Migratie en vervoer H3 en H4

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 426 woorden
  • 8 mei 2002
  • 48 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
48 keer beoordeeld

HOOFDSTUK 3 - FF 1 VERVOER = DE VERPLAATSING VAN GOEDEREN TRANSPORT = MANIER WAAROP GOEDEREN WORDEN VERVOERD
KENMERKEN VAN VERVOERSSTROMEN : F R O S W A D A VER
F REQUENTIE
R ICHTING
O MVANG
S OORT GOEDEREN
W IJZE VAN TRANSPORT
A FSTAND
D UUR = TIJD
A ANKOMST EN
VER TREK PUNTEN WAAROM ONTSTAAN VERVOERSSTROMEN ? 1. COMPLEMENTARITEIT (=VERSCHIL) 2. TRANSPORTEERBAARHEID
3. GEEN CONCURRERENDE AANVOER HOOFDSTUK 3 -FF 2 VERZAMELING VAN VERBINDINGSWEGEN =
INFRASTRUCTUUR TRANSPORTNETWERK = GEHEEL VAN TRANSPORTLIJNEN DIE DOOR KNOOPPUNTEN AAN ELKAAR ZIJN VERBONDEN
HIERARCHIE = VOLGORDE VAN BELANGRIJKHEID
TRANSPORT + ORGANISATIE = TRANSPORTKETEN COLLECTIENETWERK VERPLAATSINGSNETWERK DISTRIBUTIENETWERK ¨ = VERZAMELINGSKNOOPPUNT ¨ = VERVOER VAN PLAATS 1 NAAR 2 ¨ = TRANSPORTEERT VAN HET DISTRIBUTIECENTRUM NAAR DE KLANT
BINNEN EEN MONDIAAL TRANSPORTSYSTEEM ZIJN ER 3 SCHAALNIVEAU'S ¨ INTERCONTINENTALE VERPLAATSINGSNETWERKEN (=MAINPORT) ¨ CONTINENTALE " ¨ LANDELIJKE " LOGISTIEK = KOPPELING VAN ALLE VERVOERSONDERDELEN ZODAT EEN EFFICIENT TRANSPORTGEHEEL ONTSTAAT. VERLADERS ZIJN DE MENSEN/BEDRIJVEN DIE GOEDEREN VAN DE ENE PLAATS NAAR DE ANDERE VERVOERT WILLEN HEBBEN. DE VERLADERS EISEN STEEDS MEER : ¨ JUISTE PLAATS ¨ JUISTE TIJD ¨ JUISTE HOEVEELHEID ¨ TOEGEVOEGDE WAARDE JUISTE EXTRA'S HOOFDSTUK 3 FF 3 - MIGRATIE EN VERVOER
KENMERKEN
MAINPORT : (SCHIPHOL & ROTTERDAM) ¨ INTERCONTINENTAAL VERVOER & TRANSPORT ¨ WISSELING VAN TRANSPORTMIDDELEN ¨ OMVANGRIJKE VERVOERSSTROMEN ¨ GUNSTIGE LIGGING (-GEOGRAFISCH/ECONOMISCH) KWALIITEIT ¨ VERVOERSPRODUCT OF HET AANTAL INTERCONTINENTALE VERVOERSBESTEMMINGEN ¨ TERMINALPRODUCT OF DE CAPACITEIT VAN DE HAVEN ¨ ONTSLUITINGSPRODUCT OF VERBINDINGEN MET WEGEN, SPOORLIJNEN ¨
OMGEVINGSPRODUCT OF DE AANWEZIGHEID VAN FACILITEITEN IN DE OMGEVING BIJV. EEN DISTRIBUTIEPARK DE GUNSTIGE LIGGING VAN ROTTERDAM ¨ GOEDE VERBINDING MET DE NOORDZEE ¨ GOEDE VERBINDING MET DE RIJN ¨ GOEDE VERBINDING MET CONCENTRATIES VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT ZOALS HET RUHRGEBIED IN DUITSLAND ANDERE VOORDELEN ROTTERDAM ¨ ACITIVITEITEN VAN HET GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ¨ SCHAALVERGROTING ¨ UITBREIDINGSPLANNEN ¨ TELEMATICA - INFRASTRUCTUUR ¨ ONTWIKKELING VAN HET INTERMODAAL TRANSPORT ¨ SECUNDAIRE FUNCTIE VAN DE HAVEN SCHIPHOL >> HUB AND SPOKE SYSTEM = INTERCONTINENTAAL TRANSPORTNETWERK KNOOPPUNT IS HUB (SCHIPHOL) AAN- EN AFVOER IS SPOKE

SCHIPHOL ZORGT VOOR DIRECTE- EN INDIRECTE WERKGELEGENHEID HOOFDSTUK 4 FF 1
NEDERLAND KENT EEN BELANGRIJKE TRANSPORT- EN DISTRIBUTIEFUNCTIE.
DE BETEKENIS VAN VERVOER IN NEDERLAND : ¨ VERVOERSPRESTATIE >> HOEVEELHEID GOEDEREN DIE DOOR DE VERSCHILLENDE TRANSPORTSECTOREN IN EEN BEPAALD JAAR WORDT VERVOERD. ¨ BIJDRAGE AAN HET BNP VAN NEDERLAND ¨ BIJDRAGE AAN DE WERKGELEGENHEID MARITIEME DECONCENTRATIE = VESTIGINGEN VAN BEDRIJVEN BUITEN DE GRENZEN VAN HET HAVENGEBIED ONTSTAAT DOOR : ¨ RUIMTEGEBREK ¨ LOGISTIEKE REDENEN HOOFDSTUK 4 FF 2
NEDERLAND IS DE DISTRIBUTIEREGIO VAN EUROPA
PROBLEMEN :
¨ GROEI AUTOVERKEER (FILES) ¨ MILIEUVERVUILING OPLOSSING KAN ZIJN : INTERMODAAL TRANSPORT >> HET TRANSPORT VAN GOEDEREN VAN PLAATS A NAAR B GEBEURT MET VERSCHILLENDE TRANSPORTMIDDELEN. HET VERVOER PER VRACHTAUTO EN PER TREIN WORDEN DAN AAN ELKAAR GEKOPPELD. BEVORDERING : ¨ UITBREIDING INFRASTRUCTUUR ¨ INRICHTING VAN KNOOPPUNTEN ¨ BETUWELIJN EN HSL

IN DE KNOOPPUNTEN VAN INTERMODAAL TRANSPORT GEBEUREN 4 DINGEN : ¨ TRANSPORTMIDDELEN GEWISSELD, B.V. VAN/ ……………… ¨ GOEDEREN WORDEN GECONCENTREERD OF OPGESPLITST ¨ GOEDEREN WORDNE TOT EEN TE VERZENDEN LAADEENHEID SAMENGEVOEGD ¨ WAARDE TOEVOEGINGN INVLOED VAN INFRASTRUCTUUR OP DE OMGEVING ¨ VERANDERING WOONMILIEU ¨ VERANDERING LANDSCHAP ¨ VERONTREINIGING & HINDER

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.