De handel en wij kort samengevat

Beoordeling 9.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 1336 woorden
  • 14 juni 2010
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 9.3
3 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
VERZEKERING VAN EEN ONDERNEMING
• Wordt gesloten tussen 2 partijen: de verzekeringsnemer en verzekeraar
• De Verzekeringsnemer betaalt op vooraf vastgelegde tijdstippen een premie
deze premies worden gebruikt om uitkeringen te betalen aan wie het nodig heeft
Burgerlijk aansprakelijk (BA)
Indekken tegen schade die door jou, of personen of dieren waarvoor je verantwoordelijk bent veroorzaakt wordt aan derden.
Voorbeelden:

• De overheid verplicht de eigenaars van voertuigen om een BA-motorrijtuigenverzekering af te sluiten.
• Een werkgever is verantwoordelijk voor zijn werknemers die onder zijn gezag werken. Hij is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten
Personenverzekering
Hier hangt de vergoeding af van het leven of de gezondheid van een bepaalde persoon
• Indekken tegen schaderisico’s: vb hospitalisatie
• Een som verzekeren vb: levensverzekering of aanvullende pensioen verzekering
CBFA = Commissie voor het bank-, financie- en assuratiewezen
verzekeringsbemiddelaars moeten erkend zijn door deze commissie
De verzekeringspolis
Is een schriftelijk document waar de algemene en de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst zijn vastgelegd.
Algemene voorwaarden: zijn identiek voor alle verzekeringsnemers

Bijzondere voorwaarden: zijn aangepast aan het individuele risico en de clausules
vb: duur, datum wanneer de verzekering begint te lopen, specificatie gedekte risico

Zaakschadeverzekeringen
Brandverzekering
De brandverzekering is niet verplicht. Huurder worden meestal in de huurovereenkomst gevraagd om een brandverzekering aan te gaan. De huurder moet namelijk het pand achterlaten hoe hij het gekregen had.
• Verzekeren voor de werkelijke waarde - hoeveel het pand waard is

• Verzekeren voor de nieuwwaarde - hoeveel het kost wanneer het heropgebouwd zou wordt
Voor de huurder volstaat een brandverzekering voor de wettelijke waarde.
Lichamelijke letsels worden niet gedekt in een brandpolis.
Abex-index: deze index wordt gebruikt door verzekeringsmaatschappijen om de evolutie van de bouwkostprijs te volgen. Zo is het verzekerde pand voldoende hoog ingeschat zodat de verzekeringsnemer geen deel van de kosten moet betalen.
Verzekering voor machinebreuk dekt ook de winstverliezen.

Aansprakelijkheid
BA: zie blad 1
Objectieve aansprakelijkheid: gevallen waar schuld niet expliciet moet worden aangeduid zo is een autobestuurder altijd aansprakelijk bij een verkeersongeval met een zwakke weggebruiker ook al maakte hij geen fout.
Ba-motorvoertuigen
Franchise of vrijstelling: De verzekering komt pas tussen wanneer de opgelopen schade boven de franchise is. Zo vermijden ze dat men voor kleine schade direct naar de verzekering stapt.
Bonus-malusgraad: systeem die de voorzichtigheid van de bestuurder uitdrukt. Ongeval in fout 2 punten omhoog, jaar zonder ongeval in fout 1 punt naar beneden.

Ba motorvoertuigen dekt alleen de schade aan derden, omnium alles.
BA uitbating of BA-exploitatie
Burgerrechteterlijke aansprakelijkheid bij de uitoefening van een beroep verzekeren.
Vb: keukeninstallateur breekt tegen door het laten vallen van zijn hamer
Arbeidsongevallenverzekering
Verzekert werknemers bij arbeidsongevallen tijdens het werk, naar de weg van en naar het werk en tegen beroepziektes.

Personenverzekeringen
• Persoonlijke ongevallenverzekering: vergoedt de werkgever voor arbeidsongevallen
• Gewaarborgd inkomen: WG die lange tijd niet kan werken vergoeden voor de verliezen van inkomen
• Hospitalisatie: dekt kosten die een ziekenfonds niet dekt.

• Levensverzekering: er word een vooraf afgesproken som verzekerd
o Pensioen verzekering: het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd op de pensioen leeftijd.
o Overlijdensverzekering: het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd bij sterfte
o Mengvorm

FISCALITEIT
Gemeente met als hoofd een burgemeester en de schepenen en de overige gemeenteraadsleden
zorgt voor onderhoud van straten en pleinen, gemeentepolitie, bib, huisvuil,… 
- gemeentebelastingen
Provincie met gouverneur bijgestaan door bestendige deputatie
coördinatie van rampen en noodsituaties, provinciewegen, toerisme,…
- provinciebelastingen

Vlaams gewest: minister president Chris Peeters ondersteund door ministers en parlementsleden
organiseren van onderwijs, milieu,…
- registratie rechten en erfenisrechten
België koning bijgestaan door eerste minister en ministers
zorgt voor de organisatie van de maatschappij
- belasting op inkomen, arbeid en winst
Eu: Europees president en parlement
vaardigt richtlijnen uit

Taken van de overheid: 3 categorieën
• Invloed op productie
• Bijsturen van maatschappelijk en economisch leven
• Inkomens rechtvaardig verdelen

Invloed van de overheid op de productie van goederen en diensten
Overheid biedt zuiver publiekelijke of collectieve goederen en diensten aan voor elke burger
- niet uitsluitbare goederen & niet rivaliserend

vb: politiedienst
Bij onderwijs verzorgt de overheid het aanbod: secundair onderwijs is gratis
Overheidsbedrijven privatiseren
De overheid stelt ook wetten op zoals milieunormen, vergunningen, financiële stimulansen
Bijsturen van maatschappelijke en economisch leven
De overheid heeft een stabiliserende functie:
• Evenwichtige groei van het bbp bevorderen
• Creatie van arbeidsplaatsen
• Stabiele prijzen handhaven
• Een evenwichtige betalingsbalans nastreven
Inkomens rechtmatig verdelen
Nationaal inkomen of totaal verdiende inkomen van een land
Het is de bedoeling van de overheid om de welvaart de maximaliseren, dus is het nastreven van een billijke of rechtvaardige inkomensverdeling belangrijk.
De overheid springt bij indien mensen een zeer laag inkomen hebben: zieken, gepensioneerden, werklozen hebben recht op sociale uitkeringen of vervangingsinkomens.

Leefloon door OCMW: openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
- inkomenskloof tussen werkende en niet werkende verkleinen
De overheid haalt zijn geld uit de RSZ bijdragen en belastingen uit arbeid en winst

DE BEGROTING VAN DE OVERHEID
Rente sneeuwbal: het lenen door tekort en daarna bijlenen omdat de intresten niet kunnen worden terugbetaald en zo verder…
Netto te financieren saldo = inkomsten – uitgaven = primair saldo – rentelasten
Belangrijkste uitgaven overheid: rijksschuld, pensioenen, volksgezondheid
Belangrijkste uitgaven Vlaamse overheid: Onderwijs, welzijn en gezondheid

België is een kennismaatschappij: hooggeschoolde bevolking
Ontvangsten Vlaamse overheid: registratierechten, successierechten
BBP = nationaal inkomen
Principes van belasting
draagkrachtbeginsel: de sterkste schouders dragen de zwaarste last
en de vervuiler betaalt
De overheid heeft 3 belangrijke inkomstenbronnen
• Directe belastingen: heffingen op het jaarlijks verworven inkomen uit arbeid, winst of vermogen
vb de personenbelasting( duurder) of de venootschapsbelasting
• Indirecte belastingen: worden geheven naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen of het stellen van bepaalde handelingen zoals het verbruik van goederen
vb: btw, milieutaksen

• Socialezekerheidsbijdragen of parafiscale ontvangsten.

PERSONENBELASTING
Is een progressieve inkomstenbelasting geheven op het totale netto inkomen (belastbaar inkomen)
Getrapte progressie: met schijven oplopend
Netto inkomen kan bestaan uit:
• Inkomsten uit onroerende goederen (verhuren)
• Beroepsinkomen (zelfstandige kan ook een personenbelasting hebben)
• Inkomsten uit roerende goederen (intrest)
• Diverse inkomsten (reclamepanelen aan huis)
Alle personen die hun woonplaats of belangrijkste bezittingen n België hebben betalen op hun belastbaar inkomen personenbelasting.
De verschuldigde belasting kan afhangen van
• De belastingvrije som (wordt afgetrokken van de 1e schijf)

• Aantal personen ten laste
• samenlevingsvorm

BUITENLANDS BELEID
De afzetmarkt in België is veel te klein daarom moeten we zoeken naar nieuwe klanten in het buitenland
België is een open economie (relatie met het buitenland)
Adam Smith: Internationalisatie is gebaseerd op specialisatie van elk land waar het goed in is. Landen die het efficiëntst zijn in het produceren van iets moeten dit doen en de andere landen moeten invoeren.
Lage loonlanden zijn ideaal voor het produceren van arbeidsintensieve producten: vb: kledij
Bevorderende factoren voor de handelsactiviteiten in België:

• Centrale ligging van het land
• Infrastructuur
• Hoge productiviteit, talenkennis
• Hoge kwaliteit van r&d
• Goed geschoolde werkkrachten
• Kenniseconomie
Voordelen export:
• Is motor van de economische bedrijvigheid
• Schept werkgelegenheid
• Financiert import
Door de internationale concurrentie zijn de producten goedkoper.
België heeft een BBP van 346 miljard en voert et meest uit naar buurlanden. De overheid zet bedrijven aan om uit te voeren naar groeiende markten zoals Azië: (handelsmissies met Filip)
Gevaren voor het concurrentievermogen van België
• Hoge loonkost

• Sterke euro
• Geringe expansie van onze exportmarkten (Duitsland, Frankrijk, Nederland)
België voert chemische en farmaceutische producten uit, machines, vervoermaterieel

HANDELSBALANS
De handelsbalans is een deel van de betalingsbalans van een land. Het bevat de geldwaarde van de export en import van goederen.
De bedrijven moeten hun gegevens in verband met internationale handel doorgeven aan de NNB via
Extrastat aangifte: voor landen buiten de EU (extracommunautair) op basis van douane documenten.
Intrastat: voor landen binnen de EU (intracommunautair) lijst van buitenlandse klanten die een bedrijf elke maand moet opstellen.
Deficit: tekort op de handelsbalans

De betalingsbalans geeft een overzicht van alle economische transacties tussen de inwoners van een land en die van andere landen. Vb: in,uitvoer goederen, aandelen in buitenlandse bedrijven,in,export diensten
OESO: organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling. Ze berekenen de economische cijfers van landen. Ze hanteren de handelsbalans in ruime zin (goederen en diensten)
Nut: een beeld schetsen van de internationale handel zo kunnen we de evolutie bekijken
Oorzaken van een onevenwichtige betalingsbalans.
1) Conjuncturele aard (korte termijn)
Wanneer het economisch klimaat ongunstig is kan het overslaan op de buurlanden.
2) Structurele aard (lange termijn)
Kunnen de verhouding tussen landen veranderen door vb: uitvindingen, ontdekking energiebronnen,…
3) Toevallige oorzaken
Oorlog, natuursveranderingen,
Gevolgen van een onevenwichtige betalingsbalans
Export > import - stijgt de geldhoeveelheid - prijzen stijgen- inflatie (Vraag en aanbod curve)
Import > export - geldvoorraad daalt - lenen uit het buitenland

Sterkte van de munt heeft een invloed op de internationale handel.
Euro sterk - aankoop goedkoper, export duurder
Euro zwak - aankoop duurder, export stijgt

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.