Hoofdstuk 4: de late middeleeuwen

Beoordeling 7.9
Foto van Kiki
  • Samenvatting door Kiki
  • 4e klas vwo | 1416 woorden
  • 8 juni 2016
  • 39 keer beoordeeld
Cijfer 7.9
39 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

H4.1 De steden komen weer tot bloei

De opkomst van de handel
In de vroege middeleeuwen was de handel in Europa bijna helemaal verdwenen. Maar vanaf de 11e eeuw leefde de handel op. Deze opleving was voor een belangrijk deel het gevolg van de toegenomen opbrengsten in de landbouw. Dat had weer drie oorzaken.
1) Het drieslagstelsel, vanaf ongeveer 1100. Boeren zaaiden in één jaar een derde van het land in de herfst, een derde van het land in de lente en een derde lieten ze in braak liggen. Dit leverde veel meer graan op dan het oude tweeslagstelsel
2) Woeste gronden werden ontgonnen en gebruikt als landbouwgrond. Dit leidde tot een forse toename van het aantal akkers.
3) Boeren gingen ijzeren ploegen gebruiken die de plaggen niet alleen losscheurden, maar ook omkeerden. Daarna werden de ossen ook vervangen door sterkere paarden.
De grotere hoeveelheid voedsel had twee gevolgen:
a) De bevolking kon groeien.
b) de handel nam toe.
Boeren verkochten hun overschotten op lokale markten. Die markten ontstonden bij rivieren, kruisingen van landwegen, kastelen en kloosters. Naast lokale markten ontstonden grote jaarmarkten. Zo leefde de langeafstandshandel op. Handelaren uit heel Europa ontmoetten elkaar op die jaarmarkten en er ontstond een groot handelsnetwerk.
De opbloei van de handel had ook weer gevolgen.
1) Steden gingen samenwerken. Zo ontstond in de 12e eeuw de Hanze, een samenwerkingsverbond van handelssteden in Noord-Europa. Ze beschermden elkaar en gaven elkaar handelsvoordelen.
2) Koningen en andere landsheren gingen zich actief met de handel bemoeien. Ter bevordering van de welvaart zorgden ze voor meer veiligheid en stelden rechtbanken in om conflicten tussen handelaren op te lossen.
3) Een groeiende vraag naar geld. Plaatselijk waren kleine zilveren munten in gebruik. Maar vanaf de 13e eeuw werden er weer gouden munten geslagen, waardoor de geldeconomie en de geldhandel tot ontwikkeling kwamen. Elke stad sloeg zijn eigen munt waardoor geldwisselaars belangrijk werden. Toen deze ook geld gingen uitlenen ontstonden in Italië de eerste banken.

De stad herleeft
In de late middeleeuwen waren er meer steden in Europa door de toegenomen handel. Handelaren
vestigden zich namelijk op plaatsen bij de rijken (kasteel, klooster) en op goed bereikbare plaatsen (kruispunt van handelsroutes, waterweg). Deze handelsgemeenschappen trokken ambachtslieden aan omdat er veel grondstoffen waren.
De in omvang groeiende steden, begonnen met hun heer te onderhandelen over meer privileges (voorrecht), zoals stadsrechten. Dat is het recht van een plaats op eigen bestuur en eigen rechtspraak. Landsheren waren daartoe bereid omdat hen dat belastingen en militaire steun opleverde.

In een middeleeuwse stad werd onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen bewoners. De voornaamste burgers hadden burgerrecht en kwamen in aanmerking voor bestuursambten. Deze groep wordt de burgerij genoemd. Binnen deze groep ontstond een groep die Patriciërs werden genoemd, zij vervulden de belangrijkste bestuursfuncties. Eerst waren dat vooral kooplieden, later ook ambachtslieden. Daarnaast waren er ook inwoners zonder burgerrecht. Veelal mensen die wegens gebrek aan werk op het platteland naar de stad waren getrokken.
Handelaren en ambachtslieden zagen deze nieuwe stedelingen als concurrentie en stichtten verenigingen op, gilden. Alleen mensen met hetzelfde beroep konden er deel van uit maken. Gilden hielden de concurrentie klein en de prijzen van hun producten hoog door zelf leden op te leiden en stelden voorwaarden aan de te produceren producten.
Door de groeiende zelfstandigheid van de steden verzwakten de feodale verhoudingen. Burgers in de stad konden zichzelf beschermen en kochten hun vrijheid door belasting aan hun landsheer te betalen.
De opleving van de handel en terugkeer van steden zijn typische kenmerken van de late ME. Maar tussen de 14e en 15e eeuw nam het bevolkingsaantal ernstig af door de Zwarte Dood, ofwel: de pest. Naar schatting stierf een derde van de Europese bevolking aan de pest. Dit leidde tot een crisis in de landbouw: de vraag naar voedsel daalde en de prijzen dus ook. De economie verslechterde niet omdat er ook minder mensen waren. De levensstandaard steeg en de langeafstandshandel bleef groeien.

H4.2 De expansie van de christelijke wereld

De christelijke wereld breidt zich uit
De bemoeienis van de Europeanen met gebieden buiten de christelijke wereld groeide. Vanaf de 11e eeuw leidde dat tot vergroting van het christelijke grondgebied (expansie) in Europa en toenemende invloed in niet-Europese gebieden. Er waren drie vormen van expansie.
1) Reconquista, verovering door christelijke vorsten van islamitisch Spanje en Portugal. Na de bloeitijd van het gebied viel het uiteen en de christelijke legers slaagden erin de moslims langzaam de verdrijven.
2) Kruistochten, de katholieke kerk onder leiding van Urbanus riep op tot kruistochten tegen de bezetters van het heilige land in 1095. Er waren veel verschillende partijen met verschillende motieven bij betrokken. De katholieke kerk: het heilige land heroveren. Adel: zich bewijzen als krijger en roem. Leenmannen: zij kregen een stuk grond als beloning, dit was vooral aantrekkelijk voor jongere broers want zij erfden niets. Italiaanse handelaren: handelsprivileges en handelsposten oprichten in de veroverde gebieden. Het gewone arme volk: vergeving voor hun zonden en het avontuur.
3) De trek naar dunbevolkte gebieden in Oost-Europa. Duitse ridders gingen gebieden in Letland, Polen en Hongarije veroveren door landgebrek (ontstaan door bevolkingsgroei). Ze streden ook tegen niet-christelijke volken.

De expansie van het middeleeuwse Europa stond sterk in het teken van de verbreiding van het christendom. De strijd tegen geloofsvijanden werd ook binnen de christelijke wereld gevoerd. Mensen die afweken van de officiële christelijke leer, ketters, werden vervolgd en streng bestraft door een speciaal daarvoor ingestelde rechtbank, de Inquisitie. Er ontstonden gewelddadige opstanden tegen andersgelovigen, zoals ketters en joden, en tegen de Katharen en Zuid-Frankrijk.

De gevolgen van de christelijke expansie
De Reconquista leidde zeker tot succes. In 1492 waren de laatste moslimleiders uit Spanje verdreven. Maar de veroveringen van de christenen tijdens de kruistochten waren niet blijvend. Steeds minder mensen deden mee. Een belangrijk moment was de val van de stad Akko in 1291 waardoor er een einde kwam aan de aanwezigheid van de kruisvaarders in het Midden-Oosten.
Door de kruistochten waren er veel slachtoffers gevallen en de kruisvaarders gingen zich door veelal een tekort een voedsel misdragen. Toch waren er ook positieve gevolgen: de handel tussen Europa en het Oosten werd bevorderd. Via handelsposten kwamen handelaren met elkaar in contact en er werden praktische uitvindingen gedaan zoals het kompas. Ook leidde de christelijke expansie tot een verrijking van de Europese wetenschap. Vanwege de Reconquista werd Spanje een doorgeefluik van kennis tussen de Arabische wereld en Europa. Vooral de verovering van de stad Toledo in 1085 was van belang. Ondanks hun afkeer van de islam zagen veel christelijke geleerden in de kennis van de Arabieren een voorbeeld. De nieuwe vertalingen van de Arabieren gaven een forse impuls aan de Europese filosofie en theologie. Er ontstond een nieuwe tak in de theologie, de scholastiek, waarmee het bestaan van God werd aangetoond door logisch redeneren. Dit was anders dan de eerdere mystiek, die uitging van persoonlijke ervaring.
Tenslotte kan gesteld worden dat er een directe lijn loopt van de Reconquista naar het ontstaan van Europese universiteiten. Door de komst van de universiteiten waren kloosters in de late middeleeuwen niet langer de enige centra van kennis.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

De gevolgen van de christelijke expansie
De Reconquista leidde zeker tot succes. In 1492 waren de laatste moslimleiders uit Spanje verdreven. Maar de veroveringen van de christenen tijdens de kruistochten waren niet blijvend. Steeds minder mensen deden mee. Een belangrijk moment was de val van de stad Akko in 1291 waardoor er een einde kwam aan de aanwezigheid van de kruisvaarders in het Midden-Oosten.
Door de kruistochten waren er veel slachtoffers gevallen en de kruisvaarders gingen zich door veelal een tekort een voedsel misdragen. Toch waren er ook positieve gevolgen: de handel tussen Europa en het Oosten werd bevorderd. Via handelsposten kwamen handelaren met elkaar in contact en er werden praktische uitvindingen gedaan zoals het kompas. Ook leidde de christelijke expansie tot een verrijking van de Europese wetenschap. Vanwege de Reconquista werd Spanje een doorgeefluik van kennis tussen de Arabische wereld en Europa. Vooral de verovering van de stad Toledo in 1085 was van belang. Ondanks hun afkeer van de islam zagen veel christelijke geleerden in de kennis van de Arabieren een voorbeeld. De nieuwe vertalingen van de Arabieren gaven een forse impuls aan de Europese filosofie en theologie. Er ontstond een nieuwe tak in de theologie, de scholastiek, waarmee het bestaan van God werd aangetoond door logisch redeneren. Dit was anders dan de eerdere mystiek, die uitging van persoonlijke ervaring.
Tenslotte kan gesteld worden dat er een directe lijn loopt van de Reconquista naar het ontstaan van Europese universiteiten. Door de komst van de universiteiten waren kloosters in de late middeleeuwen niet langer de enige centra van kennis.

H4.3 De strijd tussen paus en keizer

Dit wil je ook lezen:

 De investituurstrijd
Door een beroep te doen op de Schenking van Constantijn konden pausen in de late middeleeuwen bewijzen dat zij recht hadden op wereldlijke macht. De paus stond boven de keizer.
Een koning had een paus nodig om hem te kronen tot keizer. Maar andersom had de paus de bescherming en militaire ondersteuning van de koning nodig. De geestelijke en wereldlijke macht hadden elkaar nodig, dat heet de tweezwaardenleer. Ze moesten elkaar respecteren en versterken.
Na het jaar 1000 begonnen de vorsten en pausen een machtsstrijd te krijgen.
De keizer benoemde de bisschoppen maar de kerk was het niet eens met deze lekeninverstuur. De keizer was namelijk geen geestelijke (een leek) en de paus hoort de bisschoppen te benoemen.
De keizer benoemde de bisschoppen in zijn gebied graag zelf omdat een bisschop de ideale leenman is. Bisschoppen mochten niet trouwen en hadden dus geen erfgenamen waaraan ze de leen konden doorgeven. Zo kwam het gebied weer terug bij de keizer.
Het streven van de kerk en paus om zich te ontworstelen aan de invloed van de keizers leidde tot veel conflicten die we samenvatten onder de naam investituurstrijd. Die begon in 1075 onder paus Gregorius VII. Hij verbood geestelijken de investituur te ontvangen uit de handen van en leek (keizer). De Duitse keizer Hendrik IV trok zich hier niet van aan en bleef bisschoppen benoemen. Toen Gregorius hem hierop aansprak, liet Hendrik hem in 1076 afzetten. Dit was het begin van een langdurig conflict.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Kiki