9
Oefening 163 (En-Ne)

To browse -  Neuzen
Delivery - Levering
Species - Soort
Sentence - Vonnis
Fine - Boete
To track down - Opsporen
Breed - Ras
To further - Bevorderen
Subject to - Onderworpen aan
Reprehensible - Afkeuringwaardig
To require - Vereisen
Accessible - Toegankelijk
Benefit - Voordeel
Reputable - Fatsoenlijk, van goede naam

Oefening 164 (En-Ne/Ne-En)

To insure-  Verzekeren
Pet-  Huisdier
Veterinary -  Door een vee-/dierenarts
Treatment - Behandelen
To preform - Verrichten
To improve - Verbeteren
To advance - Vooruitgaan
Urgent  -Dringend
To amount - to Bedragen
Whether - ...or Of... Of
To provide  -Verschaffen
Cover - Dekking
Thirt part liability - Aansprakelijkheids verzekering
To be entitled to - Rechthebben op.

Oefening 165 (Ne-En)

Dat ik jou nou juist hier ontmoet! Fancy meeting you here of all places!
Wat een toeval What a coincidence
Het staat op het bordje The notice says so
Het dier is in gevangenschap geboren The animal was born in captivity
Een dierentuin is wreed A zoo is crual
Dat doet me denken aan... That reminds me of...
Z'n neus snuiten To blow one's nose
Ik snak naar wat frisse lucht! I badly need some fresh air!
De bulten van een kameel The humps of a camel
Vasthouden To hold on to
Kraampje Stall

Oefening 171 (Ne-En)

Slagen voor je eind examen To pass your final exam
Van gedachten veranderen To change your mind
Piepen To whine
Zindelijk House-trained
Een uitstapje maken To go for a trip
Penning Tag
Honden belasting Dog-licence
Doe de groeten aan... Remind me to give my love to...

Oefening 177 (En-Ne)

Cute Leuk
Feature Kenmerk
Waistcoat Vest
Turnstile Draaihek
To be opposed to Tegen zijn
Joilt Stoot
Habitat Leefomgeving
To gain Verkrijgen
To spur Aansporen
To commit to Toe vertrouwen
Mortality rate Sterftecijver
To exceed Overschrijden

Grammatica: 313

Leidende vorm : een vorm van To be + voltooid deelwoord.
Er wordt veel rijst gegeten in Azië. (o.t.t.)
A lot of rice is eaten in Asia.
Mijn fiets is gisteren gestolen (o.v.t.)
My bike was stolen yesterday.
Mam zei dat de kranten al waren weggegooid. (v.t.t.)
Mum said the newspapers had been thrown away.
Denk je dat haar ring ooit nog gevonden wordt? (o.t.t.t., toekomende tijd)
Do you think her ring will ever be found?
De leidende vorm wordt vooral gebruikt als het niet belangrijk is door wie de hangeling wordt verricht. In de laatste voorbeeld zin gaat het om de vraag of de ring gevonden wordt en niet door wie
De leidende vorm wordt ook vaak gebruikt ter vertaling van men en er.
Er wordt hier geen Engels gesproken.
No English is spoken here.
Men had de sneeuwstorm al voorspeld.
The snowstorm had already been forecast.
Confusing Couples:
Umpire: Scheidsrechter, vooral als het sporten betreft waarbij de scheidsrechter op één okaats zit of staat(zoals tennis, cricket of honkbal)
-John McEnroe never agreed with umpires
Referee: Scheidsrechter die met soekers meeloopt ( zoals voetbal, boksen)
Who is going to be the referee of the Cup Final?
Sign: Teken of bord ( met daar op een teken)
According to that sign we have another 12 miles to go.
Signal: signaal
A red light is a signal of danger
Rumour: gerucht
Rumour has it that she wants a divorce.
Noise: runoer, lawaai
Don't make so much noise!
10:
Oefening 183 (En-Ne)

Recognition Erkenning
Virtually Nagenoeg
Disparaging Kleinerend
Fraught with Vol
To hinge on Rusten op
Charitable Liefdadig
Substantial Aanzienlijk
To mortgage Een hypotheek nemen op
Charlatan Kwakzalver
To bully Tiranniseren
Significant Belangrijk
Hostile Vijandig

Oefening 184 (En-Ne/Ne-En)

To treat Behandelen
Survey Onderzoek
To involve Betrekken
Adults Volwassene
Including Met inbegrip van
To overturn Omverwerpen
Casual Toevallig
To pose a risk Een risico vormen
Exchange Uitwisseling
To contaminate Besmetten
Destination Bestemming
To vaccinate Inenten
Departure Vertrek
To engage in Zich bezig houden met
Injury Verwonding
To range from Variëren van
To expose oneself to Zich blootstellen aan

Oefening 185 (Ne-En)

Ik had genoeg van de regen
I was fed up with the rain.
We konden wel wat zon gebruiken
We could do with a little sunshine
Verrukkelijk, hemels
Divine
Na een paar dagen ging het over
It cleared up after a few days.
Uitslag krijgen
To come out in a rash.
Onderzoeken
To examine
Koorts hebben
To run a temperature
Hij schreef het toe aan het voedsel
He put it down to the food.
Gelukkig
Fortunate
Mijn vakantie had wel eens bedorven kunnen zijn.
My holidays might have been spoilt.

Oefening 191 (Ne-En)

Uiterst merkwaardig Extremely odd
Bewering Statement
Het helemaal niet eens zijn met To disagree completely with
Volgens hem It’s his opinion
De vereiste eigenschappen missen To lack the qualities required
Vooroordeel Prejudice
Klaarblijkelijk Obviously
Fabrieksdirecteur Company director
Journalist Newspaper reporter
Een beroep uitoefenen To practise a profession
Het enige wat van belang is The only thing that matters
De manier waarop The way in which
Één enkele One single
Ze is niet gauw tevreden She is not easily satisfied
Verwend Spoilt
Zich laten leiden door To (allow oneself to) be guided by

Oefening 197 (En-Ne)

Crop Oogst
Phenomenong Verschijnsel
Sensible Verstandig
To acquire Verkrijgen, bereiken
To determine Bepalen, vaststellen
Inheritance Erfenis
Stubborn Koppig
Approach Benadering
To tackle Aanpakken
Inclined Geneigd
Attempt Poging
To persuade Overhalen
To provide Verschaffen
Sacred Heilig
Achievement Prestatie
Emphasis Nadruk
To deny Ontkennen

Grammatica: 312

1. What vraag naar dingen en ook naar personen in het algemeen.
Welke film heb je gezien?
What film did you see?
2. What vraagt ook naar een opsomming.
Welke steden heb je bezocht?
What cities did you visit?
3. Which vraagt naar personen en dingen als een keus uit een beperkte groep moet worden gemaakt.
Wie van jullie heeft geroepen?
Which of you called?
4. Where vraag uitsluitend naar een plaats.
Waar ben jij geboren?
Where were you born?
5. Als met het Nederlandse waar geen plaats wordt bedoeld, moet what worden gebruikt.
Waar heeft hij het over?
What is he talking about?
6. How vraagt naar hoe iets gedaan wordt of is.
Hoe kan ik helpen?
How can I help you?
Hoe wordt deze bloem genoemd?
What is this flower called?
7. Whose gebruik je als vertaling van wiens (mnl.) of wier (vrl.).
Wiens cd’s liggen hier op tafel?
Whose CDs are here on the table?

Grammatica: 313

Een question tag is een korte toevoeging aan een zin waarmee je een reactie uitlokt:
In het engels maak je de tag als volgt:
- als de zin bevestigend is, is de tag ontkennend.
- als de zin ontkennend is, is de tag bevestigend.
Gebruik de formule: hulpwerkwoord of do (+not) + onderwerp!
Jullie komen toch, hè?
You will come, won’t you?
Ze hebben gewonnen, nietwaar?
They have won, haven’t they?
Jij houdt niet van deze muziek, hè?
You don’t like this music, do you?
Ik hoefde niet te komen, toch?
I didn’t have to come, did I?
In uitdrukkingen als: to have a bath, to have a shave en to have breakfast is have geen hulpwerkwoord. In een question tag gebruik je dan een vorm van do.
Jullie ontbijten altijd om 8 uur, nietwaar?
You always have breakfast at eight o’clock, don’t you?
Confusing Couples:
Between: tussen 2 personen of dingen in.
-I was sitting between Saskia and Lianne.
Among: tussen (meer dan 2), te midden van.
-I often feel nervous among strangers.
Much: veel en wordt gevolgd door een woord in het enkelvoud (er is sprake van
hoeveelheid)
-He seems to have much money.
Many: veel en wordt gevolgd door een woord in het meervoud (het gaat hierbij
om een aantal)
-Many people had seen the holp-up. (overval)
Insurance:verzekering tegen diefstal, brand, enz.
-We pay 100 in insurance premiums every month.
Assurance:verzekering, geruststelling, vertrouwen
-They gave me the assurance that the work would be finished by Friday.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.