Systeem Aarde: Hoofdstuk 1

Beoordeling 6
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas havo | 2309 woorden
 • 20 mei 2015
 • 9 keer beoordeeld
Cijfer 6
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Paragraaf 1: Planeet aarde

Tijdschalen

 • De ouderdom van de aarde wordt geschat op 4.6 miljard jaar, deze enorme tijd is in te delen door tijdschalen
  1. Geologische tijdschaal: De tijdschaal is onderverdeeld in tijdperken, perioden en tijdvakken. Deze methode wordt gebruikt door geologen.
  2. Relatieve tijdschaal: De volgorde was bekend, maar de werkelijke ouderdom kon niet worden vastgesteld. Er werd gebruikt gemaakt van kenmerkende fossielen voor elk tijdvak. Aanvankelijk was alleen deze tijdschaal er.
 • Pas later kon er een nauwkeurigere schatting gemaakt worden door gebruik te maken van radioactief afval à mogelijke jaartallen koppelen aan relatieve tijdschaal.

Opbouw van de aarde

 • Niemand heeft het ooit gezien maar door studie naar het gedrag van aardbevingen weten we toch dat de aarde is opgebouwd uit een aantal bolschillen:
  1. Kern
   • Mengsel nikkel en ijzer
   • Binnenkern is vast (Door hoge temp. à Hoge druk)
   • Buitenkern is min of meer vloeibaar (Lagere druk)
  2. Mantel
   • Binnenmantel is vast
   • Buitenmantel is taai-vloeibaar
  3. Korst
   • Bestaat uit gesteenten die grotendeels verbindingen van zuurstof en ijzer, calcium, magnesium, natrium en aluminium zijn.
   • Onder oceanen tussen 7-10 km dik.
   • Onder continenten tussen 35-40 km dik
   • Onder grote gebergten kan de dikte oplopen tot wel 70 km.
 • De grens tussen de korst en mantel is de moho-laag
 • De lithosfeer is de buitenste schil van de aarde, bestaande uit de aardkorst en het vaste, buitenste gedeelte van de aardmantel. Deze is 100-150 km dik en onderverdeeld in twee delen
  1. Continentale korst: Graniet met een soortelijke massa van 2.8
  2. Oceanische korst: Basalt met een soortelijke massa van 3.0

Paragraaf 2: Drijvende continenten

Catastrofe of niet?

 • Tot ongeveer het midden  van de 19e eeuw dachten wetenschappers dat continenten en oceanen vast lagen
 • Toch waren er gedachtes dat de Amerikaanse continenten door aardbevingen losgerukt waren van Europa en Azië en ook zag iemand dat Zuid-Amerika als puzzelstukje in Afrika past. Maar niemand snapte dit dus ging er niemand op in.
 • Catastrofetheorie: De aarde is zo tot stand gekomen door ingrijpende veranderingen.
 • Wetenschappers kwamen erachter dat de aarde geen duizenden jaren bestond, maar miljoenen jaren. à principe van actualisme à heden is de sleutel tot het verleden.

Alfred Wegener

 • Kwam in 1912 met nieuwe aanwijzingen
  1. Overeenkomsten tussen flora en fauna op verschillende continenten
  2. Sporen van gelijktijdige vergletsjering
  3. Gesteenten en gebergten bij kusten van Afrika en Zuid-Amerika sloten precies op elkaar aan.
 • Supercontinent Pangea à Uit elkaar geschoven
 • Zijn theorie staat bekend als de theorie van continental drift.

Bewijzen

 • Paleomagnetisme: Het gedrag van het aardmagnetisme uit het verre verleden. In Engeland ontdekte men dat het magnetisch veld van Europa op een bepaald tijd aansloot bij dat van Europa.

Paragaaf 3: Bewegingen van platen

Asthenosfeer en convectiestromingen

 • De lithosfeer bestaat uit platen die op de asthenosfeer drijven. Hierin komen allerlei stromen voor
 • Deze beweging ontstaat door de inwendige warmte van de aarde.
 • Een convectiestroom is een stroming van vloeibaar gesteente

Soorten bewegingen

Dit wil je ook lezen:
 • Divergentie: Uit elkaar bewegen van platen
  • Als er materiaal omhoog komt ontstaan er mid-oceanische ruggen.
  • Het vulkanisme wat hierbij hoort is vrij rustig
  • Platen kunnen ook scheuren
 • Convergentie: Naar elkaar bewegen van platen
  • Oceanische plaat botst tegen continentale plaat à zware aardbevingen
  • Botsing tussen twee oceanische platen à vulkanisch eilandentrog met diepzeetrog
  • Botsing tussen twee continentale platen à plooiing, vaak met aardbevingen
 • Transforme beweging:  Langs elkaar schuiven van platen
  • Horsten in hoge zones, slenken in lage zones
  • Breukgebergten

Paragraaf 4: De aarde brandt en beeft

Vulkanisme

 • Bij een eruptie(vulkaanuitbarsting) komt doorgaans gesmolten gesteente(magma) naar buiten.
 • Het herkomstgebied van het magma is de haard.
 • Zodra het magma aan het aardoppervlak komt, heet het lava.
 • De top van een gesmolten pluim is een hotspot.

Soorten vulkanen

 • Schildvulkaan
  • Heel vloeibare lava
  • Effusieve uitbarsting met verschillende dunne lavastromen
  • Flauwe hellingen
  • Komen voor bij hotspots en mid-oceanische ruggen
 • Spleetvulkaan
  • Effusieve uitbarsting
  • Stroomt uit kilometerslange scheuren in de lithosfeer over uitgestrekte gebieden.
 • Stratovulkaan
  • Lava is taai-vloeibaar
  • Vaak te vinden bij subductiezones
  • Zeer explosief

Aardbevingen

 • Door de bewegingen in de lithosfeer bouwen zich spanningen op tussen platen à ontladen à seismische trillingen
 • Het punt waar de beving ontstaat is het hypocentrum
 • Het punt loodrecht aan het oppervlak waar de beving het meest is te voelen is het epicentrum
 • Kan behalve door platentektoniek ook lang kleinere breukvlakken ontstaan

Tsunami’s

 • Extreem hoge golven die ontstaan door aardbevingen in oceanen

Hoofdstuk 2: Afbraak en opbouw van het landschap

Paragraaf 1: Systeem aarde

Systeem aarde

 • De aarde is opgebouwd uit 4 sferen
  1. Atmosfeer à de lucht
  2. Lithosfeer à het vaste gesteente
  3. Hydrosfeer à het water
  4. Biosfeer à het leven
 • Een verandering in de ene sfeer heeft gevolgen voor de andere sfeer. Een uitbarsting in de lithosfeer zorgt bijvoorbeeld voor aswolken in de atmosfeer.
 • De invloed die deze sferen op elkaar hebben, zie je terug in kringlopen, waarvan drie belangrijke zijn:
  1. Gesteentekringloop: Een proces waarbij een gesteente steeds opnieuw fasen doorloopt van verwering, erosie, sedimentatie en nieuwe gesteentevorming.
   • Gesteenten: alle vaste stoffen die in de aardkorst voorkomen
   • Cyclus bestaat uit:
    • Stollingsgesteente: Afgekoeld magma, 95% van aardkorst
     • Graniet, basalt
    • Sedimentgesteente: Door afzetten van materiaal aangevoerd door lucht, water, ijs
     • Kalksteen, zandsteen
    • Metamorfgesteente: Stolling + Sediment gaat door hoge druk en temperatuur een metamorfose ondergaan
     • Marmer, gneiss, leisteen.
  2. Hydrologische kringloop: Proces waarbij de oppervlakte van de aarde een nooit eindigende kringloop van verdampingen, transport, condensatie en neerslag doorloopt
   • Lucht, land, water
   • Evaporatie, transpiratie, evapotranspiratie
  3. Koolstofkringloop
   • De verhouding en overganssituaties tussen de hoeveelheden koolstof in de atmosfeer, biosfeer, lithosfeer en hydrosfeer

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Paragraaf 2: Exogene processen aan het aardoppervlak

 • Verwering: uiteenvallen van gesteenten
  1. Mechanisch à scheikundige samenstelling verandert niet
  2. Chemisch à verandering scheikundige samenstelling
  3. Organogene àdoor planten of dieren
 • Massabeweging: Naar beneden glijden van verweringsmateriaal onder invloed van de zwaartekracht door 3 factoren
  1. De aard van het materiaal
  2. Steilheid van de helling
  3. De mate waarin het verweringsmateriaal is verzadigd met het water (modderstromen/steenslawines)
 • Aardverschuivingen
  • Het materiaal beweegt niet langzaam, maar niet zo snel als een sneeuwlawine
  • Duizenden tonnen aarde
  • Door trilling
  • Puinhelling: naar beneden geschoven puin
 • Erosie: De uitschurende werking van met puin belande water, ijs en wind
 • Sedimentatie: een verschijnsel dat los materiaal na transport door wind, water en ijs op aardoppervlak wordt afgezet.

Paragraaf 3: Water, ijs, wind

 • Stroomgebied: Gebied dat boven- en ondergrond afwatert op een rivier
  • Hoeveelheid hangt af van de temperatuur, vegetatie en doorlatendheid van het gesteente
 • Een rivier heeft drie zones:
  • Bovenloop à erosie
   • Steile hellingen
   • Nauwe rivierbedding
   • Een krachtige rivier zorgt voor insnijding
   • Diepte-erosie à V-vormige dalen
   • Materiaal dat los raakt uit de bovenloop wordt meegenomen, rolt over bodem
  • Middenloop à transport
  • Benedenloop à sedimentatie
   • Vlakker
   • Dalende stroomsnelheid
   • Meegevoerde materiaal wordt afgezet
   • Zwaardere deeltjes sedimenteren eerder dan lichtere
   • Water stroomt sneller in de buitenbochten als in de binnenbochten hierdoor is de buitenbocht uitgesleten en slibt de rivier af in de binnenbocht
 • Puinwaaier: afzetting door sedimentatie
 • Landgletsjers zijn de uitlopers van het landijs op bijvoorbeeld Groenland en Antarctica
 • Morenemateriaal
  • Verweringsmateriaal dat wordt meegenomen door gletsjers. Alle soorten worden genoemd naar de plaats waar het zich bevindt. (Zij, midden, grond – morene.)

Hoofdstuk 3: Klimaat en landschapszones

Paragraaf 1: De atmosfeer: een omhulsel van gas

 • Verschil weer en klimaat
  • Weer
   • Toestand dampkring
   • Bepaald moment
   • Bepaalde plaats
  • Klimaat
   • Gemiddelde toestand weer
   • Lange periode
   • Vaak groter gebied
 • De atmosfeer bestaat uit vier lagen die gescheiden worden door pauzes
  1. Troposfeer
   • Hoe hoger hoe kouder à temperatuurgradiënt
  2. Stratosfeer
   • Bevat ozongas
   • Maakt uv straling zonlicht straling
  3. Mesosfeer
  4. Thermosfeer
 • Albedo: weerkaatsing van zonlicht
  • Invallende, kortgolvige zonnestraling
  • Omgezet in warmte
  • Als langgolvige straling teruggekaatst
  • Deel daarvan weer geabsorbeerd
  • Broeikaseffect
 • Hoeveelheid straling hangt af van
  • Breedteligging
   • Lagere breedteligging: grotere invalshoek zonnestralen
   • Hoeveelheid straling vierkante kilometer groter
   • Kortere weg door dampkring
  • Albedo
  • Gesteldheid aardoppervlak
   • Water t.o.v. land
    • Warmt langzamer op
    • Koelt langzamer af
   • Matige invloed op klimaat
    • Zonlicht dringt dieper door
    • Warmte beter verdeeld door beweging
    • Hogere soortelijke warmte
    • Verdamping van water kost energie à warmteopbrengst door condensatie blijft in dampkring

Paragraaf 2: Warmtetransport door wind en zeestromen

 • De overheersende winden zijn de belangrijkste reden voor het ontstaan van zeetromen
  • Verantwoordelijk voor herverdeling zonne-energie
  • Noordelijk halfrond: afwijking naar rechts
  • Zuidelijk halfrond: afwijking naar links
 • Binnen elke oceaan bevindt zich een hoofdcirculatie die bestaat uit meerdere stromen
  • Noordelijk halfrond: met de wijzers van de klok mee
  • Zuidelijk halfrond: tegen de wijzers van de klok in
  • Zuid-Equatoriale stroom splitst à Brazilië stroom(hogere breedte) Zuid-Equatoriale stroom (evenaar)
  • Westenwinddrift ten noorden van Antarctica à ongehinderd van west naar oost van de aarde
 • Twee soorten stromen
  • Warmte: Brengen warm water naar de polen
  • Koude: Brengen koude naar langere breedtes
  • Hierdoor is de temperatuur anders dan je daar zou verwachten
 • Thermoline circulatie
  • Een oceaanstroming die wordt aangedreven door de dichtheidsverschillen van het oceaanwater

Paragraaf 3: Natuurlijke landschapszones

 • Tropische zone
  • Tropisch regenwoud/AF
   • Altijd warm en vochtig
   • Hele jaar door bomen, groen, bladeren vallen heel het jaar door
   • Bos bestaat uit drie etages: Bladerdek, middelste etage en bosvloer
   • Niet echt vruchtbare bodem
   • Rode bodem
  • Subtropische zone/Savanne/AW of AS
   • Koeler als in tropen, heel het jaar neerslag
   • Planten groeien vooral in het voorjaar
   • Natuurlijke vegetatie: Loofbomen, bladverliezende vegetatie en maquis
  • Gematigde zone/Loofbos/Cs/Cf
   • Noordelijk halfrond (Zuiden is water)
   • 15 graden in de zomer gemiddeld, maar veel variatie
   • Loofboomgordel
   • Redelijk vruchtbare bodem
  • Boreale zone/Naaldbos/Df/Dw
   • Lange, koude winters en korte, koele zomers: 10-15 graaden
   • Podzolbodems
   • Uitspoeling
   • Oerbank
  • Polaire zone/Poolgebied/ET/EH
   • Zon valt hier schuin op: gemiddelde temp 10 graden
   • Geen bomen
   • Toendragebied, permafrost
   • De bovenste laag ontdooit in de zomer à moerassen
  • Aride zone/Steppe/Woestijn/BS/BW
   • Grens bepaalt door hoeveelheid neerslag
   • Weinig neerslag, hevige buien wat er valt
   • 1/3 van aardoppervlak
   • Löss

Paragraaf 4: Veranderingen in landschapszones door menselijke activiteiten

 • Tussen 1/3 en ½ van het landoppervlak in beslag genomen door menselijke activiteiten
 • Landbouw is de grootste ruimteverslinder
  • Meer aanbod als vraag naar landbouwproducten
  • Ondeskundig gebruiken van de grond à landdegradatie: het verlies aan biologisch en economische producten van het land
  • Erosie à nieuwe stukken grond gebruiken à ontbossing
 • Verwoestijning: het proces waarbij woestijnen zich in oppervlakte uitbreiden
 • Ook veroorzaakt door menselijke activiteiten, toenemende bevolkingsdruk, meer voedsel nodig: 3 gevolgen:
  1. Overbeweiding
  2. Bodem voor akker raakt uitgeput door te weinig hersteltijd
  3. Ontbossing à erosie
 • Slechte irrigatie in aride gebieden à verzilting: gevolgen:
  1. Stijging grondwaterspiegel
  2. Planten nemen voedingsstoffen minder goed op
  3. Landbouw erg moeilijk/onmogelijk
 • Oplossing: Druppelirrigatie of drainage à snellere afvoer overtollig water
 • Bodem erosie
  • Verdwijning voor plantengroei onmisbare bovenste deel verweringslaag
  • Door water
   • Warme gebieden met veel regen
   • Af, Aw, BS, Cs
   • Ontstaat door ontbossing
   • Kwetsbare grond à in gebruik voor landbuw
    • Bossen kappen à houtwinning
    • Plantengroei weghalen à akkerbouw
  • Door wind
   • Bodemdeeltjes liggen los en geen begroeiing
   • Door: overbeweiding, oppompen grond water akkerbouw in droge gebieden

Paragraaf 4: Veranderingen in landschapszones door menselijke activiteiten

 • Tussen 1/3 en ½ van het landoppervlak in beslag genomen door menselijke activiteiten
 • Landbouw is de grootste ruimteverslinder
  • Meer aanbod als vraag naar landbouwproducten
  • Ondeskundig gebruiken van de grond à landdegradatie: het verlies aan biologisch en economische producten van het land
  • Erosie à nieuwe stukken grond gebruiken à ontbossing
 • Verwoestijning: het proces waarbij woestijnen zich in oppervlakte uitbreiden
 • Ook veroorzaakt door menselijke activiteiten, toenemende bevolkingsdruk, meer voedsel nodig: 3 gevolgen:
  1. Overbeweiding
  2. Bodem voor akker raakt uitgeput door te weinig hersteltijd
  3. Ontbossing à erosie
 • Slechte irrigatie in aride gebieden à verzilting: gevolgen:
  1. Stijging grondwaterspiegel
  2. Planten nemen voedingsstoffen minder goed op
  3. Landbouw erg moeilijk/onmogelijk
 • Oplossing: Druppelirrigatie of drainage à snellere afvoer overtollig water
 • Bodem erosie
  • Verdwijning voor plantengroei onmisbare bovenste deel verweringslaag
  • Door water
   • Warme gebieden met veel regen
   • Af, Aw, BS, Cs
   • Ontstaat door ontbossing
   • Kwetsbare grond à in gebruik voor landbuw
    • Bossen kappen à houtwinning
    • Plantengroei weghalen à akkerbouw
  • Door wind
   • Bodemdeeltjes liggen los en geen begroeiing
   • Door: overbeweiding, oppompen grond water akkerbouw in droge gebieden

Hoofdstuk 4: Natuurgeweld in de VS

Paragraaf 1:  Wonen in California

 • In Californië bewegen de Pacifische en Noord-Amerikaanse plaats transform.
 • De San Adreasbreuk vormt de grens hier tussen
 • Ten oosten beweegt het land naar het zuiden, ten westen naar het noorden
 • Een zware aardbeving is het belangrijkste natuurlijke gevaar voor Californië. Er is sprake van een natuurramp bij veel schade en slachtoffers.
 • Kleine aardbevingen komen er dagelijks voor (3 op schaal van Richter)
 • 1906: Great Earthquake
  • Richter 7.8
  • San Francisco, platen schoven 6 meter
 • San Francisco is dichtbevolkt. Pullfactoren
  • Rijk aan delstoffen
   • Goud gevonden in 1848
  • Het aangename klimaat
   • Verbouw van citrusvruchten, rijst, katoen en noten
   • Strakblauwe hemel: ruimtevaartindustrie
   • Filmindustrie
  • Veelzijdigheid van de stad
  • Silicon Valley: Het centrum van de hightech- en computerindustrie
 • De hoge bevolkingsdichtheid en het grote bedrijven maakt de regio sterk, maar kwetsbaar.
  • Direct gevaar: het instorten van gebouwen en infrastructuur
  • Indirect gevaar: aardverschuivingen, tsunami’s, brand door verwoesting van gasleidingen en stroomuitval

Paragraaf 2: Orkanen aan de zuidkust van de VS

 • De dichtbevolkte steden langs de kust van Florida lopen net als in de andere landen rondom de golf van Mexico elk jaar de kans te worden getroffen door een orkaan.
 • Brongebieden voor orkanen in Florida zijn de Caribische zee, Gold van Mexico en het tropische gedeelte van de Atlantische oceaan.
  • Deze ontstaan bij de kust van Afrika tussen 10 en 20 graden NB.
  • Zeewater verdampt à stijgt op à botst met koudere lucht à condenseert àhevige buien
  • Tijdens de condensatie komt energie vrij waardoor de lucht nog krachtiger kan gaan stijgen
  • Proces herhaalt à orkaan krachtiger
  • De roterende beweging rondom het oog ontstaat door de draaiing van de aarde
  • Via passaatwinden verplaats de orkaan zich westwaarts en buigt af in noord(oostelijke) richting
  • In het oog van de orkaan geen wolken, windstil, lucht maakt een dalende luchtbeweging.
  • Hoogste windsnelheden rondom het oog in de wolkenrand
  • De orkaan verliest aan kracht wanneer hij (koeler) land bereikt of zeewater met een temperatuur lager dan 27 graden.
 • Gevolgen van orkanen
  • Stijging zeewater door hoge stormvloeden. Deze ontstaan door lage luchtdruk in het oog
  • Door overvloedige regenval ontstaan overstromingen, modderlawines en aardverschuivingen. Gebouwen, bomen en leidingen worden door de enorme windstoten verwoest.
  • Natuur kan zich goed herstelling bijvoorbeeld in de natuur in de Everglades.
   • Veel mensen vestigen zich hier.
   • Afwatering & gebieden drooggelegd à hogere kan overstromingen omdat het water niet goed weg kan
  • Het broeikaseffect zorgt niet voor meer orkanen, maar er zijn wel aanwijzingen dat deze krachtiger worden.

Paragraaf 3: Omgaan met natuurlijke gevaren

 • Natural Hazard risk management
  • Het omgaan met risico’s door het inschatten van de kans op een natuurramp en eventuele schade van zo’n ramp en de maatregelen daarvoor
  • Bouwtechnische maatregelen kunnen de schade beperken
  • Onderzoek naar oorzaken helpt voorspellen
  • Voorlichting vertelt mensen als er risico’s zijn
  • Waarschuwingssystemen en rampenplannen zijn belangrijk om dreigende natuurrampen te signaleren en de bevolking te waarschuwen. Verzekeren tegen schade.
  • Risicoperceptie
   • ‘Het zal mij niet overkomen’
   • Dat denken mensen waardoor ze blijven wonen in gebieden met natuurlijk gevaar.
 • Aardbevingsgebieden
  • Dagelijks worden metingen uitgevoerd, maar voorspellen van tijdstip en zwaarte is heel moeilijk
  • Met gegeven over eerdere aardbevingen kunnen autoriteiten een programma van aanpak maken dat de basis is voor een rampenplan en voorlichting.
  • Er kan rekening gehouden worden met de constructie van gebouwen. (brandpreventie)
 • Orkaangebieden
  • Voorspellingen over de route met weersatellieten en radarsystemen
  • Kracht kan gemeten worden door windsnelheid
  • Orkanen zorgen vaak voor overstromingen
  • Evacuatie is vaak moeilijk door de hoge bevolkingsdichtheid en beperkte capaciteit van uitvalswegen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.