’n 15000 Christenen in China. * De Keizers namen het geloof niet over, maar gebruikten de Jezuieten als handige raadgevers. * Dankzij hun Europese kennis werden de Jezuieten technische specialisten. * De Jezuieten schreven in hun rapporten over een rijk en machtig land, zonder Christelijk te denken. * Onder invloed van de verlichting en de rede (de Renaissance) kwam er een enorme interesse naar alles wat met China te maken had.

Hoofdstuk 3

§ 3.1 De Opiumoorlog

De laatste Chinese dynastie was die van de Qing, die duurde tot 1912. Het krachtige bestuur van deze Keizers zorgde voor welvaart, en de bevolking groeide tot 300 miljoen mensen. Er was niet genoeg voedsel voor al deze mensen, en interne opstanden dreigden de dynastie ten val te brengen. Rond 1800 begonnen de Engelsen opium China binnen te smokkelen. Omdat steeds meer ambtenaren verslaafd raakten aan de opium, en het zilver begon op te raken (de Chinezen betaalden de Engelsen met zilver), werden de Engelsen in Kanton gedwongen hun opium af te staan. Gevolg: de eerste opiumoorlog, die duurde van 1839 tot 1842. China werd verslagen door het technisch gezien superieure Engeland. De Chinezen moesten het Verdrag van Nanjing tekenen, waarmee de volgende Engelse eisen werden ingewilligd:

* Vrije handel voor de Engelsen. * Openstelling van een aantal Chinese havens * Hongkong werd Engels bezit * Elk recht dat een ander land verkreeg van China, kreeg Engeland automatisch ook

§ 3.2 Nog meer nederlagen, er klinken roepen om modernisering

In 1860 werd China nog een keer verslagen, ditmaal door de Engelsen en de Fransen. Er werd nog een verdrag getekend waarin China nog meer rechten afstond. De Chinezen bleven echter hardnekkig vasthouden aan hun oude cultuur. Toen een Frans-Engels tribuutgezantschap van de route afweek, werden ze beschoten. Als wraak werd het Zomerpaleis van de Keizer platgebrand. De Chinese elite vond dat er wat moest gebeuren. D.m.v. de Zelfversterkingsbeweging wilde China zichzelf versterken met Westerse technologie. Er werden veel vernieuwingen doorgevoerd, maar ze hadden weinig effect. De samenleving bleef zich vastklampen aan het confucianisme. Japan moderniseerde wel succesvol. In een ruzie over Korea werd China verpletterend verslagen door het relatief kleine Japan. Hierdoor werd duidelijk dat fundamentele hervormingen nodig waren in China. China moest nu gebieden afstaan aan Japan, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Rusland. Daarom kwam de geleerde Kang Youwei met een petitie, de tienduizend-woordenmemorie. Hierin werd gesproken over vergaande hervormingen. De Keizer vaardigde hervormingen uit, maar de keizerin-weduwe, Cixi, herriep ze een voor een, en de Keizer werd verbannen.

§ 3.4 De Bokseropstand, het Keizerrijk komt ten einde

In 1899 brak in het oosten van China een opstand uit. De opstandelingen vermoordden westerse missionarissen. Het Qing-leger sloot zich aan bij de opstandelingen, maar ook deze vierde, en grootste, Chinese oorlog werd verloren. Na dit verlies werd het Cixi duidelijk dat hervormingen nodig waren. Het onderwijs systeem en het leger werden gemoderniseerd. Helaas was er te weinig geld om dit goed te kunnen doen, en duizenden Chinese studenten vertrokken naar Japan. In een poging verder te moderniseren schafte de Qind het traditionele examensysteem voor mandarijnen af, en vernietigde zo de basis van het Keizerlijk systeem. Cixi stierf, de Keizer stierf, en de man die in naam van de 6 jarige keizer moest regeren was onbekwaam. Yuan Shikai, een generaal, greep de macht. In 1915 probeerde hij zichzelf tot keizer uit te laten roepen, maar hij stierf in 1916. Hoewel China in naam het confucianisme had afgeschaft, bleef, vooral op het platteland, de samenleving doordrongen van de confucianistische denkbeelden. Na WO I demonstreerden de Chinezen opdat de regering niet het verdrag van Versailles zou tekenen, waarin China nog meer concessies moest doen. Na deze demonstraties, ook de Beweging van de Vierde Mei genoemd, kwamen er steeds meer moderne kranten en tijdschriften. De spreektaal werd de schrijftaal. In 1921 werd de eerste Chinese Communistische Partij opgericht. Toch was het confucianisme nog steeds merkbaar, tot op de dag van vandaag.

REACTIES

L.

L.

hee egt goed man die samnevatting

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.