Vervoer hoofdstuk 2 en 3

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 955 woorden
  • 13 april 2015
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 8
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Module vervoer

Hoofdstuk 2 t/m 3

Aantekeningen

Paragraaf 2 met de taxi of met de fiets

kosten vormen de waarde van de opgeofferde productie middelen, uitgedrukt in geld.

Vast/constante kosten zijn onafhankelijk van de productie.

Variabele kosten groeien als de productie stijgt.

Afkorting

Betekenis

Formule

P

Prijs

Q

Hoeveelheid/afzet

TO

Totale Opbrengst/Omzet

TO = P x Q

TK

Totale kosten

TK = TCK + TVK

TW

Totale Winst

TW = TO – TK

TCK

Totale Constante Kosten

TVK

Totale Variabele Kosten

TVK = GVK X Q

GCK

Gemiddelde Constante Kosten

GCK = TCK / Q

GVK

Gemiddelde Variabele Kosten

GVK = TVK / Q

GVK = GTK – GCK

GTK

Gemiddelde Totale Kosten

GTK = TK / Q

GTK = GCK + GVK

BEP

Break Even Punt

BEP = TO = TK (winst = 0)

BEA

Break Even Afzet

Hoeveelheid producten (Q) te verkopen om BEP te halen

BEO

Break Even Omzet

MO

Marginale Opbrengsten

MK

Marginale Kosten

Marginaal = extra bij de productie van 1 extra product.

MO = MK (Punt waarop de winst maximaal is).

Paragraaf 3 verzekeren tegen risico

Premie is een bedrag dat je per maand betaald aan de verzekeringsmaatschappij. Een polis is een bewijs van de verzekering waarin de gemaakte afspraken staan. Het eigen risico is een bedrag wat de verzekerde zelf moet betalen.

Moreel wangedrag / Moral hazard:

Ongewenst gedrag dat de verzekerden kunnen vertonen omdat ze verzekerd zijn. Bijvoorbeeld: ‘ik ben toch wel verzekerd waarom zou ik me dan aan de maximale snelheid houden?

Waarom is het een probleem?

Verzekeringen moeten te veel uitbetalen aan schades en worden dus veel te duur. De premie moet dus hoger worden.

Oplossingen:

Premiedifferentiatie, no-claim korting(als je geen schade gemaakt hebt, krijg je korting op de premie), eigen risico, premierestitutie (teruggave wat je teveel betaald hebt).

Averechtse selectie:

Stel dat de premie voor een zorgverzekering €100 per maand is.

Wie heeft hier dan voordeel van?

De slechte risico’s, want die hebben toch veel zorgkosten.

Wie heeft er nadeel van?

De goede risico’s, want deze betalen veel premie en hebben weinig zorgkosten.

Averechtse selectie betekend dat de zorgverzekeraar de slechte risico’s selecteert.

Dit wil je ook lezen:

Asymmetrische informatie

Niet iedere partij heeft precies dezelfde  informatie over een markt. Als een persoon zich aanmeld bij een verzekering, weet de verzekeringsmaatschappij nog niet of die persoon een goed of een slecht risico is.

Boek

Paragraaf 2 met de taxi of met de fiets

Aangezien het aantal klanten nauwelijks is toegenomen, betekent dit voor elke ondernemer een kleiner marktaandeel. Het marktaandeel geeft weer welk deel van de totale markt in handen is van een onderneming. Het bedrijf met het grootste marktaandeel wordt de marktleider genoemd. Het marktaandeel is te berekenen met de volgende formule:

Marktaandeel van de afzet = afzet van een onderneming / afzet van de totale markt X 100%.

Als de totale kosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten is de winst 0. Het punt waar de winst 0 is heet het break-evenpunt. De afzet waarbij de waarbij de totale opbrengst gelijk is aan de totale kosten is de break-evenafzet.

Je kunt voor het berekenen van de break-evenafzet een tabel, een grafiek maar ook een vergelijking gebruiken.

De maximaal haalbare productie per periode noemen we de producitecapaciteit.

De break-evenanalyse is een hulpmiddel om te bepalen vanaf welke afzet de productie winstgevend is. De marginale opbrengst geeft aan welk bedrag de ondernemer extra krijgt voor een extra verkocht product.  De marginale kosten geven aan welk bedrag het de ondernemer extra kost om een extra product te maken. Om te weten bij welke afzet een ondernemer maximale totale winst behaalt, wordt bij de marginale analyse gekeken of de totale winst toeneemt als de productie met een extra eenheid product wordt uitgebreid. De totale winst stijgt zolang de marginale opbrengst van dit product groter is dan de marginale kosten. De maximale totale winst wordt behaald als MO gelijk is aan MK.

Paragraaf 3 verzekeren tegen risico

Risico zoekende mensen verzekeren zichzelf tegen weinig dingen. Risico neutrale mensen zijn neutraal in verzekeren. Risico averse mensen verzekeren zichzelf tegen heel veel dingen.

Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde waarbij de verzekerde een bedrag betaald aan de verzekeraar, die in ruil hiervoor de garantie geeft dat een schade aan de verzekerde wordt vergoed. De hoogte van de premie is gebaseerd op de kans dat er schade optreedt en op de hoogte van de verwachte schade. Premie = kans op schade X de gemiddelde hoogte van de verwachte schade.

Slechte risico’s krijgen veel uitgekeerd en de goede risico’s krijgen weinig uitgekeerd.  Dat kan ertoe leiden dat de goede risico’s zich niet langer laten verzekeren, omdat de opbrengst van de verzekering niet opweegt tegen de kosten ervan. Het gevolg hiervan is dat alleen de slechte risico’s zich blijven verzekeren. Dat heet averechtse selectie.  Oplossingen voor averechtse selectie zijn: verplicht verzekeren en premiedifferentiatie. Bij premiedifferentiatie moeten de slechte risico’s meer premie betalen dan de goede risico’s. bonus-malus regeling =  mensen die geen of weinig schade hebben een korting krijgen (bonus) mensen met veel schade meer premie moeten betalen (malus).

Moreel wangedrag = mijn mobiel is verzekerd, dus waarom zou ik er voorzichtig mee omgaan? Moral hazard is een probleem, omdat verzekeringen te veel uitbetalen aan schades, dus moet de premie omhoog.

Hoe bestrijd je moreel wangedrag (moral hazard)?

Eigen risico, maximum vergoeding, premiedifferentiatie, no-claim korting en premierestitutie (teruggave wat je teveel aan de verzekering betaald hebt).

Asymmetrische informatie: de verzekeraar weet niet of de nieuwe verzekerde een goed of een slecht risico is.

Averechtse selectie en moreel wangedrag leiden er uiteindelijk toe dat de risico’s niet meer te verzekeren zijn, waardoor de marktwerking verstoord wordt, ook wel marktfalen genoemd. 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.