Woordjes cp Chapter 1, 5, 6

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 878 woorden
  • 12 augustus 2010
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

(Voor de tabellen zie bijlage!)

Engels cp chapter: 1 - 3 E-N
Engels    Nederlands     
1.    to nurture    opvoeden     
2.    rugby pitch    rugby veld/terrein     
3.    rifle    geweer     
4.    trial    beproef     
5.    to impart    geven, verlenen     
6.    requirements    vereisten     
7.    cerebral    mentaal, verstands     
8.    resolve    vasberadenheid     
9.    to retain    behouden     
10.    monitor    mentor     
11.    anxious    verlangend     
12.    to ignore    negeren     
13.    appropriate    geschikt   

Engels cp chapter: 1 - 4 E-N N-E


1.    to fail    zakken voor     
2.    sufficient    voldoende     
3.    familiar with    bekend met     
4.    survey    onderzoek     
5.    to equip with    uitrusten met, voorzien van     
6.    to exploit    exploiteren, uitbuiten     
7.    by far    verreweg     
8.    to make the most of    zoveel mogelijk voordeel halen uit     
9.    initial    eerste, begin-     
10.    confidence    vertrouwen     
11.    competence    bekwaamheid     
12.    application    toepassing     
13.    to apply    toepassen     
14.    to practice    oefenen     
15.    capability    aanleg, vermogen     
16.    baffled    verbijsterd     
17.    approximately    ongeveer   

Engels cp chapter: 1 - 5 N-E
Nederlands    Engels     
1.    tegen de wet    against the law     
2.    een reguliere school    a regular school     
3.    lesgeven    to educate     
4.    Zijn er bepaalde redenen om...?    Are there any participate reasons for...? (+ ww id -ing-vorm)     
5.    een school bezoeken    to attend a school     
6.    leerplan    curriculum     
7.    Hoe staat het met...?    What about...?     
8.    vak    subjectq     
9.    rekenen    arithmetic     
10.    ervan overtuigd zijn    to be confident     
11.    bijhouden    to keep up with     
12.    bevoegd    qualified   

Engels cp chapter: 1 - 11 N-E

Nederlands    Engels     
1.    klasgenoot    classmate     
2.    corresponderen    to write with     
3.    correspondentievriend(in)    pen-friend     
4.    een oudere broer    an elder brother     
5.    leraar Nederlands    Dutch teacher     
6.    tandartsassistente    dentist's assistant     
7.    school voor voortgezet onderwijs    secondary school     
8.    om een brommer te kunnen kopen    to be able to buy a moped     
9.    vermoeden    to assume     
10.    in je advertentie staat    it says in your advertisement     
11.    vijfde klas, atheneumniveau    fifth form, A(dvanced)-level     
12.    schooltype    type of school     
13.    te vergelijken met    comparable with     
14.    vakken    subjects     
15.    scheikunde    chemistry     
16.    natuurkunde    physics     
17.    het een en ander    one or two things     
18.    tenminste    at least   

Engels cp chapter: 5 - 83 E-N

Engels    Nederlands     
1.    phoney    vals, onecht     
2.    to emerge    verschijnen     
3.    to enhance    vergroten     
4.    sycophantic    vleierig     
5.    surly    nors     
6.    an adolescent trait    een puberachtig trekje     
7.    in retrospect    terugblikken     
8.    to ponder    piekeren     
9.    lewd    schunnig     
10.    to coincide with    samenvallen met     
11.    audacious    brutaal     
12.    to pursue    nastreven     
13.    imminent    dreigend     
14.    inevitably    onvermeidelijk     
15.    precursor    voorloper   

Engels cp chapter: 5 - 84 E-N N-E

Engels    Nederlands     
1.    to do harm    schade berokkenen     
2.    to embark on    beginnen aan     
3.    widely admired    alom bewonderd     
4.    orchestra    orkest     
5.    to nab    inpikkan, pakken     
6.    to tour    op tournee gaan     
7.    to debut    zijn debuut maken, debuteren     
8.    competition    wedstrijd, prijsvraag     
9.    hotly contested    fel betwist     
10.    representative    vertegenwoordiger     
11.    event    gebeurtenis     
12.    to broadcast    uitzenden     
13.    to unfold    zich ontvouwen   

Engels cp chapter: 5 - 85 N-E

Nederlands    Engels     
1.    het kwam bij me op    it occured to me     
2.    het is de moeite waard    it is worth (+ww id -ing-vorm)     
3.    een carriere nastreven    to persue a career     
4.    haar Aziatische afkomst    her Asian descent     
5.    het begin van haar carriere    the outset of her career     
6.    artistieke neigingen    artistic urges     
7.    als iets vreemds beschouwen    to look upon as an oddity     
8.    het werd duidelijk    it became obvious     
9.    gevierd    celebrated     
10.    de roman bevat autobiografische elementen    the novel contains autobiographical elements     
11.    schrijvers in de dop    budding authors     
12.    eenzelfde weg volgen    to follow a similar path   

Engels cp chapter: 5 - 91 N-E

Nederlands    Engels     
1.    afgelopen, jongstleden    last     
2.    Ik had er al lang naar uitgekeken.    I had had been looking forward to it for a long time.     
3.    bemachtigen    to get hold of     
4.    verantwoordelijk zijn voor    to be responsible for     
5.    Op het kaartje stond...    It said on the ticket...     
6.    pas om kwart voor acht    not until a quarter to eight     
7.    tegelijk    at the same time     
8.    er heelhuid van afkomen    to escape unharmed     
9.    publiek    audience     
10.    het podium betreden    to go on stage     
11.    op zijn zachtst gezegd    to put it mildly     
12.    samengevat    all in all     
13.    de slecht gebracht werden    which were performed badly     
14.    onderaan deze brief    at the bottom of this letter     
15.    op een bankrekening overmaken    to pay into a bank account   

Engels cp chapter: 6 - 103 E-N

Engels    Nederlands     
1.    to award praise    lof toe kennen     
2.    comprehensive    uitgebreid     
3.    to denounce    veroordelen     
4.    deceit    bedrag     
5.    subterfuge    uitvlucht     
6.    elaborate    uitgebreid     
7.    to make your mark    succes hebben     
8.    assessment    beoordeling     
9.    to expound    uiteenzetten, verklaren     
10.    to elicit    onthullen     
11.    provided    mits     
12.    lousy    beroerd     
13.    prevalent    heersend     
14.    ostenation    uiterlijk vertoon     
15.    copious    overvloedig, uitvoerig     
16.    to muse    peinzen     
17.    an absorbing account    een bloeiend verslag     
18.    to depict    afbeelden     
19.    buxom    mollig     
20.    conscientious objector    gemeentens bezwaren   

Engels cp chapter: 6 - 104 E-N N-E

Engels    Nederlands     
1.    major    belangrijk     
2.    award    prijs, onderscheiding     
3.    fiction    fictie, verzonnen verhaal     
4.    moving    ontroerend     
5.    to tackle    aanpakken     
6.    bereavement    verlies, sterfgeval     
7.    to present with    overhandigen     
8.    prize    prijs (zie 113)     
9.    public library    openbare bibliotheek     
10.    security    veiligheid, geborgenheid     
11.    firm supporter    overtuigd aanhanger     
12.    faith    geloof     
13.    tolerance    verdraagzaamheid     
14.    norm    norm, regel     
15.    to donate    schenken     
16.    interdenominational    interkerkelijk   

Engels cp chapter: 6 - 105 N-E

Nederlands    Engels     
1.    dankzij    owing to     
2.    afhangen van    to depend on     
3.    in hoofdzaak    mainly     
4.    voorstellen    to suggest     
5.    binnenlands    domestic     
6.    van informatieve aard    of an informative nature     
7.    behoren tot    to be included in     
8.    veeleisend    demanding     
9.    hoorspel    radio play     
10.    bekennen    to confess     
11.    richten op    to aim at     
12.    minderheden    minorities     
13.    verschaffen    to provide     
14.    onverkort    unabridged     
15.    Is het officieel toegestaan...?    Is it officially allowed...?     
16.    uiting geven aan    to air     
17.    een politiek standpunt    a political opinion     
18.    veiligheidsmaatregelen nemen    to adopt safeguards     
19.    een politiek onderwerp    a political issue   

Engels cp chapter: 6 - 111 N-E

Nederlands    Engels     
1.    Sinds een week heb ik...    I've had ... for a week now.     
2.    Mijn oudere broer heeft me geleend...    My elder brother has thaught me...     
3.    Bij ons op school...    In our school...     
4.    bij sommige vakken    for some subjects     
5.    het is lastig    it's inconvenient     
6.    twee personen moeten aan een computer werken    two persons have to work on one computer     
7.    goed kunnen omgaan met    to be good with

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.