deelcontext 3.

Beoordeling 8.6
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas havo | 1673 woorden
 • 5 mei 2018
 • 3 keer beoordeeld
Cijfer 8.6
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Geschiedenis dc. 3.1 (& 13.1) :

· 1917 à communisten grijpen macht in Rusland. Zij streefden naar een klasseloze samenleving.

- Doel = wereldrevolutie; kapitalisme verslaan en iedereen zou gelijk zijn.

· Sovjet-Unie veranderde in totalitaire staat onder leiding van Stalin.

· In de VS wordt individuele vrijheid gezien als basis van goede samenleving

- Te zien in;

§ Politiek à Democratie

§ Economie à Kapitalisme

· VS en Sovjet-Unie vanaf 1941 samen tegen asmogendheden

(DL, IT, Japan)

· Einde WOII; spanningen tussen VS en S-U à

vastgelegd in Conferentie van Potsdam (juli 1945)

- Struikelblok = VS en S-U hebben andere opvattingen over verdeling van macht in Europa

· Conferentie van Potsdam;(wat doen we met DL?)

- Nazisme uitroeien en berechten van oorlogsmisdadigers

- Verdeling DL eb Berlijn in 4 zones

- Afspraken over invloedssferen

+ Truman vertelt over atoombom tegen Stalin.

· Twee invloedssferen; communistisch en kapitalistisch/democratisch.

- Oost-Europa; volksdemocratieën à alleen burgers stemmen, en alleen op communistische partijen.

- West-Europa; bevorderen van kapitalisme en liberale democratie.

· IJzeren Gordijn;

- Idee van Churchill

- Oost-Europa afgesloten van West-Europa

- KA; Blokvorming

· Na WOII is Europa in puin à communistische partijen in West-Europa, want zagen in de gelijkheidsgedachte van Marx een oplossing voor armoede.

Dit wil je ook lezen:

· Harry Truman bang dat West-Europa communistisch zal worden à 1947; Trumandoctrine / containment politiek = biedt militaire en economische steun aan landen die communistisch dreigen te worden.

· Ook Marshallplan = Europese landen krijgen financiële steun.

· Waarom?

- Dominotheorie à” Communisme verspreidt zich als ziekte” en VS is bang dat slechte economie leidt tot communisme.

· Doelen Marshallhulp;

1. Hulp aan Europa

2. tegengaan communisme

3. afzetmarkt creëren voor VS

· Blokkade van Berlijn (juni 1948) ;

- Stalin had ingang tot West-Berlijn geblokkeerd vanwege invoering     D-mark (= eigen munt geallieerden)

- Na 11 maanden opgeheven

Gevolg;

- Verdeeldheid groter dan ooit à

In 1949 werd Duitsland en Berlijn in tweeën verdeeld;

§ West-Duitsland à BRD

§ Oost-Duitsland à DDR

- En dus twee ideologische machtsblokken.

· S-U en VS probeerden elkaar te overtroeven met productie van atoomwapens => wapenwedloop.

- Door wapenwedloop en 2 bondgenootschappen (NAVO en Warschaupact) machtsblokken recht tegenover elkaar.

Gevolg;

- West-Europese landen gaan economisch samenwerken, uit angst voor WOIII. => basis Europese eenwording

· Koude oorlog;

VS

Sovjet-Unie

NAVO

Warschaupact

Democratie

Communistisch

Vrije markt

één partijen stelsel

Kapitalistisch

Sociale eenheid

Individualisme

Planeconomie

CIA

KGB

Vrije pers

showproces

· Wanneer begint en eindigt Koude oorlog?;

- Koude oorlog vind oorsprong in WOII

- Begin en einde is niet vast te stellen, omdat er geen gewapend conflict is geweest.

- Desondanks, 1945-1947 = begin

- Einde; Val van Berlijnse Muur in 1989.

· Oorzaken Koude oorlog;

- Expansie van S-U door Stalin tijdens en na WOII. à Expansiedrift van Russen drong VS tot tegenwicht wat leidde tot Koude Oorlog.

- VS is oorzaak van wapenwedloop en dus van Koude Oorlog à VS had atoomwapens en had een economische voorsprong terwijl de S-U sterk verzwakt was. à dus was het de plicht van S-U om tegenwicht te bieden tegen hegemonie (= overmacht) van VS.

- Koude oorlog was onvermijdelijk en is ontstaan, omdat er machtsvacuüm was ontstaan door het wegvallen van DL, Eng, Fr als grootmachten. à van multipolair naar bipolair.

§ Multipolair = meerdere grootmachten

§ Bipolair = twee grootmachten à KA; Blokvorming (communisme en kapitalisme)

· In 1945 DL verslagen, maar oorlog nog niet voorbij. à Japan vocht door.

· Truman besluit geheim wapen in te zetten op Hiroshima

Redenen;

- Snel einde aan WOII om VS het leven te besparen.

- Macht laten zien (aan Russen) à dus ook strategisch.

· Conferentie van Jalta;

- Zowel VS als S-U wantrouwen elkaar

- Tijdens deze conferentie blijkt dat Stalin oorlog gebruikte om zijn invloed in Oost-Europa te versterken

- Onenigheid over Polen;

Kapitalistische kant

Communistische kant

Engeland had Hitler oorlog verklaard juist omdat hij Polen aanviel. Nu moest Engeland Polen laten vallen en verwerpen aan andere dictator: Stalin

USSR was ‘via ‘ Polen aangevallen door DL, daardoor wilden zij Polen gebruiken als soort bufferzone.

Angst voor uitbreiding macht / invloed van Stalin in rest van Europa

De oorlog aan het oostfront had USSR veel levens + geld gekost.

Geschiedenis dc. 3.2 (& 13.1) :

·  Verdere blokvorming;

- Na Berlijnse Blokkade is duidelijk dat DL niet meer herenigd kan worden

- September 1949; Oprichting bondsrepubliek Duitsland in Oosten à BRD => kapitalistisch en democratisch

- Oktober 1949; Oprichting Duitse Democratische Republiek à DDR => dictatuur/totalitaire staat en communistisch

- Oprichting NAVO 1949 (= voorbeeld van Trumandoctrine, want Europese landen werken samen om zo het communisme tegen te gaan)

- Oprichting Warschaupact

· Destalinisatie;

- 1953 à overlijden Stalin

- Chroesjtsjov is opvolger

- 1956 à destalinisatie = kritiek op Stalin; einde aan persoonsverheerlijking van Stalin en meer vrijheid => ontdooiing

- Met machtswisseling ontstaat tijdelijke pacificatie in Koude Oorlog à vreedzame co-existentie (in jaren 50)

· Hongaarse opstand;

- Aangemoedigd door destalinisatiepolitiek in 1956

- Volksopstand in Hongarije => Hongaarse Opstand

Gevolgen;

- Regering wordt afgezet + afschaffing van één partijenstelsel + invoeren van verkiezingen + terugtrekking Warschaupact.

§ Chroesjtsjov grijpt streng in en stuurt leger erop af. Hongaarse Opstand wordt bloedig neergeslagen. (bang voor domino-effect)

§ Westen / VS grijpt niet in, Hongarije was namelijk al communistisch        (à Conferentie van Potsdam)

· John F. Kennedy;

- Democraat

- Jong à optimist

- Berlijnse Muur

- Cuba Crisis

- Vermoord in 1963

· Berlijnse Muur;

- Probleem = veel mensen vluchten via Berlijn naar Westen

- 1961; Chroesjtsjov wil VS uit West-Berlijn

- Kennedy weigert; wilt niet zwak overkomen

- Berlijnse Muur gebouwd

Redenen;

§ Veel Oost-Duitsers vluchten naar Westen, en dat is slecht voor USSR, want;

 1. Economisch motief = hoog opgeleiden gaan naar Westen, want daar kunnen ze meer verdienen
 2. Politiek motief = komt slecht over als iedereen weg wilt. + Status + propaganda

· Val van Berlijnse Muur in 1989

· Cuba Crisis; = hoogtepunt Koude Oorlog

- 1959; Cuba is communistisch onder leiding van Fidel Castro

- 1962; plaatsing Russische kernraketten op Cuba

- Cuba = achtertuin van VS

- Kennedy legt blokkade op Cuba en eist ontmanteling van raketbasis

- Russen naderen de blokkade… maar keren om.

· Doordat met name Kennedy blufpoker speelde was een nucleaire oorlog dichtbij

· Crisis wordt opgelost door geheime diplomatie (= landen die met elkaar zaken doen)

· Russen zullen kernwapens uit Cuba halen en VS moet kernwapens uit Turkije halen

· Maar het weghalen van de kernwapens uit Turkije werd pas maanden later tegen de pers verteld (STATUS)

· Gevolgen Cuba Crisis;

- Mensen gaan Apocalyps bunkers bouwen

- Directe telefoonlijn tussen leiders VS en USSR à om zo achterdocht te voorkomen. (dus betere diplomatie à direct contact met elkaar)

· Chroesjtsjov;

Goed ?

Slecht?

Destalinisatie (einde aan terreur van Stalin)

Oprichten Warschaupact

Ontdooiing (meer culturele en intellectuele vrijheid)

Hongaarse Opstand

Vreedzame co-existentie (communisme en kapitalisme kan los van elkaar staan)

Bouw Berlijnse Muur

Cubacrisis

Geschiedenis dc. 3.3 (& 13.1) :

· Later gevolg Cubacrisis;

- Détente = ontspanning (1967-1979) à vooral op gebied van kernwapens

- Overeenkomsten en verschillen détente en co-existentie;

Overeenkomsten

Verschillen

Vreedzame co-existentie = dat VS en USSR elkaar accepteren

Détente in jaren 60 en gaat om stoppen van wapenwedloop

Détente = ontspanning op gebied van kernwapens na de koude oorlog

Vreedzame co-existentie is als Chroesjtsjov aan de macht is en destalinisatie.

DUS; bij allebei namen spanningen tussen VS en USSR af.

DUS; Détente gaat om stoppen wapenwedloop en vce is meer op politiek gebied.

· Brezjnev (USSR) en Nixon (VS)

· Na Cubacrisis;

- MAD = Mutual Assert Destruction => paradox van Koude Oorlog

- Cubacrisis à beter besef à détente

· Détente indirect gevolg => meer zelfstandigheid van West-Europa, want door détente minder dreiging van Rusland en dus heeft Europa minder behoefte aan steun van VS.

· Anti Amerikaanse sfeer;

- In VS zelf en in Europa steeds meer kritiek op Vietnamoorlog, door beelden in de media.

 • Leonid Brezjnev;
 • Buitenland goed à toenadering tot Westen (=détente)
 • Buitenland slecht à 1986 Praagse Lente, + Brezjnevdoctrine = zorgen dat communistische landen niet kapitalistisch worden (=> tegenovergestelde van Trumandoctrine)
 • Binnenland à ‘diehard’ communist à geen hervormingen

· Praagse Lente;

 1. Ondanks Hongaarse opstand toch vrijheidsstrijd in Oost-Europa
 2. 1968 Volksopstand tegen regering van Tsjecho-Slowakije
 3. Alexander Dubcek is nieuwe leider = niet tegen communisme, wel tegen machtsmisbruik en wilt hervormingen (meer vrijheid, meer vrije markt, etc.)
 4. Brezjnev is bang dat de rest van Oost-Europa zal volgen
 5. Brezjnev stuurt Warschaupact leger erop af (Niet Russische leger, want wilt niet overkomen als onderdrukker) (+ is propaganda om beter over te komen, Warschaupact is alle communistische landen)

· Waarom Praagse Lente?;

 1. Studenten willen zelfde vrijheden als Jeugdcultuur in West-Europa
 2. Arbeiders willen betere werksituatie (meer loon)

· Brezjnevdoctrine;

- Lijkt op Trumandoctrine, maar die is met het economische Marshallplan en de Brezjnevdoctrine heeft geen economische hulp.

· Einde Koude Oorlog;

- Rond 1980 lijkt détente voorbij

 1. Oorlog USSR in Afghanistan
 2. Reagan à Duivels en Satan
 3. SDI project (star wars) (= soort van schild om VS heen die raketten van USSR onderschept) (à Russen denken dat ze achterlopen en strijd niet meer kunnen winnen)

· Economisch gezien had VS rond 1980 Koude Oorlog duidelijk gewonnen

· Geen vrije pers + censuur in Oosten, daarom wist het Westen niet van afnemende macht van communisme.

· Voornaamste reden einde Koude Oorlog;

- Gorbatsjov à Perestrojka (= economische vrijheid) en Glasnost (= politieke openheid)

- Nieuwe politieke koers veroorzaakt protestacties in Oost-Europa

- Gorbatsjov grijpt niet in = einde Brezjnevdoctrine àGevolg = andere landen volgen door democratisch te worden à keerpunt.

+ gevolg is Val van Berlijnse Muur. 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.