Hoofdstuk 3 Ecosystemen

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vwo | 803 woorden
 • 21 september 2016
 • 8 keer beoordeeld
 • Cijfer 7.7
 • 8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Samenvatting biologie hoofdstuk 3   Ecosystemen§3.1   Kwetsbare ecosystemen
 • Ecosysteem: een afgebakend gebied met organismen en biotische en abiotische relaties (een zelfstandige eenheid)

 • Producenten leggen energie vast à komt terecht in organische stoffen

 • Bij gebruik door zowel producenten als consumenten verlaat energie als warmte het ecosysteem, mineralen doorlopen in een ecosysteem een kringloop

 • Reducenten (bacteriën en schimmels): verwerken organische stof tot anorganische stof

 • Draagkracht: de maximale populatiegrootte die een gebied kan onderhouden, bepalend daarvoor is de beperkende factor

 • Populatiedynamiek: het ontstaan en verdwijnen van populaties

 • Biotische en abiotische factoren beïnvloeden het ecosysteem

 • Verstoringen: blijvende, snel optredende veranderingen in ecosystemen.

 • Een verstoring kan klein beginnen en pas na lange tijd zichtbaar zijn.

 • In verstoorde ecosystemen treden vaak plagen op, doordat er bijvoorbeeld predatoren verdwenen zijn à prooidieren planten zich dan ongehinderd voort§3.2   Energie
 • Biomassa: het totaalgewicht van alle organismen

 • Biologen gebruiken meestal het drooggewicht,  het versgewicht min het gewicht aan water

 • Het drooggewicht is een goede maat voor de hoeveelheid energierijke stoffen die organismen bevatten

 • Door alle drooggewichten weer te geven in de vorm van een liggend staafdiagram krijg je een voedselpiramide. Het oppervlak van de staaf is een maat voor de biomassa

 • Trofische niveau: alle producten van een ecosysteem samen in één staaf

 • Daar boven op staaf van consumenten van eerste orde (C1, planteneters), daarna consumenten van de tweede orde (C2, dieren die planteneters eten) en de consumenten van de derde orde C3 à C4 à C5 enzovoort

 • Hoe complexer het ecosysteem, des te groter het aantal trofische niveaus

 • Heterotrofe organismen: organismen die met hun voedsel organische stoffen opnemen die ze gebruiken als brand- en bouwstof

 • Energiestroomschema: schema met hoeveelheden organische stof die op een organisme van toepassing zijn.                                              à

 • I(ntake): hoeveelheid organische stof met energie-inhoud

 • Feces F: energie in de uitwerpselen

 • Rest van de energie komt via het bloed in organische stoffen in het lichaam terecht (A=I – R)

 • Dissimilatie of respiratie R: de energie die een organisme verbruikt door organische stof te verbranden

 • De energie die overblijft, zit in de organische stof van een nieuw celmateriaal (P = A – R)

 • Dit is maar een klein deel van de totale opgenomen hoeveelheid energie uit de organische stof ( P = I – F – R) (BiNaS tabel 93a)

 • Autotrofe organismen: staan aan de basis van de voedselpiramide. Zijn in staat om uit energiearme anorganische stoffen energierijke organische stoffen te maken

 • Primaire productie: de hoeveelheid (g/opp./jaar of g/volume/jaar) organische stoffen die producten maken.

 • Factoren die de groei van fytoplankton beïnvloeden:
 • Licht à niet beperkend voor primaire productie

 • Voedingsstoffen:
 • Eutrofiëring: verrijking van water met voedingsstoffen

 • Algenbloei: een explosieve toename van de biomassa van fytoplankton en andere algen

 • Conclusie: extra nitraat geeft meer problemen dan oplossingen
 • Temperatuur:de biomassa van de voor de mens interessante dieren als vissen, garnalen en schelpdieren neemt bij hogere temperaturen niet automatisch toe§3.3   Reducenten
 • Humuslaag: uitwerpselen van kleine dieren die samen met het halfverteerde organische materiaal deze laag vormen

 • Composteren: het gecontroleerd afbreken van organische stoffen

 • Hoe snel dit gaat, hangt van een aantal factoren af:
 • Temperatuur: hoe hoger de temperatuur, hoe sneller het gaat.

 • Soorten: omdat elk soort verschillend is en zij hun eigen milieueisen met optima en tolerantiegrenzen hebben, is de snelheid verschillend.
 • Aeroob: zuurstof nodig om te leven

 • Anaeroob: zonder zuurstof kunnen leven
 • Samenstelling afval

 • Stikstofgehalte
 • Kringloop van elementen: een proces waarin elementen in een aantal stappen en via een aantal organismen hun beginpunt weer bereiken

 • Rotting: de anaerobe afbraak van eiwitten

 • Fossiele brandstof: brandstoffen die zijn uitstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven

 • Ammonificerende bacteriën: bacterie die ureum en eiwitten uit dode resten van organismen omzet tot ammonium

 • Nitrificerende bacteriën: bacterie die van ammonium nitraat maakt

 • Denitrificerende bacteriën: bacterie die nitraat omzet in gasvormig stikstof N2

 • Stikstoffixerende bacteriën: bacterie die stikstof (N2) uit de lucht kunnen binden; leven meestal in symbiose met planten§3.4   Veranderende ecosystemen
 • Pioniersoort:  een soort die een meestal leeg of bijna leeg gebied koloniseert waar het niet eerder voorkwam

 • Climaxstadium: laatste stadium na successie, waarbij abiotische factoren en soortensamenstelling min of meer constant zijn De populaties zijn in evenwicht, de diversiteit is hoog en het ecosysteem is stabiel.

 • Successie: verandering in de loop van de tijd in de soortensamenstelling van een levensgemeenschap zodat deze geleidelijk overgaat in een andere

 • Subclimaxstadium: stadium dat  vooraf gaat aan het climaxstadium, maar bevat vaak meer soorten dan in een climax

   


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.