Examensamenvatting Groei en conjunctuur 2009

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 432 woorden
  • 7 mei 2009
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Groei en conjunctuur.
De effectieve vraag is de totale vraag naar goederen en diensten in een land in een jaar.

Onder economische groei verstaan we de toename van het reëel nationaal inkomen.
Een stijging van het algemeen prijspeil noemen we inflatie. Veranderingen van het algemeen prijspeil worden weergegeven met behulp van de consumentenprijsindex.

Het nominaal nationaal inkomen is het nationaal inkomen in euro’s van een bepaald jaar. Het kan veranderen door prijsveranderingen en veranderingen in de geproduceerde hoeveelheid goederen en diensten.
Het reëel nationaal inkomen is het voor inflatie gecorrigeerde nationaal inkomen.

Indexcijfer reëel nationaal inkomen= indexcijfer nominaal nationaal inkomen / consumentenprijsindexcijfer * 100%

Het reëel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking is het reëel nationaal inkomen gecorrigeerd voor de bevolkingsomvang.

Verandering reëel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking = verandering reëel nationaal inkomen / bevolkingsgroei.
Verandering reëel nationaal inkomen = verandering nominaal nationaal inkomen / inflatie.

De conjunctuurbeweging.
De conjunctuurbeweging is de schommeling in de groei van het nationaal product doe door veranderingen in de effectieve vraag wordt veroorzaakt. In opgaande fase, hoogconjunctuur of hausse genoemd, groeit het nationaal product sterker dan gemiddeld. De productie nadert de grenzen van de capaciteit. De hogere bezettingsgraad zorgt voor een hogere werkgelegenheid; er ontstaat een opwaartse druk op de prijzen, zodat de winsten zullen toenemen. In de fase van hoogconjunctuur is er zelfs kans op overbesteding. We spreken van overbesteding wanneer de effectieve vraag groter is dan de productiecapaciteit (kenmerken blz. 111) Na verloop van tijd is de top van de golf bereikt. De hausse gaat over in een recessie. Van een recessie is sprake wanneer een economie twee kwartalen achtereen negatieve groeicijfers laat zien. De bezettingsgraad daalt, met als gevolg stijgende werkloosheid. De recessie kan overgaan in een depressie bij onderbesteding. Onderbesteding is de situatie waarin de effectieve vraag niet groot genoeg is om voor volledige benutting van de productiecapaciteit te zorgen. Na de depressie komt een periode van herstel waarin de bedrijvigheid weer toe neemt als gevolg van een groeiende vraag.

We spreken van een bestedingsevenwicht wanneer de effectieve vraag voldoende is om de productiecapaciteit volledig te benutten.

Het multipliereffect is het verschijnsel dat een toename van de bestedingen via een stijging van het nationaal inkomen leidt tot weer andere bestedingen. Een andere manier om de effectieve vraag te vergroten is de belastingen en sociale premies te verlagen.

Anticyclische begrotingspolitiek.
Een anticyclisch begrotingsbeleid is het beleid van de overheid om de effectieve vraag zo te beïnvloeden dat de conjunctuurschommelingen worden gedempt. Bij een hausse verhoogt de regering de belastingen en verlaagt ze de overheidsuitgaven, bij een recessie andersom.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.