Vraag en aanbod: Hoofdstuk 1, 2 & 4

Beoordeling 9.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 1180 woorden
  • 11 oktober 2015
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 9.3
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Hoofdstuk 2

Betalingsbereidheid:

Geeft aan hoeveel iemand (maximaal) bereid is om uit te geven aan een bepaald product.

Individuele vraagfunctie:

De functie die laat zien hoeveel deze consument koopt van een goed voor een bepaalde prijs.

Individuele vraaglijn:

Lijn die het verband weergeeft tussen de prijs en de door één consument gevraagde hoeveelheid.

Ceteris Paribus:

Betekent dat alle overige factoren (omstandigheden) gelijk blijven.

Collectieve vraaglijn:

Lijn die het verband weergeeft tussen de prijs en de door een groep consumenten gevraagde hoeveelheid. Alles bij elkaar optellen.

Prijselasticiteit van de vraag:

Getal dat weergeeft met welk percentage de gevraagde hoeveelheid van een goed veranderd wanneer de prijs met één procent stijgt. 

Elastisch:

|E| > 1

Inelastisch:

|E| < 1

Volkomen inelastisch:

|E| = 0

Primaire goederen:

Noodzakelijk voor eerste levensbehoefte. Hebben een lage prijselasticiteit.

Luxe goederen:

Niet noodzakelijk voor eerste levensbehoefte. Hebben een hoge prijselasticiteit.

Kruiselingse prijselasticiteit van de vraag (kruisprijselasticiteit):

Getal dat weergeeft met welk percentage de gevraagde hoeveelheid van een goed verandert doordat de prijs van een ander goed met een procent verandert.

Substitutiegoederen:

Dit wil je ook lezen:

Substitutiegoederen zijn goederen en diensten die onderling vervangbaar zijn. De consument laat zich bij aankoop uitsluitend leiden door prijsverschillen. Hierbij valt te denken aan een meubelmaker die hout inkoopt. Beukenhout kan bij verschillende bedrijven worden gekocht. Als het beukenhout bij de Gamma goedkoper is dan bij de Praxis, zal de meubelmaker zijn hout kopen bij de Gamma. Beukenhout is in dit geval substituair of fungibel, wat vervangbaar betekent.

Een tweede voorbeeld van substitutiegoederen zijn producten die niet geheel gelijk zijn, maar wel ongeveer hetzelfde (homogene goederen). Een voorbeeld is margarine en echte boter.

Complementaire goederen:

Complementaire goederen zijn goederen die elkaar aanvullen en in veel gevallen zelfs nodig hebben. Voorbeeld: Tandenborstel en tandpasta.

Inkomenselasticiteit van de vraag:

Getal dat weergeeft met hoeveel procent de gevraagde hoeveelheid van een goed verandert doordat het inkomen met een procent verandert. 

Normale goederen:

Inkomenselasticiteit is positief.

Drempelinkomen:

Inkomen waaronder je aan bepaalde goederen pas geld uitgeeft bij een bepaald inkomen.

Verzadigingsinkomen:

Inkomen waarboven de uitgaven aan een goed niet meer stijgen.

Inferieure goederen:

Goederen waarvan je bij een inkomensstijging minder koopt, zodat E iv < 0.

Hoofdstuk 4

Individuele aanbodfunctie:

De aanbodfunctie is een formule die het verband toont tussen de aangeboden hoeveelheid van een bepaald goed en de prijs ervan. Vaak geldt: hoe hoger de prijs van een product, hoe meer er van dat product wordt aangeboden.

Prijselasticiteit van het aanbod:

Getal dat weergeeft met welk percentage de aangeboden hoeveelheid van een goed veranderd wanneer de prijs met één procent stijgt.

Collectieve aanbodfunctie:

De functie laat zien hoe een groep van zaken de aanbodfunctie toepast.

Kapitaalgoederen:

Kapitaalgoederen worden gebruikt om goederen en diensten mee te produceren.

Bijvoorbeeld machines voor het maken van goederen.

Investeren:

In een bedrijf of iets investeren betekent dat er geldt aan besteden wordt zodat het op lange termijn geld oplevert of meer productie.

Eigen vermogen:

Alle bezittingen met de schulden ervan afgetrokken.

Vreemd vermogen:

Dit is vermogen dat door anderen in de onderneming is gebracht, zoals een hypothecaire lening of een onderhandse lening.

Balans:

Een balans is een momentopname met daarin een overzicht van bezittingen en vorderingen aan de ene kant en eigen vermogen en schulden aan de andere kant. Activa en passiva zijn altijd daarop aan elkaar gelijk.

Vaste activa:

Vaste activa zijn kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan. Voorbeelden zijn machines, inventaris en gebouwen. Vaste activa worden ook wel vaste kapitaalgoederen of vast kapitaal genoemd. Kapitaalgoederen die maar één productieproces meegaan, worden vlottende activa genoemd.

Vlottende activa:

Producten die maar één productieproces meegaan(spijkerbroek) en die snel kunnen worden omgezet in geld. (goederenvoorraad valt onder vlottende activa)

Liquide activa:

Geld in de kas en geld op een betaalrekening bij een bank.

Resultatenrekening:

De resultatenrekening is een overzicht van alle kosten en opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode, meestal een jaar. De resultatenrekening wordt ook wel Winst- en verliesrekening genoemd.

Afschrijven:

Afschrijven is het boekhoudkundig verwerken van de waardevermindering van kapitaalgoederen.

Rechtsvorm:

Voor ondernemingen en organisaties zijn verschillende rechtsvormen te onderscheiden. Deze rechtsvormen zijn: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatieve vereniging en stichting.

ZZP’er:

Zelfstandig zonder personeel.

Eenmanszaak:

In een eenmanszaak is één persoon eigenaar van een bedrijf of iemand die een zelfstandig beroep uitoefent. Er is sprake van een eenmanszaak als er:
– één eigenaar is;
– het eigen vermogen zelf is ingebracht;
– de eigenaar is volledig aansprakelijk is voor de schulden;
– geen sprake is van een rechtspersoon.

‘Geen ‘rechtspersoon’ betekent dat de natuurlijke persoon aansprakelijk is voor de schulden. Als de onderneming failliet gaat moet de oude eigenaar nog steeds de schulden aan de schuldeisers aflossen.

Vennootschap onder firma (vof):

Een vof is een rechtsvorm waarbij sprake is van meerdere vennoten (eigenaren) Er is sprake van een vof als er:

– twee of meer eigenaren zijn;
– het vermogen door de eigenaren zelf is ingebracht;
– de eigenaren volledig aansprakelijk zijn voor de schulden;
– geen sprake is van een rechtspersoon.

‘Geen ‘rechtspersoon’ betekent dat de natuurlijke persoon aansprakelijk is voor de schulden. Als de zaak failliet gaat moeten de oude eigenaren nog steeds de schulden aan de schuldeisers aflossen.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

‘Geen ‘rechtspersoon’ betekent dat de natuurlijke persoon aansprakelijk is voor de schulden. Als de zaak failliet gaat moeten de oude eigenaren nog steeds de schulden aan de schuldeisers aflossen.

Besloten vennootschap:

Er is sprake van een Besloten Vennootschap (B.V.) als er:
– (Meestal) meerdere eigenaren zijn die vennoten worden genoemd;
– Iedere vennoot een gedeelte van het vermogen inlegt (de vennoten zijn de aandeelhouders van het bedrijf);
– beperkte aansprakelijkheid van schulden is;
– sprake is van een rechtspersoon.

Een Besloten Vennootschap is dus een rechtspersoon. Dat houdt in dat de B.V. (de organisatie) aansprakelijk is en niet een persoon zelf. Als het bedrijf failliet gaat blijven de schulden in de B.V. zitten.

Het verschil tussen een B.V. en N.V. is dat een aandeel van een N.V. overdraagbaar is net als een briefje van twintig euro. Er kan dus een aandeel als cadeau worden gegeven aan iemand anders. Bij een B.V. kan dat niet. Dan staat het aandeel op naam en beslissen de aandeelhouders over de eventuele toetreding van een vennoot.

Rechtspersoon:

Een rechtspersoon is een organisatie die als juridische eenheid (rechtssubject) opereert en eigen rechten en verplichtingen heeft die los staan van de rechten en verplichtingen van de eigenaar of bestuurder.

Aandeel:

Een aandeel is een bewijs van deelname in het eigen vermogen van een onderneming. Iemand die aandelen bezit deelt mee in het verlies of de winst van een onderneming als gevolg van waardedalingen en -stijgingen van het aandeel of dividenduitkeringen.

Aandeelhouder:

Persoon die aandelen of een aandeel van een bedrijf bezit.

Naamloze vennootschap:

Hetzelfde geldt als bij een B.V voor het verschil kijk het stukje: B.V

Vennootschapsbelasting:

Vennootschapsbelasting is belasting die wordt betaald over de winst van een nv of bv.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.