Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Hoofdstuk 2: De Nederlandse Economie + opdr. 17, 21, 22

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 619 woorden
  • 10 augustus 2010
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
4 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
Economie Hoofdstuk 2

(Zie bijlage voor tabel en opmaak!)

Er zijn 2 soorten rechtsvormen:

    Zonder rechtspersoonlijkheid > dit betekent dat de eigenaar of eigenaren compleet aansprakelijk zijn met al hun bezit, ook hun privé bezit.
    Met rechtspersoonlijkheid > dit betekent dat de eigenaar of eigenaren alleen aansprakelijk zijn voor hun ingebrachte deel.

Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid:
    Eenmanszaak, iemand die zelf wat onderneemt waarmee hij/zij inkomsten krijgt.

    VOF, Vennootschap Onder Firma ( 2 of meerdere eigenaren).
    CV, Commanditaire Vennootschap, hierin heb je een beherende vennoot, die is compleet aansprakelijk, en je hebt een stille vennoot, die is alleen aansprakelijk voor zijn ingebrachte deel.
Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:
    BV, Besloten Vennootschap, hierin zijn de eigenaren de aandeelhouders en staan de aandelen op naam. Voordeel van een BV is dat het een rechtspersoon is.
    NV, Naamloze Vennootschap, hierin staan de aandelen niet op naam en zijn daardoor verhandelbaar op de effectenbeurs.

Dividend = Een deel van de winst.
Balans = Overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen.
Activa(debet)    Passiva(credit)
Vaste activa:    Eigen Vermogen
gebouwen   
machines    Vreemd Vermogen:
grond    langlopende schulden
Vlottende activa:    kortlopende schulden
voorraad   
debiteuren   
kasgeld                               +                                                 +
totaal    totaal
Eigen Vermogen= bezitting – schulden

Langlopende schulden zijn bijvoorbeeld een lening en een hypotheek.
Kortlopende schulden zijn bijvoorbeeld crediteuren.
Liquide middelen = ‘Vloeibaar’, niet in vaste vorm.

Een jaarrekening bestaat uit twee dingen:
    Balans
    Resultatenrekening(winst- en verliesrekening)

Ontwikkelingen bedrijfskolom:
    Integratie = Twee schakels worden één schakel.
    Differentiatie = Er komt een nieuwe schakel bij.
    Specialisatie = Het bedrijf gaat zich binnen één schakel richten op een specifiek product.
    Parallellisatie/Brancheverandering = Een bedrijf gaat zich binnen één schakel richten op een specifiek product.

Fusie = Samenvoeging van twee bedrijven.
Overname = Het overgenomen bedrijf wordt onderdeel van het overnemende bedrijf.
Deelname = Financiële inbreng door een ander bedrijf.

Winst wordt gereserveerd= Winst wordt opgeteld bij het Eigen Vermogen.

Berekenen productiecapaciteit.
Bezettingsgraad=    (werkelijke) productie   x100%=
Productiecapaciteit

Opdracht 17.

Tot nu toe werd op twee computers van DavSan iedere dag acht uur bijles on line gegeven, zondag uitgezonderd. Om aan sterk toegenomen vraag te kunnen voldoen huurt het bedrijf extra medewerkers in, die de computers maximaal gaan benutten. Er wordt nu elke dag bijles on line aangeboden, behalve tussen 11 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens.
a. Bereken op basis van de bovenstaande gegevens de productiecapaciteit van DavSan in uren per jaar. Ga daarbij uit van veertig werkweken per jaar(twaalf weken schoolvakantie).
Bijles wordt gegeven van 8 tot 23 = 15 uur.
Er zitten 7 dagen in een week.
Er zitten 40 weken in een bijlesjaar.
En er zijn 2 computers.
15x7x40x2= 8400 productiecapaciteit.
b. Bereken de bezettingsgraad van deze productiecapaciteit tot nu toe.
Productie:
Bijles wordt 8 uur per dag gegeven.
Zondag niet, dus 6 dagen in de week.
Er zitten 40 weken in een bijlesjaar.
Er zijn 2 computers.
8x6x40x2= 3840 productie.
(Werkelijke productie)  x 100%= 3840  x 100% = 45,71%

productiecapaciteit                  8400
c. Bereken op grond van het bovenstaande hoeveel uren extra arbeid per week kan worden ingehuurd.
105-48=57 uur.
d. Waarom heeft het weinig zin om daarna nog meer arbeid in te huren?
’s Nachts is er geen arbeid.
e. Wat is in dit geval de variabele productiefactor en wat is de vaste productiefactor?
Arbeid is variabel, kapitaal is vast.
Schaalvoordelen

Opdracht 21.
a. Wat is het verschil tussen een fusie en een overname?
Een fusie is een samenvoeging van twee bedrijven, een overname betekent dat het overgenomen bedrijf onderdeel wordt van het overgenomen bedrijf.
b. Wat is het verschil tussen een overname en een deelname?
Een overname betekent dat het overgenomen bedrijf onderdeel wordt van het overgenomen bedrijf, een deelname betekent dat er een financiële inbreng is door een ander bedrijf.
d. Waarom versterkt de Europese eenwording de schaalvergroting?

De afzetmarkt is groot, grensoverschrijdende fusies zijn makkelijker.
Postindustriële samenleving

Opdracht 22.
a. Wat wordt bedoeld met een postindustriële samenleving?
Samenleving met vooral diensten
b. Wat is een multinational?
Een bedrijf met vestigingen in meerdere landen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.