Hoofdstuk 3 Ecosystemen

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vwo | 803 woorden
 • 21 september 2016
 • 8 keer beoordeeld
Cijfer 7.7
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Samenvatting biologie hoofdstuk 3   Ecosystemen

§3.1   Kwetsbare ecosystemen

 • Ecosysteem: een afgebakend gebied met organismen en biotische en abiotische relaties (een zelfstandige eenheid)
 • Producenten leggen energie vast à komt terecht in organische stoffen
 • Bij gebruik door zowel producenten als consumenten verlaat energie als warmte het ecosysteem, mineralen doorlopen in een ecosysteem een kringloop
 • Reducenten (bacteriën en schimmels): verwerken organische stof tot anorganische stof
 • Draagkracht: de maximale populatiegrootte die een gebied kan onderhouden, bepalend daarvoor is de beperkende factor
 • Populatiedynamiek: het ontstaan en verdwijnen van populaties
 • Biotische en abiotische factoren beïnvloeden het ecosysteem
 • Verstoringen: blijvende, snel optredende veranderingen in ecosystemen.
 • Een verstoring kan klein beginnen en pas na lange tijd zichtbaar zijn.
 • In verstoorde ecosystemen treden vaak plagen op, doordat er bijvoorbeeld predatoren verdwenen zijn à prooidieren planten zich dan ongehinderd voort

§3.2   Energie

 • Biomassa: het totaalgewicht van alle organismen
 • Biologen gebruiken meestal het drooggewicht,  het versgewicht min het gewicht aan water
 • Het drooggewicht is een goede maat voor de hoeveelheid energierijke stoffen die organismen bevatten
 • Door alle drooggewichten weer te geven in de vorm van een liggend staafdiagram krijg je een voedselpiramide. Het oppervlak van de staaf is een maat voor de biomassa
 • Trofische niveau: alle producten van een ecosysteem samen in één staaf
 • Daar boven op staaf van consumenten van eerste orde (C1, planteneters), daarna consumenten van de tweede orde (C2, dieren die planteneters eten) en de consumenten van de derde orde C3 à C4 à C5 enzovoort
 • Hoe complexer het ecosysteem, des te groter het aantal trofische niveaus
 • Heterotrofe organismen: organismen die met hun voedsel organische stoffen opnemen die ze gebruiken als brand- en bouwstof
 • Energiestroomschema: schema met hoeveelheden organische stof die op een organisme van toepassing zijn.                                              à
 • I(ntake): hoeveelheid organische stof met energie-inhoud
 • Feces F: energie in de uitwerpselen
 • Rest van de energie komt via het bloed in organische stoffen in het lichaam terecht (A=I – R)
 • Dissimilatie of respiratie R: de energie die een organisme verbruikt door organische stof te verbranden
 • De energie die overblijft, zit in de organische stof van een nieuw celmateriaal (P = A – R)
 • Dit is maar een klein deel van de totale opgenomen hoeveelheid energie uit de organische stof ( P = I – F – R) (BiNaS tabel 93a)
 • Autotrofe organismen: staan aan de basis van de voedselpiramide. Zijn in staat om uit energiearme anorganische stoffen energierijke organische stoffen te maken
 • Primaire productie: de hoeveelheid (g/opp./jaar of g/volume/jaar) organische stoffen die producten maken.
 • Factoren die de groei van fytoplankton beïnvloeden:
 • Licht à niet beperkend voor primaire productie
 • Voedingsstoffen:
 • Eutrofiëring: verrijking van water met voedingsstoffen
 • Algenbloei: een explosieve toename van de biomassa van fytoplankton en andere algen
 • Conclusie: extra nitraat geeft meer problemen dan oplossingen
 • Temperatuur:de biomassa van de voor de mens interessante dieren als vissen, garnalen en schelpdieren neemt bij hogere temperaturen niet automatisch toe

§3.3   Reducenten

 • Humuslaag: uitwerpselen van kleine dieren die samen met het halfverteerde organische materiaal deze laag vormen
 • Composteren: het gecontroleerd afbreken van organische stoffen
 • Hoe snel dit gaat, hangt van een aantal factoren af:
 • Temperatuur: hoe hoger de temperatuur, hoe sneller het gaat.
 • Soorten: omdat elk soort verschillend is en zij hun eigen milieueisen met optima en tolerantiegrenzen hebben, is de snelheid verschillend.
 • Aeroob: zuurstof nodig om te leven
 • Anaeroob: zonder zuurstof kunnen leven
 • Samenstelling afval
 • Stikstofgehalte
 • Kringloop van elementen: een proces waarin elementen in een aantal stappen en via een aantal organismen hun beginpunt weer bereiken
 • Rotting: de anaerobe afbraak van eiwitten
 • Fossiele brandstof: brandstoffen die zijn uitstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven
 • Ammonificerende bacteriën: bacterie die ureum en eiwitten uit dode resten van organismen omzet tot ammonium
 • Nitrificerende bacteriën: bacterie die van ammonium nitraat maakt
 • Denitrificerende bacteriën: bacterie die nitraat omzet in gasvormig stikstof N2
 • Stikstoffixerende bacteriën: bacterie die stikstof (N2) uit de lucht kunnen binden; leven meestal in symbiose met planten

§3.4   Veranderende ecosystemen

 • Pioniersoort:  een soort die een meestal leeg of bijna leeg gebied koloniseert waar het niet eerder voorkwam
 • Climaxstadium: laatste stadium na successie, waarbij abiotische factoren en soortensamenstelling min of meer constant zijn De populaties zijn in evenwicht, de diversiteit is hoog en het ecosysteem is stabiel.
 • Successie: verandering in de loop van de tijd in de soortensamenstelling van een levensgemeenschap zodat deze geleidelijk overgaat in een andere
 • Subclimaxstadium: stadium dat  vooraf gaat aan het climaxstadium, maar bevat vaak meer soorten dan in een climax


   

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.