§5.7 t/m §6.5

Beoordeling 4.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 1598 woorden
  • 4 februari 2009
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 4.7
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

5.7

De eerste telefoon. Graham Bell had op 10 maart 1876 in zijn laboratorium zijn telefoon weer in elkaar geschroefd, toen hij per ongeluk een bijtend zuur morste. Hij probeerde toch te bellen, en daarna ging het heel snel. Er is veel gebeurd op wetenschap en techniek veel gebeurd. Elektriciteit is voor ons zo gewoon.
Dankzij Faraday heeft de toepassing van elektriciteit en magnetisme n industrie en samenleving in de negentiende eeuw een enorme impuls gekregen. In 1831 legde hij de basis met de generator, die magnetisme in stroom omzet.
Faraday vatte de ruimte op als gevuld met krachtlijnen die samen een veld vormen.

Door demping in de kabel worden de signalen van de telefoon heel snel zwakker. De kabels werden daarom verbeterd met een mantel van ijzerdraad en het element in de spreekbuis werd verfijnd.
Een andere ontwikkeling was de radio. Het was een bevestiging op Maxwells theorie van het elektromagnetisme, anderen zagen er praktische mogelijkheden in.
Marconi ontdekte dat hij de te overbruggen afstand aanzienlijk kon vergroten als hij een uiteinde van de zender met een draad verbond aan een metalen plaat die boven op een lange paal was bevestig. De andere uiteinde verbond hij met de aarde. Dit was de eerste echte radioantenne.

Stroom in een richting – Fleming – toen de buis ontwikkeld was, was er voor de telefoon van Bell geen grens meer aan de afstand.
Van 1905 tot 1950 heeft de verbetering van de signaalbewerking ertoe geleid dat de radio 1 van de meest wijdverbreide communicatiemiddelen is geworden.
De eerste computer nam een heel kantoorpand in beslag. Een paar korreltjes kristal kon het werk overnemen en zelfs beter doen: dit was de latere transistor.

Sinds de uitvinding worden alle dingen kleiner. We spreken nu zelfs van nano-technologie. Tot 1975 bleef men afzonderlijke perfectioneren.. Nog weer later ging men duizenden schakelingen combineren voor het verrichten van rekenfuncties. Je spreekt dan van een chip.

De vernieuwde lijn van de radio was meteen een groot succes. De ontvangst was veel beter. Nu vullen kabel en radio elkaar aan. Het idee om een satelliet als reflector kwam van Arhtur Clarke.

Mobiel: via glasvezelkabels wordt je signaal ondergronds verzonden via het gewone telefoonnet. Dit is allemaal mede mogelijk gemaakt door de digitalisering: de omzetting van een analoog signaal in een digitaal signaal. Gesprekken zo razendsnel in mootjes hakken kan alleen maar met behulp van de modernste elektronica. De pieptonen van de computertaal zijn minder kwetsbaar dan trillingen die alle nuances moeten volgen.
Digitale meetinstrumenten kom je steeds vaker tegen.
Bij een digitaal signaal wordt het volledige bereik van de meetwaarden in een vast aantal stappen verdeeld.Als een analoog signaal elektronisch wordt versterkt is er altijd sprake van vervorming.
Een ander voordeel van digitale signalen is de mogelijkheid tot beveiligen, bijv. tegen afluisteren.

5.8

Planten communiceren via stoffen, dieren via signalen, maar de communicatie tussen de mens heeft iets speciaals. Een mens kan niet zonder communiceren. De zender zendt een boodschap naar de ontvanger. Natuurlijk is het ingewikkelder. Ten eerste is het geestelijke niveau van belang. Verder kan de richting eenzijdig of meerzijdig zijn. Het kan ook direct of indirect zijn. Het overbrengen van de boodschap gebeurt ongeveer voor 70% non-verbaal, dus zonder woorden. Bij intrapersoonlijke communicatie zijn gedachten tegelijk boodschap en middel. Communicatiemiddelen zijn bijv:
- je stem je lichaam, de spullen die je bij je hebt
- geschreven en gedrukte middelen
- audiovisuele middelen
- kunstvoorwerpen
Vooral je lichaam biedt allerlei mogelijkheden:
- het gesproken woord
- een geluid
- je kleding
- de spullen die je bij je hebt
- haardracht en make-up

Waarom communiceren mensen?
- Soorten en groepen met een goede informatie-uitwisseling hebben een betere overlevingskans.
- Behoeften te bevredigen  hiervoor is communicatie nodig
- De mens communiceert omdat hij als beelddrager van God is geschapen
De mens functioneert in de maatschappij. Samenleving kan slechts bestaan door info uitwisselingen. De samenleving is kwetsbaarder. Er kunnen fouten gemaakt worden: een verspreking, verkeerd geplaatste leestekens. Communicatie is nauw verbonden met informatie.

De massamedia hebben 2 hoofdfuncties: Informeren en amuseren!!

5.9

eerste generatie computers: elektronisch. De Eniac!
Onder invloed van de fameuze wiskundige Johann von neumann werd de computer als een denkmachine opgevat. De grote doorbraak kwam door toen de transistor in 1948 werd uitgevonden.
2e generatie computers: de eerste getransistoriseerde computer op de markt.
3e generatie computers: de geïntegreerde transistorcircuit of IC

- De trein maakt van af 1830 vervoer over land mogelijk met een snelheid groter dan die van het paard
- De elektriciteit brengt vanaf 1830, naast een revolutie in de verlichting, de overdracht van kracht over grote afstand
- De auto veroorzaakt vanaf 1920 een totale revolutie in de mobiliteit van de mens
- Vanaf 1980 dringt de informatica alle geledingen van onze samenleving binnen.
Automatisering kent 2 hoofdstromen:
- Opslag en verwerking.
- Automatische besturing

Automatisering heeft tot gevolg dat er enkele kwalitatief complexe taken ontstaan en tegelijk een groot aantal eenvoudige routinetaken. Specialistische functies worden nog interessanter en eenvoudige functies worden nog eenvoudiger.

6.1

Sterren staan in een vast patroon aan de hemel: sterrenbeelden. Ook de aarde staat voor ons stil. Om de poolster te vinden moet je eerst de Grote Beer opzoeken (bekendste deel is steelpannetje = 7 sterren). Verleng de afstand tussen de 2 uiterste sterren vijf keer. Dan kom je bij de poolster. De poolster staat redelijk alleen en is daarmee goed zichtbaar. Aan de andere kant van de poolster staat Cassiopeia (uitgerekte W). De sterren draaien rond de poolster. Met een sterrenkaart kun je zien welke andere sterren wanneer en waar te zien zijn. Zo kun je ook ongeveer de tijd bepalen: het is een soort sterrenklok.

6.2

Door te kijken kun je niet uitmaken of de aarde om haar as draait of niet. De aarde lijkt stil te staan. De andere mogelijkheid is: de aarde draait in een jaar om de zon!

De geleerden wisten al ver voor onze jaartelling dat vijf sterren zich heel anders gedragen dan de andere: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Venus: blinkende morgenster. Ze worden zwerf of dwaalsterren genoemd.

Als Copernicus stelt dat de aarde om de zon beweegt, zijn er 2 concurrerende wereld:
1. de aarde is het middelpunt van het heelal en alle hemellichamen draaien om de aarde.
2. De zon is het middelpunt van het heelal en alle hemellichamen draaien om de zon, terwijl de aarde bovendien nog in 24 uur om haar as draait.


6.3

Met name de Grieken hebben sinds 600 voor Christus nagedacht over het heelal. Plato en Aristoteles zijn bekendst. Aristoteles  de aarde staat onbeweeglijk in het centrum van het heelal en er is een scherpe scheiding tussen ondermaanse en bovenmaanse. (zuivere eenparige cirkelbewegingen)
Plato Zuivere eenparige cirkelbewegingen

In de laatste eeuwen voor Christus ontstond er langzamerhand een compleet astronomisch stelsel. Om de grillige planeetbewegingen te verklaren, werkte Ptolemaeus met 3 extra hulpmiddelen: de epicykel, de excenter en de equant. Bij elke planeet werden deze erbij passend uitgezocht.

6.4

In de 1543 kwam Copernicus met een nieuw stelsel. Hij moest de zon iets uit het middelpunt van de kosmos plaatsen. Zoals Ptolemaeus had gedaan met de aarde. Copernicus studeerde geneeskunde en rechten. De denksfeer in de revolutionibus is dezelfde als die in de Almagest van Ptolemaeus.
Na 1543 zijn er 2 astronomische systemen. Als eerste bezwaar van het heliocentrische systeem:
- het ontbreken van de paraallax
- waarom vliegen losse voorwerpen wanneer de aarde om haar as draait, er dan niet van af? Dan zou toch ook alles wat los en vast zich eraf vliegen?

Het heliocentrisch stelsel wezen ze meestal af of ze repten er met geen woord over. Het groeide slecht langzaam. De eigenlijke ‘omwenteling’ komt pas met Kepler (1609) om de planeten langs ellipsbanen te laten bewegen.

6.5

In 1576liet de Deense Tycho Brahe op staatskosten een nieuwe sterrenwacht bouwen op het eiland Hven, vlakbij Kopenhagen. Hij werd de bekendste astronoom van zijn tijd. Op zijn eerste college besprak hij het heliocentrisch wereldbeeld. Ook Tycho kon geen parallax waarnemen. Hij ontwierp een nieuw stelsel met de aarde onbeweeglijk in het midden van de kosmos. De planeten draaien om de zon, zoals bij Copernicus.

Tycho was geen gemakkelijk heerschap. Hoog oplopende conflicten leidden ertoe dat hij naar Denemarken verliet. Hij wilde van Kepler profiteren om zijn astronomisch stelsel te verbeteren. Zo ontstond een merkwaardige vriend-vijand relatie van 2 samenwerkende, elkaar wantrouwende geleerden. In 1601 overleed Tycho onverwacht. Kepler zag de kans om de fel begeerde waarnemingen in handen te krijgen.

Kepler wilde zoeken naar het bouwplan van God, dat naar Keplers overtuiging wiskundig van aard was. Deze mathematische kijk op de wereld is bijzonder belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap in de 16e en 17e eeuw: goede natuurwetenschap dient op waarnemingen en experimenten gebaseerd te zijn.

Met zijn model: eerst stuitte hij op centrische bewegingen van de planeten. Na Tycho’s dood in 1601 begon hij zijn berekeningen van de baan mars. Kepler wilde een waarheidsgetrouwe weergave van de fysische werkelijkheid en hij wilde de oorzaak van de planeetbewegingen achterhalen.

Kepler wilde meer astronomie: hij wilde hemelfysica bedrijven. Uiteindelijk trok hij voor die tijd onvoorstelbare conclusie: de planeetbanen waren ellipsen met de zon in een van de brandpunten. Hij was overtuigd dat zijn systeem de werkelijke structuur van de kosmos beschreef.

Galilei schreef in de landstaal terwijl de meeste wetenschappers in het latijn schreven. Hij was een tijdgenoot van Kepler, maar heeft opmerkelijk genoeg de ellipsbanen van de planeten nooit aanvaard. Ook hij bleef vasthouden aan Plato’s cirkels. Galilei ondermijnde met de telescoop de scheiding tussen het ondermaanse en het bovenmaanse. Galilei ontdekte kraters en bergen op de maan. Ook ontdekte hij dat Jupiter vier manen had en dat Venus net als de maan schijngestalten vertoonde. Daar komt nog bij dat de fysische bezwaren tegen het heliocentrisme geleidelijk verdwenen door het baanbrekend werk van Galilei op het terrein van de mechanica. De zogenaamde Copernicaanse revolutie is meer een revolutie van Galilei, Kepler en Newton.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.