ADVERTENTIE
Heb jij hulp nodig bij het kiezen van jouw studie?

Thijs (22 jaar) kreeg hulp van onze studiekeuzeadviseur Marise. Door telefonische gesprekken en een aantal testen weet Thijs nu welke studie het beste bij hem past. Zijn tip: “Wacht niet af, ga op onderzoek uit en laat je adviseren!”

Vraag nu jouw persoonlijke gesprek aan!

HOOFDSTUK 5 FAMILIESoef. 83 (E-N)

1. to appartion toebedelen (geven)

2. to insist staan op

3. to engage in bezig zijn met (aangaan)

4. to confine beperken tot

5. a scandal errupted een schandaal barst los

6. tot suspend schorsen

7. media coverage mediaverslaggeving

8. to dub noemen (bijnaam geven)

9. to condemn veroordelen

10. to purport beweren

11. to jump to a conclusion een overhaaste gevolgtrekking maken

12. to reveal onthullen13. access toegang

14. irreparable damage onherstelbare schade

15. to emphasise benadrukken

16. rarely zelden

17. to ignore negeren

18. an instatiable desire een onverzadigd verlengen

19. to concede toegeven

20. to acknowledge erkennenoef. 85 (N-E)

de laatste tijd lately

nu je het zegt now you mention it

klaarblijkelijk obviously

ik kan zien waar je heen wilt I can see what you’re driving at

overhalen to persuade

ongenode gast gatecrasher

eigenwijs portret smart alick

overgeven to vomitpikken to pinch

onverrichter zake empty-handed

kater hangover

hij wist wat hem te wachten stond he had it coming to himoef. 87

-No, now you mention it. He hasn’t been at school for more than a week. Is he ill?

-What party? Well, I wasn’t envited obviously.

-I can see what you’re driving at.

-Was it a good party?

-Did C called the police?

-O, I wish I’ve been there, only to see Cs face. He’s always such a smart alick.

-What do you mean?

-So the police had to leave ampty-handed?

-O, poor you. I’m glad I wasn’t there after all!

But you said C is ill. Has that got to do with the party?

- I’m sorry for C, but on the other hand. He had it coming to him with that bunch of

friends of his.oef. 90a

1. Sally woont in een nieuw huis bij het park.

Sally lives in a new house near the park.

2. Haar vader werkt in een kantoor in Plymouth.

Her father works at an office in Plymouth.

3. Haar moeder is nu al twintig jaar onderwijzeres.

Her mother has been a teacher for twenty years now.

4. Sally heeft een baantje gevonden in een jeans-winkel.

Sally has found a job in a jeansshop.

5. Ze werkt daar elke dag van 9.00 uu tot 18.00 uur.

She works there every day from 9.00 till 18.00 hours.

6. Gisteren heeft ze een ongeluk gahad toen ze de winkel uitkwam.

Yesterday, she had an accident when she came out of the shop.

7. Ze liep tegen een auto op die ze niet had gezien.

She ran into a car wich she hadn’t seen.

8. Ze heeft haar been gebroken en ze heeft een bult op haar hoofd.

She broke her leg and she has a lump on her head.

9. Toen ik haar gisteren bezochtzat ze tv te kijken.

When I visited her yesterday she was watching tv.

10. Ze vertelde me dat ze al drie boeken had gelezen.

She told me she had already read three books.oef. 91 (N-E)

ter gelegenheid van je verjaardag on the occasion of your birthday

precies op mijn verjaardag on my very birthday

aanvankelijk at first

zij voelde daar niets voor she didn’t much like the idea

ik vond dat erg kinderachtig in my opinion that was very childish

uiteindelijk gaven ze toe they finally gave in

overhalen to persuade

er werden geen meubels beschadigd no furniture was damaged

een zucht van verlichting slaken to heave a sigh of relief

dat zal veel probleme voorkomen that will prevent a lot of problemsoef. 92 brief

lerenoef. 93 examine/investigate

examine= onderzoeken, examineren

investigate= onderzoeken, een onderzoek instellen naaroef. 94 excuse/apology

excuse= smoesje, uitvlucht

apology= excuus, verontschuldigingoef. 95 fabric/factory

fabric= weefsel, stof

factory= fabriekHOOFDSTUK 6 TRAVELLINGoef. 103 (E-N)

1. to expire aflopen

2. stern streng

3. itinerary reisroute

4. prospect vergezicht

5. competition concurrentie

6. congestion opstopping

7. equipment uitrusting

8. villian schurk

9. celebrated gevierd

10. to amble stappen

11. imaginative fantasierijkoef. 105 (N-E)

een kamer reserveren to boom a room

kamer voor één persoon single room

kamer voor twee personen double room

inclusief ontbijt including breakfast

breakast included

BTW VAT (Value Added Tax)

openbaar vervoer public transport

station van de ondergrondse tube station

uitkijken naar, zich verheugen op to look forward to

met Berger this is Mr. Berger

Mr. Berger speaking

zou u wat harder kunne spreken can you speak up a bit, please?

could you speak a bit louder, please?

de verbinding is zeer slecht the line is very bad

schikt dat u? will that suit you?

will that be convenient?

wanneer komt u aan? when will you arrive?

when will you be arriving?

kunt u dat a.u.b. herhalen? could you repeat that, please?

kunt u even wachten, a.u.b., could you hold on for a moment, please,

dan kijk ik even I’ll have a look.oef. 107

-I’d like to book a double room.

-September the 14th.

-Four nights, please.

-How much is the room?

-And, is breakfast included?

-I’ll take the room.oef. 110

1. Bijna iedereen hier spreekt Engels.

Almost everybody speaks English here.

2. Zij gaan bijna nooit naar Engeland.

They hardly ever go to England.

3. Ik heb bijna geen geld om op vakantie te gaan.

I have hardly any money to go on vacation.

4. Je kunt die reis bijna overal boeken.

You can book that trip almost everywhere.

5. Bijna niemand weet waar je dat dorp kunt vinden.

Hardly anybody knows where to find that village.oef. 111 (N-E)

1. Bedankt voor de brief die ik vorige week heb ontvangen.

Thanks for the letter I received last week.

2. Het spijt me dat ik niet eerder heb terug geschreven.

I’m sorry I didn’t write back earlier.

3. Deze zomer gaan we naar Frankrijk.

This summer we are going to France.

4. Wij zijn van plan een tent te huren.

We intend to hire a tent.

5. We hebben al een aantal folders ontvangen.

We have received some brochures.

6. John heeft vorige week een oude auto gekocht.

John bought an old car last week.

7. Ik vertel je over mijn vakantie in mijn volgende brief.

I will tell you about my hloidays in my next letter.oef. 112 brief

lerenoef. 113 beside/besides

beside= naast (plaats)

besides= behalve, bovendienoef. 114 council/counsel

council= raad(svergadering), bestuur

counsel= raad, advies

raadsman, advocaatoef. 115 stationary/stationery

stationary= stilstaand, stationair

stationery= schrijfwaren


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.