Mens en milieu H2 en H3

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 526 woorden
  • 23 juni 2003
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
19 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

- Natuurlijke hulpbronnen: zaken die we aan het natuurlijk milieu onttrekken om te leven, zoals schone lucht, water, ruimte, energie en grondstoffen.

- Niet vernieuwbare milieuvoorraden: natuurlijke hulpbronnen die niet of nauwelijks opnieuw worden aangemaakt, zoals metalen, aardolie/gas en biodiversiteit in tropisch regenwoud. - Vernieuwbare milieuvoorraden: denk aan rubber, hout, huiden, ook levenloze grondstoffen als zan, klei, zoet water en stikstof.

Drie soorten milieuproblemen: 1. Milieuverontreiniging: als de verhoogde concentraties schadelijk zijn voor mens, plant en dier. Ook geluidshinder en straling. 2. Milieuaantasting: vermindering van de kwaliteit van natuur en landschap, Bijv. minder diversiteit, verdroging, versnippering. 3. Milieu-uitputting: energie, grondstoffen of levende biomassa wordt te snel gebruikt.

Drie trends milieuproblemen: 1. steeds omvangrijker/complexer 2. hoger schaalniveau 3. groter beslag op natuurlijke hulpbronnen

- Duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die voorziet in de behoeften huidige generatie, zonder toekomstige generaties in gevaar te brengen. - Milieugebruiks ruimte bestaat uit de benuttingsmogelijkheden van de natuurlijke hulpbronnen zonder de milieuvoorraden aan te tasten of uit te putten. -> omvang: 1. De aanwezig winbare natuurlijke hulpbronnen. (aardolie, ijzererts, zoet water, zand) 2. Het tempo van aanwas van natuurlijke hulpbronnen. 3. De mate van onttrekking van natuurlijke hulpbronnen (welvaarts/bevolkingsgroei) 4. Uitbreiding van kennis en techniek
5. Kwaliteit van natuurlijk milieu

1. Vernieuwbare bronnen zoet water: intern/extern
2. Niet-vernieuwbaar zoet water: diep grondwater beneden 10 m.

Activiteiten water: 1. Huishouding 2. Landbouw 3. Industrie

- Planten staan aan basis van vernieuwbare bron ‘organisch materiaal’. Fotosynthese: N, P, Ca, K, Mg Omvang productie hangt af van: 1. Voorraad voedingsstoffen 2. Voorraad water 3. Goed bodemleven (bacterien/dieren) vergroting milieugebruiksruimte door: 1. Toevoer van meststoffen
2. Toevoer van fossiele energie
3. Toevoer van water

-Handhaven milieugebruiksruimte in ontwikkelingslanden is lastig door de bevolkingsgroei en de exprotlandbouw. - Chronisch watertekort: per persoon per jaar minder dan 1000 m^3 zoet water beschikbaar -> Komt door: bevolkingsgroei en productieverhoging in landbouw.

- Zwavel (SO2) komt in de lucht door verbranding van fossiele brandstoffen. (filters) - Stikstof (Nox) vooral door verkeer. (katalysator) - Ammoniak (NH3) sproeien van mest. (mestinjectie)

- Zonering: voor elk homogeen gebied wordt een keuze gemaakt welke functie(s) zich optimaal moet(en) kunnen ontwikkelen.

Vier ontwikkelingskoersen: 1. Gele koers: landbouw in zeer intensieve en geconcentreerde vorm (bollenteelt, (glas)tuinbouw, bio-industrie. 2. Bruine koers: grondgebonden landbouw als akkerbouw of rundveehouderijen. Landbouw in ruimte afgewisseld met netwerk groenelementen. 3. Blauwe koers: combinatie van functies en afwezigheid van intensieve landbouw. Economisch aantrekkelijke combinaties van landbouw met recreatie. Bosjes, houtwallen, natte gronen, beekdalen (stapstenen) 4. Groene koers: behoud, herstel en ontwikkeling van natuur. (nationale parken)

-Milieubeleid gaat over de toekomst van het milieu van mensen, planten en dieren.

Dit wil je ook lezen:

Drie kernpunten moeten duurzame ontwikkeling bevorderen: 1. Integraal ketenbeheer: Levensloop product= productie-consumptie keten. 1. Winnen van gronstoffen -> omvorming landschap
2. Bewerken van grondstoffen tot basismaterialen of halffabrikaten. 3. Het maken van eindprodukten. 4. Het gebruiken of consumeren van eindprodukten. 5. Het afdanken van producten en verwerken/hergebruiken van afval. Door een analyse van deze keten kunnen produkten bekeken en vergeleken worden op hun negatieve effecten voor het milieu.

2. Hogere kwaliteit producten: -Langer gebruik dus minder snel afdanken -> bespaart grondstoffen en energie en verminderd afval.

3. Minder gebruik fossiele energie: -Meer zon, wind en waterkracht -Vermindering autoverkeer, isolatie woningen, energiezuinige apparatuur.

- 3e wereld vicieuze cirkel: armoede -> milieuverslechtering -> meer armoede -> meer milieuverslechtering - Energieheffing: speciale belasting op de koolstofinhoud van brandstoffen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.