ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis

Engels grammatica

 

Simple Past (onvoltooid verleden tijd)

Vorm: werkwoord eindigt op –ed (gebruik je als er iets in het verleden is gebeurd/gedaan (vaak zeg je ook wanneer))

Gebruik: bevestigende zinnen / als er iets in het verleden regelmatig werd gedaan maar nu niet meer (vaak met het woord ‘vroeger’)

Voorbeeld: I saw him last week. / We used to live in Haarlem.

 

Past Continuous (onvoltooid verleden tijd)

Vorm: was/were + werkwoord + ing

Gebruik: iets was op dat moment aan de gang (en van korte duur) / iets was aan de gang en werd door iets anders onderbroken ( = Simple Past)

Voorbeeld: At 10 o’clock last night I was still learning. / We were watching TV when we heard (Simple Past) a crash.

 

Present Perfect (voltooid tegenwoordige tijd)

Vorm: to have + voltooid deelwoord

Gebruik: als iets in het verleden is begonnen en nog steeds voortduurt (for / since + tijdsbepaling en vraagzinnen met How long…?) / Vaak met korte bijwoorden als always, never, ever, (not) yet, already, just / als de nadruk van een handeling uit het verleden ligt op het resultaat nú

Voorbeeld: Lisa has been my friend for five years now. / Has Maaike already thrown a party? / I have read your letter.

 

Present Perfect Continuous (voltooid tegenwoordige tijd)

Vorm: have + voltooid deelwoord + werkwoord + -ing

Gebruik: als iets begonnen is in het verleden en nog steeds voortduurt (de nadruk ligt op de tijdsduur) / als je wilt benadrukken dat een handeling enige tijd aan de gang is geweest en net is afgelopen

Voorbeeld: We have been partying since 4pm. / She has been crying. Her eyes are still wet.

 

Past Perfect (voltooid verleden tijd)

Vorm: had + voltooid deelwoord

Gebruik: om aan te geven dat de ene handeling was afgelopen toen de andere begon / als op een bepaald moment in het verleden een handeling of toestand al een poos duurde

Voorbeeld: I watched TV after I had done my homework. / I had worked in a restaurant for two years.

Kunnen, mogen, moeten, willen

Kunnen: can / could / be able to (in staat zijn, mogelijk zijn)

Voorbeeld: I can help her. / I could help her. / I am able to help her.

 

Mogen: be allowed / may / might (mogen, misschien kunnen. Bij might is grotere twijfel dan bij may)

Voorbeeld: I’m allowed to buy a new bike. / May I look around? / Might we leave our bags here for a moment?

 

Moeten: must (alleen in tegenwoordige tijd, logische gevolgstrekking / have (got) to / should (eingenlijk moeten)

Voorbeeld: I must help her. / I have to help her. / I should help her.

 

Willen: want (willen dat) / make (dwingen) / would like (graag willen) / mind (best willen) / willing (bereid zijn)

Voorbeeld: She wants us to be on time. / He always makes me work hard. / Where would you like us to meet? / I don’t mind helping you. / Joyce is willing to help me.

 

 

Woordvolgorde

Onderwerp – gezegde – plaatsbepaling – tijdsbepaling

- De werkwoorden staan bij elkaar;

- De tijdsbepalingen helemaal voor- of achteraan de zin. Als er een plaatsbepaling in de zin staat, zet je de plaatsbepaling vóór de tijdsbepaling.

- Bijwoorden (always, never, sometimes, often, seldom, usually, already, soon, almost, also, probably, nearly, certainly) vóór het werkwoord als er één werkwoord in de zin staat. Als er meer werkwoorden in de zin staan, zet je de bijwoorden na het eerste hulpwerkwoord.

 

Vragen maken + negative sentences

Vorm A: in the Simple Present

Gebruik: vragende en ontkennende zinnen maak je met to do + hele werkwoord als er geen ander hulpwerkwoord in de zin staat. Vragende en ontkennende zinnen met to be of een hulpwerkwoord maak je net als in het Nederlands.

Voorbeeld: I know her. – Do I know her? – I don’t know her. / She is old. – Is she old? – She isn’t old.

 

Vorm B: in the Simple Past

Gebruik: vragende en ontkennende zinnen maak je met did + hele werkwoord als er geen ander hulpwerkwoord in de zin staat. Vragende en ontkennende zinnen met to be of een hulpwerkwoord maak je net als in het Nederlands.

Voorbeeld: I went fast. – Did I go fast? – I didn’t go fast. / She was at home last night. – Was she at home last night? – She wasn’t at home last night.

 

Passive (lijdende vorm)

Vorm: to be + voltooid deelwoord

Gebruik: het onderwerp ondergaat de handeling en verricht deze dus niet zelf. Het is dus niet belangrijk wie het doet. / Het Nederlandse woord ‘er’ vertaal je niet met ‘there’ in een lijdende zin. Er word i.p.v ‘there’ een ander woord het onderwerp van de zin.

Voorbeeld: The book will be sent tomorrow. / Too little attention has been paid to this issue.

 

 

Adjectives and Adverbs (bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden)

Vorm A: bijvoeglijk naamwoord

Gebruik: een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. / Bijvoeglijke naamwoorden met een getal schrijf je met streepjes ertussen.

Voorbeeld: They are very good musicians. / A 30-minute walk.

 

Vorm B: bijwoord

Gebruik: een bijwoord zegt iets over een werkwoord, ander bijvoeglijk naamwoord, een ander bijwoord of over de hele zin. Een bijwoord maak je door –ly achter het bijvoeglijk naamwoord te zetten.

Voorbeeld: Karin had organised everthing perfectly. / My sister’s friends are dreadfully dull. / He did it highly successfully. / Fortunately, I had been able to reach him.

 

Relative pronouns (betrekkelijke voornaamwoorden)

Vorm: het betrekkelijk voornaamwoord kan betrekking hebben op een voorafgaand zelfstandig naamwoord of een voorafgaand zinsdeel.

Gebruik: ‘who’ heeft betrekking op personen / ‘which’ heeft betrekking op dieren en dingen of op een zinsdeel / ‘that’ mag je soms gebruiken i.p.v ‘who’ of ‘which’ en kan alleen gebruikt worden als er geen komma voor staat / ‘whom’ of ‘which’ voor woorden zoals met wie, ‘whose’ geeft bezit aan

Voorbeeld: This is the girl who helped me. / This is a picture of our dog, which is now eight years old. / I don’t like people that/who can’t listen. / Lynn is the girl about whom I have told you. / The man whose car had been stolen.

 

 

Genitive ’s and Of-adjunct

Vorm: bij personen ‘s / bij personen alleen ‘ als er een meervouds-s is / bij zaken ‘of’

Gebruik: ’s bij namen / ’s bij tijd en afstand / ’s bij plaats / ‘of’ bij hoeveelheden / ‘of’ bij aardrijkskundige namen

Voorbeeld: James’s girlfriend / An hour’s walk from here (maar: a three hours’ drive) / Then I went to my friend’s. / A cup of coffee / The city of Maastricht

 

 

Prepositions

Aan: at, on, of

Voorbeeld: at work, on the phone, to die of a disease

 

Achter: behind (plaats), after (volgorde)

Voorbeeld: to sit behind someone, one after the other

 

Behalve: except (uitgezonderd), besides / apart from (naast = ook)

Voorbeeld: everyone except Jennifer, besides my family they were my friends

 

Bij: at, near, by (aan de rand van), with

Voorbeeld: at the door, near the window, by the river, stay with a friend

 

Boven: above (hoger dan), over (recht boven), beyond (figuurlijk), over (bij getallen)

Voorbeeld: the moon above us, a lamp over the table, beyond all doubt, people over 65

 

Door: by (veroorzaakt door), through (dwars door), throughout (heel), over (in de loop van), down, across

Voorbeeld: killed by a bullet, through the window, throughout the year, over the years, walk down the street, travel across the country

 

Gedurende: for (+ periode), during (tijdens), over (in de loop van)

Voorbeeld: for three weeks, during the holiday, over the past three weeks

 

In: in (ergens binnen), into (geeft beweging aan), on (openbaar vervoer), at

Voorbeeld: in his room, pour coffee into a cup, on the bus, at the shop

 

Met: with, by (per / door (middel van) / via), at (feestdagen), on

Voorbeeld: talk with somebody, go by car, at Christmas, on holiday

 

Onder: under (recht onder), below (lager dan, beneden), among (te midden van)

Voorbeeld: under a tree, below average, among the supporters

 

Op: on (bij dagen, bovenop iets), in, at

Voorbeeld: on Friday’s, in the picture, at sea

 

Over: about, in (na een periode), over (bij iets bedekken)

Voorbeeld: to be happy about something, in 100 years’ time, to crawl over the ground

 

Sinds: for (+ periode), since (+ tijdstip)

Voorbeeld: for two years, since 2001

Tegen: against, towards (kort voor), by (kort voor), to

Voorbeeld: against the wind, towards Christmas, by July, talk to me

 

Tot: till / until (tijd), to (getallen), up to, up to and including (t/m)

Voorbeeld: till / until 2 May, from 2001 to 2006, English literature up to World War II, up to and including chapter 10

 

Tussen: between (tussen twee), among (tussen meer dan twee), at, in

Voorbeeld: between you and me, among my friends, at lunchtime, in brackets

 

Uit: out, from (afkomstig), from, off (geeft scheiding aan), in

Voorbeeld: out of the window, he’s from Mexico, from experience, take off your coat, in friendship

 

Van: from (afkomstig), of (behoren tot), of, by, by (gemaakt door), with (geeft oorzaak aan), off (geeft scheiding aan)

Voorbeeld: he’s from Mexico, the price of the car, difference of opinion, by nature, a book by Stephen King, sick with worry, to fall off a bike

Voorbeeld: he’s from Mexico, the price of the car, difference of opinion, by nature, a book by Stephen King, sick with worry, to fall off a bike

 

Voor: for (bestemming), before (tijd), in front of (+ plaats), of, to

Voorbeeld: it’s for you, before I leave, in front of the classroom, afraid of, be good to somebody

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.