ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
1.1 Nadelen van werkloosheid

- Werkloosheid zorgt voor een aantal nadelen:
1. Persoonlijke nadelen: Iemand die zijn baan verliest, ontvangt geen loon meer, maar een uitkering. Werkloosheid heeft voor veel mensen psychische gevolgen. Mensen zonder baan voelen zich vaak nutteloos. Ze hebben het gevoel er niet meer bij te horen. Ze missen de sociale contacten met hun collega’s, vervelen zich en reageren zich soms af op hun familieleden en vrienden.
2. Maatschappelijke nadelen: Bij toenemende werkloosheid en daling van de welvaart kan er in een land maatschappelijke onrust ontstaan. Protestacties, demonstraties, vandalisme en stakingen kunnen het gevolg zijn. Sommige denken dat er een verband bestaat tussen een stijging van de werkloosheid en een toename van de criminaliteit in de samenleving.
3. Economische gevolgen:
● Werklozen hebben minder geld te besteden. Dat heeft tot gevolg dat bedrijven minder producten kunnen afzetten en hun productie moeten inkrimpen. Daardoor ontstaat er nog meer werkloosheid. Er ontstaat zo een vicieuze cirkel van dalende bestedingen. Zie vicieuze cirkel hieronder:
Werkloosheid  Minder inkomen  Minder bestedingen  Minder afzet  Minder productie  Minder werk.
● Minder inkomsten voor de overheid. Omdat werklozen minder verdienen zal de overheid bij een toenemende werkloosheid minder belastingen en sociale premies ontvangen. En dat terwijl juist dan meer mensen gebruik moeten maken van sociale uitkeringen en voorzieningen. Het overheidstekort neemt zo toe.
● Geen loonsverhoging voor werknemers. Bij grote werkloosheid zijn hoge looneisen vrijwel onmogelijk. Werkgevers kunnen dan gemakkelijk aan arbeidskrachten komen. De bereidheid om de lonen te verhogen en andere arbeidsvoorwaarden te verbeteren is niet aanwezig. De lonen kunnen zelfs dalen.
- Als je als werkloze in aanmerking wilt komen voor een ww- of een bijstandsuitkering, ben je verplicht je in te schrijven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).
- Als je als werkzoekende het aangeboden werk van het CWI niet accepteerd dan kan je een sanctie (straf) krijgen. Dat betekend dat je korting krijgt op je uitkering of hij wordt in het geheel gestopt. De gemeente bepaalt dit.
- Voorwaarden loonafhankelijke WW-uitkering:
1. Je moet ten minste 26 weken hebben gewerkt in de laatste 36 weken voorafgaand aan de eerste dag van de werkloosheid (de 26-wekeneis).
2. Je moet in de laatste vijf jaar, vier jaar ten minste 52 dagen en 200 arbeidsuren per jaar hebben gewerkt (de vier-uit-vijfeis).
3. Je moet onvrijwillig werkloos zijn. Als je zelf ontslag neemt, of bij ontslag om dwingende redenen heb je geen recht op een uitkering. Ook ben je verplicht zo snel mogelijk weer werk te zoeken en te solliciteren.
4. Je moet je inschrijven bij het CWI als werkzoekende. Daar kun je ook je uitkering aanvragen.
- De duur van de normale loonafhankelijke WW-uitkering hangt af van je arbeidsverleden. Hoe langer je hebt gewerkt voor je ontslag, hoe langer de duur van de uitkering.
- Als je wel voldoet aan de 26-wekeneis, maar niet aan de vier-uit-vijfeis heb je recht op een korte loonafhankelijke WW-uitkering. De korte uitkering duurt drie maanden.
- Hoe bereken je de hoogte van je loonafhankelijke WW-uitkering?
De eerste 2 maanden: 75% van het laatstverdiende brutoloon. Er is wel een maximumuitkering per dag.
Maand 3 en volgende 70% van het laatstverdiende brutoloon. Er is wel een maximumuitkering per dag.
- Hoe bereken je de uitkeringsduur van de loonafhankelijke WW-uitkering?
Arbeidsverleden Loongerelateerde WW-uitkering
3 jaar of minder (en 26 wekeneis) 3 maanden
4 jaar 4 maanden etc.
- Hoe bepaal je het arbeidsverleden van iemand die na 1998 18 jaar werd?
Een jaar telt mee als arbeidsverleden als je in dat jaar:
- Minimaal 52 dagen hebt gewerkt.
- Minimaal 200 arbeidsuren hebt gewerkt.
VOORBEELD:
Liesbeth werkte sinds 1 september 2002 onafgebroken fulltime als secretaresse. Het was haar eerste baan. Per 1 april 2007 is zij ontslagen. Haar brutoloon bedroeg bij ontslag €1850,00.
1. Omdat Liesbeth in alle jaren voldoet aan de voorwaarden is haar arbeidsverleden 6 jaar. Zowel 2002 als 2007 tellen mee in het arbeidsverleden.
2. Liesbeth heeft dan recht op een uitkeringsduur van 6 maanden. Twee maanden 75% en vier maanden 70% van haar laatstverdiende bruto inkomen.
3. Liesbeth’s uitkering bedraagt:
- De eerste 2 maanden: 0,75% x €1850,00 = €1387,50 per maand
- De laatste 4 maanden: 0,70% x €1850,00 = €1298,00 per maand
- Werklozen die geen recht (meer) hebben op een WW-uitkering kunnen een beroep doen op de Wet Werk en Bijstand (WWB). Die wet geldt ook voor werkzoekende die nog nooit gewerkt hebben (bijv. Schoolverlaters). De hoogte hangt af van je persoonlijke omstandigheden, zoals je leeftijd en de vraag of je alleen of samenwoont. Je krijgt geen uitkering als je partner een goede baan heeft. Als je een eigen huis hebt, wordt de bijstand verleend in de vorm van een lening. Die later moet worden terugbetaald. Dit staat bekend als ‘eerst je eigen huis opeten’. De hoogte van je uitkering is afhankelijk van het minimumloon. Tijdens de uitkering moet je solliciteren anders stopt de uitkering.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.