De opkomst van de Verenigde Staten

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 1991 woorden
  • 10 april 2002
  • 163 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
163 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Combineer alle b├Ętavakken met techniek

In de universitaire opleiding Science, Technology & Innovation vertaal je theorie uit alle bètavakken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen van deze tijd. En met je handen bouw je een prototype van je ideeën. Benieuwd geworden? Meld je aan voor de Bachelorweek en kom naar de Open Campus Dag! 

Ontdek meer!
§1 De indianen als 1e bewoners. -Indianen komen oorspronkelijk uit Azië. -± 25000 jaar geleden trokken ze naar Amerika, dat kon omdat er toen nog een groot deel van Noord-Amerika met ijs bedekt was, later begon dat ijs te smelten en verdween de verbinding tussen Amerika en Azië onder water. -De verspreiding van de indianen in Amerika duurde vele eeuwen. -Er waren verschillende indiaanse volken, daarom kwamen ze ook in verschillende omstandigheden terecht. -In noord-amerika zijn de volken die van de jacht leven het bekenst geworden. Ze woonden in tipi’s en wigwams, ook hadden ze geen vaste verblijfplaats. -Er waren ook volken die van de landbouw leefden, en die hadden wel vaste verblijfsplaatsen. -Door de verschillende indiaanse volken ontstonden er verschillende indiaanse culturen. -De meeste volken werden bestuurd door een raad van de ouderste en dapperste mannen. Dit gebeurde ook bij de Sioux indinanen. Dan zaten de leiders in een kring. Zo toonden zij dat elk van hen gelijk was. -Andere volken werden door 1 leider aangevoerd. -Ook waren een volken die meer democratisch bestuurd werden, vrouwen hadden evenveel rechten als mannen. -Naast de verschillen waren er ook overeenkomsten: ·Ze geloofden dat alles in de natuur door goden en geesten geregeld werd. Ze zien de aarde als hun moeder. ·Ze geloofden dat dieren een grote macht hadden. ·Daarom droegen ze ook vaak dierenvellen, zo dachten ze dat ze even sterk/snel werden als het dier waarvan het vel is. -De indianen kenden geen particulier bezit van het land. De zon, de lucht, het water, de planten en de dieren waren allemaal het werk van goden. -Een blanke klaagde eens dat een paard van een indiaan ZIJN gras opgegeten had. De indiaan antwoordde: HEB JIJ HET GRAS LATEN GROEIEN? -Boomschors – dakbedekking
Klimplanten – visnetten

Jonge bomen – geraamte van een kano
Stukken berkenbast werden met pezen (van dieren) aan elkaar gebonden – huid van de kano
Gom – hiermee werd de kano waterdicht gemaakt
Dierenhuiden – kleding en schoenen -De indianen deden alles samen, ze deelden alles §2 De komst van de Europeanen -In 1492 begon voor de indianen de ellende, en voor de blanken het begin van een roemrijke geschiedenis -± 1000 na Chr. Hadden de Noormannen geprobeerd zich te vestigen in Amerika. De indianen verdreven de noormannen. Nu zouden de indianen 5 eeuwen met rust gelaten worden. -Toen kwamen de Europeanen, ze hadden wapens. De indianen konden zich niet verdedigen. -In Noord-Amerika vestigde zich vooral: Spanjaarden, Engelsen en Fransen (een paar franse stadsnamen bestaan nog: Louisiana en New Orleans) -In de 18e eeuw verloren de fransen Louisiana aan de Spanjaarden. -De belangrijkste redenen waarom Europeanen naar Amerika trokken: ·Het zoeken naar politieke vrijheid Sommige mensen vluchtten naar amerika omdat ze vervolging in eigen land wilden ontsnappen. Andere hoopten dat ze meer vrijheid van meningsuiting zouden krijgen. ·Het zoeken naar de mogelijkheid om de eigen godsdienst te belijden Er werden in europa veel godsdienstoorlogen uitgevochten. Veel mensen werden vervolgd wegens een bepaald geloof. Daarom trok een aantal mensen naar amerika om daar in vrijheid hun godsdienst te kunnen belijden ·Het zoeken naar beter bestaansmogelijkheden Veel mensen in Europa leefden in armoede. Ze hoopten in amerika meer kansen te krijgen. Sommige mensen hadden niet genoeg geld voor de overtocht. Zij tekenden een contract bij een handelsonderneming, hier moesten ze 4 tot 7 jaar als contract arbeider werken. §3 Opkomst van de Afrikanen -Afrikanen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de economie van de VS. Ook hebben ze een bijdrage geleverd aan de cultuur, een vb hiervan is de muziek: gospel, blues en dixielandmuziek. VAN CONTRACTARBEIDERS TOT SLAVERNIJ
Toen de 1e afrikanen in Virginia landden, 1619, leek het erop dat zij, net als blanke contractarbeiders, na een bepaalde periode de vrijheid en een stuk land zouden krijgen. Dit gebeurde alleen bij de 1e afrikanen. Later werd voor de zwarte contractarbeider, contractarbeid vervangen door slavernij. SLAVERNIJ VOORAL IN ZUIDELIJKE KOLONIEN
Aan het einde van de 18e eeuw hadden de presidenten Washington en Jefferson al tegen slavernij gepleit. Het ging in het zuiden economisch niet goed op de plantages waarop slaven werkten. In de 19e eeuw steeg de vraag naar katoen snel na uitvinding van de cotton-gin (machine waarmee de katoenpluis machinaal ontzaad kon worden) Er waren dus meer slaven nodig nu. ± 1860 waren er zo’n 4 mil. zwarten(afrikanen) in het zuiden. (500 000 van hun werkten in de steden, de rest werkte op boerderijen of plantages) In het noorden waren er ongeveer een half mil. Jefferson wist in 1808 als president nog wel voor elkaar te krijgen dat slavernij werd afgeschaft. Maar nu ontstond er illegale slavenhandel vanuit Afrika en het Caribisch gebied. EEN KLEIN AANTAL AFRIKANEN LEEFT ALS VRIJE MENSEN

Deze afrikanen hadden op deze manieren hun vrijheid gekregen: ·Als afstammelingen van afrikanen die als contract arbeiders gewerkt hebben ·Soms liet een meester een slaaf vrij als beloning voor trouwe dienst of om te voorkomen dat hij de slaaf moest onderhouden op z’n oude dag ·Soms kochten slaven zich vrij met het geld dat ze verdient hadden ·Kinderen van een blanke moeder, en een zwarte vader werden als vrije mensen beschouwd. De meeste vrije afrikanen werkten als ambachtsman; timmerman, kapper, kok, kelner, smid, schoenmaker enz. §4 Het ontstaan van de verenigde staten ER WORDT EEN GRONDWET GEMAAKT -In 1775 kwamen de 13 engelse koloniën in Noord-Amerika in opstand tegen Engeland. Ze wilden onafhankelijk worden. Onder leiding van generaal Washington versloegen ze de Engelsen. -Ze moesten nu een nieuwe grondwet maken, deze grondwet werd in 1787 gemaakt. Elke kolonie werd een staat en alle staten bij elkaar vormden de Unie, die ze verenigde staten, gingen noemen. -Er kwamen 3 machten: Uitvoerende macht, Wetgevende macht, rechtsprekende macht. Die machten houden elkaar in evenwicht. ·Uitvoerende macht: ligt bij de president van de VS Hij wordt samen met een vice-president gekozen voor een periode van 4 jaar. Hij is het staatshoofd, leider van het kabinet (alle minsters), opperbevelhebber van het leger en vloot. Hij heeft het recht om wetten die door het congres worden aangenomen te verbieden (vetorecht) Dit vetorecht kan door een 2/3 meerderheid van het congres ongedaan gemaakt worden. ·Wetgevende macht: ligt bij het congres. Het congres wordt gekozen door het volk. Het congres bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. In het Senaat zitten van iedere staat 2 afgevaardigden. In het huis van Afgevaardigden is iedere staat vertegenwoordigd met een aantal inwoners uit die staat. Om de 2 jaar worden die vertegenwoordigers gekozen. Voor de Senaat worden elke twee jaar verkiezingen gehouden voor 1/3 van de zetels. Een senator zit dus 6 jaar in de Senaat. Het Congres heeft het recht de oorlog aan een land te verklaren. Ook moet het congres toestemming geven om geld aan militaire zaken te besteden. Ook moeten alle benoemingen van de president door het congres goedgekeurd worden. ·Rechtsprekende macht: deze macht is in handen van de rechters, de hoogste rechtbank heet HOOGGERECHTSHOF. Dat bestaat uit 9 rechters die door de president ( na toestemming van het senaat) voor het leven worden benoemd. Deze rechters kunnen elke wet aan de grondwet toetsen. Als zij vinden dat de wet in strijd is met de grondwet, kunnen zij de wet buiten werking stellen. De regering van de Unie, meestal FEDERALE REGERING genoemd, is slechts bevoegd op het gebied van de buitenlandse en economische politiek. De regeringen van de afzonderlijke staten regen zelf: onderwijs, politie, rechtspraak en verkeer. HOE DEMOCRATISCH WAS DE GRONDWET? -In de grondwet werden de volgende dingen vastgelegd: ·Vrijheid van eigen godsdienst belijden ·Vrijheid van meningsuiting doormiddel van boeken, kranten, gesprekken en redevoeringen ·Vrijheid de regering te vragen bepaalde maatregelen te nemen ·Vrijheid op vergaderen ·Het recht op een rechtszaak als men gearresteerd is ·Het recht wapens te dragen wegens bescherming -In de grondwet stond niet dat alle burgers het recht hadden te kiezen en gekozen te worden. Dat recht hadden lange tijd alleen blanke mannen -De grondwet werd heilig verklaard, er mochten geen veranderingen in aangebracht worden, wel mocht de grondwet worden aangevuld. De aanvullingen, amendementen, moesten dan door het congres en ¾ van de staten worden goedgekeurd. -De bekendste aanvullingen zijn: ·Afschaffing v/d slavernij 1865 ·Algemeen kiesrecht voor mannen 1870 ·Algemeen kiesrecht voor vrouwen 1920 ·Een president mag maar 1 x herkozen worden 1951
PARIJEN EN PRESIDENTEN -In de VS ontstond een 2-partijen stelsel (dat is een stelsel waarbij 2 partijen tegenover elkaar staan, andere politieke partijen ontbreken of hebben nauwelijks invloed) Eens per 4 jaar kiezen de Amerikanen (18+) een nieuwe president, deze verkiezing wordt in 2 gedeeltes gehouden: ·Eerst kiest elke partij een eigen kandidaat. De verkiezingen worden voorverkiezingen genoemd. Wie deze verkiezing wint, wordt door de partij als presidentskandidaat aangewezen. Dit gebeurt op een grote partijconventie (lett. Partijbijeenkomst) Meestal worden deze verkiezingen in juli-augustus gehouden. De presidentskandidaten trekken dan het land door om kiezers te winnen. ·De presidentsverkiezingen worden gehouden op de 1e dinsdag van november. Iedere staat heeft een aantal kiesmannen (staten met meer inwoners, hebben ook meer kiesmannen). Het totaal aantal kiesmannen is even groot als het aantal vertegenwoordigers in het congres. De presidentskandidaat die in de staat de meeste stemmen krijgt, krijgt ook alle kiesmannen. De presidentskandidaat die de meeste kiesmannen verovert wordt de nieuwe president van de VS. De president mag 4 jaar in HET WITTE HUIS in Washington wonen, van daaruit kan hij samen met de ministers het land besturen. §5 De indianen worden verdreven, vermoord of in reservaten ondergebracht TREK NAAR HET WESTEN -Het gebied ten westen van de oorspronkelijke 13 staten werd verdeeld in territoria die onder bestuur van de Unie bleven. -Als de bevolking van een territoria opliep tot 5000 stemrechtige mannen, mocht de bevolking zelf een wetgevend lichaam kiezen. De Unie bleef de gouverneur benoemen. -Nam de bevolking toe tot 60 000 vrije inwoners, dan mochten ze zelf een grondwet opstellen. Na goedkeuring door het congres werd het territorium als nieuwe staat toegelaten. -De mensen die naar het westen trokken werden pioniers genoemd. Het gebied waar zij naartoe trokken noemde men de frontier. (met frontier bedoelde men het grensgebied tussen oud en nieuw land) In de loop van de Amerikaanse geschiedenis zou de frontier steeds meer opschuiven naar het westen. VERDRAGEN BLIJKEN WEINIG WAARD -Toen de VS onafhankelijk was geworden trokken steeds meer mensen naar het westen. Daar waren indianen en er kwam oorlog (1789-1794) De indianen behaalde enige overwinningen, maar werden uiteindelijk door een list verslagen. -De Amerikaanse bevelhebber wist dat de indianen vasten voor een strijd, verkondigde hij overal dat hij op een bepaalde dag zou aanvallen. Maar op die dag viel hij niet aan, hij liet de indianen nog 3 dagen hongerig wachten, toen de indianen op zoek gingen naar voedsel, viel hij aan. Binnen enkele uren waren de indianen verslagen -De regering besloot eind 18e eeuw de indianen ( uit Noord-Amerika) tot een beschaafd volk te maken. -In de 1e helft van de 19e eeuw tekenden de meeste volken onder dreiging van een oorlog de verdragen. Daarbij deden ze afstand van hun grondgebied in ruil voor grond in Oklahoma. Daar konden de indianen alleen van de landbouw leven. -Alleen een deel van de Seminoles bleef in de moerassen van Florida verzet bieden. Pas na een lange oorlog werden ze verslagen -De verdragen waren voor de indianen weinig waard. DE DEFINITIEVE OPLOSSING VOOR HET ‘INDIANENVRAAGSTUK’ -Het indianenvraagstuk was een vraagstuk van de blanken. -De 2e helft van de 19e eeuw werden spoorlijnen aangelegd en steden gesticht. Grote indiaanse stammen zoals; de Sioux, de Comanchen en de Apachen werden in hun bestaan bedreigd. De indianen verloren bijna elke strijd. Eenmaal wisten de indianen te winnen, tijdens de BATTLE OF THE LITTLE BIGHORN -De indianen moesten zich in reservaten laten plaatsten. Met deze grond was meestal weinig te beginnen. En als de blanken de grond van de indianen wilden hebben, werden de indianen verdreven, ook uit de reservaten. -Oklahoma werd ook voor een groot deel weer aan de indianen ontnomen (1889). -Voor de indianen in de reservaten bleef weinig anders over dan zich te laten onderhouden door de Amerikaanse regering. -Indianen die zich wilden aanpassen aan de blanke samenleving, kregen hiertoe bijna geen kans -CITAAT: er is geen beter indiaan, dan een dode indiaan -Het merendeel van de indianen in de VS, ¾ mil., werd in de 19e eeuw gedood

REACTIES

P.

P.

aardig van je, goede samenvatting

20 jaar geleden

F.

F.

iki heb twijfels of je wel 100 procent bant

20 jaar geleden

W.

W.

Thankx voor de samenvatting,kheb een 8,5

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.