ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
HOOFDSTUK 5 FAMILIES

oef. 83 (E-N)
1. to appartion toebedelen (geven)
2. to insist staan op
3. to engage in bezig zijn met (aangaan)
4. to confine beperken tot
5. a scandal errupted een schandaal barst los
6. tot suspend schorsen
7. media coverage mediaverslaggeving
8. to dub noemen (bijnaam geven)
9. to condemn veroordelen
10. to purport beweren
11. to jump to a conclusion een overhaaste gevolgtrekking maken
12. to reveal onthullen
13. access toegang
14. irreparable damage onherstelbare schade
15. to emphasise benadrukken
16. rarely zelden
17. to ignore negeren
18. an instatiable desire een onverzadigd verlengen
19. to concede toegeven
20. to acknowledge erkennen

oef. 85 (N-E)
de laatste tijd lately
nu je het zegt now you mention it
klaarblijkelijk obviously
ik kan zien waar je heen wilt I can see what you’re driving at
overhalen to persuade
ongenode gast gatecrasher
eigenwijs portret smart alick
overgeven to vomit
pikken to pinch
onverrichter zake empty-handed
kater hangover
hij wist wat hem te wachten stond he had it coming to him

oef. 87
-No, now you mention it. He hasn’t been at school for more than a week. Is he ill?
-What party? Well, I wasn’t envited obviously.
-I can see what you’re driving at.
-Was it a good party?
-Did C called the police?
-O, I wish I’ve been there, only to see Cs face. He’s always such a smart alick.
-What do you mean?
-So the police had to leave ampty-handed?
-O, poor you. I’m glad I wasn’t there after all!
But you said C is ill. Has that got to do with the party?
- I’m sorry for C, but on the other hand. He had it coming to him with that bunch of
friends of his.

oef. 90a
1. Sally woont in een nieuw huis bij het park.
Sally lives in a new house near the park.
2. Haar vader werkt in een kantoor in Plymouth.
Her father works at an office in Plymouth.
3. Haar moeder is nu al twintig jaar onderwijzeres.
Her mother has been a teacher for twenty years now.
4. Sally heeft een baantje gevonden in een jeans-winkel.
Sally has found a job in a jeansshop.
5. Ze werkt daar elke dag van 9.00 uu tot 18.00 uur.
She works there every day from 9.00 till 18.00 hours.
6. Gisteren heeft ze een ongeluk gahad toen ze de winkel uitkwam.
Yesterday, she had an accident when she came out of the shop.
7. Ze liep tegen een auto op die ze niet had gezien.
She ran into a car wich she hadn’t seen.
8. Ze heeft haar been gebroken en ze heeft een bult op haar hoofd.
She broke her leg and she has a lump on her head.
9. Toen ik haar gisteren bezochtzat ze tv te kijken.
When I visited her yesterday she was watching tv.
10. Ze vertelde me dat ze al drie boeken had gelezen.
She told me she had already read three books.

oef. 91 (N-E)
ter gelegenheid van je verjaardag on the occasion of your birthday
precies op mijn verjaardag on my very birthday
aanvankelijk at first
zij voelde daar niets voor she didn’t much like the idea
ik vond dat erg kinderachtig in my opinion that was very childish
uiteindelijk gaven ze toe they finally gave in
overhalen to persuade
er werden geen meubels beschadigd no furniture was damaged
een zucht van verlichting slaken to heave a sigh of relief
dat zal veel probleme voorkomen that will prevent a lot of problems

oef. 92 brief
leren

oef. 93 examine/investigate
examine= onderzoeken, examineren
investigate= onderzoeken, een onderzoek instellen naar

oef. 94 excuse/apology
excuse= smoesje, uitvlucht
apology= excuus, verontschuldiging

oef. 95 fabric/factory
fabric= weefsel, stof
factory= fabriek

HOOFDSTUK 6 TRAVELLING

oef. 103 (E-N)
1. to expire aflopen
2. stern streng
3. itinerary reisroute
4. prospect vergezicht
5. competition concurrentie
6. congestion opstopping
7. equipment uitrusting
8. villian schurk
9. celebrated gevierd
10. to amble stappen
11. imaginative fantasierijk

oef. 105 (N-E)
een kamer reserveren to boom a room
kamer voor één persoon single room
kamer voor twee personen double room
inclusief ontbijt including breakfast
breakast included
BTW VAT (Value Added Tax)
openbaar vervoer public transport
station van de ondergrondse tube station
uitkijken naar, zich verheugen op to look forward to
met Berger this is Mr. Berger
Mr. Berger speaking
zou u wat harder kunne spreken can you speak up a bit, please?
could you speak a bit louder, please?
de verbinding is zeer slecht the line is very bad
schikt dat u? will that suit you?
will that be convenient?
wanneer komt u aan? when will you arrive?
when will you be arriving?
kunt u dat a.u.b. herhalen? could you repeat that, please?
kunt u even wachten, a.u.b., could you hold on for a moment, please,
dan kijk ik even I’ll have a look.

oef. 107
-I’d like to book a double room.
-September the 14th.
-Four nights, please.
-How much is the room?
-And, is breakfast included?
-I’ll take the room.

oef. 110
1. Bijna iedereen hier spreekt Engels.
Almost everybody speaks English here.
2. Zij gaan bijna nooit naar Engeland.
They hardly ever go to England.
3. Ik heb bijna geen geld om op vakantie te gaan.
I have hardly any money to go on vacation.
4. Je kunt die reis bijna overal boeken.
You can book that trip almost everywhere.
5. Bijna niemand weet waar je dat dorp kunt vinden.
Hardly anybody knows where to find that village.

oef. 111 (N-E)
1. Bedankt voor de brief die ik vorige week heb ontvangen.
Thanks for the letter I received last week.
2. Het spijt me dat ik niet eerder heb terug geschreven.
I’m sorry I didn’t write back earlier.
3. Deze zomer gaan we naar Frankrijk.
This summer we are going to France.
4. Wij zijn van plan een tent te huren.
We intend to hire a tent.
5. We hebben al een aantal folders ontvangen.
We have received some brochures.
6. John heeft vorige week een oude auto gekocht.
John bought an old car last week.
7. Ik vertel je over mijn vakantie in mijn volgende brief.
I will tell you about my hloidays in my next letter.

oef. 112 brief
leren

oef. 113 beside/besides
beside= naast (plaats)
besides= behalve, bovendien

oef. 114 council/counsel
council= raad(svergadering), bestuur
counsel= raad, advies
raadsman, advocaat

oef. 115 stationary/stationery
stationary= stilstaand, stationair
stationery= schrijfwaren

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.