H1 Zuidoost-Azië: een eenheid of een verbrokkeld geheel?

Paragraaf 1: Kennismaken met de macroregio

Natuurlijk milieu:

 • Veel ertsen.
 • Moesson.
 • Veel natuurrampen en landdegradatie.

Cultuur:

 • (Grotendeels) begrenzing van belangrijkste etnische groepen door huidige politieke staten.
 • Chinese gemeenschappen vooral in steden.
 • Meeste etnische minderheden in perifere gebieden.

Economie:

 • Alle landen (behalve Thailand) waren voor 1960 gekolonialiseerd.
 • Globalisering heeft na 1960 voor snelle industriële groei gezorgd. Hierdoor verschoof het economisch zwaartepunt in de wereld (global shift).
 • Gesloten economie: Vietnam, Cambodja, Laos, Myanmar.
 • Open economie: Singapore, Brunei, Thailand, Maleisië, Indonesië, Oost-Timor, Filipijnen.

Politiek:

 • De landen in Zuidoost-Azië vormen een politieke eenheid in de ASEAN.

Paragraaf 2: Het koloniale verleden: de uitgangssituatie voor globalisering

Kolonisatie:

 • Voor kolonisatie en tijdens handelskolonialisme (1500-1850) waren de landen allemaal koninkrijken.
 • Tijdens exploitatiekolonialisme (1850-1950) bleef alleen Thailand onafhankelijk.

Indonesië:

 • Kolonisator: Nederland.
 • Exploitatiekolonialisme ( tot 1945/1947): grondstoffen leveren, en afzetmarkt voor Nederlandse industrieproducten.

Maleisië:

 • Kolonisator: Groot Brittannië.
 • Exploitatiekolonialisme (tot 1957): tin, rubber en palmolie.

Birma:

 • Kolonisator: Groot Brittannië.
 • Exploitatiekolonialisme (tot 1948): rijstteelt, bosbouw, aardolie.
 • Militaire dictatuur: 1962.

Singapore:

 • Kolonisator: Groot Brittannië.
 • Exploitatiekolonialisme (tot 1959).

Brunei:

 • Kolonisator: Groot Brittannië.
 • Protectoraat (tot 1984).

Laos, Cambodja, Vietnam:

 • Kolonisator: Frankrijk.
 • Protectoraat: goedkope grondstoffen, afzetmarkt voor Franse industrieproducten.

Oost-Timor:

 • Kolonisator: Portugal.
 • Exploitatiekolonialisme (tot 1975).

Thailand:

 • Kon onafhankelijkheid behouden door land af te staan aan koloniale machten.

Paragraaf 3: Globalisering in de economische dimensie

Agrarische sector:

 • Door initiatieven van het WTO is de wereldhandel in landbouwproducten steeds vrijer en belangrijker geworden, maar er is hierdoor wel sprake van ruilvoetverslechtering.
 • Vooral in de landen met een open economie is er sprake van een agrarische zelfvoorzienende monocultuur (rijst).
 • Vooral in de landen met een open economie is er sprake van deagrarisatie.
 • Groene Revolutie (HYV): betere rijstopbrengst per hectare.

Drie soorten landbouw:

 • Traditionele zwerflandbouw: extensief & zelfvoorzienend. Stukken bos ontginnen (brand), bodem raakt uitgeput.
 • Traditionele permanente landbouw: intensief & zelfvoorzienend.
 • Plantagegewassen: intensief & voor export. Grote plantages & smallholders (monocultuur).

 Industriële sector:

 • 1950-1960: wederopbouw van de Japanse industrie na WO II & begin importvervangende industrialisatie in enkele landen.
 • 1960-1980: eerste generatie NIC’s (Singapore, Hongkong, Taiwan, Zuid-Korea). Comparatief voordeel: lage lonen. Exportgeoriënteerde industrialisatie.
 • 1980-1996: eerste generatie NIC’s: kapitaalintensieve producten. Tweede generatie NIC’s (Maleisië, Thailand, Filipijnen, Indonesië).
 • 1997-1998: Aziatische beurscrisis.
 • 1998-heden: Japan vormt industrie om, verplaats productie naar oa Indonesië en Vietnam.

Importvervangende industrialisatie (geen succes):

 • Gebrek aan kapitaal.
 • Binnenlandse markt te klein.
 • Door hoge invoerheffingen kregen binnenlandse bedrijven een monopoliepositie.
 • Men wilde de snelle economische groei van op export georiënteerde landen navolgen (bv. Japan en Zuid-Korea).

Exportgeoriënteerde industrialisatie (wel succes):

 • Footloose MNO’s zoeken gunstige vestigingsplek en afzetmarkt. Nevenvestigingen & subcontracting.
 • Exportprocessingszones

Singapore:

 • Koploper.
 • 75% van BBP in dienstensector.
 • Financiële sector, havenactiviteiten, toerisme.

Dienstensector:

 • Vooral in steden
 • Beperkt in landen met gesloten economie.
 • Toerisme: Maleisië, Thailand, Singapore(, Vietnam, Indonesië).

Voordelen toerisme:

 • Levert veel harde buitenlandse valuta op.
 • Levert veel directe en indirecte werkgelegenheid op.
 • Biedt mogelijkheden om cultuurschatten te beschermen en te restaureren.
 • Ondersteund kleine traditionele ambachtelijke bedrijven.

Nadelen toerisme:

 • Afhankelijkheid van internationaal toerisme.
 • Toeristen bedreigen de cultuur door het niet kennen van heersende normen en waarden.
 • Toeristen vragen om dure luxeproducten die vanuit het buitenland moeten worden ingevoerd.

Informele sector:

 • De armoede wordt hier over steeds meer mensen verdeeld (shared poverty).

Paragraaf 4: Globalisering in de sociaal-culturele dimensie

Demografie:

 • Demografische transitie.
 • Voor 1950: pretransitiefase, hoge geboorte & sterfte.
 • Na 1970: transitiefase, hoge geboorte & dalende sterfte.
 • Vanaf 1990: posttransitiefase in landen met open economie, lage geboorte & sterfte. Dit gaat langzamer bij landen met gesloten economie.
 • Sociaal-culturele en sociaal-politieke factoren beïnvloeden geboortecijfer.
 • Indonesië & Thailand: family planning (overheid)
 • Door hoge geboortecijfers van voor 1990, veel jongeren en weinig ouderen.

Urbanisatie:

 • Groei stedelijke bevolking door natuurlijk groei.
 • Groei stedelijke bevolking door urbanisatie.
 • Ontstaan megasteden.
 • Overurbanisatie: bevolking groeit sneller dan bestaansmogelijkheden.

Arbeidsmigratie:

 • Arbeidsimmigranten sturen geld terug naar familie in Zuidoost-Azië.
 • Illegale (moderne) slavenhandel. (Vooral kinderen en vrouwen.)

Paragraaf 5: Globalisering in de politieke dimensie

Factoren die zorgen voor politieke instabiliteit:

 • Verscheidenheid aan etnische volken.
 • Godsdienstverschillen.
 • Welvaartsverschillen.
 • Isolatie door ontoegankelijke bergachtige opbouw en eilandenkarakter.

Nationbuilding:

 • Communisme
 • Autocratische regimes

Samenwerking:

 • ASEAN (1967): stimuleren vrede en stabiliteit & economische groei en sociaal-culturele ontwikkeling bevorderen.
 • AFTA (1992): vrijhandelsovereenkomst
 • Zuidoost-Aziatische Unie: toekomstplan, vergelijkbaar met EU.

 

Paragraaf 6: Wordt Zuidoost-Azië een soort Europa?

Positie in de wereld:

 • Opgeschoven van periferie naar semiperiferie (global shift).

Verschillen in ontwikkelingsgraad:

 • BNP.
 • Armoede.
 • HDI
 • Kopgroep: Singapore en Brunei. Middengroep: Maleisië, Thailand, Filipijnen en Indonesië. Ondergroep: Cambodja, Laos, Myanmar, Oost-Timor.

Verschillen in ontwikkelingsgraad:

 • BNP.
 • Armoede.
 • HDI
 • Kopgroep: Singapore en Brunei. Middengroep: Maleisië, Thailand, Filipijnen en Indonesië. Ondergroep: Cambodja, Laos, Myanmar, Oost-Timor.

H2 Belangrijke actuele vraagstukken

Paragraaf 1: Het tropisch regenwoud als bedreigde natuurlijke hulpbron

Vier functies tropisch regenwoud (conflicterend):

 • Economische productiefunctie.
 • Draagfunctie voor menselijke activiteiten.
 • Informatiefunctie van de natuur (biodiversiteit).
 • Regulatiefunctie van evenwicht in de natuur.

Regulatiefunctie:

 • Evenwicht in de waterhuishouding.
 • Stabilisatie van het klimaat.
 • Bescherming van de bodem.
 • Evenwicht in de hoeveelheid koolstof in de lucht.

Bedreigingen voor regenwoud:

 • Uitbreiding zwerflandbouw. (Ongecontroleerde bosbranden & zwak optreden overheid.)
 • Ontginning door transmigratie.
 • Aanleg plantages.
 • Houtkap.

Maatregelen duurzaam bosbeheer:

 • Aanplant van duurzame houtplantages met ecolabel.
 • Goede hazard management om schade door bosbranden te beperken.

 

Paragraaf 2: Natuurlijke gevaren en natuurrampen in Zuidoost-Azië

Factoren bij gevoeligheid voor natuurrampen:

 • Grilligheid van weer en klimaat (tropische zone).
 • Geologische opbouw (rand van de Euraziatische plaat).
 • Bevolkingsdichtheid in vruchtbare rivierdalen, delta’s, vulkanische gebieden en kustvlaktes.
 • Armoede beperkt hazard management.
 • Onderschatting van gevaren door mensen in risicogebieden.

Gevolgen warmer wordend klimaat (negatief voor economie):

 • Mindere landbouwproductie.
 • Meer extreem weer.
 • Meer overstromingen door zeespiegelstijging.

Tropische cyclonen:

 • Boven Grote Oceaan, Filipijnenzee, Indische Oceaan, Golf van Bengalen.
 • Neemt in verloop van tijd in sterkte af door wrijving van het landoppervlak.
 • Zorgt voor hoge golven die een gevaar voor de kust kunnen zijn.

 

Paragraaf 3: Bedreigingen van de eenheid in de staten

Conflict 1:

 • Tussen: Indonesië & Papoea’s.
 • De opname van Papeoa in de Indonesische staat na onafhankelijkheid van Nederland.
 • Conflicten door de winning van goud, koper, olie en hout. De landrechten van de lokale bevolking zijn niet of slecht geregeld.
 • Conflicten door de transmigratie. Papoea’s gingen zich minderheid in eigen land voelen.
 • Verlangen naar zelfstandigheid.

Conflict 2:

 • Tussen: Indonesië & Molukken.
 • Moslims tegen Christenen.

Conflict 3:

 • Tussen: Myanmar & de Karen.
 • De Karen worden tegengehouden in hun pogingen een eigen staat te vormen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.