STRESS
Stress op het werk werkt de produktiviteit tegen. Stressklachten kunnen leiden tot sociale conflicten in de onderneming. Vandaar dat werkgevers open staan voor een anti-stress beleid. Bedrijven zijn trouwens verplicht een anti-stress beleid te voeren. Dat zijn vakbonden en werkgevers overeengekomen binnen de nationale arbeidsraad.
Stress gebonden aandoeningen zijn de snelst groeiende oorzaak voor werkverzuim in de USA.
In Nederland heeft 40% van de secretaresses nu al lichte klachten.
Stress kost U geld
Stress op of na het werk kost bedrijven in de USA ruw geschat 200 billioen dollar per jaar aan verminderde productie, arbeidsongevallen, afwezigheid, ziekteverzekering, schadeloosstellingen, afvloeiingen.
Voor België wordt, afgezien van het gewaarborgd loon, de kostprijs van abseteïsme ten gevolge van stress op 11 tot 33 miljard BEF geraamd.(dr. Luc Swinnen, De kleur van stress)
Recente studies tonen aan dat :
90% van de doktersbezoeken zijn stress gebonden
80% van de arbeidsongevallen zijn te wijten aan stress
50% van de verloren werkdagen zijn veroorzaakt door stress
50% van de beroepsbevolking behoort tot de risicogroep van RSI(repetitive strain injuries)
Meer dan 20% van de beroepsbevolking heeft regelmatig schouder/nekklachten
RSI klachten worden na 6 tot 12 maanden ten dele onomkeerbaar
Onderzoek naar stress op het werk
Het Onderzoek naar Stress op het werk werd ontwikkeld om de effecten van massage therapie op werk- gerelateerde stress, angst, productiviteit en werkvoldoening te bepalen. Twee maal per week werd er tijdens de lunchpauze gedurende 5 weken een 15 minuten durende stoelmassage gegeven.De resultaten waren :
Deelnemers voelden zich minder moe en waren in staat helderder te denken
Hersengolven veranderden tot op een niveau van verhoogde alertheid
Wiskundige problemen werden aan het eind van het onderzoek opgelost in ongeveer de helft van de tijd met circa 50% minder fouten
Angsten waren aan het eind van de maand verminderd
De therapeut gaf aan dat de deelnemers aan het eind van het onderzoek meer ontspannen waren
BRON : Touch Therapy Institute van de Universiteit van Miami.International Journal of Neuroscience, 1996.
Stress en het lichaam
De moderne mens krijgt nog amper af te rekenen met acute fysieke stressoren (bv. een confrontatie met een uitgehongerde leeuw), maar bijna uitsluitend met psychologische en sociale factoren (deadlines, werkdruk, werkzekerheid, sociale status, persoonlijke problemen). Het probleem is dat die laatste een fysiologisch systeem activeren dat eigenlijk is afgestemd op acute fysieke stressfactoren. In confrontatie met de leeuw gaat ons lichaam alle energie sturen naar de volgende reactie, meestal samengevat als vluchten of vechten : Versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk, aanspannen van spieren, versnelde ademhaling e.a.
Een aantal andere lichaamsfuncties gaan hiervoor onderdrukt worden : spijsvertering, immuunsysteem, pijnbeleving …
Wanneer deze tijdelijke situatie blijft aanhouden of telkens opnieuw wordt herhaald, kan de stressreactie schade gaan aanrichten en ziekten veroorzaken of bestaande aandoeningen verergeren.
Een natuurlijke reactie …
Stress = spanning
· In situaties van acute nood of chronische stress maakt het lichaam automatisch hormonen (adrenaline, cortisol) aan. Deze stresshormonen bereiden het lichaam voor op "vluchten of vechten".
· Omstandigheden die een rol spelen bij het ontstaan van stress zijn onder andere ingrijpende levensgebeurtenissen, problemen in het gezin of op het werk.
· Stress wordt niet door iedereen op dezelfde manier ervaren. Wat voor de ene een positieve stimulans is, voelt de andere aan als een niet te dragen spanning. Acute of chronische stress kunnen ons zuur opbreken.
· De gevoeligheid voor stress heeft te maken met een aantal persoonlijkheidskenmerken: een gebrek aan emotionele stabiliteit, aan extraversie, aan openheid, aan altruïsme, overdreven nauwgezetheid.
… Met onnatuurlijke gevolgen
Negatieve stress presenteert samenleving én individu een zware rekening.
· Individu
Stress is een risicofactor voor een heleboel ziekten. Dat betekent niet dat stress de enige of rechtstreekse oorzaak is, wel dat het fenomeen mee een rol speelt bij het ontstaan of verergeren van bepaalde aandoeningen:
· kanker
· verouderen
· maag- en darmproblemen (maagzweer, prikkelbare darmsyndroom)
· hart- en vaataandoeningen
· depressie.
· Samenleving
Absenteïsme door stress slorpt in ons land tussen 11 en 33 miljard frank op. Daarin zitten niét het gewaarborgd loon en de uitgaven voor gezondheidszorgen en geneesmiddelen (*).
Stress = positiefzolang de spanning die we ervaren in verhouding staat met de uitdaging en we het gevoel hebben dat we de situatie onder controle hebben. Stress = negatiefwanneer de spanning blijvend is en niet opgelost geraakt of wanneer de kortdurende spanning te intens is om mee om te gaan.
Stress op het werk :
Oorzaken ...
Top 10 van stressveroorzakende factoren :
Gebrek aan steun van de directe baas
Onzekerheid over de toekomst
Gebrek aan steun van collega’s en partner
Te veel werk
Niet te overwinnen papierberg
Te moeilijke of te gemakkelijke taken
Onduidelijke communicatie
Gebrek aan waardering
Conflicten op het werk
Fysieke belasting, werken met gevaarlijke producten
… En remedies
Efficiënt stressmanagement vereist van een directie de volgende attitudes en ingrepen:
· streef naar een goede communicatie
· leer uw bedrijf en zijn cultuur kennen
· hou rekening met individuele verschillen
· stem mensen en omgevingen op elkaar af
· bepaal haalbare doelstellingen
· uit uw waardering voor stressgevoelige medewerkers.
Stress tijdig herkennen
Typische stress-signalen zijn :
· Lichamelijke klachten : slapeloosheid, hartkloppingen, hoofdpijn, spierpijn, zweten, vermoeidheid of rusteloosheid, verhoogde bloeddruk, maag- en darmstoornissen, verminderde weerstand.
· Psychische klachten : een combinatie van algemene klachten zoals depressiviteit, machteloosheid, gejaagdheid, prikkelbaarheid, angst, desinteresse, achterdocht, verveling, geëmotioneerdheid.
· Slechte gewoonten : een combinatie van ‘gebruikelijke’ gewoonten zoals roken, overmatig drinken of eten, gebruik van medicijnen, sociale isolatie, cynisme, verbittering.
· Perikelen op het werk : concentratieproblemen, gebrek aan beslissingskracht, extreme aandacht voor pietluttigheden, lagere productiviteit, onnodige fouten, kortdurend ziekteverzuim, spanningen en conflicten, disciplinaire problemen.
… En aanpakken
LEEF GEZOND
· Zorg voor een goede en voldoende slaap
· Gebruik geen kalmeermiddelen
· Kies voor gezonde voeding
· Rook niet en wees matig met alcohol en koffie
· Neem voldoende lichaamsbeweging
· Ontspan u door muziek te beluisteren, TV te kijken, een bad te nemen, sociale activiteiten, eten, lezen, bewegen, hobby’s.

Denk gezond
· Waardeer uw prestaties en sterke kanten.
· Zet negatieve gedachten om in positieve.
· Laat uw leven niet bepalen door anderen.
· Uit uw emotie.
· Sta niet stil bij problemen die u op dit moment niet kunt oplossen, ga na waar eventuele stress vandaan komt en welke drijfveren uw gedrag beïnvloeden.
Wat is stress?
Door Dr. J.Lamar Freed
Stress wordt vaak verkeerd begrepen. In dit korte artikel wordt het begrip stress bekeken en verscheidenen manieren waarop het verkeerd begrepen wordt besproken. Stress werd het eerst bestudeerd door Dr. Hans Selye in het begin van deze eeuw en hij noende het het Algemeen aanpassings Syndroom. Hij nam waar dat mensen minder gezond waren en meer ongemak toonden als ze gedwongen werden om veranderingen te maken in hun levenswijze en omgeving. Zijn werk was een goede aanwijzing hoe we stress moeten zien, maar het bleef op de plank staan totdat Holmes en Rahe in 1967 met een aantal artikelen kwamen die duidelijk aantoonden wat het effect van stress is op de gezondheid van mensen.
Holmes en Rahe ontwikkelden een schaal met de gebeurtenissen in het leven die 43 gevallen bevatten gewaardeerd door vrijwilligers naargelang de hoeveelheid aanpassingen die nodig is voor iedere gebeurtenis. De hoogst gewaardeerde egbeurtenis op de schaal was de dood van een partner. De onderzoekers zetten deze gebeurtenissen op een vragenlijst en scoorden elk naar de waardering die ze kregen van het eerste stel vrijwilligers. Toen gaven ze vragenlijst aan mensen die op een Eerste hulppost kwamen. Ze gaven het zowel aan de patiënten als aan hun begeleiders. Daarna vergeleken ze de scores. Het resultaat schudde de wereld der psychlogen en geneeskundigen doorelkaar: Zieke mensen hadden veel meer van deze gebeurtenissen meegemaakt in het jaar voorafgaand aan hun ziekte dan de gezonde begeleiders.
Sedert dit onderzoek is het begrip stress in toenemende mate belangrijk en erkend geworden. Stress wordt nu begrepen als hetgeen gebeurt bij mensen die gedwongen zijn zich aan een nieuwe levenswijze aan te passen. Hoe groter de vereiste verandering is, des te groter is de stress.
Sinds de orginele studie is er een zondvloed aan studies over stress. De reikwijdte ervan is waargenomen bij hartkwalen, kanker, ongelukken en bijna elke andere kwaal die bestudeerd is -- waaronder de gewone verkoudheid. Gezondheids psychlogie als apart vakgebied is hieruit ontstaan. Bijna iedere huisarts heeft patiënten verteld dat een goedaardig symptoom mogelijk veroorzaakt wordt door stress.
Maar desondanks wordt stress nog steeds verkeerd begrepen. Niet zoals meestal gedacht wordt, staat stress gelijk aan angst. Terwijl angstige mensen geneigd zijn hun angst te zien toenemen met hun stress, zijn ze ook angstig in omstandigheden die niet nieuw zijn en waaraan ze zich niet hoeven aan te passen. Tegelijkertijd laten weinig angstige mensen de negatieve effecten op hun gezondheid zien van een leven vol stress ongeacht hun kalme verschijning.
Nog een verrassing voor diegenen die voor het eerst naar dit onderwerp kijken, is dat stress niet altijd negatief is. Het wordt lang niet altijd door mensen die gestressd zijn als slecht ervaren. Terwijl lijsten met stressvolle gebeurtenissen door negatieve stress worden overheersd, bevatten ze ook gebeurtenissen die heel positief zijn. Trouwen, naar school gaan, een nieuwe baan krijgen, een huis kopen -- al deze zaken vragen aanpassing en zijn daarom stressvol. Toch worden ze zelden als negatief gezien of als een ongewenste ervaringen.
Stress is wat er gebeurd als we gedwongen worden ons aan nieuwe omstandigheden aan te passen. Denk aan een plant die verplaatst wordt van een koele plek met matig licht naar een warmere, lichtere plek. Zelfs in wat normaal een betere omgeving wordt geacht, tiert de plant gedurende een tijd niet echt totdat het zich aan de veranderde omstandigheden heeft aangepast. Gedurende deze periode van aanpassing is de plant veel vatbaarder voor kwalen veel gevoeliger voor shock vanuit de omgeving. Plantkwekers raden aan dat zo'n plant gedurende enkele dagen geen water moet krijgen en dat het langere tijd ongemoeid gelaten moet worden totdat het een nieuw evenwicht bereikt heeft.
Net als planten, ondergaan mensen gebeurtenissen in hun leven die hen dwingen zich aan te passen. Omdat we veel gecompliseerder zijn dan planten, zijn er veel meer gebeurtenissen die ons overkomen. De oorspronkelijke schaal met gebeurtenissen van Holmes en Rahe is door andere onderzoekers uitgebreid met veel meer gebeurtenissen. De dood van een partner is vervangen door de dood van een kind. Lijsten zijn verdeeld in positieve en negatieve stress en ze zijn uitgebreid tot meer dan 120 punten. De stressvolle indicatie van het kopen van een auto, een promotie op het werk, kinderen die het huis verlaten en vele andere zaken zijn onderkend.
Om stress te begrijpen, moet iemand zijn ervaringen bewust worden en zijn eigen kwetsbaarheid begrijpen. Het verlies van werk bijvoorbeeld levert zeer verscheidene soorten van stress op voor verschillende mensen. Voor iemand van 40 tot 50 jaar, die zich geheel met zijn of haar werk geïdentificeerd heeft, zal dit erg stressvol zijn. Maar van een jong iemand die net begonnen is en een hele lijst van werk heeft die hij of zij wel eens zou willen proberen, vergt zulk verlies weinig aanpassing. Het kan zelfs minder stressvol zijn voor iemand die een part-time baan verliest en die het meest verknocht was met de rol die hij of zij speelde in de direkte familiekring, het opvoeden van de kinderen en het huishouden.
Daarom is het erg belangrijk om stress te begrijpen en de gebeurtenissen in het leven waar iemand zich aan aan moet passen te bewaken. Vermijden van stress op een bepaald moment vermindert de totale belasting van aanpassen. Iemand kan besluiten om geen nieuwe baan te zoeken, of zijn verantwoordelijkheden op een lager niveau te houden, of vermijden bepaalde veranderingen te doen. Op deze wijze vermindert de stress.
Toch is enige stress onvermijdelijk omdat ze aan het normale leven verbonden zijn.. Kinderen groeien op en verlaten het huis, bedrijven sluiten, partners worden ziek, ouders sterven. Het ideaal is om de totale stresslast aan te passen aan de draagkracht die iemand heeft. Maar zelfs als een hoge graad van stress onvermijdelijk is, kan iemand de kracht van de stress verminderen. Iemand kan een buffer tegen stress opwerpen door in de best mogelijke gezondheid te blijven met een verstandige hoveelheid lichaamsbeweging en een goed dieet, door de basis verplichtingen op een verstandig niveau te houden zodat er ruimte is voor onverwachte veranderingen, door verantwoordelijkheden in evenwicht te houden met waardering, en door een groep van familieleden en vrienden te onderhouden die voor ondersteuning benaderd kunnen worden.
Vermijden en hanteren van stress kan iemand niet zomaar genezen van zijn of haar kwalen. Onderzoekers hebben immers ook gekeken naar het andere einde van deze schaal en de negatieve effecten opgemerkt van te weinig stress in iemands leven.Des-al-niet-te-min is een hoge graad van stress de norm in onze maatschappij en een hoge graad van stress is duidelijk verbonden aan een gelijktijdige gevoeligheid voor een slechte gezondheid.
Daarom is het voor ieder belangrijk om stress te begrijpen en wat de uitwerking op hem of haar is. Het profijt, alhoewel niet noodzakelijk specifiek voor een bepaald symptoom of kwaal, is dat het helpt bij het verminderen van iemands algehele gevoeligheid voor de gehele schare van potentiele ellende en onbehagelijke syndromen. Door er op een andere wijze over te denken, door de stress te verminderen, verhogen we onze weerstand tegen allerhande kwalen. Hoe we er ook over denken, aandacht schenken aan stress is een goed idee.
De punten in Holmes'en Rahe's sociale aanpassings schaal:
In rangvolgorde:
· · van een partner
· Scheiding
· Partner verlaten
· Gevangenisstraf
· Dood Dood van een naast familielid
· Persoonlijk ongeluk of ziekte
· Huwelijk
· Ontslag
· Verzoenen met partner
· Pensionering
· Verandering in de gezondheid van een familielid
· Zwangerschap
· Sex moeilijkheden
· Verwerven van nieuw familielid
· Aanpassingen in bedrijf
· Veranderingen in de financiele staat
· Dood van een direkte vriend
· Ander soort werk aannemen
· Verandering in het aantal ruzies met de partner
· Hypotheek van meer dan $10.000
· Executie van hypotheek of lening
· Verandering van verantwoordelijkheid in het werk
· Kinderen die het huis verlaten
· Problemen met de schoonfamilie
· Persoonlijke topprestatie
· Echtgenote begint of stopt met werken
· Verandering in de levensomstandigheden
· Herzien van persoonlijke bezigheden
· Moeilijkheden met de baas
· Verandering in werkuren of omstandigheden
· Verandering van woonplaats
· Verandering van school
· Verandering in ontspanning
· Verandering in activiteiten in de kerk
· Verandering in sociale activiteiten
· Hypotheek of lening van minder dan $10.000
· Verandering in slaapgewoonte
· Verandering aantal familieleden die samen komen
· Verandering in eetgewoonten
· Vakantie
· Kerstmis
· Geringe rechtsoverschrijding
Gezonde leefregels
Neem elk probleem zoals het valt, maar bedenk wel dat je er maar één tegelijk kunt afhandelen.
Maak je geen zorgen, want je zorgen maken is wel de minst produktieve menselijke aktiviteit van allen.
Tel je zegeningen en sla zelfs de kleinste niet over want vele kleintjes maken één grote.
Wees niet bang, want de meeste dingen waar we bang voor zijn, gebeuren toch nooit.
Wat je niet kunt, is ook geen plicht.
Probeer zoveel mogelijk anderen te helpen. Iemand anders helpen, vergroot je gevoel van onafhankelijkheid en vermindert daarmee de stress.
Breng zoveel mogelijk tijd door met kinderen. Hun simpel spel meespelen is een fantastische manier om je problemen te vergeten en de stress te verminderen, net als knuffelen.
Neem geen problemen mee naar bed, want ze zijn erg slechte bedgenoten.
Wees geduldig. Je haasten veroorzaakt stress. Als het geen noodgeval is, kun je het beter laten als je de tijd of energie mist.
Leen geen problemen van een ander. Zij kunnen er beter voor zorgen dan jijzelf.
Probeer gisteren niet op te lossen; goed of slecht—het is voorbij. Concenteer je op wat er vandaag in je leven plaats vindt.
Wees een goede luisteraar, want alleen als je luistert, hoor je iedeeën die afwijken van de jouwe. Het is erg moeilijk iets nieuws te leren als je aan het praten bent.
Loop niet vast door frustratie, want 90% ervan is geworteld in zelfmedelij en het zal positieve aktie alleen maar in de wielen rijden.
Voel je nooit opgelaten, want het is alleen maar verklede stress . Als je je opgelaten voelt, denk dan ergens anders aan.
EN, het allerbelangrijkste, heb plezier zo vaak als het maar mogelijk is!
Nadenkertjes
Baken je grenzen duidelijk voor een ander af
Veel stress is het product van foutieve verwachtingen. Als je voor jezelf niet kunt voldoen aan je eigen verwachtingen - of de verwachtingen van anderen - veroorzaakt dat stress, spanning en druk. De oplossing is om de verwachtingen terug te brengen op een lijn met de werkelijkheid, door beter te overleggen wat je wel en niet kunt, en het afbakenen van limieten. Leer hoe je "nee", kunt zeggen en je er wel bij bevinden.

De Krant; deze teksten zijn rechtstreeks overgenomen uit de desbetreffende kranten.
De gelukzalige glimlach
NRC zaterdag 11 december 1998; autheur Dirk van Weelden
Stelt u zich voor dat u op een grauwe kille morgen over straat wandelt. Uw schouders zijn stijfjes opgetrokken vanwege de kou. U voelt zich enigszins bedrukt. In een winkelruit ziet u de weerspiegeling van uw gezicht. U schrikt ervan. Het staat aanzienlijk droeviger dan u zich voelt. Het beeld in de spiegelruit is dat van een sombere tronie.
De vraag is: hoe zit het nou? Verdringt u een somberheid, waarvan uw gezicht de ware aanwezigheid verraadt? Of overdrijft uw gezicht op eigen houtje de uiterlijke signalen van zwaarmoedigheid, terwijl er niets aan de hand is? Hoe komt een mens daar achter? De proef op de som bestaat eruit welbewust de opgetrokken schouders te laten zakken alsof de lentezon uw rug verwarmt. U richt de blik omhoog, u voert het beentempo een beetje op. En tot slot glimlacht u. Nee, beter nog is het de lippen in een ontspannen en opgewekte Boeddha-stand te brengen, ook wel bekend als een Mona Lisa-mondje. Tien minuten volhouden is het minimum.
Werkt het niet en neemt de bedruktheid toe tot er sprake is van een regelrecht pokkenhumeur, dan heeft u een probleem. Maar vaak genoeg werkt het wel en klaart u van binnen helemaal op. Probeer het maar. Ilzelf kan ervan in een uitgesproken goed humeur raken.
Wat valt hieruit op te maken? Het is ongetwijfeld zo dat de bewegingen in ons innerlijk zichtbare gevolgen kunnen hebben aan de buitenkant, door de houding van ons lichaam en de uitdrukking op ons gezicht. Maar daar gebeurt ook veel waar we zelf niets van merken en dat niet direct correspondeert met de gedachten en gevoelens die we hebben.
Bovendien blijkt dat het hele rammelende mechaniek omgekeerd kan werken: lichaamshouding en gezichtsuitdrukking wekken ook emoties en denkbeelden op. Alsof de expressie-mogelijkheden van het lichaam kant en klare, lege vormen zijn die kunnen vollopen met de bijpassende 'echte' gevoelens. Zonder dit verschijnsel bestond er geen toneelkunst.
Lesgeven in asbestpakken
De Nederlandse werknemer voelt zich niet goed. De FNV constateert op basis van eigen onderzoek dat het actieve deel van onze bevolking in psychische nood verkeert en niet langer bestand is tegen de druk van de moderne arbeidsmarkt. Maar liefst 66 procent leidt aan stress en overspannenheid.
Mijn ervaring met de moderne werkorganisatie beperkt zich tot die in het hoger onderwijs. Het opbranden van collega's is hier zelfs een dagelijks verschijnsel. Uit het voortgezet onderwijs komen nog alarmerender berichten. Daar is het lesgeven alleen nog mogelijk in asbestpakken, wat op zichzelf al riskant is.
Gelukkig bestrijkt dit sombere beeld niet de gehele werkelijkheid. Aan dat opbranden zit ook een leuke kant, zo is mijn ervaring. Want hoewel mijn collega's vroeg of laat stijf van de stress de werlplek moeten verlaten, komen de meesten toch ook weer terug.
De eerste maanden beginnen ze meestal voorzichtig met één of twee uurtjes 'op therapie basis", maar daarna zijn ze al snel weer volop aanwezig in de docentenkamer. Of liever gezegd, ze zijn daar volop afwezig omdat uit alles wat de teruggekeerde collega's zeggen en doen een serene desinteresse blijkt voor de dagelijkse beslommeringen van het onderwijs. Ik weet niet wat ze in dat overspannen jaar thuis hebben uitgespookt, welke ahram ze bezocht hebben of welke training bij Oibibio ze gevolgd hebben, maar het resultaat is een buitengewoon onthaaste werkhouding. Hun bijdragen aan de nut & noodzaak discussies over de kwaliteit van het onderwijs bijvoorbeeld, die wij op bevel van de minister dagelijks moeten voeren, beperken zich tot een fijnzinnig, droog commentaar in de beste Zentraditie. Die paar opmerkingen zijn meestal genoeg om de vergadering de vergeefsheid van haar inspanningen te doen inzien. Eenzelfde effect bereiken deze leermeesters in hun lesgroepen die overmand door zoveel wijsheid wegzinken in een weldadige studierust.
De kans bestaat dat we hier juist met de martelaren van de vooruitgang te maken hebben. Met goudeerlijke collega's die opgebrand in het vuur van de onderwijshervormingen ons nu komen berichten dat heel wel leven mogelijk is aan gene zijde van de stress. Afgezanten van een onthaast koninkrijk.
Half uurtje per dag over jezelf vermindert de stress
Wie zich ergens druk om maakt doet er goed aan zijn zorgen van zich af te schrijven. Een aantal dagen achter elkaar zo'n 15 tot 30 minuten per dag over je diepste gevoelens en gedachten schrijven, blijkt ondermeer tot betere studiecijfers, het sneller vinden van een baan, lager ziekteverzuim, minder huisartsenbezoek, een verhoogde productie van antistoffen in het bloed, en in het algemeen een betere stemming, in vergelijking met mensen die over oppervlakkige onderwerpen schrijven.Waarom schrijven zo goed werkt, is niet precies bekend. Het kan zijn omdat het mensen helpt om stresserende gebeurtenissen onder ogen te zien. Mensen die ergens over piekeren doen vaak hun best om het probleem uit het hoofd te zetten, wat er ironisch genoeg toe leidt dat ze er de hele tijd aan moeten denken. Dat is natuurlijk extra vervelend. Als ze over hun probleem schrijven, mogen ze het van zichzelf juist grondig overdenken. Het zou kunnen dat daardoor de frequentie of de deprimerende werking van die hinderlijk binnendringende gedachten afneemt.
De groepen bleken niet te verschillen in de mate waarin de studenten over het examen piekerden. Maar de studenten die over het examen hadden geschreven, voelden zich drie dagen voor het examen toch minder gedeprimeerd dan de studenten in de controlegroep. Degenen die over het examen hadden geschreven ondervonden dus minder last van hun gedachten over het examen. Alleen voor studenten uit de controlegroep gold dat hoe meer ze een maand voor het examen piekerden, hoe beroerder ze zich drie dagen voor het tentamen voelden. Bij studenten die over het examen hadden geschreven, bestond dit verband niet.
Over een probleem schrijven vermindert dus niet het aantal keer dat het ongevraagd je gedachten binnendringt, maar haalt wel de angel uit zich opdringende gedachten. Door je bloot te stellen aan gedachten over het probleem worden de bijbehorende emoties minder intens, zoals de angst van een spinnenfobicus vermindert bij het vasthouden van een spin.
Zijn wij één geest in een lichaam?
Ik zou dit stuk, dat over het zenuwstelsel gaat willen beginnen met deze vraag: Zijn wij één geest in een lichaam?
Ik denk van niet. Wie kan er in alle oprechtheid zeggen dat hij denkt wat hij voelt en omgekeerd... We kunnen dingen
verstandelijk begrijpen en we kunnen dingen aanvoelen, emotioneel ervaren. En dan heeft ons lijf ook nog een aantal hele verstandige automatismen en reflexen. En het hoeft zeker niet altijd zo te zijn dat die verschillende manieren van 'weten' het met elkaar eens zijn.
Met deze online Zelftest Werkstress kunt u in een paar minuten zien hoe het staat met uw werkstress. Een test als deze kan geen definitief uitsluitsel geven over de mate van werkstress die u ondervindt, alléén een indicatie. Hij is gebaseerd op hedendaagse literatuur over dit onderwerp, maar is niet 'gevalideerd' en heeft geen enkele wetenschappelijke retentie.

lichamelijke ontspanning door concentratie op de ademhaling...
geestelijke kalmte door je je geest voor te stellen als een vijver met een stil wateroppervlak...
rotzooi dumpen zoals angsten, twijfels, zorgen en schuld...
uit de weg ruimen van een bariërre die alles voorstelt wat negatief is in je leven...
genieten van de speciale plek waar je je tevreden, rustig en stil kunt voelen...

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

Bedankt voor je werkstuk! Dank zij het werkstuk van jou sta ik weer voldoende op biologie. Ik weet niet hoe ik je kan bedanken. (of eigenlijk wel);)


jan

15 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M.

M.

Bedankt dat je je verslag op het internet hebt gezet, was allang op zoek naar een werkstuk over stress!.voor school!.

nou groeten
Marcel

16 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Bedankt Liesbeth, mooi werkstuk, ik heb het goed kunnen gebruiken voor mij essay!!
groetjes van An

17 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

G.

G.

Hoi Liesbeth.

Jou werkstuk op scholieren.com heeft me erg geholpen met m'n eigen werkstuk over stress.

Bedankt!!

Groetjes Gerrie.

17 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

H.

H.

Ik vind dat je inhoudelijk een goed werkstuk afgeleverd hebt.

17 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast